DE TWENTSCHE BANK N.V. - HEEMSTEDE VAN LENT J. E. LEUVEN billijk en goed voor HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN a. kopjes-nieman, ALLE BANKZAKEN garage „bosch en vaart" Garage „'T SCHOUWTJE" van i. pul Voor Schilderwerk 10 Maart 1933. 10e Jaarg. No.10 NEUTRAAL WEEKBLAD II DU VOORDEED DE ERVEN LOOMS Toeren in Luxe Auto's i 3.50 per uur Garage: ZUL WEG 9, bij de Zijlbrug BINNENWEG 6 C. j. GUDE - CUISINIER Banketbakkerij PIET BEL! ONZE FOTO- PRflJSVRAAG J. BALM ZOON Oplage 4600 ex. Vrij voor controle- METSELWERK WIT- en TEGELWERK is EERSTE KWALITEIT VERSCHE VISCH safe-deposit-loketten vanaf fl. 5.— per jaar Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. PLAATSELIJK NIEUWS BIJ 80 cent (stadritten billijk en naar afstand) Telefoon 10105 dag en nacht „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden- VISCHHANDEL anno 1861 GROOTE VERSCHEIDENHEID VISCHSOORTEN E EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Het ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Graoht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar VISCHHANDEL BINNENWEG 39 - TEL. 28461 Geheel nieuw op dit gebied! Machinaal uitgesneden, Ger. Zalm, -Paling, -Makreel en Spekbokking. Dagelijks versch gebakken visch BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Monrik, Bronsteeweg 4a. Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.15, 7.en 9."15 uur: „Menschen in 't Hotel". SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 12 Maart, 8.15 u. „Circus Knie". Maandag 13 Maart, 8.15 u. ,,Op Hoop van Zegen". HEEMSTEDE. Vrijdag 10 Maart, 8 u. Voordracht met lichtbeelden betreffende redden van drenkelingen, Hotel Lommeroord, Heerenweg. Maandag 13 Maart, 8 u. Vergadering ljs- vereeniging „De Volharding", Hotel Van Ree, Camplaan. Donderdag 16 Maart, 8 u. vergadering. Gemeenteraads- Vrijdag 17 Maart, 8.15 u. Bijeenkomst „Kerk en Vrede" en „Vrouwen-Vredebond", Protestantenbond, Postlaan. HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN. Burgemeester en Wethouders van Heemstede maken bekend, dat dit jaar voor den herijk van maten en gewichten zitting zal worden gehouden in het gymnastieklokaal van de openbare school aan den Voorweg: op Woensdag 15 Maart 1933 van 1012 en 1316 uur; op Donderdag 16 Maart 1933 van 1012 en 1316 uur. Belanghebbenden worden er mede in kennis gesteld le. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden; dat ijzeren maten van binnen en van buiten dienen geverfd te zijn, koperen gewichten afgewasschen en ook de gaten gereinigd; dat ijzeren gewichten niet gepotlood mogen zijn, doch roestvrij moeten zijn gemaakt en daarna ingewreven met ge kookte lijnolie; 2e. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1933 gestempeld moeten zijn met de letter g en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruikt te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het ïjkkantoor te Amsterdam eiken Maandag en Vrijdag, uitgezonderd 14 en 17 April, 5 Juni en 25 December, telken dage van 9)415)4 uur; 3e. dat de maten en gewichten, welke zijn gestempeld met het afkeuringsmerk niet in winkels, enz., mogen worden teruggebracht; 4e. dat ten bate van 's Rijks schatkist betaald moet worden voor het onderzoek der maten en gewichten (ijkloon) en voor het justeeren dei- gewichten (justeerloon) 5e. dat de milligrammen niet op de herijk- zitting, maar alleen aan het ijkkantoor herijkt kunnen worden. (Opzending per post franco met insluiting van een postbewijs tot een bedrag, overeenkomende met de som van 10 cent voor elk gewicht. Ook is mede te zenden de gezegelde enveloppe, afgegeven bij de vorige verificatie, daar de gewichtjes anders aan de eischen, gesteld voor de nieuwe, moeten voldoen). Heemstede, 7 Maart 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. P. W. VAN DOORN. De Secretaris, N. VOS. GUNNING BOUWWERK De rijksgebouwendienst heeft het verbouwen van het voormalige Gouvernementsgebouw tot kantongerecht te Haarlem opgedragen aan de Gebr. van der Putten, aannemers te Heemstede, voo de som van ƒ31438.—. HEEMSTEEDSCHE ORATORIUMVEREEN. Met medewerking van Santpoorts Dubbel Gemengd Kwartet en het Haarlemsche Dubbel Mannenkwartet „Harmonie" gaf de Heemsteed- sche Oratoriumvereeniging de vorige week Vrijdag een concert in het gebouw van den Protestantenbond, waarbij een keurig met zorg saamgesteld en niet overladen programma werd uitgevoerd. Het koor werd opgericht op 8 Dec. 1931 én bestaat dus nog maar ruim een jaar; dat het niettemin onder de directie van den heer Arisz tot goede dingen in staat is, daarvan was genoemde uitvoering wel een overtuigend bewijs! Het was echter geen oratorium, doch a capella werk, wat op dezen avond door héf^k'öor werd uitgevoerd en de voorzitter, de Ffeer Kuipers, maakte dit voor de toehoordèrs aannemelijk, door mede te deelen, dat de pogingen om tot het ten gehoore brengen van oratoriumwerk tot nog toe op te veel hinderpalen was gestuit. In de toekomst hoopt de vereeniging echter haar naam op meer toepasselijke wijze eer aan te doen. Hierna werd aangevangen met de uitvoering van het programma. Een viertal nummers werden voor de pauze gezongen, j£l. .Pelgrims Nachtlied van Rich. Hol, Zondagmorgen van Jac. Bonset, Trauergesang van Bluminer en Super Flumina van Gounod. Het was een lust om er naar te luisteren, evenals naar de beide nummers die het slot van het concert vormden, het schitterend uitgevoerde Ego sum Pastor Bouus van J. de Klerk en Ellen van Isr. Olman. Ter afwisseling deden Santpoorts Dubbel Gemengd Kwartet en het Dubbel Mannenkwartet „Harmonie" zich hooren. Deze kwartetten gaven eveneens veel te genieten, al konden wij den zang van Ha rmonie" meer waardeeren dan het Santpoorts ensemble. Het „Vale Carissima" was wel bijzonder goed! Alles tezamen een mooi vocaal concert, dat een aangename herinnering- achterlaat. FEESTAVOND BIJ H.F.C, „HEEMSTEDE". Zaterdagavond gaf de voetbalvereeniging H.F.C. „Heemstede" haar jaarlijkschen feestavond in Café-Restaurant Dreefzicht. De voor zulk een gelegenheid uitstekende zaal was geheel gevuld met leden en donateurs, waaruit blijkt dat de club al heel wat aanhang krijgt. In zijn openingswoord schetste de voorzitter den goeden geest die er thans heerschte in de vereeniging, hoe vele leden zoo geheel belange loos zich inspannen om het nieuwe terrein, dat de vereeniging in Mei a.s. hoopt te openen, geheel naar de eischen des tijds in te richten. Dit nieuwe terrein, aldus de voorzitter, vraagt groote financieele offers. Daarom doet hij een beroep op de aanwezigen propaganda te maken voor de H.F.C. Heemstede, opdat ieder in gezetene donateur worde, en dat de leden zelf zich zoo gedragen, dat het in de toekomst een eer zai wezen, lid van „Heemstede" te worden. Het verdere van den avond was overgelaten aan de goede zorgen van de Hawayian Jazzband „Aufgepast" uit Leiden. Dit gezelschap beschikt over heel goede humoristen. Zoo wisten zij met „de Verlatene", een komisch duet, de aanwezigen naar hartelust te laten lachen. De heer W. Kleute als xylopho- nist bracht ten gehoore „Lolo", welk nummer in ademlooze stilte werd aangehoord, en waarbij na afloop een stormachtige bijval klonk. De heeren Beurze en Gerritse wisten met geestige en levensliedjes de aanwezigen bijzonder te boeien. Tijdens de pauze werd een verloting gehouden van zeer vele aardige prijzen, het meerendeel geschenken der leden, afgestaan ten bate van de kas. Het programma was wel wat overvol, wat als gevolg had dat het bal pas om 12 uur aan kon vangen. En dat slaagde, onder de bekwame leiding van den heer J. C. Booms, al bijzonder goed, dank zij de zeer goede muziek van de Jazzband .Aufgepast". Deze feestavond is een succes geworden voor de H.F.C. „Heemstede", die met dezen avond vele vrienden heeft gemaakt. BIJEENKOMST „KERK EN VREDE" EN „VROUWEN-VREDEBOND". Op Vrijdag 17 Maart a.s. wordt een bijeen komst belegd door de afdeeling Heemstede van „Kerk en Vrede" en den Alg. Ned. „Vrouwen- Vredebond" in het gebouw van den Protestan tenbond, Postlaan 16 te Heemstede. Als spreker zal dien avond optreden Ds. j. B. Th. Hugenholtz, lid van het hoofdbestuur van „Kerk en Vrede". Tot onderwerp heeft hij gekozen „Kerk en Oorlog". De bijeenkomst vangt aan om kwart over acht en zal worden opgeluisterd door zang van het Dameskoor van den Protestantenbond. Het be looft dus een mooien avond te zullen worden. De toegang is vrij voor allen. Autoritten van Bosch en Vaart naar 't Station Speciaal adres voor TROUW-AUTO'S en ook voor ER03TE AFSTANDEN. Telefoon 146 6 5 Aanbevelend, i. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 23. BIEDT U Ie KLAS 6 a 7 PERSOONS AUTO'S AAN VOOR GROOTE AFSTANDEN 10 CENT PER K.M. Uw aangewezen Garage voor BOSCH EN VAART, HEEMSTEDE-AERDENHOUT, enz. UITSLAG VERLOTING DER BLOEMEN TENTOONSTELLING. 1192 Heeren- of DamesrijwieL^4537 Thee meubel; 2363 Theeservies^24T8 Bloemtafel; 1442 Bloemtafel; 2484 Broodtrommel; 365 Pendule-stel; 2340 Scheerstel; 109 Etui met portefeuille en portemonnaie; 1044 Doosje met vorkje; 1655 Etui met sigarettenkoker en aan steker; 1267 Schemerlampje; 875 Roomstei; 322 Theepot; 402 Blauwe s.chaal; 1015 Taart- schep; 1496 Waxinelichtje; 2166 Lucifers standaard; 1098 Zaklantaarn; 718 Theemuts; 1666 Doos post; 1604 Zilveren schaal; 43 Kleedje; 601 Kapstokje; 2332 Doos Hofnar; 1003 Doos zakdoeken; 1731 Aschbakje; 66 Zilv. vaasje; 26 Sigarenaansteker; 1150 Doosje post; 2410 Portemonnaie; 1530 Schaaltje; 1691 Schaaltje; 315 Vaas; 1468 Vulpotlood; 1284 Fietsta'schje; 2184 Schaaltje; 1251 Sigaretten koker; 1820 Schaaltje; 1272 Vulpotlood; 118 Cactuspotje. De prijzen kunnen op 6 en 7 Maart afgehaald worden aan het R.K. Vereenigingsgebouw. Na dien datum bij L. P. Warmerdam, lepenlaan 30, Heemstede. VEREENIGING VOOR SCHOOL- EN WERK- TUINEN VOOR HAARLEM EN OMSTREKEN. Aan ouders van schoolleerlingen kan worden medegedeeld, dat de openstelling der Werk- tuinen van de Vereeniging voor het seizoen 1933 zal plaats hebben op Zaterdag 22 April a.s. De werktuinen zijn gelegen: No. 1. Aan de Marnixstraat; No. 2. Aan den Heerenweg te Heemstede, tegenover de Kerk- laan; No. 3 aan de Thomsonlaan is opgeheven. !n de plaats daarvan is met medewerking van de gemeente Haarlem een nieuwe tuin ge schapen, gelegen tusschen het sportterrein aan de Van Oosten de Bruinstraat en de Wester gracht, achter de St. Bavo. De medewerking van alle schoolhoofden, zoowel van het Openbaar-, als van het Bijzonder Lager Onderwijs, is ingeroepen tot het willen opgeven van de namen van leerlingen hunner school, die in de Werktuinen der Vereeniging een eigen tuintje zouden willen leeren bewerken. De opbrengst van zoo'n tuintje aan groenten en bloemen in het eigendom der leerlingen. De kosten van het onderwijs bedragen slechts ƒ0.10 per week. Indien ouders van leerlingen van scholen mochten bemerken, dat door het schoolhoofd in de eerst volgende 14 dagen geene gelegen heid wordt geboden om zich als leerling voor de werktuinen bij hem (haar) aan te melden, dan kunnen ouders' van leerlingen (jongens en meisjes, die den 10-jarigen leeftijd hebben be reikt) zich rechtstreeks richten tot den heer D. W. van Waard, hoofdleider der tuinen, Haitsma Mulierstraat 23, Haarlem (N.). Ook dit jaar za! opnieuw gelegenheid worden gegeven aan een beperkt aantal oud-leerlingen van scholen, tot het verkrijgen van een tuintje, dat ook in avond-uren kan worden bewerkt. Het Bestuur der Vereeniging doet voorts bij deze gelegenheid, wegens gemeentelijke en provinciale subsidievermindering met 1600. een dringend beroep op alle belangstellenden in het cultureele werk der Vereeniging, haar te willen steunen bij de voortzetting van haar werk, door aanvaarding van het lidmaatschap, het geven van willekeurige vrijwillige bijdragen in geld of in natura, het schenken van legaten, als anderszins. (Adres hiervoor, zie onderteekening.) Gedurende de werk-uren op Woensdag- en Zaterdagmiddag van 24 uur, zijn de werk tuinen kosteloos voor belangstellenden te be zichtigen. Bezoeken worden zelfs zeer ge waardeerd. Namens het Bestuur: A. D. de Roos, secretaris, Johannes Verhulstweg 35, Santpoort-Station. Postrekening 24187. BOND VOOR STAATSPENSIONNEERING. Propaganda-filmavond. De propagandavergadering van den Bond voor Staatspensionneering, j.l. Maandagavond in Hotel v. Ree gehouden, mocht niet op een bijzonder groote belangstelling bogen. En dat was toch werkelijk jammer, al zou het dan alleen maar wezen om de zeer mooie film die deze bond als propagandamateriaal heeft laten vervaardigen en die de aanwezigen op moest wekken niede te strijden voor het doel dat de bond beoogt. Ds. F. A. Vis, emeritus predikant en thans hier woonachtig, zette in zijn openingswoord het doel van den avond uiteen. Allereerst wordt dan een film vertoont, een beeld gevend van Griekenland en Portugal, de mode, kleeder dracht, het landleven, de Portugeesche vrouw en haar arbeid, waarbij schitterende natuur opnamen. Hierna hield Ds. Vis een rede. „Ik heb," zegt spr„ „het geluk als emeritus-predikant een pensioentje te genieten, velen hebben ouderdoms pensioen, maar nog circa 60.000 Nederlanders zijn daarvan geheel uitgesloten. Er is de' laatste jaren in die richting wel iets gedaan: Denemarken begon in 1899, en daar hebben alle 60-jarigen, die behoeftig zijn, een pensioentje. Engeland volgde in 1908, en bracht dit bedrag na den oorlog op 10 shilling. Ons Kamerlid Held vroeg reeds in 1896 naar een onderzoek van staatswege. In dien tijd werd meer en meer gevoeld, dat er iets voor de ouden en behoeftigen moest gedaan worden, en zoo was het de heer G. Wieringa in Arnhem, die met den heer Boswijk de eerste brochure schreef, waarin zij deden uitkomen dat niet enkel de ambtenaar, maar iedere inwoner van Nederland in dienst is van de gemeenschap. Die eerste pogingen hadden als gevolg dat op 9 Sept. 1900 de Bond voor Staatspensionee- ring werd opgericht, die ten doel stelde dat iedere man of vrouw krachtens hun Neder landerschap recht zou worden toegekend op een gelijk staatspensioen, zonder premiebetaling, de kosten te vinden uit de opbrengst van belastin gen naar draagkracht. Vele tegenstanders zijn er in die jaren op gestaan, maar ook vele voorstanders, o.a. Minister Treub, die er in slaagde een wet als door ons bedoeld, in het leven te roepen, maar die door de Eerste Kamer werd verworpen. Wij hebben gekregen de wet op de ouder domsrente en invaliditeitswet. Spr. schetst de vele bezwaren aan deze wet verbonden. In 1919 hadden wel alle oude van dagen op één dag ouderdomsrente, maar als gevolg van het zegeltjesplakken (voor velen is het onmogelijk die 39 cent per week op te brengen) zijn nu al 60.000 ouden van dagen, waaronder plm. 70 vrouwen, oud en arm van deze uitkeering ver stoken. Voor de man wordt als regel geplakt, voor de vrouw niet, en vraagt spr., is de arbeid van de moeder minder dan die van den vader? Is niet juist de vrouw de hoofdpersoon in de samenleving? En juist omdat de vrouw niet in loondienst is kan er op haar geen dwang tot zegeltjesplakken uitgeoefend worden, zoodat het geld, in de jaren vóór haar huwelijk door den werkgever betaald, vrijwel verloren is. Ons doel is, door het verspreiden van brochures, sluitzegels, briefkaarten met passende spreuken, door de 'radio, en nu ook door de film propaganda voor de zaak te maken. Met deze door den bond vervaardigde film hoopt spr. de aanwezigen aan te toonen, hoe een jong en levenslustig paar het leven van de zonzijde ziet en later, door tegenspoed vervolgd, in het armenhuis een toevlucht moet nemen. Wij hopen, aldus spr., door middel van deze film met kracht te bestrijden de idee dat door de wet van 1919 de actie voor staatspensionee- ring niet meer noodig is, en allen op te wekken tot medestrijders voor het doel waarvoor wij ons geroepen gevoelen. Nadat in een voorfilmpje de verschillende beelden van vroegere strijders op het witte doek zijn gebracht, wordt de eigenlijke film „Oud en Arm", de levensstrijd van Oene en Auke, gedraaid. Het is een mooi stuk werk, niet enkele uit propagandistisch oogpunt van groote waarde, maar ook vanwege de prachtige natuurtafereelen. in het eerste deel het leven van Oene, op het boerderijtje van zijn ouders, die te arm zijn om er een knecht op na te houden, zoodat Oene al vóór schooltijd zwaren arbeid moet ver richten, zóó zelfs dat dit zich wreekt op de 'schoolbanken. Het tweede deel geeft een beeld van Alike als het schippersdochtertje, al jong de functie van schippersknecht vervullend. Zij moet de Schop hanteeren bij het laden van het schip, en als zij onder het varen al eens niet hoeft te trekken, omdat de wind gunstig is, moet zij moeder helpen. In het derde deel zijn beiden al groot, en vol illusies .om zelf een nestje te bouwen. Een eigen „home" in den vorm van een heel klein boerderijtje, waar beiden al hun krachten moeten inspannen om er te komen, tot Auke door den te zwaren landarbeid ziek wordt. Het vierde deel brengt den dood van Auke. Alle hoop vervlogen. Zelfs moet Oene nog bij een boer gaan arbeiden om zijn schulden te betalen, een gevolg van ziekte en tegenspoed. Dat er nu geen sprake kan wezen van een vrij willige ouderdomsverzekering kunnen vooral zij begrijpen die zelf met dergelijke tegenslagen te kampen hebben gehad. BINNENWEG 19 Ons succes is: Tel. 28076. I I NOU O ATE IER EN met SLAG ROOM 10 cent. PAASCHGEBAKJES 7 cent j Reclameweek G ALETTES j 40 cent per half pond. Het blijkt, dat wij met liet uitschrijven van onze Foto-prijsvraag: een goeden greep hebben gedaan. Regelmatig vloeit een stroom van op lossingen binnen, en op het oogenblik, dat wij dit schrijven, hebben wij reeds een beduidend aantal kunnen noteeren. Het doet ons genoegen, hieruit te kun nen constateeren, dat de prijsvragen van „De Eerste Heemsteedsche Courant" bij onze lezeressen en lezers in den smaak vallen. De termijn van inzending is lieden ge sloten. Oplossingen, die thans nog binnenkomen, worden van deelname uit gesloten. In ons volgend nummer hopen wij de volledige oplossing, alsmede de namen van de prijswinners(sters) te kunnen bekendmaken. Dus nog een weekje geduld! Oene blijft bij den boer, tot hij te oud wordt en dan alleen nog voor den keus staat een plaatsje in het armenhuis al of niet te accep teeren. En terecht vraagt men dan: „Is dat recht na zulk een arbeid?" ja, het is een prachtfilm, en als men had geweten wat hier vertoond is geworden, dan was de zaal stellig te klein geweest. Maar misschien, nu er meer bekendheid aan deze film is gegeven, wordt deze nog eens in Heemstede vertoond. Ds. Vis sprak na afloop een opwekkend woord tot de aanwezigen om toe te treden als lid. Zij, die zich aan willen sluiten, kunnen zich ook vervoegen bij Ds. Vis, Javalaan 38, alhier. De contributie is niet hoog. Alleen een kleine bijdrage tot dekking der kosten van de propaganda. Bloemend.weg 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen) UITSLUITEND SCHERP CONCURREEREND KWALITEIT BEZORGING OVERAL

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1