VAN LENT voor HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN C. VAN DER SCHOOT GOSEN SCHIERING LIPPITS' KOLENHANDEL BRANDSTOFFEN 31 Maart 1933. 10e Jaarg. No.13 AUTOVERHUUR NEUTRAAL WEEKBLAD 1.1. DRUKKERIJ VOORHEEN DE ERVEN LOOSIES j Banketbakkerij PIET BEL! DROGISTERIJ BINNENWEG 6 Oplage 4600 ex. Vrij voor controle- BLAUWE BRUG GARAGE Eerste Heemsteedsche electrische Runder-, Var kens- en Kalfsslachterij Raadhuisstraat 33 HEEMSTEDE CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. De Omzetbelasting en de toestand van 's lands schatkist. PLAATSELIJK NIEUWS GEROOKTE ELFT -DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE d. o ro th GEBR. v. d. BOS m N Telef. 28750 w JAC. CATSLAAN tn 2 M 3 oo STALLING 01 REPARATIE o BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiên per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiên bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIÊN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, TeleV. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar OPGERICHT 1882 TELEF. 28021 BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mourii:, Bronsteeweg 4a. TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags den uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. SCHOUWBURG JANSWEG. Zaterdag 1 April, 8.15 u. „Willem de Zw ijger". Alaandag 3 April, 8.15 -u. „Fientje de la Mar". LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.— en 9.15 uur, Zondag 2.4.15, 7. en 9.15 uur: „De Misstap van Madeion Claudet". HEEMSTEDE. Dinsdag 4 April, 8 u. Vergadering Vrij heidsbond, Café-Rest. „Boekenroode". Er is een groote, zelfs zeer groote categorie menschen, wier belangstelling naar de vraag stukken van den dag niet verder reikt dan de opgesmukte beschrijving van een moord, een fantastische ontvoering of een goed gespeelden voetbalwedstrijd. Wat er met de belastinggelden gebeurt, die zij allen, dikwijls zeer tegen hun zin, moeten opbrengen interesseert hen niet. Ze gelooven zelfs, dat ze veel te veel betalen en maar matige waar voor hun centen krijgen. Al deze lieden worden zelfs niet wakker geschud als zij lezen, dat de Staat der Nederlanden over 1932 voor de werkloozenzorg niet minder dan 132 millioen gulden heeft uitgegeven. De maandelijks gepubliceerde staatjes, waarin de inkomsten en de uitgaven van ons land staan vermeld en die den laatsten tijd zulk een treurig beeld te zien geven, ontgaan zelfs geheel aan hun aandacht. Maar zoodra er nieuwe aanslagen op hun portemonnaie worden voorbereid, ont waken ze even, zonder echter van veel ver antwoordelijkheidsbesef blijk te geven. Ze mopperen en zeggen het tegen iedereen, die het wil hooren: „Alsof we al geen belasting genoeg betalen." Maar dezulken vergeten, dat de tegenwoordige financieele toestand van ons land onrustbarend is. Reeds dekken de inkomsten de uitgaven niet meer en het is begrijpelijk, dat men niet tot in den treure leeningen kan uitschrijven, dat het braakliggende kapitaal ook maar beperkt is en de geldschieters en beleggers ook waarborgen willen hebben, dat het verstrekte geld oordeel kundig wordt gebruikt. Het is daarom verklaarbaar, dat de regeering steeds naar nieuwe objecten uitziet om de be staande en komende tekorten op een andere wijze dan door leeningen te dekken. De laatste maanden zijn er verschillende nieuwe belastingen en verhoogde heffingen bijgekomen. De op brengst van sommige daarvan dient om bepaalde bevolkingsgroepen te steunen (Tarwewet, zuivel wet, varkenscentrale), andere verhoogde belastingen (tabak- en suikeraccijns) dienen weer ter stijving van den schatkist. Maar al deze belastingen brengen niet genoeg op om de verminderde opbrengst van andere, terug- geloopen belastingontvangsten goed te maken. Ondanks de groote bezuinigingen, die reeds op het staatsapparaat zijn toegepast (salariskorting en inkrimping van personeel), groeien de tekorten steeds aan. Het is begrijpelijk, dat deze tekorten moeten weggewerkt worden, althans zoo gering mogelijk moeten worden gemaakt. Ons geheele volk heeft er belang bij, dat de Nederlandsche Staat gezond blijft, dat hij niet op zeker oogenblik voor een bankroet komt te staan en daarom moet ook het geheele Neder landsche volk er aan medewerken deze tekorten te helpen dekken. Een nieuwe belasting is op komst: een omzet belasting. De opbrengst daarvan is op 60 millioen per jaar geraamd. Het grondbeginsel van deze belasting is, dat daaraan zullen worden onderworpen de verkoop en van handelswaren en roerende goederen bedoeld in art. 565 van I het Burg. Wetboek. Teneinde ontduiking te voorkomen zijn ruiling en verkrijging op andere wijze onder bezwarende titels met een koop overeenkomst gelijk gesteld. De belasting zal voor iederen omzet 1 van den verkoopprijs der goederen bedragen en zal berekend worden over veelvouden van tien gulden, met dien ver stande, dat onderdeelen van tientallen guldens voor een geheel tiental worden bereKend. De belasting is verschuldigd door den verkooper, doch de kooper is hootdelijk voor de belasting mede aansprakelijk. Publiekrechterlijke lichamen vallen als belastingplichtig subject buiten deze belasting, netgeen waarschijnlijk dus wil zeggen, oat de levering van gas, water en eiectriciteit niet onder deze belasting vallen. De belasting zal door middel van een plakzegel van de waarde van het verschuldigde bedrag moeten worden voldaan. Vrijstelling van deze belasting wordt beperkt tot de allernoodzakelijkste levens middelen, als brood, aardappelen, groenten en dergelijke. Niemand zal zich aan den druk dezer belasting kunnen onttrekken, doch daar deze over een zoo groot mogelijk oppervlak verdeeld wordt, zal niemand persoonlijk onevenredig zwaar door den druk getroffen worden. In de zeer uitvoerige memorie van toelichting op dit wetsontwerp, zet minister De Geer den tmancieelen toestand van ons land nader uiteen. Het is een dringend pleidooi geworden voor de instandhouding van ons financieele leven, dat versterking behoeft. Naar 's ministers oordeel is iiet noodzakelijk, dat dit wetsontwerp reeds met 1 Juli aanstaande in werking treedt en het zal daarom door de huidige kamer, mits deze er geen bezwaar tegen maakt, in de afdeelingen worden onderzocht. De nieuwe Kamer kan dan over het detinitieve lot van het wetsontwerp beslissen. We vermoeden, dat er bij de Kamer, hoe deze ook zal zijn samengesteld, weinig onoverkomenlijke bezwaren zullen geopperd worden. De noodzaak dwingt immers! Dat we met dit nieuwe wetsontwerp nog niet aan het einde van de nieuwe heffingen zijn ge komen, blijkt uit dezelfde memorie van toe lichting, waarin nieuwe crisishefiingen worden aangekondigd. Dat hiertoe op het oogenblik nog geen voorstellen worden gedaan, vindt volgens den minister zijn oorzaak in de om standigheid, dat volgens de bestaande wettelijke bepalingen op 1 Januari a.s. aile crisisheffingen tegelijk zullen komen te vervallen. In het a.s. najaar zal derhalve een wetsontwerp, voor- loopig waarschijnlijk tot 1943, negentien honderd en drie en veertig, aan de orde moeten worden gesteld. Het. is een weinig opbeurend verschiet, dat zich hier opent: tot 1943, dus nog volle tien jaar onder de crisis gebukt te gaan. Hiermede is tegelijkertijd de ontzaggelijke ernst van den huidigen toestand gekenmerkt. DE VOLKSHULDE AAN WILLEM DEN ZWIJGER OP PAASOHMAANDAG 17 April TE DELFT. Zooals algemeen bekend is, wordt op Paasch- maandag in Delft de Nationale Volkshulde ge bracht aan Willem den Zwijger, waaraan alle Nederlanders kunnen deelnemen, hetzij onat- hankelijk van een vereeniging, mits zij niet komen om hun politieke inzichten te uiten, hetzij in vereenigingsverband. De Volkshulde duurt van 124 uur en bestaat uit 3 deelen, n.l. a. Kranslegging in de Nieuwe Kerk om 1 uur, in aanwezigheid van afgevaar- ZIJLWEG 314 OVERVEEN Telef. 15739 Prima kwaliteiten Stookt onze ANTHRACIET IV 10/20 m.M. digden van deelnemende vereenigingen en van autoriteiten. Spreker Ds. J. J. Stam. b. Redevoeringen op de Groote Markt door Z.E. Generaal C. J. Snijders, Anton van Duin kerken, Drs. H. Brugmans, Dr. A. Jacob, een en ander afgewisseld door zang van Wilhelmus, van „O Heer Die daar des Hemels tente spreidt" en van „Waar een Volk leeft, leeft een recht, een plicht tot eigenwaarde", de beide laatste liederen door zangkoren, inlichtingen bij de commissie. c. Om ongeveer 2.30 onthulling van een ge denksteen in den kerkmuur, waarop gebeiteld de gelofte van trouw aan Willem den Zwijger. Daarna urenlang défilé langs den gedenksteen en door de Nieuwe Kerk langs het graf, (dit laatste voor deelnemers, die zich tijdig opgeven, voor anderen slechts voor zoover de tijd het toelaat). Alle deelnemende groepen leggen enkele bloemen tegen den gedenksteen. Aangezien het aantal dee>4 emers grooter is. dan verwacht was, zijn verschillende terreinen in de stad gereserveerd, waar luidspreker installaties worden aangelegd. De ingang en uitgang van de Nieuwe Kerk worden uit gebroken, teneinde een vlot défilé mogelijk te maken. Slechts aan hen, die zich tijdig opgeven, wordt verzekerd, dat zij een goede plaats zullen kunnen innemen, en dat zij van de goedkoope reisgelegenheid kunnen gebruik maken. Zij ge lieven zich daarvoor te richten tot het bureau der commissie, p/a. F. W. C. Blom, Waldeck Pyrmontlaan 4, Rotterdam, tel. 55294, dagelijks 1017 uur, Maandag, Woensdag, Vrijdag ook 1722 uur. Tot 8 April zijn daar de goedkoope treinkaartjes verkrijgbaar (zie aanplakbiljetten op de stations). De deelnemersspeldjes met programma zijn verkrijgbaar door storting op giro 181672 ten name van Mej. Schenk te Rotterdam tegen 25 cent per stuk, na 8 April, resp. 13 April, 30 c., resp. 35 c. Groote vereenigingen zoo noodig korting. Deze speldjes zijn verpiicJit. Voor de deelnemers zijn verkrijgbaar pakketjes met broodjes tegen 25 c. per pakje, koffie en limonade tegen 10 c. De Volkshulde wordt dus een grootsche historische herdenking, doch is tevens een waarlijk nationale bijeenkomst, waar het Nederlandsche Volk zijn samenhoorigheidsgevoel zal toonen. HARMONIE EENSGEZINDHEID BESTAAT 30 JAAR. Zatérdag j.l. (25 Maart 1933) heeft de Har monie Eensgezindheid 30 jaar bestaan. Het Bestuur achtte het niet te verantwoorden om een feest te organiseeren vanwege de groote financieele malaise op elk gebied. Wel is er een kienavond georganiseerd die geheel kosteloos is voor de leden. Ook liet de eere-voorzitter, Jhr. J. P. W. van Doorn, zich niet onbetuigd. Tweeden Pinksterdag gaat het corps op concours naar Baarn, uitkomende in de le afd. met verplicht nummer: La Rangon du Bonheur (fantaisie) L. Borjer. Het vrije nummer is: Le Lac Moudit (ouverture de H. Staz) arr. F. Popy. In den marsch zal worden deelgenomen met Pourquoi pas? van Os. Goffart. ZIJLSTRA-JUBILEUMWEDSTRIJD. Prijswinnaars te Heemstede. Blijkens de advertentie in dit nummer is de uitslag van den grooten Zijlstfa-Jubileum- wedstrijd waarvoor in totaal ƒ2000.aan geldprijzen is uitgeloofd thans bekend. Naar wij vernemen, zijn ook in onze ge meente verschillende prijswinnaars. De volledige winnaarslijsten liggen in de winkels van de firma Zijlstra voor ieder ter inzage. VERGADERING VRIJZ. DEMOCR. BOND. Crisis en Democratie. Rede van Mr. A. M. Joekes. Door de afdeelingen Bloemendaal en Heem stede van Vrijz. Democr. Bond werd Maandag avond een gecombineerde vergadering belegd in de bovenzaal van Café-Rest. Boekenroode. De vergadering werd ingeleid door de voor zitters van beide afdeelingen, Mr. B. W. Stomps en de heer G. Margadant, die de vergadering presideerde. Hierna werd het woord verleend aan Mr. A. M. Joekes, lid van de Tweede Kamer der Staten-üeneraal. Spr. begon met de stelling te verdedigen, dat het voeren van góede politiek leidt tot de vraag: Hoe wordt het algemeen belang het best ge diend? In dit verband laakt spr. het oprichten van kleine partijtjes, die slechts een bepaald belang behartigen. Wanneer men door een of andere maatregel groepsbelang bevordert, dient men zich tegelijk at te vragen wat de gevolgen zijn voor het overige deel van de bevolking. Kleine groepjes, als b.v. de Zuiderzee-partij, zonder behoorlijken politieken grondslag, hebben geen bestaansrecht. De huidige verKiezing is belangrijker dan ooit, daar van den uitslag zal athangen in welke richting het staatsoestuur zal worden geieid. De oorzaak daarvan ligt voor een deel in de tegen woordige tijdsomstandigheden. Het verkeers wezen, binnenschippenj, spoorwegen, handel, industrie, dit alles maakt moeilijke tijden door. Met tanu- en tuinbouw is het zoo gesteld, dat men daar de wanhoop nabij is. Er zijn in ons land niet minder dan 4ÜÜ.ÜU0 werkloozen, en dat cijfer teekent sterk den benarden toestand in de bedrijven. De oorzaak hiervan zoekt spr. in den oorlog, die een geweldige vernietiging 'van stoifehjKe goederen, vermindering van welvaart en ellende op allerlei gebied heelt gebracht. De gevolgen van dien oorlog zijn wij en de andere volken nog steeds niet te boven. Verarming eenerzijds en handelsbelemmeringen door contingenteering en tarietsmuren anderzijds hebben ook ons land zwaar getroffen. Er moet echter in Nederland zooveel mogelijk aan het vrije handelsverkeer de hand worden gehouden. .De economische wereldconferentie zal ook stellig weer aan dringen op verlaging der tariefsmuren. De Vrijz. Dem. Bond is voorstander van vrijhandel; de boerenbonden echter drijven naar een bescher mend stelsel, een stelsel van zelfvoorziening of autarchie. Er zijn nog andere vraagstukken en algemeene stroomingen, die op den voorgrond treden. Men tracht op twee wijzen te komen tot de dictatuur, n.l. de fascistische en de revolutionnaire. De fascisten roepen om den „krachtigen man", maar zij vergeten, dat die krachtige man hun inzichten wel eens niet zou kunnen deelen. Dictatuur zou meebrengen opheffing van pers vrijheid en vergadervrijheid. Het Nederl. volk moet wel de beteekenis zien van domperspolitiek. De Vrijz. Democraten zijn principeele tegen standers van een fascistisch bewind. Spr. wijst op hetgeen in Duitschland is geschied en het Nederl. volk is niet gediend van een Nationaal Socia lisme naar Duitsch voorbeeld. Ook het Verbond van Nationaal Herstel wordt door spr. gecriti- seerd. De democratie wordt door deze vereeni ging bestreden. Ook in Vrijheidsbondsche krin gen is sympathie voor het fascistisch streven van het Verbond voor Nationaal Herstel te bespeuren. Zien we naar Rusland, dan is daar ook een absolute vernietiging van de volksvrijheden te constateeren. De communistische heilstaat in Rusland is allesbehalve een aanlokkelijk voor beeld. De Sociaal-Democraten nemen daarbij zooals spr. met grooten spijt opmerkt een halfslachtige houding aan, getuige hun reageeren op de zaak van de muiterij op de Zeven Provinciën. Alleen Wibaut keurde het optreden der muiters af. Op het congres der S.D.A.P. is geen afkeuring over deze revolution naire daad uitgesproken, waaruit blijkt dat de sS.D.A.P. er.zich niet van bewust is, dat juist in een democratische maatschappij geen revo lutie kan worden geduld. Nog meer teekenen wijzen er op, dat in S.D.A.P. kringen gesym pathiseerd wordt met de communistische ge dachte, waartegen spr. waarschuwt. Dit wil niet zeggen, dat de houding van den comman dant en de oplossing van het geschil juist is geweest; integendeel, het werpen van de bom is zeer af te keuren, welke meening in breede kringen wordt gedeeld. De Minister van Defensie BINNENWEG 19 Tel. 28076. Wij hebben een pracht collectie Paascheieren, figuren en bonbonnires [eigen fabrikaat en daardoor voordeelig. Zoete Krakelingen! deze week voor reclame: 40 cent per half pond neemt nu eigenaardige maatregelen, weert b.v. de fascistische leden uit de Burgerwacht, wat tot gevolg heeft, dat ook anderen uit de Burgerwacht treden en tot het fascisme over gaan. Sprekende over ontwapening, zegt spr., dat juist in de bewapening het oorlogsgevaar schuilt. En al schiet het met de internationale ont wapening niet op, toch moet Nederland tot ver mindering van bewapening overgaan.In de eerste plaats omdat onze weermacht waardeloos is. Vrees voor België is ongemotiveerd: Bulgarije b.v. stond sterk juist omdat het ontwapend was. Een groote mogendheid zouden wij niet kunnen weerstaan. Ten koste van 200 millioen gulden een schijnweermacht in stand houden, is on verantwoordelijk en beveiliging voor gas aanvallen is niet mogelijk. Als klein volk zijn wij aangewezen om een voorbeeld te geven van ontwapening en niet langer mee te doen met den bewapeningswedloop. Spr. hoopt, dat de Vrijzinnig Democraten bij de a.s. verkiezingen gesterkt uit de bus zullen komen, omdat in dezen tijd, nu democratische groepen eenerzijds tot het fascisme en anderzijds tot het revolution naire gaan overhellen, de Vrijz. Democr. Bond beginselvast de democratische gedachte hand haaft. Na de pauze was gelegenheid tot debat en vragen stellen, waarvan door enkele der aan wezigen gebruik werd gemaakt. Na repliek van Mr. Joekes werd de vergadering door den voor zitter met een woord van dank gesloten. REDDINGSBRIGADE VOOR DRENKELINGEN. De Reddingsbrigade voor Drenkelingen hield Maandagavond een vergadering in café-restau rant „Lommeroord". Na opening deelde de voorzitter mede, dat hij een benoeming als voor zitter om bijzondere redenen niet meer kon aanvaarden. In zijn plaats werd als voorzitter gekozen de heer L. C. Band en als bestuurslid de heer Hilleganger. Den scheidenden voorzitter wordt dank gebracht voor het vele werk dat hij voor de Heemsteedsche brigade in al die jaren heeft verricht. Een voorstel om hem tot eerelid te benoemen, werd met een luid applaus begroet. Uitvoerige besprekingen volgden over de a.s. zomercampagne. Algemeen was men van oor deel, dat er weer eens extra hard geoefend moet worden. Besloten werd in den loop van dezen zomer een zwemfeest te houden. Hiervoor werd een commissie van voorbereiding benoemd. Om den onderlingen band nog meer te ver sterken zal er in de maand April een gezellige avond georganiseerd worden. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 20 tot en met 25 Maart genomen 621 douchebaden en 42 kuipbaden. Aan 20 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 15 volwassenen gebruik gemaakt. J. BALM ZOON BI.weg60 BLOEMENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) Altijd MOOIE ViSCH Scherp concurreerend Neemt U eens proef met onze VISCH-FILETS f 0.40 PER POND

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1