R VAN BREEMEN'S ANTHRACIET EN BRECHCOKES HIDDINK's ADVOCAAT KASPER HIDDIjNK BRANDSTOFFENHANDEL ANTHRACIET „SPECIAAL" voor haarden F 1.30 PER FLESCH W GEVEHA GLANSVERF W. JANSEN Jr. Van /2 pond fijne HAM cadeau VOETBALLEN N. GROENLAND G. M. FLOHIL rectificatie. HET PLAATSELIJK CRISIS COMITÉ KAREL OUDSHOORN Sdioonmaakartikelen LENT - Heemstede Faber's Tapijthandel en Woninginrichting AAROM? F 45 >|- PATENT -|- GENEESMIDDELEN Depot „UNITAS" HAARLEM HET BABY-WOLHUIS j. C. v. d. BRINK Metselaar-Schoorsteenveger SIMPLEX RIJWIELEN N.V. AUTOGARAGE Weet u het al? EEMSTEEDSCH W. LUITEN, KENNEL KLEIST f 5.— WÊ Heemstede-Aerdenhout Talmastraat 8, Heemstede. VOETBAL fc BURGERLIJKE STAND HEEMSTEDE: ZIJLSTRAAT 91 17 Damrak 17 AMSTERDAM (C). Philips-Service Bureau P. H. LEYENAAR concurreerende prijzen ANNA KENTER Laat nu uw Dak nazien A.G.G. M. GIORGI3 EN ZOON 75 KRUIDENIERSWINKELS Van af F 44.50 2 Takelwagen dag en nacht disponibel. 3 Onderhoudspolissen verkrijgbaar met door Genera) k BOESMANS - Binnenweg 13 RADIO WAT Telef. 15858 - Houtvaarfpad 208 - Haarlem PERMANENT WAVE Zandvoort chelaan 186 Spreekuur 8-9 en 1-2 VAN MERLENLAAN, hock MELCHIOR TREUBLAAN. A. v. PEL, Koedieflaan 57. HET ORIGINEELE ACCORDEON-DUD B LAARMAN medewerking met Refreinzang. ADVERTEERT DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT ORANJE WINT ONDANKS EEN NEDERLAAG. Ondanks een nederlaag toch een overwinning. Ziedaar, het resultaat van den strijd tegen de Hongaarsche voetbalvirtuozen. Wat niemand zich durfde bekennen is geschied, en elf Oranje hemden hebben den stormaanval weerstaan. Ja, zijn er zelfs in geslaagd de Hongaarsche voetbal machine tot een defensieve houding te dwingen Zondag 5 Maart kan dan ook in de voetbaL annalen met een gouden letter worden geboek staafd. En het feit, dat de nationale doelman, onze sympathieke H.F.C.'er, hiermee zijn vijf tigsten internationalen wedstrijd heeft gespeeld, geeft aan dezen dag meerdere luister en be koring. Een nederlaag met den oneven goal is onder deze omstandigheden een moreele overwinning, temeer daar het resultaat verkregen is door eigen kracht en 't niet aan toeval of geluk te danken is. Het tegendeel is eerder waar, want et het geluk aan Oranje's zijde, zou de eind- -tand evengoed in het voordeel van de onzen ebben kunnen zijn. Wij zijn voldaan en hebben geleerd, dat onze jongens, indien de wil er is, tot een topprestatie in staat zijn. Indien in de komende wedstrijden tegen België deze wil weer aanwezig is, kunnen wij vol vertrouwen een gunstig resultaat j tegemoet zien. Minder voldaan zijn wij over een gedeelte van het publiek, dat onze gasten op een fluitconcert onthaalde, toen eenige malen de bal over de zijlijn werd gewerkt. Dit toch verdiende de profs niet! Zij hebben een uiterst fairen strijd gespeeld, ondanks den grooten tegenstand, waarvoor hen hulde niet mag worden onthouden. Het B-elftal heeft in een nuttigen" en goed ge-' speelden wedstrijd het onderspit moeten delven tegen de Fransche amateurs. Deze strijd heeft ons doen zien, dat ook hierin goede krachten schuilen en dat wij dus voor de toekomst over j goede reserves kunnen beschikken. Voor Zondag vraagt in het Heemsteedsche Sportpark R.C.H. II onze aandacht. Als tegen stander ontmoeten zij Ajax III, die nog niet veel bijzonders heeft gepresteerd. Juist in deze wedstrijden wordt vaak het meest van de spelers gevraagd, reden waarom wij verwachten een uiterst spannenden strijd, die door de R.C.H.-reserves gewonnen dient te worden, indien zij hare kampioenskansen niet verspelen wil. R.C.H. verschijnt met: Schuurman, Fr. v. Thiel, P. Kaestner, Hessels, Joh. Berg, C. v. Eek, v. d. Werve, De Geus, Ruygrok, G. v. d. Mey de Bie, K. Meyer. Wij verwachten een druk bezoek en zal het de jonge R.C.H.'ers niet aan aanmoedigingen j ontbreken! Uit het H.B.C.-kamp. Het wil blijkbaar bij H.B.C., vooral wat de voorhoede betreft, den laatsten tijd niet meer zoo vlotten. Met een gelijk spel 11 tegen G.D.A. moesten onze jongens zcih tevreden stellen, waardoor alle kampioensillusies wel verkeken zijn. Maar dat neemt toch niet weg, dat een 2e plaats toch ook niet te versmaden is. En om die te bereiken zal nu Zondag thuis tegen de Rotterdammers „Leoni- das" het beste beentje voorgezet moeten worden. H.B.C. II stelde al zeer teleur, door maar even van Santpoort 11 met 60 te verliezen. Voor de junioren is voor Zondag vastgesteld: Concordia aH.B.C.a; H.B.C.bO.G.b; O.G.c H.B.C.c. Voetbal bij H.F.C. „Heemstede". Doordat twee spelers van Heemstede 1 in een vertegenwoordigend Haarlem-Elftal moesten uit komen, was de wedstrijd Heemstede IZee meeuwen IV uitgesteld. Het 2e moest wel tusschen de witte lijnen en kon het niet verder brengen dan een 41 nederlaag. Het programma voor a.s. Zondag is als volgt: Heemstede IKennemers VII, 10 uur. I.V.O. 11Heemstede 11, 2 uur. R.C.H. VIIIHeemstede III, 10 uur. Voetbal bij „T.O.P.". De voor den afgeloopen Zaterdag vastgestelde voetbalwedstrijd JohezOud is niet doorgegaan, doordat Johez zich uit het tournooi heeft terug- getrokken. Voor a.s. Zaterdag zijn vastgesteld ae vol- gende wedstrijden BeijnesOud en T.O.P.a Droste, beide wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van het Heemsteedsche Sportpark, en beginnen om 3 uur n.m. Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld de wed strijden T.O.P.bUnion op het T.O.P.-terrein, terwijl de wedstrijd Graficusv. d. Sluys wordt gespeeld op het Excelsiorterrein aan den Vergierderweg. ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. H.P.C.Nederlandsch Jeugdzeventa! 22. Zondagavond 5 Maart j.l. togen de H.P.C.'ers naar Amsterdam, waar zij in het Sportfondsen- bad den laatsten halven competitie-wedstrijd zouden spelen tegen het Nederiandsche Jeugd- zevental in het waterpolo-tournooi om den Ver- gulden Penning. Dit tounooi wordt georgani-\ seerd door de Amsterdamsche Zwemclub ge durende de maandelijksche familie-avonden. H.P.C. verscheen volledig met L. Kohier (doel), A. J. Braam, F. W. Moolenaar, H. Leije- naar (achter) en J. Uitendaal, J. Kooyman, B. Mooi (voor). De wedstrijd gaf spoedig snelle pogingen te zien van de zijde van H.P.C., waarin Mooi tenslotte slaagde vrij te komen en te doel punten (10). Kort daarna kwam Braam vanuit de achterhoede opgezwommen en scoorde op prachtige wijze het tweede doelpunt (20). Na de rust slaagde de Nederiandsche Jeugd er in 2 tegenpunten te scoren. Ook Mooi aan de H.P.C.-zijde had een paar malen prachtige kansen om H.P.C. de overwinning te brengen, doch waarschijnlijk door nerveusheid schoot hij een paar keer recht in de handen der Jeugd keeper. Het einde kwam tenslotte met een gelijk spel (2—2). Voor H.P.C. een mooi resultaat, gezien het feit dat in het Jeugdzevental o.a. medespeelden Daatselaar (U.Z.C.), F. v. d. Bosch (het IJ) en Schat (U.Z.C.), spelers van het Nationale Zevental. Door dit gelijk spel zal H.P.C. in April het Jeugd-zevental opnieuw ontmoeten en hopen wij van harte dat het dan de stoere H.P.C.'ers, die zulk een belangrijke plaats innemen in het Nederiandsche waterpolo, gelukken mag den Vergulden Penning te veroveren. Getrouwd: J. J. H. van El met Langereis. Bevallen: M. J. v. Hollandv. Buuringen d.; R. Oddensvan Es d.; H. M. C. v. Rooden Tushuizen d.; G. C. v. d. LindenVerdonk- schot d. Overleden: F. Kraaijenhagen 77 j., wed. A. Goossens; G. van Wijk 25 j., geil. met M. v. Noggeren. BAKENESSERGRACHT 78 SCHOUWTJESLAAN 23 TELEFOON 10070 TELEFOON 10848 H AARLEM ZANDVOORTSCHELAAN 138 HEEMSTEDE TEL. No 26455 VOOR CENTRALE VERWARMING ONVERBETERLIJK In groote maathoudende flesschen. „De Wijnfirma waar gekocht wordt" Binnenweg 11 Tel. 28769 ZOU U EEN ONBEKEND MERK RIJWIEL KOO- PEN ALS U EEN HOLLANDSCH MERK EYSINK RIJWIEL KOOPTVOOR VERKRIJGBAAR BIJ: BINNENWEG 40 TELEFOON 28431 OLIE, BANDEN, BENZINE AUTO- EN MOTOR REPARATIE Hygiënische artikelen. (Wettig gedeponeerd). (tegenover het Stadhuis) Hoofdkantoor TEL. 49120. Laat Uw radio-toestel door een vakman re- pareeren. Profiteert van onze 15 jarige er varing. Oud Philips-Employè Jacob v. Campenstraa" 9 Heemstede - Tel. 28517 Steeds de nieuwste toestellen uit voorraad leverbaar. JAN V. GOYENSTRAAT 14 Telef. 29084 ONZE PRIMA I kost slechts 48 OT. PER BUS alle kleuren tegen scherp ZANDVOORTSCHELAAN 75, HEEMSTEDE Ziet onze uitgebreide collectie van de nieuwste Wolsoorten voor Tennis, Pullovers, Vesten, Slipovers, enz. Groote keuze Mat-zijden kousen, tegen concurreerende prijzen. De nieuwste modellen. Onderricht gratis, behalve Zaterdagavonds. Aanbevelend, SPECIAAL PANNEN- EN LEIDEKKERS Concurreerende prys voor alle reparatieën met of zonder byle- vering van materiaal SPECIAAL ADRES VOOR PANHAKEH CLOOSTERWEG 16 HEEMSTEDE Ridderstraat 18 HAARLEM TELEFOON 13310. HEEMSTEDE, Raadhuisstraat 49, Telefoon 28084 R IJWIELHAN DEL ZANDVOORTSCHELAAN 138 TELEFOON 26455 1 Alle reparaties aan automobielen en carrosserieën. Motors vastgestelde prijzen. 4 Uw wagen keurig gewasschen met onze nieuwste elec- trische waschmachine, binnen een paar uur gereed. 5 Steeds ter Uwer beschikking, bekwame en vertrouwde chauffeurs, bekend met de wegen in geheel Nederland. 6 Prima huurwagens met en zonder chauffeur, steeds direct leverbaar. 7 Privé-les in autorijden door specialen instructeur. Voor deze en alle andere diensten op automobielgebied Wij geven een 1/2 pond fijne ham cadeau. Vrijdag: en Zaterdag: bij aankoop van f 1.25, contant aan den winkel afgehaald, Ziet de lage prijzen in de étalage IBEHANGSELHUES I Heeft de nieuwste dessins behang vanaf f 0.08 p. rol het goedkoopste adres vooralle soorten zeil, kleeden meubelen enz.; levert alle soorten koper en hout garnituren. Extra onvermengde Java-kapok f 0.63 p p Beleefd aanbevelend G. VERBEEK v. EL WIPPERPLEIN V/H HAEIV1STEDEPLEIN 23 Prima Leder, handgcnaald. Compleet MET BINNENBAD Maat 1f 1.70 o f 2.25 A "l"*J 3f 3.10 4f 3.65 53.95 BROEKEN VANAF f 0.65 Verder alle voetbalartikelen. Alleenverkoop der origineele T-Bal. Compleet f 9.90. SPORTMAGAZIJN CAMP LAAN 41, Telefoon 28109 ETMBJIV». wenscht U? PHILIPS 620 A. 820 A.; PHILIPS 630 A, 830 A. PHILIPS 670 A. 870 A. Tegen inruiling van uw oude toestel is over den prijs met ons te praten. Het adres waar elkeen slaagt Tliomsonlaan 44, Haarlem. RAADHUISSTRAAT 53 65 TELEF. 28070 Officieel Vertegenwoordiger: BUICK EN CHEVROLET AUTOMOBIELEN Binnenweg 201 - 203 -207 Heemstede TELEFOON 28386 Voor de Schoonmaak Ruime sorteering in stoffen voor glas- en ove rgordijnen. Balatum, Linoleum, Moquette- en axmin- ster tap ij ten. Effen en gekleurde Twisted matten voor vloerbedekkingen. Verdikte r a i I ga r n i t u r e n te buigen in eiken vorm. Behangerij - Stoffeerderij - Bedden makerij Meubelmakerij. Zeer concurreerende prijzen PENSION VOOR ALLE SOORTEN HUISDIEREN castreeren, coupeeren knippen, scheren, plukken en wasschen Pijnloos afmaken van kleine huisdieren STEEDS RASHONDEN VOORRADIG Mevrouw M. SPIERIEUS RHODODENDRON PLEIN 2 Gelieve vroegtijdig te bespreken. Telefoon 26392 Mijn onbreekbare horlogegiazen verfraaien uw horloge en zijn een beveiliging: voor wijzers en uurwerk. 1 jaar garantie! GEDIPL. HORLOGEMAKER JAC. v. CAMPENSTRAAT 41 GEVESTIGD: Arts Telefoon 26532 (bij geen ge hoor 12111) In de Haarlemsche bladen te huur staande Villa heeft geen betrek king op van Merlen- laan 1, maar op Notaris Mr. J. blijft aandringen op de goedgeefschheid der ingezetenen, die het missen kunnen,omdat er nog steeds vele aanvragen worden gedaan. Penningmeester A. DE LA HAYZE Raadhuisplein 13, GIRO No. 190210 bieden zich beleefd aan voor BRUILOFTEN - en PARTIJEN - LAMPENKAP- WER KSTE R SH vraagt work 'nan huis. Spec, vonr part. voor hot malton van nieuwe en overtrekken van oude model len zeer tilïlijk. Brieven o. No- 21, Bur. v.d. blad. m DST - Bim -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3