De Verdam's KWALITEIT h. verdam's bezichtiging GARAGE PRINS NT. SE ADELAAR Geweldige daling der prijzen van FONGERS rijwielen! Is U reeds abonné op ons blad? TUINIEREN. TUINIEREN. CAFE RUSTHOEK Bloembollen LEIDSCHEVAART 254 - TELEFOON 17020 UITNOODIGING! Thans hetzelfde rijwiel voor f 46.50 TENNISBANEN TE HUUR HEROPENING Daarvoor alléén SCHOUWT1ESPLEIN 4 Te' b,,jft 14827 GEREEDSCHAP HET CENTRAAL IJZERMAGAZI1N UW ADRES Camplaan 45 - Heemstede MODERN BILLARD VOORJAARSVERWACHTING! GLAKSVERF 70 ct. p.kilo GRONDVERF 55 ct.p. kilo EEMSTEEDSCH JOH. DE LAAT W. M. DE LAAT- FABEL ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE HOESBERGEN&KOCKMANN I loediefslaan 24, Heemstede J. W. OOLDERS. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT SCHOOL- EN WERKTUINEN. 4 soorten ijs van IJSBAR Want wij hebben prima wagens en vertrouwd personeel De Billijkste Tarieven Wolhuis „Het Nieuwste", J. v. Goyenstraat 13 - Tel. 29081 BEHANGSELHUIS NIEUWSTE DESSINS JAVA KAPOK f 0.63 p.p. G. Verbeek van El WIPPERPLEIN v/h Haemstedeplein 23 DAMES- en HEEREN KAPSALONS (annex Pedicure-Inrichting) in 1931 74.—, in 1932 58.— Tel. 28070 N.V. AUTOGARAGE VAN LENT te Heemstede, afdeeling rijwielen KRUISSTRAAT 34-36 HAARLEM. ,,'t SCHILDERSHUIS" UITVOERDER VAN ALLE SOORTEN SCHILDERWERK en KOUDWATERVERF voor solide rijwielreparatie „Witte van Haemstede" Aanbevelend, B. HEEMSKERK. VRIJDAG 7 APRIL A.S. Zoekt U een Dienst- of Keukenmeisje? Philips-Service Bureau P. H. LEYENAAR Voetbal bij H.F.C. „Heemstede". Zondagmorgen kreeg Heemstede I bezoek van de Vliegende Vogels II. Doch de vogels schenen in het vliegen nog niet erg bekwaam te zijn, ten minste niet tegen onze Heemsteedsche jongens. Rust ging in met 20, maar als al spoedig de stand 40 is, dan is de aardigheid er af, ook voor Heemstede, die bijna geen tegenstand krijgt. Het werd tenslotte 50. Het 2e ging naar V.S.V. VI en smaakte het genoegen na een vinnigen strijd beide puntjes mee naar Heemstede te nemen. De 23-uitslag teekent wel den strijd. De rest van Heemstede ging bij Kenau II op bezoek en moest zich met een 51-nederlaag tevreden stellen. Zondagmorgen om 10 uur: Heemstede I Zeemeeuwen IV. Heemstede II speelt om 10 uur op het R.C.H.- terrein tegen R.C.H. VII. Voetbal bij „T.O.P". Voor het tournooi van T.O.P. hadden Zater dag en Zondag de volgende wedstrijden plaats. Zaterdag werd gespeeld DrosteOud en werd gewonnen door Oud met 51. Zondag werden gespeeld ExcelsiorGraficus (32) en Unionv. d. Sluijs (32). Door deze beide, eigenlijk geenszins ver wachte, overwinningen, begint er teekening te komen in de ranglijst van de 2e afdeeling. Voor hen, die de uitslagen niet geheel gevolgd hebben, laten wij onderstaand een overzicht volgen Afdeeling I: T.O.P.a 3 3 6 11—4 2.— Oud 3 2 14 9—3 1.33 Droste 2 2 312 Beijnes 2 2 37 Afdeeling II: T.O.P.b 3 2 1 4 15—8 1.33 v. d. Sluijs.... 3 2 14 1110 1.22 Excelsior 2 1 12 610 1. Graficus 3 1 2 2 1111 0.66 Union 3 1 2 2 711 0.66 Voor de le afdeeling zijn geen wedstrijden vastgesteld, doch voor a.s. Zondag zijn vast gesteld: T.O.P.bGraficus, op het T.O.P.- terrein om 10 uur v.m., en v. d. SluijsExcel sior, op het v. d. Sluijs-terrein aan de Jan Gijzen- vaart, eveneens 10 uur v.m. Indien alles normaal verloopt zijn Zondag 9 April alle wedstrijden voor dit tournooi gespeeld en kan de prijsuitreiking plaats hebben op Zater dag 22 April a.s., in de „Oude Beuk", aan de Zandvoortschelaan. ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. Vrijdag 24 Maart j.l. hield H.P.C. haar alge- meene ledenvergadering in Café-Restaurant „De Oude Beuk". Na de verslagen en notulen werd het bestuur als volgt samengesteld: A. J. J. Verspoor, voor zitter, S. Blei, secretaris, W. Jesse, penning meester, A. .J, Braam, P. van Goor, Mevr. A. Knuyt van Laar en Mej. C. Huyg, leden. Dank werd gebacht aan de aftredende leden P. Mul en C. J. P. v. Schaick, die zeer veel voor de vereenigingen hebben gedaan. Mededeeling werd gedaan dat H.P.C. 22 en 23 April a.s. een tournée zal maken naar Brugge en Oostende, waarover binnenkort nadere ge gevens zullen verschijnen. Vervolgens hield de heer Venema (Zignea) een inleiding over het concentratieplan, hetwelk inhoudt om alle Haarlemsche Zwemvereeni- gingen alsmede H.P.C. te combineeren tot een centrale vereeniging, welke vereeniging dan meer dan 1000 leden zou omvatten. Overgroote meerderheid der vergadering bleek echter fel tegenover een zoodanige concentratie te staan. Volgens de heer Venema was het de bedoeling dan krachtiger naar buiten te kunen uitwerken. Mochten de leden niet met deze of een soortgelijke concentratie accoord gaan, dan voorspeld spreker groote moeilijk heden tusschen de vereenigingen onderling. Welke deze moeilijkheden zouden zijn, zeide spreker niet. Blijkbaar ging spreker met opzet niet hierop in, daar anders wel zeer duidelijk gebleken zou zijn, dat het geheele concentratieplan ge steund wordt juist door die vereenigingen die vermoedelijk niet in het nieuw te stichten Sportfondsenbad te Haarlem hun intrek zullen nemen. H.P.C. zal dit wel doen en het zou daarom kunnen gebeuren dat tenslotte vele aan deelhouders welke nu nog lid zijn van andere vereenigingen, lid zullen worden van H.P.C. De zwakke argumenten wisten de vergadering niet voor het plan te winnen. Het komt ons voor, dat een goed georgani seerde en steeds groeiende vereeniging zooals H.P.C. (thans 243 leden) niet het minst be hoefte heeft aan een samengaan met andere minder krachtige vereenigingen te Haarlem. Tenslotte is en blijft H.P.C. een rasechte Heem steedsche vereeniging. Uitslagen waterpolo: H.P.C.Neptunes 92. H.P.C.-comb.Waterratten 62. H.P.C. II—D.J.K.II 3—3. BILJARTEN. CentrumPaul Kruger. In lokaal „Het Centrum" te Heemstede heerschte Woensdag 22 Maart een gezellige drukte. Hier vond n.l. de openingswedstrijd plaats tuschen de biljartclubs „Het Centrum" in genoemd lokaal en „Paul Kruger" gevestigd in lokaal Kuiper aan de Paul Krugerstraat, Haar lem-Noord. Door deze vereenigingen zijn handicap wedstrijden georganiseerd, waarvoor mooie prijzen zijn uitgeloofd. Het Centrum heeft een totaal van 768 car. en P. Kruger 606 car. in twee wedstrijden behaald. A.s. Woensdag vindt de 3e wedstrijd plaats in Café „Het Centrum" te Heemstede. HOE LANG HET LICHT ONDERWEG IS. Het licht dat zich voortplant met een snelheid van 300.000 K.M. per seconde, bereikt ons vanaf de zon in minder dan 8y2 minuut. Het doet er echter vier en een half jaar over, vooraleer het vanaf de meest nabijzijnde ster (Centaurus) tot ons doordringt en honderdveertig jaar doet het over den afstand, die ons scheidt van de verst verwijderde, maar toch nog met het bloote oog zichtbare sterren; het licht dat van de verst verwijderde en met het bloote oog onzichtbare sterren komt, doet duizenden jaren over de reis. Een verandering, welke de Sterrekundigen eerst i. Binnen korten tijd zal de Heemsteedsche school- en werktuin aan den Heerenweg tegen over de Kerklaan weer voor het jeugdige publiek opengesteld worden. Het is nu reeds de moeite waard, om er eens langs te wandelen en te gaan zien, hoe men hier al eenigen tijd druk bezig is om het terrein voor de jonge tuiniers in gereedheid te brengen. Bood de grond hier van den winter een troostelooze aanblik van verlatenheid met z'n leege tuintjes, met nog wat enkele overgebleven bieten, nu is al dat af gestorven plantenleven opgeruimd, de grond is bemest, keurig aangeharkt en is weldra klaar om opnieuw jong leven voort te brengen. De borders, die in den vorigen zomer al wat kale dorre plekken begonnen te vertoonen, zijn door bekwame handen opnieuw beplant. Netjes zijn de jonge plantjes in rijen uitgezet, enkele verheffen al fier hun groene blaadjes omhoog en wekken in ons al visioenen van blader- en bloemen pracht. In gedachten zien we al de klaproos prijken met haar groote roode bloemen, de aratis alpinus de aarde dekken met een teer wit bloemenkleed. En als om een voorproefje te geven van wat vocht en warmte van kleuren weelde uit den donkeren grond kan tooveren, komen nu al tusschen de kale heesters de vroegbloeiers ons verrassen met haar fraaie voorjaarstinten. De ranonkels komen al schuch ter voor den dag met haar heldergele bloemen, de narcissen en hyacinthen zullen weldra volgen, terwijl de knoppen van enkele heesters zich al beginnen te openen. Voor wie van de natuur houdt valt er hier al veel waar te nemen en te genieten. Die liefde dient ook bij de jeugd ge wekt en aangewakkerd te worden, want de natuur kan een onuitputtelijke bron van genot zijn voor ieder, die een open oog voor hare schoonheid heeft. Ze stemt tot vredige rust en weerhoudt tot het doen van al wat ruw en leelijk is. Daarom is het zoo juist gezien van de vereeniging tot het onderhouden van school- en werktuinen om toch vooral te trachten in dezen tijd van zenuwachtig' gejaag en grof materia lisme, deze ideale plekjes, waar de kinderen ongestoord rustig kunnen arbeiden en genieten van het werkelijk mooie plantenleven, te be houden. Wel heeft het groote moeite gekost, daar de vereeniging ook in sterke mate de ge volgen van de crisis ondervindt: vele donateurs bedankten, de subsidies van provincie en ge meenten werden belangrijk verminderd, zoodat zij met groote moeilijkheden heeft te kampen gehad. Doch het bestuur heeft de leuze van J. P. Coen: „Ende desespereert niet" tot de zijne gemaakt en ondanks veel tegenslag liggen toch de tuinen der vereeniging weldra plant- klaar. Het hoopt daarom van ganscher harte, dat de moeite, die het zich heeft getroost, rijkelijk beloond worde, door de medewerking van vele ouders, die hun sympathie voor dit streven het best kunnen toonen door zich op te geven als lid dier vereeniging en door hun kinderen met het mooie werk op den schooltuin, waarover wij in een volgend artikel het een en ander zullen vertellen, te laten kennismaken. heden opmerken, vond op de meest nabijzijnde sterren, eenige jaren plaats, op de verder liggende eenige eeuwen geleden en het ;s mogelijk dat sterren die wij aan het uitspansel aanschouwen reeds vier of vijf duizend jaren geleden totaal uitdoofden. Het verschil in tijd, tusschen het tot ons doordringen van het zon licht (bijna 8V2 minuut) en dien, waarin het licht der sterren ons bereikt (van Sidius meer dan acht jaren, van de Poolster meer dan zes en veertig jaar) toont ons duidelijk aan, hoeveel dichter de zon bij de aarde ligt, dan de overige sterren. Want de zon is ook een „Ster", doch zij is slechts 148.964.400 K.M. van ons ver wijderd. De eerste spoorweg. In November 1927 hechtte het Yslandsche parlement haar goedkeuring aan het eerste voor- stel inzake den aanleg van den eersten spoorweg op het eiland! de SCHREVELIUSSTRAAT 25 (bij de Leidschevaart) HAARLEM. Speciaal ingericht voor levering aan huis, diners en partijen. Hygiënisohe verpakking. i/, L. k f 0.30 Vi L. Af 0.50 Nu het voorjaar komt zijn er ook weer andere behoeften Zomerwol voor Kantblouses - Zijden bast voor hoedjes Prachtcollectie Handwerken (Gobelins, Kelims en Smyrna) BERTHA SCHUITMAKER GRATIS ONDERRICHT BINNENWEG 163 TELEFOON 28378 Vanaf f 0.08 p. rol Het goedkoopste adres voor alle soorten Zeil, Kleeden, Meubelen, enz. Levert alle soorten Koperden Hout garnituren Extra onvermengde Beleefd aanbevelend M.M. Wij hebben de eer U.Ed. te berichten, dat wij onze hebben verplaatst van SCHOUWTJESPLEIN 7boven naar Onze opnieuw gerestaureerde salons hebben wij geheel naar de wenschen en aan de eischen der omgeving aangepast. Door de verbetering welke voor ons met groote kosten en moeite gespaard is gegaan, hopen wij dat onze cliënteele en toekomstige cliënteele zullen medewerken om onder persoonlijk contact der eigenaren zich weder spoedig in deze omgeving evenals voorheen geheel thuis te gevoelen. U dankend voor het tot nogtoe genoten vertrouwen en hopende dat UEd. deze mededeeling als uitnoodiging tot een bezoek aan onze inrichting wilt beschouwen, aangezien het door onbekendheid met naam en adres niet mogelijk is UEd. te bereiken. Met de meeste hoogachting, Kapper-Pedicure Gedipl. Kapster De heropening zal plaats hebben: DINSDAG 4 APRIL, 's middags 3 uur. VRAAG VOLLEDIGE PRIJSCOURANT „Bosch en Hove" schitterend gelegen a,'d Crayenestersingel te Heemstede te bevragen Vondelkade 32, tel. 26508. O I Maak Uw tuin 1 fraaier, dit kunt U bereiken met I De prijzen zijn thans^'geweldig laag, wij leveren U Franco Huis: Prima Tuinspaden met onbreekbaren steel f 1. Sterke Tuinharken met steel 10 tanden 0.55 0.70 i Stalen tuinschoffels met steel Grasscliaren van0.50 Onbreekbare tuinslang per meter 0.35 10 meter tuinslang, geheel compleet met straalpijp en koppeling5. Pracht'ge roestvrije tuingieter met koperen broes, 8 Liter Onze bekende Grasmachines met 4 stalen messen i, 1. jj 10 TELEFOON 12485 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIHIIlllllIlllllllllllillllllIllllllllllllllllllllllllllli VERF- EN GLASHANDEL ZANDV.LAAN 53 - TELEF. 26667 IS NOG STEEDS het onovertroïfen rijwiel voor matigen prijs Gegarandeerde Rijwielen vanai f 37-50 VERKOOP PER GLAS EN PER MAAT. Aanbevelend, HET ZIJN PIJLTJES DIE DOELTREFFEN! Laat Uw radio-toestel door een vakman re- pareeren. Profiteert van onze 15 jarige er varing. Oud Philips-Employê Jacob v. Campenstraat 9 Heemstede - Tel. 28517 Steeds de nieuwste toestellen uit voorraad leverbaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3