C. VAN DER SCHOOI VAN LENT GOSEN SCHIERING OTOPRIJSVRAAG PAG. 3 Garage „'T SCHOUWTJE" van i. pul voor HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN 17 Febr. 1933. AUTO-VERHUUR NEUTRAAL WEEKBLAD II DRUKKER!! VOORHEEN DE ERVEN LOOSJES DROGISTERIJ BINNENWEG 6 Garage: ZIJLWEG 9, bij de Zijlbrug J. BALM ZOON Oplage 4600 ex. Vrij voor controle- Standpl. BLAUWE BRUG Telef. 28750 GARAGE Eerste Heemsteedsche electrische Runder-, Var kens- en Kalfsslachterij Raadhuisstraat 33 HEEMSTEDE CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. EERBIED VOOR HET GEZAG. BANKETBAKKERIJ PIET BEL, j PLAATSELIJK NIEUWS Telefoon 10105 DAG EN NACHT VISCHHANDEL GROOTE VERSCHEIDENHEID VISCHSQORTEN -DE EEISTE HEEMSTEEDSCHE COURANT GEBR. V. d. B08 JAC. CATSLAAN 3 STALLING REPARATIE BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Graoht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar OPGERICHT 1882 TELEF. 28021 BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mou^ik, Bronsteeweg 4a. TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging rlchte men recht streeks tot de Administratie. Dinsdag 21 Febr., 8 u. Voordracht met lichtbeelden over IJsland, Protestantenbond, Postlaan. LUXOR-THEATER üagelijksch 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en <15 uur, Zondag 2.4.15, 7- en 9.15 uur: „Atlantide". Woensdag 22 Febr., 8 u. Uitvoering Excel sior, Dreefzicht. Een ieder die oogen heeft om te zien, zal hebben kunnen constateeren, dat de eerbied voor het gezag, de vertegenwoordigers van den Staat, danig aan het tanen is. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Dat is een feit, dat boven alle twijfel is verheven. Bij onze Oostelijke buren hebben wij daar wel een zeer sprekend voorbeeld van gezien. Daar werd terreur uitgeoefend en geregeerd door particu liere legertjes die onderling met elkaar slaags raakten en dikwijls met uitschakeling van het staatsapparaat zeif hun geschillen beslechtten. De strijd van die legertjes, of ze nu links, dan wel rechts extremistisch georiënteerd waren, ging tegen het bestaande gezag dat op alle mogelijke wijze werd ondermijnd. Men weet voor Duitschland wat het resultaat van dit werken is geweest. De dragers van het gezag werden afgezet en anderen nemen hun plaatsen in, die nu voor hun gezag weer eerbied ver langen, particuliere troepenformaties worden semi-officieele staatsinstellingen. Alles binnen de perken van den grondwet, naar men doet voor komen. In Ierland is men sinds jaren bezig zich los te maken uit den greep van het Britsche Rijk, dat, hoewel op Groot-Brittannië zelf een voor beeldig gezag weet te handhaven, in zijn koloniën en dominions langzaam maar zeker een eens onwankelbaar schijnend gezag gaat boeten en verplicht is met leiders van de opstandige menigte, die in de gevangenis zitten en zelfs daar een geweldige kracht ontplooien (geval Gandhi), te onderhandelen. Ierland is hard op &eg een volkomen onafhankelijke staat te worden. We hebben het vorige jaar in Spanje gezien hoe gemakkelijk het daar ging den koning van zijn zetel te verjagen en een republiek uit te roepen. Een paar weken hebben de kranten over deze „regeeringswisseling" berichten gebracht en op het oogenblik is bijna iedereen deze onbloedige revolutie vergeten en wordt alweer de aandacht gevraagd voor nieuwe, ultra-linksche opstanden tegen het gezag. We zouden nog verschillende andere op standen tegen het gezag, die in het buitenland hebben plaatsgevonden kunnen aanhalen. Maar dit is niet noodig, daar wij op het oogenblik zelf een opstand tegen het Nederlandsche gezag meemaken. De inlandsche bemanning van het oorlogsschip „De Zeven Provinciën" heeft als protest tegen een loonskorting bezit genomen van den oorlogsbodem, heeft de officieren en waarschijnlijk ook de Europeesche bemanning gevangen gezet en stoomt met het schip weg, ondanks de verklaringen van Nederlandsche marine-autoriteiten, dat de opstandelingen niet zonder ongelukken met het schip kunnen manoevreeren. Geregeld geeft het schip door middel van de radio zijn nauwkeurige positie op. Daarenboven staat ons allen nog duidelijk voor den geest het gebeurde bij de koopvaardij, waar de bemanning van het s.s. „Rotterdam", midden op zee weigerde verder te varen en eerst weer aan het werk ging, nadat de kapitein zekere toezeggingen gedaan had? Individueele gevallen van opstand tegen het Nederlandsche gezag komen dagelijks voor, geregeld lezen we in de courant over gevallen van dienstweigering, die door het Bossche Gerechtshof worden be recht. Een enkele keer komen ook wel eens kleine georganiseerde „kankerpartijtjes" in het leger voor, die meestal ontstaan over on tevredenheid over eten en/of slapen, en meestal zonder dat de buitenwereld er iets van te weten komt, afloopen met enkele dagen politiekamer of provoost. Het geval „De Zeven Provinciën" valt toch wel geheel buiten het kader van al de hier aangehaalde gevallen. Men heeft in de dagbladen het verloop van deze muiterij-geschiedenis en het tragisch einde er van vernomen, zoodat wij daarover niet in bijzonderheden behoeven te treden. Over de gebruikte middelen, om de muitelingen te dwingen zich over te geven, loopen de meenin gen uiteen. Dat men de muiterij wel den kop heeft willen indrukken, spreekt vanzelf. Maarbeter ware het geweest indien de overheid het niet op zulke excessen had laten aankomen. Nu, terwijl het kalf al eigenlijk ver dronken was, heeft men de put gedempt, terwijl men lang van te voren al door andere middelen het gezag had moeten hoog houden. Wij ge- looven, dat in zeer veel gevallen de' dragers van het gezag hun taak op een wel heel zonderlinge wijze opvatten, een wijze, die er niet toe bij draagt de eerbied voor dat gezag te verhoogen. De opmerking, die wij hier maken is een strikt algemeene, ze slaat op groote figuren, in het buiten-, maar ook in het binnenland, die op weinig verantwoordelijke wijze omspringen met de werkelijke belangen van het land of de onderneming, die zij waarnemen. De afgeloopen jaren hebben tallooze schandalen aan het licht gebracht, waarbij hooge ambtsdragers waren betrokken, maar zonder dat er nog" sprake behoeft te zijn van schandalen, gebeuren er in hoogere politieke kringen wonderlijke zaken, die het vertrouwen van het publiek langzaam, maar zeker doen verminderen. Eens waren hooge ambtsdragers door rang en stand, maar ook door ontwikkeling verre de meerderen van het volk, waarover zij regeerden, maar de laatste tientallen jaren is er over de geheele wereld een zekere nivellatie ontstaan, Binnenweg 19 Tel. 28076. j ZWITSERS 8 CEIMT PERSTUK Een heerlijk Amandelgebakje als j Zaterdagavond-extraatje j Als reclame deze week, een apart koekje, n.l.e HEEMSTEEDSCHE MOPPEN - 40 CENT PER HALF POND. - j Prager Strijkkwartet ver verheven zou zijn boven andere kwartetten van goede reputatie, die wij dank zij de bemoeiingen van den Kunstkring ook hier te Heemstede hebben mogen hooren. Het programma begon met een kwartet van Haydn, dat een dankbaar applaus verwierf, evenals het daaropvolgende kwartet in Es van Dvorak, waarin vooral de mooie klank van de cello tot zijn recht kwam. Na de pauze werd in uitstekend samenspel uitgevoerd een kwartet van Debussy. Als geheel was het een avond van muzikaal genot en het publiek onthield den kunstenaars den verdienden bijval dan ook niet. Ongetwijfeld zullen de leden van den Kunstkring Heemstede aan het optreden van het Prager Strijkkwartet alhier aangename herinneH 'en bewaren. VEREENIGING „HET FLATGEBOUW" TE HEEMSTEDE. In aansluiting aan hetgeen vorige week reeds in dit blad werd gemeld betreffende de alge meene vergadering door bovengenoemde vereen, j.l. Donderdag gehouden, kan nog worden ge meld, dat na afloop van deze vergadering een huishoudelijke werd gehouden teneinde een R die de schérpe grenzen van weleer, die er tusschen het volk en de vertegenwoordigers van het gezag bestonden, deed vervagen. Niet langer zijn deze machtsdragers, wat hun ontwikkeling aangaat, de meerderen, sterker, zij moeten dikwijls vechten voor hun bestaan, zij zijn bang door anderen, die hetzelfde of meer in hun mars hebben, overhoop geloopen te worden. En juist daardoor doen deze ambtsdragers dikwijls rare sprongen. Een gezag, dat zich alleen op wapenen wil handhaven, is een hol gezag, dat zich hoogstens korten tijd, maar nimmer langdurig, in stand zal weten te houden. Als men het zoover laat komen, dan is het eigenlijk al te laat. Wel moet men inzien, ook op het oogenblik, in het geval van de ,;Zeven Provinciën", waar men intusschen veel te aarzelend is opgetreden (hoe kwam het, dat de vliegtuigen, die er op afgestuurd werden, twee dagen noodig hadden, alvorens zij konden opstijgen?) het gezag reeds zoodanig is onder graven, dat herstel ervan met de wapenen slechts een lapmiddel kan worden genoemd. Voor alles, ook in Nederland en Nederlandsch- Indië, moet het gezag eerbied weten af te dwingen, door daden, die op onverdeelde waar deering aanspraak kunnen maken. Dat de eerbied voor het gezag alom aan het tanen is, heeft het aan zichzelf te danken. Misschien dat het nog tot inkeer komt, voordat het te laat is, en de juiste middelen zal weten te beramen om het verloren prestige te her winnen. KUNSTKRING HEEMSTEDE. Prager Strijkkwartet. De leden van den Kunstkring Heemstede hebben de vorige week weer van iets moois, kunnen genieten, n.i. van het optreden van het Prager Strijkkwartet. „De opvolgers van de Bohemers", aldus wordt dit kwartet, bestaande uit de heeren Richard Zika, le viool, Ladislav Cerny, alt-viool, Herbert Berger, 2e viool en Milos Sadlo, violoncel, genoemd. Inderdaad heeft hun spel veel overeenkomst met dat van de oude Bohemers. Opvolgers staan altijd voor de on dankbare taak hun voorgangers te overtreffen, en zich tegelijkertijd aan een meestal scherpere critiek te onderwerpen. Een dubbele moeilijk heid dus, maar het Prager Strijkkwartet heeft deze glansrijk overwonnen, met het gevolg dat het optreden van dit kwartet overal waar het in Nederland concerteerde en ook in Heem stede een waar succes werd. Waaruit men nu weer niet de conclusie moet trekken, dat het definitief bestuur te kiezen en de statuten en het huishoudelijke reglement te behandelen. Op voorstel van een der aanwezige dames werd het voorloopig bestuur bij acclamatie definitief gekozen, terwijl bovendien onder algemeene instemming der aanwezigen besloten werd de statuten en het huishoudelijke regle ment, welke in concept gereed waren, goed te keuren. Reeds dadelijk traden ruim vijftig nieuwe leden toe, van wie een groot aantal zich tevens als toekomstige bewoner opgaf, zoodat deze eerste officieele vergadering voor de jonge vereeniging een groot succes werd. Besloten werd aan allen, die blijk van belang stelling in de plannen gaven, doch niet op deze vergadering konden aanwezig zijn, een kort resumé te doen toekomen, van hetgeen werd behandeld, indien daartoe het verzoek wordt gedaan aan den Secretaris-Penningmeester der vereeniging, den heer W. A. Klimbie, Toren laan 10, Heemstede. Na dank te hebben gebracht aan het bestuur der afdeeling Haarlem van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen voor hetgeen het in het belang der leden van „Het Flatgebouw" heeft verricht, deelt de voorzitter, de heer S. Rijkes nog mede, dat thans verwacht kan worden, dat spoedig met den bouw van het flatgebouw, dat zooals bekend op een der mooiste punten aan de Heemsteedsche Dreef verrijzen zal, een aanvang zal worden gemaakt. DE PROPAGANDA-AVOND VAN DE COOP „DE EENDRACHT". Protest van de Coöp. „De Samenwerking". De op 31 Jan. j.l. te Heenisteede gehouden Propaganda-avond van de Coöp. „De Een dracht" noopt het Bestuur van de Coöp. „De Samenwerking" i.l. tot een ernstig protest tegen de wijze waarop die propaganda werd gevoerd. Dat „De Eendracht" probeert ook hier in Heemstede vasten voet te krijgen is haar goed recht. Dat zij daartoe propaganda-avonden organiseert zal niemand afkeuren. Wel willen wij, bestuursleden van de C. de S., een ernstig woord van protest doen hooren tegen het op zulke avonden in 't geding brengen van andere organisaties. Het past het Bestuur van de E. niet een spreker dingen te laten zeggen, die hij slechts van hooren zeggen kan weten en die door de scheve wijze van voorstellen een geheel verkeerden indruk vestigen. Dat er fouten gemaakt zijn bij de C. de S. zullen ook wij niet ontkennen. Volmaakt zullen we-'t hier wel nooit krijgen (kan „de Eendracht" er zich op beroemen nooit fouten te hebben ge maakt en heeft zij er altijd zoo goed voor gestaan?). Het Bestuur onzer Coöp. ontkent echter met grooten nadruk dat door de op dien BIEDT U Ie KLAS 6 a 7 PERSOONS AUTO'S AAN VOOR GROOTE AFSTANDEN 10 CENT PER K.M. (STADRITTEN BILLIJK EN NAAR AFSTAND) Uw aangewezen Garage voor BOSCH EN VAART, HEEMSTEDE-AERDENHOUT, enz. avond door den spreker van „de Eendracht" genoemde feiten de debacle van de S. is ver oorzaakt. Het Bestuur en Dir. is al die jaren ook de moeilijke getrouw op z'n post ge bleven en behoeft voor geen enkele zijner handelingen zijn oogen neer te slaan. Het heeft, op initiatief van den Directeur, den leden den weg gewezen om aan een dreigende groote financieele schade te ontkomen. De tijd heeft tot nu toe geleerd dat dit de goede weg was. De spreker van „de Eendracht" heeft dien avond in 't geheel niet de feiten naar voren gebracht waardoor de achteruitgang der C. de S. is veroorzaakt: n.l. de van 't begin af slechte broodafname door de leden, het bedanken en de lastercampagne in de gemeente. Wij stellen deze dingen even in 't licht tegen over de losse beweringen van den heer v. Sluijs. Maar wat we eigenlijk in dit schrijven willen signaleeren, opdat ook de leden van „de Samen werking" dit zullen opmerken is de minder faire handelwijze van „de Eendracht" (n.b. een Coöp. 'die er zich op beroemt te zijn een vereeniging van echte coöperatoren. die dus strijden voor alles wat samenbindt) om hun eigen belangen naar voren te brengen door een andere Coöp., die zich in moeilijkheden bevindt, nog een duw toe te geven. Wat dunkt U lezer, van een winkelier die zich vestigt naast een collega die het moeilijk heeft en dan op z'n ruiten een papier plakt met de opsomming van de feiten waaraan z.i. zijn buurman z'n ondergang aan te danken heeft en waar het publiek wordt meegedeeld dat hij zoo niet is, dat zijn zaak veel fraaier is en ze daarom toch vooral bij hem moeten koopen. Zoudt ge uw hoofd niet afwenden en zoo'n winkelier links laten liggen? Concurrentie? goed maar dan met eerlijke middelen. Het Bestuur van de Coöp. „De Samenwerking" i.l. te Heemstede. FANFARECORPS „EXCELSIOR". De Heemsteedsche fanfare „Excelsior", van gemeentelijk Overheidspersoneel, directeur de heer R. van 't Hoff, geeft Woensdagavond in Café-Restaurant Dreefzicht zijn 2e seizoen uitvoering. Voor dezen avond heeft het corps zich wederom de medewerking verzekerd van de hekende Rotterdamsche humoristen Kees Klaare en Bram Flora. Zelf zal het corps een klein program uitvoeren, n.l. Le Chef de Corps, marsch; Médée, ouverture, C. Duijck; Faust Mosaique sur l'Opera de Gounod, Jos. Kessels; An der Schonen Blauen üonau, wals, Joh. Straus; Steadfast and true, marsch, C. Deike. De avond wordt besloten met een bal onder leiding van den heer J. J. Bos, muziek van het Haarlemsche Kwartet, leider de heer P. de Jong. TOONEELUITVOERING D.E.S. Het was Zondagavond wel een allerdroevigst gezicht, zulk een leege zaal, met die tooneel- uitvoering van D.E.S., die ten bate voor de ont spanning van werkloozen opvoerde „De Strijd om het verleden". Dengenen die er geweest zijn, hebben volop genoten van het heel goede spel, want gelukkig lieten de speelsters en spelers zich niet be ïnvloeden door de zoo schrale belangstelling. Alleen was het jammer dat er geen geld van overgeschoten is. Hetzelfde gezelschap stond Maandagavond weer op de planken met „Gebroeders Kalkoen", nu weer geheel belangeloos voor de werkloozen, die met een dame vrijen toegang hadden. Dit stuk, dat zij nu in vrij korten tijd voor de 3e maai opvoerden, werd in een vlot tempo gespeeld, en dat de aanwezigen zich vermaakt hebben bleek wel uit den gullen lach die bijna gedurig door de zaal klonk. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats aan D.E.S., die zoo welwillend was zich voor dezen avond geheel belangeloos beschik baar te stellen, evenals aan de Heemsteedsche Jazzband, leider de heer J. J. Bos, die eveneens geheel gratis voor wat muzikale afwisseling zorg droeg. LEZING OVER IJSLAND. Dinsdag 21 Februari, des avonds te acht uur, zal de heer J. de Nijs, leeraar bij het M.O. te j Amsterdam, in het gebouw van den Protestanten bond aan de Postlaan, een voordracht met licht beelden houden over zijn reis naar IJsland. De toegang is vrij. Ongetwijfeld zal deze voordracht over het merkwaardige en toch zoo weinig bezochte eiland de belangstelling van velen wekken, in het bijzonder van de leerlingen van Middelbaar j en U.L.O. onderwijs. i EEN MOOI SUCCES. Mej. N. Davelaar, lid van het fanfarecorps Excelsior, behaalde op het solistenconcert in Aalsmeer in de 3e afdeeling een eerste prijs. Mej. Davelaar bespeelt de bugel. HUISBROEiTENTOONSTELLJNG. 24, 25 en 26 Februari zal weer de groote Huisbroeitentoonstelling worden gehouden van de Bloemistarbeidersvereen. St. Deus Dedit afd. Heemstede. Het belooft dit jaar weer een groot succes te worden: de schoonste exemplaren van bol gewassen zullen weer tegenwoordigd zijn o.a. Hyacinthen, Vroege Tulpen, Dubbele Vroege Tulpen, Darwintulpen, Mendeltulpen, Narcissen, Crocussen en vele anderen soorten van bijgoed. Ook de schoolkinderen doen weer in groote getale mee. Zoo alles bij elkaar is het zeker de gang naar het R.K. Vereenigingsgebouw over waard. Het arrangement is weer in handen van den heer Carl v. Empelen. Niemand verzuime dan ook deze kleurenj>racht te gaan zien. Men zal verbaasd staan dat zoo iets mogelijk is in de huiskamer. De werkloozen hebben op vertoon van hun werkloozenkaart eenmaal vrijen toe gang op Zaterdagmiddag. De opening zal geschieden Vrijdag 24 Febr. door den burgemeester, Jhr. J. P. W. v. Doorn. VERKEERSON GEVALLEN. Op den Bronsteeweg had een aanrijding plaats tusschen een electrische tram en een auto. De heer H„ wonende te Bennebroek, kwam met zijn auto van de Adriaan Pauwlaan en wilde den Bronsteeweg dwars oversteken. Door de beslagen glasruit van zijn auto bemerkte hij niet tijdig een in de richting Haarlem rijdende tram met het gevolg dat de auto aan het achterspat- scherm werd gegrepen. Het geval bepaalde zich bij materieele schade. Op den Heerenweg vond een aanrijding plaats welke nog betrekkelijk goed is afge loopen. Gisterenmorgen reed de chauffeur V„ wonende te Amsterdam, op den Heerenweg ter hoogte van de Prinsenlaan met een auto waarin een paar dames waren gezeten. Voor hem uit reed een andere auto, waarvan de bestuurder de richtingaanwijzer uitstak ten teeken dat hij naar links wilde,gaan rijden. V. heeft zulks te laat opgemerkt, want toen de voor hem rijdende auto naar links zwenkte, remde hij zoo sterk dat de door hem bestuurde auto slipte, met het gevolg dat de auto om haar as draaide en daarna een straatlantaarn en een verkeersbord omreed. De auto werd zeer ernstig beschadigd, doch de inzittenden bekwamen geen letsel. In den nacht van Zaterdag op Zondag geraakte de heer V. op den Binnenweg alhier het bestuur over zijn auto kwijt, waarin hij met eenige vrienden zat en waarmede met nogal groote snelheid werd gereden. De auto reed eerst over het trottoir en kwam daarna tegen eenige langs den weg staande boomen terecht, waarvan er vier ontveld werden. Het motor rijtuig werd gedeeltelijk vernield en is naar een garage vervoerd. Persoonlijke ongelukken vonden hierbij niet plaats. CONTINGENTEERING TEXTIEL. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken maakt belanghebbenden er op opmerkzaam, dat aanvragen ter verkrij ging van een vergunning tot invoer van: Geverfde-, Bedrukte- en Bontgeweven katoe nen Manufacturen (posten 718, 719 en 720 van de Handelsstatistiek), Groep M., nog tot 14 Februari e.k. op de daarvoor bestemde en bij haar beschikbaar gestelde formulieren kunnen worden ingediend. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 14 Febr. 1933. A. Iking, Rijnstraat 74. J. F. Buissink, Zandvoortschelaan 44. J. J. Sabelis, Rijn straat 62. B. G. Evers, Billitonstraat 11. ANNO 1861 Bloemend.weg 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen) KWALITEIT BEZORGING OVERAL UIT8LUITEND te SCHERP CONCURREEREND

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1