BIJZONDERE AANBIEDING) ALBERT HEIJNl Allerfijnste Noord-Hollandsche EDAMMER GRASKAAS I MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER i I 165 HEEMSTEDE, RAADHUISSTRAAT 14 - Tel. 28538 j DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT 1 I I 40% vet per heele kaas circa 4 pond f 1.24 Allerfijnste GOUDSCHE MEIKAAS I LUNCHKAASJES 40% vet per stuk 25 Ct. EXTRA FIJNE MARGARINE met 25% Roomboter Eén prijs. Eén kwaliteit. De Allerbeste, per pond 52 Ct. Alleen Vrijdag en Zaterdag uitsluitend afgehaald aan den winkel KOLOSSAALKOEKEN per stuk 221/, Ct. TORINA BONBONS2 ons voor 23 PREDIKBEURTEN BINNENLANDSCH WEEKOVERZICHT BIOSCOOP BURGERLIJKE STAND VAN HUIS JANSEN AANNEMERS BEËEDIQDE MAKELAARS. Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. VOOR ARTISTIEKE FOTOGRAFIE TRUUS KNOPPER TOONEEL VOETBAL in B volvet per pond 44 Ct. WERKELIJK HET FIJNSTE VAN HET FIJNSTE MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim.! Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. P. A. Klap van Haarlem. Kapel Nieuw-Vredenhof. Joh. van Oldenbarneveldtiaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Barger. Collecte voor het Evangelisatiewerk in eigen gemeente. Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. A. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. A. Dondorp. Nederl. Protestantenbond. V.m. l0]/2 uur: Ds. P. Cannegieter v. Krommenie. (Met medewerking van het dameskoor.) NIEUWE ZAKEN. Delicatessenhandel J. Boender Zn. De heer j. Boender heeft zijn delicatessen- handel op den Binnenweg 157, verplaatst naar No. 199. Wie de nieuwe zaak betreedt, wordt getroffen door de keurige en doelmatige inrich ting ervan. Stofvrije étalages en vitrines, mar meren platen om vleesch en kaas op te leggen, een aparte stofvrije kaaskast, en de mooie be tegeling van den geheelen ruimen winkel wijzen er op, dat de hygiëne niet is veronachtzaamd. Op den marmeren toonbank prijken twee snel wegers, één met practische rekenschaal, waar door het mogelijk is de klanten zeer snel te helpen. Ook mogen wij niet verzuimen te wijzen op de koelkast, die automatisch tot 6 graden onder 0 koelt. Aangezien er geen andere delica tessenhandel in Haarlem en Omstreken een der gelijke koelkast bezit, is de heer Boender baan- i breker op dit gebied. Des avonds zorgen drie groote lichtbollen aan het plafond voor een uitstekende verlichting. Al het nikkelwerk is gechroomd, zoodat het niet kan roesten. De geheele inrichting is ge baseerd op zindelijkheid. Het kantoor bevindt zich naast den winkel. Aan de andere zijde is een breede gang, die toe gang geeft tot erf en magazijn, wat zeer prac- tisch is, daar geloop van bezorgers en bestellers buiten den winkel omgaat. Onder het magazijn is een ruime kelder, die als opslagplaats voor boter en kaas dient. Zoowel door het keurige uiterlijk, het fraaie interieur en de doelmatige inrichting is deze zaak een sieraad voor den Heemsteedschen winkelstand, waarmee wij de firma Boender en Zn. van hare gelukwenschen. FEESTAVOND JONGENSCLUBS „JONG HEEMSTEDE". Woensdagavond j.l. hielden bovengenoemde clubs 'n feestelijke familie-avond in 't Gebouw voor Chr. Belangen aan den Voorweg. Te ruim half acht opende de heer H. J. Voors, een der leiders, de bijeenkomst en heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom. Hij sprak de ver wachting uit, dat ieder de groote waarde van jeugdarbeid zou beseffen en pleitte ook voor de belangstelling van ouders en vrienden voor 't werk van „Jong Heemstede". Door 't gezamen lijk zingen van eenige verzen en 'n korte, doch kernachtige bespreking van een Bijbelgedeelte werd de avond direct in 'n bepaalde „toon" gezet. Uit de vertooning der kampfilms 1932 en 1931 bleek wel, dat het kampeeren een der hoogte punten uit 't clubleven was. De twee films gaven blij en frisch jongensleven te zien. In de pauze werden de aanwezigen op 'n kopje thee vergast, terwijl Ds. Barger, door werkzaam heden verhinderd eerder te komen, bijzonder welkom werd geheeten. Nog werd de jongens meegedeeld, dat hun vanwege de club weer fietsvlaggetjes zouden worden aangeboden, die met hun geel-blauwe kleuren 'n fleurigen indruk maakten. Na de pauze lieten de jongens zien, wat ze konden. Intens en „hoorbaar" leefden de aan wezigen wee in kamprevue, kampspel, tooneel- stukje en pantomime. De vlotte vroolijkheid der jeugdige spelers sloeg weldra op de zaal over. En de pittige marsch van Houtman, door het sterk bezette jongensorkest ten gehoore ge bracht, was 'n waardig slot voor dezen avond. „Jong Heemstede" omvat 'n frisch brok jeugdwerk. VERG ADERIN G VREEMDELINGENVERKEER. De vereeniging tot Verfraaiing van Heemstede en Bennebroek en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer hield Maandagavond haar jaarvergadering in Hotel Van Ree. Na opening door den voorz. volgde notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Jaarverslag secretaris maakte melding van grootere activiteit als gevolg van de ruimere geldmiddelen door de subsidie der gemeente Heemste'de. Voor 1933 is ƒ600.— subsidie toegestaan. Aan de exploitatie van de kiosk aan het Stationsplein te Haarlem zal dit jaar 125. worden bijgedragen. Het batig saldo op de rekening van den penningmeester verminderde van ƒ928.79 tot ƒ216.47 als gevolg van de vele uitgaven in verband met de propaganda en vooral door de bijdrage in de exploitatiekosten van de kiosk aan het Roemer Visscherplein. De overeenkomst met den exploitant werd gewijzigd, zoodat de geldelijke bijdrage der Vereeniging voor dit jaar op 50.komt. De Vereeniging gaf dit jaar uit een nieuwen gids en een kaartje van Heemstede en Benne broek. Ook werd reclame voor Heemstede ge maakt door advertenties in De Haagsche Post en De Indische Verlofganger. De kascontrolecommissie constateerde dat het finantieel beheer op nauwkeurige wijze was gevoerd en dat boeken en bescheiden in orde waren. De aftredende bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. In plaats van het overleden bestuurslid Moole- naar werd gekozen de heer A. J. J. Verspoor, architect te Heemstede. De heer Steger brengt een buitengewoon ver zorgd verslag uit over het congres der A.N. V.V.V. te Zwolle. Tot afgevaardigden voor dit jaar werden be noemd de heeren Dr. E. Droog en E. Steger. Het Bestuur deed mededeeling van plannen omtrent een lichtreclame voor Heemstede als woonplaats. Vervolgens wordt mededeeling gedaan van de oprichting van De Gids voor Kennemerland, een Haarlemsche uitgave, waarop ieder zich kan abonneeren, liefst door bemidde ling van V.V.V. Bij de rondvraag werd aangedrongen op ver betering der rijwielpaden langs de Heem- steedsche Dreef AUTO IN BRAND. Donderdagavond om kwart voor 11 wilde de slager J. J. M. B., alhier woonachtig, nog met zijn auto, die stond in de garage van de firma W. Teeuwen, Raadhuisstraat, uit rijden gaan. Juist toen hij gestart was, doch de garage nog niet verlaten had, vloog de motor in brand. Met behulp van de Gebr. Teeuwen kon de auto nog de garage uitgesleept worden, waarna met behulp van eenige omstanders de bran dende motor niet zand en water werd gebluscht. Inmiddels was de brandweer gealarmeerd, doch, hoewel direct ter plaatse, behoefde deze niet meer handelend op te treden. De auto was niet tegen brandschade vezekerd. iï "HHHiTi'lil''naMifi'ii'Tiir i'"iiMltBiWiii>i|1iiW< LIB STAATSPARTIJ „DE VRIJHEIDSBOND". Openbare vergadering. De afdeeling Heemstede van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond" zet de verkie zingsactie in met een openbare vergadering op Dinsdag 4 April a.s. in Café-Restaurant „Boeken- roode" bij het station HeemstedeAerdenhout. Spreker is Mr. W. C. Wendelaar, Burge meester van Alkmaar, lid der Provinciale Staten en no. één op de candidatenlijst van den Vrij heidsbond in dit district. Het onderwerp voor dien avond luidt: „Voor een krachtig Gezag en een sluitende Begrooting". GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 28 Maart 1933. W. C. van Bellen, H. W. Mesdaglaan 14. C. M. Bladergroen, Glipperweg 48. W. A. Felix, Oude Posthuisstraat 30. H. Koenekoop, Balistraat 13. W. J. Kuiper, Glipperweg 26. C. Manshande, Eschdoornlaan 7. G. Ter voort, Zandvoortschelaan 62. C. van Veen, Herfstlaan 2. Een gedroste wolf. Krijgen wij een natuurpark op de Veluwe? Stad tegen natuur. De groote daling van ver mogens en inkomens. Houdt het geld in Nederland! Een vriendelijk lentezonnetje schijnt reeds vele dagen over het in nood gedompelde land. Maar juist zoo'n zonnetje doet wonderen en verjaagt de sombere gedachten, die den laatsten tijd te dikwijls in ons hoofd spoken. Neen, de wereld is gelukkig nog niet geheel en al in het duister gehuld en de menschen hebben nog zin om ook eens hartelijk te kunnen lachen. Daar was Rotterdam gedurende enkele dagen in op schudding. Uit de Rotterdamsche dierentuin was een jonge wolf ontsnapt. Op deze wolf werd gejaagd. Maar voordat de echte wolf gevangen was, zijn heel wat trouwe viervoeters achterna gezetDoch op een prillen ochtend is men er tenslotte in geslaagd het ontsnapte dier te vangen, en een einde te maken aan het lente uitstapje, dat het zich meende te moeten ver oorloven. In ons dichtbevolkte land en onze wegen met lintbebouwing, waardoor het laatste restant natuur aan onze oogen wordt onttrokken, heeft wel de vereeniging tot het behoud van natuur monumenten veel gedaan om de verdere ont troning van de natuur tegen te gaan, maar een werkelijk grootsch opgezet plan om als tegen hanger van de groote steden groote natuur reservaten aan te leggen werd nimmer geopperd. Thans echter wordt gemeld, dat de regeering dezer dagen met het voorstel zal komen om van het Kröller-concern velen zullen met ge mengde gevoelens van waardeering dezen naam lezen aan te koopen het landgoed „Hooge- Veluwe" te Hoenderloo, met de bedoeling dit landgoed te bestemmen tot „Nationaal Natuur park". Het betreffende landgoed is een aaneen gesloten complex, midden op de Veluwe van 6040 H.A. met heidevelden, zandvlakten, naald en loofhout, water, cultuurgrond, met auto wegen, 34 huizen en boerderijen, het St. Huber- tusslot en een poortgebouw. Het terrein is voor het groote gedeelte omrasterd. Bij een eventueelen aankoop door den Staat zouden enkele gedeelten moeten dienen als object voor werkverschaffing. De prijs, die voor dit landgoed bedongen wordt, bedraagt plm. 5 millioen gulden, welk bedrag men zich voor stelt te verkrijgen door een leening, die in 30 jaar renteloos zal worden afgelost. De bedoeling zou o.a. zijn om hier een grooten plantentuin aan te leggen bij wijze van steun maatregel aan de kweekers van Boskoop en Aalsmeer. Een dergelijk plan kan men slechts van harte toejuichen. Te veel wordt bij het cultuurwerk den nadruk gelegd op de steden, op het bouwen van huizen en het uitbreiden van steden. Wij zullen de laatsten zijn het groote belang te ontkennen van moderne woningbouw, maar wij vinden, dat de natuur de laatste jaren wel wat al te stiefmoederlijk bedeeld werd. Zonder in het uiterste te vervallen en de leuze „Terug tot de natuur" te propageeren, vinden wij het voor de gezonde ontwikkeling van ons volk noodzakelijk, dat er wat meer aandacht besteed DE UITSLAG VAN DE VERLOTING TEN BATE VAN DEN HEER HEUFF. De uitslag van de verloting die gehouden werd ten bate van den kunstschilder Heuff is als volgt: No. 97. Groote ets. No. 7 Kleine ets. De prijzen zijn af te halen bij den heer A. J. J. Verspoor te Heemstede, Voorweg 7. OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen ip den loop dezer week 327 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w.: 24 grondwerkers, 6 metselaars, 7 schilders, 22 timmerlieden, 11 opperlieden, 79 bloemistarbeiders, 91 losse werklieden, 17 metaalbewerkers, 7 kantoorbedienden, 3 bouwkundig teekenaars, 4 bakkers, 2 stucadoors, 54 werkzaam in andere beroepen. ■'j GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: L. N. Bierman, Meer weg 19, een paspoort; P. Brouwer, Kerklaan 5, een portemonnaie met inhoud; H. van Dort, Cruquiusdijk, Haarlemmermeer, een koopmans beurs met inhoud; B. Wever, Meer en Bosch, Achterweg, een polsband-dameshorloge; N. H. Pronk, Zandvaartkade 11, een duimstok; N. Bank, Billitonstraat 2, een zeilje van een kinder wagen; Roozen, Kerklaan 46b, eenig geld; Wijkhuizen, Binnenweg 205, een papiermand; Sloof, Lindenlaan 18, een pullover; Koediefslaan 101, een patrijs; Bureau van Politie, Raadhuis straat 27, een ceintuur, haak van een vrachtauto, een paar gymnastiekschoenen en een vulpot lood; C. Floris, Drieheerenlaan 15, een witte duif. LUXOR-THEATER. „De Misstap van Madeion Claudet". Mevrouw Claudet vertelt den ouden vriend van haar man, dokter Dulac, dat ze haar man gaat verlaten, omdat deze meer tijd en aan dacht besteedt aan zijn werk, dan aan haar. Zij is overtuigd, dat men van een jonge vrouw toch niet kan verwachten, dat ze haar jeugd worcjt aan de „natuurlijke longen" van een land. De moderne mensch heeft behoefte op gezette tijden de stad te ontvluchten, zich te kunnen terugtrekken in een niet door huizen geschonden natuur. Er komt nog meer bij. Door ons eigen land aantrekkelijk te maken wordt voorkomen, dat onze landgenooten hun vacantie over de grenzen doorbrengen. Reeds het vorige jaar werd er op aangedrongen de vacantie in eigen land door te brengen en niet onnoodig Nederlandsch geld in den vreemde uit te geven. Hoe noodig het is het Nationale vermogen in stand te houden moge blijken uit de volgende, niet erg opwekkende cijfers, betreffende de uitkomsten van de vermogensbelasting. In het belastingjaar 1920/1921 bedroeg het totaal aangeslagenen in de vermogensbelasting 159.449 met een gezamenlijk vermogen van 13.589 millioen gulden. Na een daling in de jaren 1922, 1923, 1924 vertoonde het jaar 1925 voor het eerst weer een stijging, die aanhield tot het belastingjaar 1929/1930. In dit belasting jaar was het aantal aangeslagenen gestegen tot 192.943 met een gezamenlijk vermogen van 15.666 millioen gulden. Maar daarna ging het snel bergafwaarts. Weliswaar steeg over 1930/1931 het aantal aangeslagenen tot 197.501, maar het totale vermogen verminderde met 43 millioen gulden. Een nog grootere daling, die nu ook het aantal aangeslagenen betrof, voltrok zich in het belastingjaar 1931/1932. Het aantal aangeslagenen liep terug op 194.227, het bedrag der vermogens verminderde met 1323 millioen gulden en bedroeg in dat belastingjaar nog slechts 14.300 millioen gulden. Weliswaar is dit bedrag nog aanzienlijk hooger dan in 1920, maar als de vermindering van het, nationale vermogen in hetzelfde tempo doorgaat zal het zeker geen jaar meer duren of we zullen onder het cijfer van 1920 komen. Hierbij moet tevens nog in aanmerking worden genomen, dat de bevolking van 1 Januari 1921 tot 1932 toenam met 17.42%. Indien men wel rekening houdt met de toeneming van de bevolking, doch niet met de waardeverandering (vermeerdering) van het geld, dan blijft het totaal der vermogens over 1931/1932 reeds 1825 millioen gulden achter bij het totaal over 1929/1930. De cijfers van de Rijksinkomstenbelasting geven een dergelijk beeld te zien. We willen geen verdere opsomming geven van dorre cijfers, doch alleen nog vermelden, dat het totaal der inkomens van 1931 op 1932 gedaald is met 161 millioen gulden. Dit zijn alle tot weinig optimisme stemmende cijfers en als er vooruitzicht was, dat de vol gende jaren een beter resultaat te zien zouden geven, zouden we nog niet verontrust behoeven te zijn. Doch we kunnen slechts rekenen op een nog verder terugloopen van vermogens en inkomsten. Het Nederlandsche volk zal al het mogelijke moeten doen om het afvloeien van kapitaal naar het buitenland te voorkomen. In de eerste en voornaamste plaats kan dit worden bereikt door zoo veel mogelijk Nederlandsche waren te koopen en zoo weinig mogelijk producten uit den vreemde te betrekken. En als het Neder landsche volk er niet vrijwillig toe overgaat, dan zal de overheid plannen moeten overwegen om het zoo noodig, zij het dan ook in de laatste plaats, met dwang hiertoe te nopen. Want indien dit niet gebeurt, dan zou Neder land wel eens zijn financieele onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen. opoffert voor het werk van haar man. Dokter Dulac vertelt haar de geschiedenis van een vrouw, die nog veel meer opofferde, de moeder van Claudet, die de jonge dokter reeds lang dood waant Larry, een jong Amerikaansch schilder, neemt Madeion Claudet van de boerderij van haar vader mee naar Parijs. Spoedig laat hij haar in den steek om naar zijn vaderland terug te keeren. Madeion moet hard werken om voor zichzelf en haar kind te kunnen zorgen. Zij ont moet graaf Boretti, een vriend van Larry, die haar een luxe leven kan aanbieden. Hij houdt heel veel van haar en wil met haar trouwen en haar kind, dat door haar vriendin Rosalie wordt grootgebracht, in huis nemen. Terwijl ze in een restaurant hun verloving vieren, wordt Boretti wegens juweelen diefstal gearresteerd. Madeion wordt als medeplichtige veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Rosalie kan niet langer voor het kind zorgen en moet het naar een gesticht brengen. Zoodra Madeion vrijkomt, gaat ze naar het gesticht om haar zoon terug te halen en maakt daar kennis met dokter Dulac, die haar vertelt, dat de toe komst van den jongen Larry bedorven zou kunnen worden als bekend werd, dat zijn moeder in de gevangenis gezeten heeft. De jongen heeft aanleg om dokter te worden en om zijn carrière niet in den weg te staan, zegt zij dat zijn moeder dood is en laat hem aan de zorgen van dokter Dulac over. Zij zorgt, dat het geld voor zijn opvoeding regelmatig aan den dokter wordt toegezonden. Jaren gaan voorbij. Madeion is steeds dieper gezonken en Larry heeft zich als dokter ge vestigd. Op een avond komt zij als een arme patiënte haar zoon bezoeken, die zich bijzonder tot haar aangetrokken gevoelt en maatregelen neemt, dat zij haar laatste levensdagen on bezorgd in een rustig voorstadje van Parijs kan doorbrengen Als dokter Dulac zijn verhaal beëindigd heeft, ziet Alice Claudet in hoe klein haar eigen op offering is, vergeleken met wat de andere vrouw gedaan heeft en als dokter Claudet thuis komt. vindt hij zijn vrouw geheel veranderd. Zij vraagt hem de oude vrouw in huis te nemen, voor wie zij zeer veel sympathie voelt. Getrouwd: D. Veefkind met J. C. M. Schilp- zand. Bevallen: H. J. SpoorBakker d. Overleden: J. C. J. Theunissen 74 j., ongeh. MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Jan van Goijenstr. 26, Tel. 29080 SCHOUWBURG JANSWEO. Zaterdag 1 April zal in dezen schouwburg ter gelegenheid van de Willem de Zwijger herden- ding door het Nationaal Vlaamsch Tooneel uit Gent een opvoering worden gegeven van „Willem de Zwijger", historisch tooneelspel in 8 tafereelen. Maandag 3 April a.s., te 8.15 uur, zal Fientje de la Mar, gezien het groote succes dat zij bij haar laatste optreden hier ter stede mocht oogsten, wederom een intiemen kunstavond geven. Han Beuker zal haar ook nu begeleiden, terwijl hij met zijn collega Denijs eenige concert-nummers op twee vleugels zal ten beste geven. Het geheel belooft een interessante avond te worden R.C.H.—D.H.C. EEN WAARDIG SLOT! Met een weinig geluk aan hare zijde, zou R.C.H. er zeker in geslaagd zijn, H.B.S. een puntje te ontfutselen. Tot eenige minuten voor het eindsignaal was de Racing-defensie, waarin Kos en Krom een sublieme partij voetbal hebben gespeeld, er in geslaagd de score blank te houden, waarna, met een voor Kos onhoudbaar schot, beide punten aan H.B.S. bleven. Theoretisch hebben de R.C.H.'ers dit eene punt nog noodig om geheel veilig te zijn, hoewel wij ons niet kunnen indenken dat R.C.H. aan de degradatie-competitie zal moeten deel nemen. Voor Zondag staat op het programma de laatste wedstrijd tegen D.H.C. De Delftenaren hebben na een overbluffende start een inzinking vertoont die zij thans weer te boven zijn gekomen. R.C.H. die voor de in Delft geleden nederlaag nog een appeltje heeft te schillen, zal met dezen wedstrijd een waardig slot aan haar competitie program willen geven. Het volgende elftal zal waarschijnlijk de kleuren presenteeren: Kos, Krom, Prevost Sr., Geutskens, Ruis, Prevost Jr., Hanse, Verkerk, W. Kedde, De Geus, Martin. ALC. VICTRIX II—R.C.H. II. De Racing-reserves hebben Zondag 1.1. geheel aan onze verwachtingen beantwoord, en 82 overwinning is meer dan fraai te noemen en als het H.R.C. II nu maar behaagt voor één keertje te struikelen dan komt het kampioen schap aan de Racers. Maar dan ook in Alkmaar niet falen heeren. Leg in elk geval beslag op beide punten. Wie weet tellen zij Zondag reeds voor vier. De volgende elf zullen de Racing-kans ver dedigen: Schuurman, Fr. v. Thiel, Kors, Hessels, Joh. Berg, Chr. Waalewijn, v. d. Werve, Kok, Ruygrok, G. v. d. Mey de Bie, K. Meyer. Uit het H.B.C.-kamp. H.B.C. beëindigde Zondag de competitie met een 11 gelijk spel in Rotterdam tegen Leoni- das. Het was een vrij kalme wedstrijd, waarbij beide ploegen niets meer te winnen of te ver liezen hadden. Met al de tegenslagen die H.B.C. dit seizoen heeft gehad, mogen wij zeggen dat de H.B.C.- ploeg zich toch kranig heeft gehouden. H.B.C. staat nu op de 3e plaats en kan nog 2 worden. Van de 3 bovenste is de stand aldus: D.H.L17 11 4 2 26 65—20 Graaf Willem 16 9 4 3 22 5148 H.B.C18 9 5 4 23 59—54 Graaf Willem krijgt nog thuis S.J.C. en moet nog uit naar Spartaan. H.B.C. 11 kreeg bezoek van India. De gast- heeren brachten er, vooral in de voorhoede, wei nig van terecht. En India, dat de beide puntjes meer dan noodig had, werkte voor de volle 100 waardoor zij de 20-voorsprong van de le helft, met veel moeite wisten te behouden. H.B.C. IV had S.J.C. 11 op bezoek, en was verre de meerdere, wat zij ook in een 51-over winning wisten te toonen. De Kampioensploeg der Junioren bracht een bezoek aan Concordia, en ook nu weer toonden zij zich de sterkere, door de Hillegommers met 2-0 te kloppen. Voor Zondag vinden wij alleen op het pro gramma B.S.M. IIH.B.C. IV. Nu, dat zal geen 51-overwinning worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2