zoTo?Aüpfi PERMANENT WAVE! Nieuwste Schlager HET HOE EN WAAROM P. W. Weissenfels, Dames-Kapper KAPITEIN KLAKKEBOS GAAT NAAR AMERIKA HEEMSTEEDSCHE „TIP-TOP" DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT PREDIKBEURTEN LOSSE BLAADJES. SN U RK EN! Er woont in Parijs thans een echtpaar, Dat komt binnenkort voor 't gerecht daar. Mevrouwtje wil scheiden, Heeft vreeslijk te lijden Door 't snurken van manlief, 't Is echt iwaar! Den eersten keer dat zij 't bemerkte, Dacht zij, dat een stoomzaag daar [werkte! Zij wist gauw, wat 't was, Maar ook, dat 't gekras Haar zenuwen juist niet versterkte! „Wat is er toch 's nachts met je neus, [man? Je snorkt wel zoo hard als een reus dan! Dat nare geluid, Ik hou het niet uit. Ik ben er verschrikk'lijk nerveus van!" ,,'k Beloof je," sprak hij, ,,'k zal probeeren Het snorken voorgoed af te lecren." Maar al nam hij 't zich voor, Hij ging lustig door Met 't hinderlijk nachtmusiceeren. „Een snorklooze nacht" werd haar [streven Een dokter, die raad hier moest geven Zei: „Wel 'k opereer Die neus eens een keer, Dan is het wel uit met het leven". Maar daarvan wou manlief niet hoor en! Zij stopte toen watjes in d'ooren Maar 't hielp haar geen steek: Zijn luidspreker bleek Haar rust eiken nacht te verstoren. En woedend sprak zij toen: „Dat zagen Kan 'k waarlijk niet langer verdragen! Loop jij naar de maan! 'k Vraag echtscheiding aan; Ik laat me niet langer meer plagen!" Nu moet straks de rechter vertellen, Of manlief haar langer mag kwellen. Een rechtslekkernij 'k Ben werkelijk blij. Dat ik 't vonnis niet hoef te vellen! BiNNEN LANDSCH WEEKOVERZICHT WILO- EN GEVOGELTE .CTOfZUIGERFABRIE.K M HILVERSUM VOOR ARTISTIEKE FOTOGRAFIE TRUUS KNOPPER VAN HUIS JANSEN Sigaren magazijn „SELECTA" TOONEEL De nieuwste Amer. uitvinding zonder machine en electriciteit. De echte Zotos geeft Uw haar prachtigen golf en glans. Het nieuwste en beste voor Haarlem op het gebied van blijvende haargolf; tevens is Zotos geschikt voor ieder soort haar en gevaarloos. Zotos wordt alleen door Ie klas vak- Aanbevelend, menschen in toepassing gebracht. Prijs 60 ct. p. wikkel. Wagenweg 136, Tel. 13332 Haarlem Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uitr: Ds. Briët. Zang van het Kerkkoor. Kapel Nieuw-Vredenhof. Joh. van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Barger. In beide diensten collecte voor het Schuld- delgingsfonds van Nieuw-Vredenhof. VERGAD. COMMISSIE HEEMSTEEDSCHE WINKELIERS. „Weer een winkelweek". Woensdagavond hield de commissie van Heemsteedsche Winkeliers een zeer druk be zochte vergadering in Hotel Van Ree., in ver band met de plannen der a.s. Paaschreclame. Alvorens tot het urgente punt over te gaan deelde de voorzitter mede, dat, dank zij de wel willendheid van den Officier van Justitie, mede door de medewerking in deze van notaris J. A. de la Hayze; bonnen en bussen der bonnen- reclame van de vorige verkoopweek niet in beslag genomen zijn, als zijnde in strijd met de loterij wet. Toch is er proces-verbaal op gemaakt, en is er een veroordeeling gevolgd, met welke uitspraak de ambtenaar van het openbaar ministerie zich niet kon vereenigen, en die dan ook hooger beroep heeft aangeteekend. De vergadering kon zich met het bestuurs voorstel vereenigen om zoo noodig in hoogste instantie uitspraak te vekrijgen. De voorzitter zette daarna uiteen de door het bestuur ontworpen plannen voor een te houden Paaschreclame, wat een vereenvoudigde winkel week moet worden. Een reclame, aldus de voorzitter, kan geen attractie zijn als niet ieder deelnemend lid een deel krijgt van die reclame. Dus moet het koopend publiek langs de etalages. Dat kan allereerst door een versiering der etalages. En omdat het bestuur zich als datum 11 tot 18 April had gedacht, zal deze datum wel samen vallen met de bloemenweek, en versieren wij onze etalages met tulpen. Als attractie komt in iedere etalage een artikel te liggen, door het bestuur te bepalen, wat niet in de branche is van dien winkelier. De begin letters van ieder artikel vormen den naam van een slagzin betrekking hebbende op den winkel stand. Naar dit artikel te zoeken en van die letters de zin maken zal de attractie zijn voor het publiek. Iedere deelnemer stelt zelf een prijs beschik baar, die hij tijdens die winkelweek in zijn eigen etalage etaleert. Ook zullen de vlaggen weer een feestelijk cachet aan het geheel geven. 'Ook al omdat het de stille week" is, zullen er geen feestelijkheden als muziek e.a. plaats hebben. Uit de begrooting bleek dat iedere winkelier stellig deelnemer zal worden. De bestuursvoorstellen werden dan ook met algemeene stemmen goedgekeurd. Nog werd besloten dat niet-leden, om deel te kunnen nemen, zich nog tot uiterlijk 31 Maart a.s. op kunnen geven bij den secretaris, den heer E. v. Lent, Binnenweg 6. Na een zeer geanimeerde rondvraag sloot de voorzitter, onder dankzegging voor de aan gename besprekingen, de bijeenkomst. Door G. Th. Rotman. 93. 't Was gauw verteld. Ze was indertijd met het bootje naar zee gedreven, en toen door het smokkelschip opgepikt. De booswichten hadden-de stakker zoomaar het haar afgeknipt, en ze had hard moeten werken en had een slecht leven gehad. „O, 't is zulk geboelte!" riep zij uit, ,,'t heele ruim ligt vol whiskey en jenever! O, had ik maar nooit aan jouw fratsen meegedaan!" 94. Kapitein Klakkebos zweeg, schuldbewust, en Ophelia sloop heen, want als men zag, dat zij met den gevangene praatte, zou er wat voor haar opzitten! Droevig peinsde de kapitein er dien avond over, dat hij er toch eigenlijk ook verkeerd aan gedaan had, een arme, zwakke vrouw mee te nemen.... Maar.... wat was dat? Daar sloegen opeens dikke rookwolken in z'n gezicht, die van het dek kwamenBrand- geroep weerklonk 95. Steeds verstikkender werden de rook wolken. Een schroeiende hitte sloeg kapitein Klakkebos door de tralies heen in zijn gezicht. Hij hoorde het scheepsvolk tieren en een goed heenkomen zoeken in de sloepen, die daarop te water werden gelaten.... Zou niemand aan hém denken? Ja, toch... daar kwam tante Ophelia half bewusteloos van den rook aanstrompelen... de kapitein van het schip had bij zijn vlucht gelukkig zijn sleutels laten hangen! 96. „Gauw, gauw!" gilde Ophelia, „de be manning is wegmet al de booten!" Meteen viel de brave vrouw in zwijm. Kapitein Klakke bos nam haar in zijn armen en klom één, twee, drie weer langs een der touwladders naar bovenDaar boven in den mast waren ze tenminste voorloopig zoo ver mogelijk van den brand af. Maar waar waren de twee jongens? Onze uitvoer wordt vrijwel onmoge lijk. Duitschland heft hooge rechten op onze zuivelproducten. Zal Engeland volgen. Een pleidooi tot herstel van het internationaal handelsverkeer. Hoe men ook over de overwinning der natio naal socialisten in Duitschland moge denken, vast staat het, dat we in Nederland weinig goeds van deze regeering hebben te verwachten. Reeds Maandag zijn de eerste klappen in onze richting gevallen: de invoerrechten op de kaas en de eieren zijn zoodanig verhoogd, dat men practisch van een invoerverbod kan spreken. Duitschland was onze grootste afnemer dezer producten en deze producten vormden een zeer groot deel van onzen geheelen export naai Duitschland. Van al onze kaas voeren wij 40 tot 45 naar Duitschland uit. Het invoerrecht op de kaas, dat drie weken geleden van 20 op 30 is thans van 30 op 50 Mark per 100 Kilogram gebracht. Gerekend naar de kaasprijzen van het oogenblik bedraagt het huidige Duitsche tarief 80 tot 130% van de waarde. Voor de eieren bedraagt de verhooging in totaal ongeveer 2/2 cent per ei. Wat moet er zoo van onze zuivel industrie terechtkomen? Nieuwe afzetgebieden zijn op het oogenblik moeilijk of in 't geheel niet te veroveren. De binnenlandsche afzet kan de verloren gegane export nimmer goedmaken. En tot overmaat van ramp heeft de Engelsche minister van Landbouw dezer dagen in het Lagerhuis aangekondigd, dat hij een vér strekkend wetsontwerp zal indienen tot steun aan den Engelschen landbouw. Dat beteekent, dat straks ook de uitvoer naar Engeland van onze zuivelproducten en varkens bemoeilijkt, zoo niet algeheel onmogelijk gemaakt zal worden. Dan eerst zullen we den economischen chaos in al zijn ernst voelen, dan ook zullen we weten hoe waardeloos al onze bodemrijkdom is ge worden. Naast het goud zullen we dan zwemmen in zuivelproducten. De bankcrisis in Amerika en liet practisch verlaten van den gouden standaard door dit land is ook voor ons land van belang. Met Frankrijk en Zwitserland zijn wij de eenig overgebleven „goudlanden". De president van de Nederlandsche bank, Mr. L. J. A. Trip, heeft dezer dagen een rede ge houden, die zeer belangrijk is en de verschillende moeilijkheden, die we thans ondervinden duide lijk belicht. Enkele der markantste gedeelten dezer redevoering willen we hier herhalen. Mr. Trip aarzelde .niet den tegenwoordigen wereldtoestand catastrophaal te noemen. Nog steeds volgen de verschillende landen den weg naar den afgrond. Het nationalisme, het egoïsme en het protectionisme nemen nog voortdurend in omvang en beteekenis toe, verdere maat regelen tot afsluiting worden dag aan dag ge nomen, de economische oorlog woedt heviger dan ooit. De regeeringen misten tot dusverre de kracht om zich tegen het drijven van belang hebbenden naar bescherming en andere kunst matige maatregelen te verzetten. Daarbij komt, dat de internationale samenwerking meer en meer in gebreke blijft. De vraag waarvoor de wereld thans staat is deze: zullen wij den weg naar den afgrond blijven volgen of zullen wij terugkeeren tot den weg naar internationale samenwerking en wederopbouw? Van de maatregelen, die Mr. Trip noodig oordeelt om tot betere verhoudingen te komen, noemen wij o.a. de terugkeer naar de stabiele internationale muntverhoudingèn met name naar den gouden standaard, het hervatten van een gezond internationaal crediet- en kapitaalverkeer en het herstel van een vrijer internationaal goederenverkeer. Zonder het goud als internationaal bindmiddel van de nationale muntstelsels kan slechts ver wacht worden, dat het buitenland de waarde van het ruilmiddel als wapen in den wedstrijd op handelsgebied en als onderhandelingsobject bij politieke afspraken zal bezigen. De ervarin gen in sommige landen stellen deze gevaren buiten twijfel. Mr. Trip noemt de economische wereld conferentie de laatste kans, die de regeeringen en volkeren krijgen om den weg naar het wereldherstel te betreden. Wordt die kans niet benut, dan zal elk land op eigen krachten zijn aangewezen en zal de tijd gekomen zijn om in den economischen en financieelen strijd van allen tegen allen de uitsterste kracht en zelf behoud te concentreeren. Doch hoe de conferentie ook moge afloopen, in geen geval zal Nederland kunnen ontkomen aan de maatregelen, die noodig zijn om de aan passing in het eigen land tot stand te brengen. Behalve aan een verbetering van de internatio nale betrekkingen heeft elk land behoefte aan een geregelde eigen huishouding. Het in orde maken van deze huishouding zal de alles over- heerschende taak zijn van de regeering, die na de voor de deur staande verkiezingen liet roer in handen zal nemen. Deze taak zal moeilijk zijn, maar volkomen uitvoerbaar. Mr. Trip hield vervolgens een beschouwing over den toestand van 's lands financiën. Hij kwam tot de slotsom, dat de uitkomsten van de jaren 1931, 1932 en 1933 geen zorgen behoeven te baren. Na aftrek van de reserve, die voor gedeeltelijke bestrijding van de tekorten op den gewonen en den crisisdienst dier jaren konden worden aangewend, blijft er naar raming per saldo een gezamelijk tekort op den gewonen dienst van 83.600.0.00 gulden en op den crisisdienst van 47.400.000 gulden, tezamen 131.000.000 gulden. Blijft het hierbij, dan be hoeft dit tekort van 131.000.000 gulden in drie zulke hevige crisisjaren ontstaan niet zwaar te worden opgevat. Maar dan moet ook gezorgd worden, dat het inderdaad hierbij blijft en dat tijdig voor 1934 de noodige maatregelen ge troffen worden. Voor dit jaar toch zullen geen reserves van beteekenis beschikbaar zijn. Mr. Trip herhaalde de mogelijkheid om in een en ander te voorzien vaststaat, maar dan moet ook bij het volk, bij de nieuwe regeering en bij het nieuwe parlement de vaste en onverzettelijke wil bestaan om de traditie van ons land te handhaven. Tenslotte besprak Mr. Trip ook nog den toe stand in Amerika. Deze wekt ook in Nederland onrust. Maar men moet niet overdrijven. Amerika ondergaat nu een binnenlandsch aanpassings proces. Het massale wantrouwen heeft zich over het heele Amerikaansche publiek verspreid. De Amerikaansche valuta verkeert nu fundamenteel in zwakke positie, zooals het pond toen het van het goud afging. Mr. Trip besloot zijn rede, door zijn elders afgelegde verklaring met betrekking tot de positie van onzen gulden, dat Nederland zal vasthouden aan den gouden standaard en dat de heele politiek v*m de Nederlandsche Bank daarop gericht is. Dit ernstige, maar toch niet sombere woord van den president van de Nederlandsche Bank zal niet nalaten zijn weldadigen invloed op ons volk uit te oefenen. Hoe moeilijk de tijden ook zijn, met vetrouwen op eigen kracht kunnen wij er door heen komen. HEERLIJK EN GOEDKOOP WED. P. KOOMEN ZOON GIERSTRAAT 39, TEL. 10153 NATIONALE CONCENTRATIE EN INTER NATIONALE SAAIENWERKING. Dinsdag j.l. hield de afdeeling van de Vrouwengroep der Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond" in Hotel Van Ree haar algemeene vergadering. Nadat de agenda was afgehandeld, kreeg Mevr. Mr. C. Bakker-van Bosse het woord tot 't houden harer lezing, getiteld: „Nationale concen tratie en Internationale samenwerking". De spreekster begon met er op te wijzen, dat de aanleiding tot Kamerontbinding wel de motie-Boon is geweest, maar dat de oorzaak veel dieper ligt. Deze is, dat én de regeernig èn de Kamer moe zijn van 't regeeren. Uitvoerig besprak zij de muiterij op de „Zeven Provinciën". Door dit feit zullen de a.s. verkiezingen staan in 't teeken: vóór of tegen 't wettig gezag. Door 't geen in Indië is gebeurd, is aan 't licht gekomen, dat de regeering in critieke oogenblikken niet kan rekenen op de trouw der S.D.A.P. aan de landswetten en dai „de dappere ongehoorzaamheid" door deze partij nog steeds wordt gepredikt. Het feit der muiterij heeft heel even ons volk gebracht tot concentratie, want nog eens wees Mevr. Bakker van Bosse er op, hoe verdeeld 't Nederlandsche volk toch is. Concentratie van alle goede krachten is 't eenige, wat op 't oogenblik helpen kan uit 't moeras te geraken. Daarom was de beweging van 't Veroond tot Nationaal Herstel de spreekster in den beginne zeer sympathiek. Jammer echter, dat deze menschen nu weer een partij zijn gaan vormen en eigen candidaten stellen, waarvan de nood zakelijkheid Mevr. Bakkervan Bosse ontgaat, omdat hun programma en dat der Liberalen in wezen niet verschilt. Spreekster meent, dat de verkiezingen per sonen uit verschillende partijen met een breeden kijk op de zaken naar de Kamer zullen moeten afvaardigen. In zulk een vertegenwoordiging is zeker plaats voor leden van den Vrijheidsbond. Naar aanleiding van 't geen prof. Eigeman geschreven heeft, dat liberaal een groot, valsch woord is, meent Mevr. Bakkervan Bosse liever te zeggen: 't is een leeg woord. Zij zegt, dat 't de plicht der Liberalen is die gedachte nieuwen vorm te geven. Er moet bezieling uit gaan van de leiders. Vervolgens besprak de spreekster, 't geen de Liberalen scheidt van de Vrijzinnig Democraten. Dit is eigenlijk alleen, dat de laatste partij nationale ontwapening voorstaat. Mevr. Bakker van Bosse kan begrijpen, dat vooral vrouwen door dit programpunt zich bij de V. D. hebben aangesloten. Maar zij toont aan, dat nationale ontwapening niet kan. Internationale samenwerking is noodig om 't probleem der ontwapening op te lossen Verder wordt nog gesproken over 't verbieden van 't blad: „Kerk en Vrede" in de kazernes. De spreekster meent, dat dit terecht geschiedt, daar ook dit blad aanspoort tot ongehoorzaam heid aan de wet. Al weer vindt zij, dat de leiders hier verkeerd handelen. Zij brengen verwarring bij jonge mannen, die hun plicht voor 't land moeten vervullen, want deze sporen zij tot dienstweigering aan, waavoor straf wordt op gelegd, en zelf gaan zij weer vrij uit. Alleen internationale ontwapening kan resul taten opleveren. Deze zijn te verwachten van den Volkenbond. Wij moeten bedenken, dat 't mooie doel van dien bond niet een, twee, drie te bereiken is. Nu de onderlinge afhankelijkheid der landen zoo heel groot is, voelt ieder, dat alleen door samenwerking iets is te bereiken. Maar wij moeten ons in de eerste plaats Nederlander voelen; nationale eenheid dat is, wat er noodig is. Tenslotte wijst Mevr. Bakkervan Bosse er op, dat de vrouwen niet alleen 't kiesrecht hebben gekregen, maar dat haar ook de stem plicht is opgelegd. Op deze wijze kunnen zij helpen de eenheid van Nederland te bevorderen. Na de pauze beantwoordde de spreekster nog de ingekomen vragen, waarna de voorzitster, Mevr. A. VenhuizenKesseler, met een woord van dank aan Mevr. Bakkervan Bosse de vergadering sloot. HET HEEMSTEEDSCHE KLEEDINGFONDS. Waarde Heemstedere, wanneer U in de komende dagen, met de groote voorjaarsschoon maak begint en uw garderobe, uwe kasten naziet en opruimt, wilt U allen dan eens denken aan het Heemst. Kleedingfonds. Het zijn uw eigen dorpsgenooten, die U gelukkig kunt maken, 't Is nu wel geen strenge winter meer, maar door de langdurige crisis heerscht in vele gezinnen toch zoo'n groote behoefte aan ver nieuwing van onder- en bovengoed. Nu kunt U met uw kleeren, die U op wilt ruimen, ons zoo heerlijk helpen. Iedere week houdt het comité uitdeeling. Wanneer U een boodschap zendt aan Mevrouw Chabotvan Gasteren, Achterweg 22, of U telefoneert Mevr. StibbeDubois, Heemst. Dreef 7, worden uwe goederen gehaald en met een dankbaar hart aan onze medemenschen uit gedeeld. HET COMITÉ. SCHOUWBURG JANSWEG. Wegens het enorme succes zal in dezen Schouwburg Zondag a.s. nog een opvoering plaats hebben van „Circus Karl Knie" met Alb. v. Dalsum en Charlotte Kohier in de hoodrol. De gunstige beoordeelingen van dit circusstuk zal velen naar den Schouwburg lokken. Maandag d.a.v. zal een opvoering plaats hebben van „Op Hoop van Zegen" met Mevr. Esther de Boer--v. Rijk als Kniertje. WEEFWERK VAN JO DE NEEVE. In de etalage van den kunsthandel Van Noort in de Raadhuisstraat is weefwerk van Jo de Neeve tentoongesteld, waarop wij gaarne de aandacht vestigen. Geëxposeerd zijn kussens, taschjes, kleedjes, enz., alles in harmonische kleuren, want Jo de Neeve is een meesteres in haar vak en haar werk verdient de belang stelling van ieder die iets gevoeld voor de handweefkunst. Ook in Kunstzaal Reekers aan den Wagenweg te Haarlem is een collectie van haar werk te bezichtigen. Men verzuime niet dit te doen! REDDEN VAN DRENKELINGEN Voordracht met lichtbeelden. Op Vrijdag 10 Maart, des avonds 8 uur, zal in Hotel Lommeroord een voordracht met licht beelden worden gehouden, betreffende het redden van drenkelingen, door den heer A. J. Meyerink, hoofdconsul van de propaganda- afdeeling Haarlem. Belangstellenden zijn wel kom. Geen toegang voor kinderen. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 27 Februari tot en met 4 Maart ge nomen 639 douchebaden en 43 kuipbaden. 'Aan 27 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 25 volwassenen gebruik gemaakt. TYPE ft F.78.. EO 85- M 98- E „105- F „125.. RR_„ 185.. ij FILIAAL HAARLEM 4 T I-IOFFSTR -109. TE.L' 11315. Jan van Goijenstr. 26, Tel. 29080 AANNEMERS BEËEDIGDE MAKELAARS. MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. heeft steeds nieuwe artikelen op gebied van PARFUMERIE, TOILETAR TIKELEN en BYO UTERI EEN Het goedkoopste adres voor Heemstede RAADHUISSTRAAT 90 ZIE ONZE ETALAGE'S Vanaf Woensdag 15 Maart HET LAATSTE WERELDWONDER BINNENWEG 97 TELEF. 28545 BOSCH EN HOVEN GEPLUNDERD. Zaterdagmiddag werden op den Heerenweg door de politie alhier aangehouden twee te Haarlem wonende personen, die met een bak fiets een partij oud lood vervoerden. Zij be kenden dat lood te hebben ontvreemd van het voormalige hotel Bosch en Hoven te Haarlem. Zij zijn aan de politie te Haarlem overgegeven. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: De Zwart, Zand- voortschelaan 102, een portemonnaie met inhoud; J. P. Laarman, Talmastraat 9, een damesschoen; Mevr. Roos, Paulus Buislaan 8, een huissleutel; Th. v. Gulen, Bosboom Tous- saintstraat 15, een vulpen; Krabbedam, Lombok straat 16, een reserve autoband met velg; Waasdorp, Iepenlaan 22, een kinderschortje; G. Wiegman, Lieven de Keylaan 4, een aktentasch met blocnoot; Opstal, Bankastraat 71, een vulpen en een dameshandschoen; Bureau van Politie, Raadhuisstraat, een nappa heerenhand schoen. SCHOUWBURG JANSWEG. „Er was eens Vereenigd Rotterdamsch-Hofstadtooneel. Het Vereenigd Rotterdamsch-Hofstadtooneel heeft Maandag in den Schouwburg Jansweg een opvoering gegeven van „Er was eens tooneelspel in drie bedrijven van Francis de Croisset, waarvan wij kunnen zeggen, dat het een waar genot was, deze voorstelling bij te wonen. Dit stuk, dat volgens de bedoeling van den schrijver een modern sprookje moet zijn, is te ouderwetsch van bouw om werkelijk den naam van „modern" te verdienen. Wel is het een sprookje, dat een chirurg van een monster van leelijkheid een beeldschoon meisje kan maken! Annie v. d. Lugt MelsertVan Ees vertolkt in het stuk de rol van het leelijke meisje, wier karakter in overeenstemming is met haar uiterlijk. De omstandigheden maken deze jonge vrouw een intelligente misdadigster. Bij een inbraak ten huize van Dr. Sanwood breekt zij haar enkel, en dit toeval brengt een ganschen ommekeer in haar leven. De dokter, een beroemd chirurg, heeft medelijden met haar, en past een gelaatsoperatie op haar toe, waardoor zij ver andert in een buitengewoon knappe ver schijning. Door haar schoonheid verovert zij de harten van ieder, waarmee zij in aanraking komt, waardoor ook haar innerlijk wezen verandert. Tot misdaad is zij thans niet meer in staat, liefde en wederliefde voltooien het wonder en aan het eind van het stuk staat zij voor ons als een zoowel innerlijk ais uiterlijk totaal herboren jonge vrouw. Op waarlijk meesterlijke wijze heeft Annie van Ees deze rol vertolkt, eerst in het kantoor van den zaakwaarnemer-oplichter Mr. Curtis (Johan Haus) en later in het kasteel van den hertog, schitterend gespeeld door Louis Gim- berg. Annie van Duyn was werkelijk eenig als 1 Bob, het kleinzoontje van den hertog, terwijl I Willem Huysmans een keurige butler creëerde. Voort dienen nog genoemd Dick van Veen als Patrick O'Leary, die het ijs om Mary's hart tenslotte doet smelten, Hermann Schwab als Dr. Sanwood en Ludrer Eringa als Sir James, die op de erfenis van den hertog vlast en zich niet ontziet, zijn familieleden uit den weg te ruimen, om zijn doel te bereiken. Deze traden het meest op den voorgrond en leverden alle uitmuntend spel, waarbij de kleinere rollen zich goed aansloten. Een extra woord van waar deering is hier ook op zijn plaats voor de 1 buitengewoon mooie decors in de laatste bedrijven! Dat de abonnementsvoorstellingen in den I Schouwburg Jansweg dit seizoen zulk een groot i succes zijn geworden is bij dergelijke goede I opvoeringen dan ook geen wonder!

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2