HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU CORNs /"KWAK. ZULSTRA DE WONING-COURANT VOOR KENNEMERLAND AGENTEN f 5._ PERMANENT MET OLIE-SENSIBEL f 5_ f SLAGER! Aanbesteding LOOSIES UW DRUKKERIJ! j Cake en Vruchten Cake 20 cent per ons GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOPVERKOOPHUUR-VERHUUR AAN PINDAKAAS^ C B. A. CASSEE - OPENING J. BOENDER Zn. LUXOR RADIO C. SCHUILING G. KOOPMAN HEEMSTEEDSCHE DREEF 276 TEL. 28236 HUIZE KAROLV 3—4—5 W. N. MOTOR AGENTSCHAP f 3 9 O.— Jansen's Delicatessenhandel Aóminisiratie van huizenassurantiënhypotheken, taxatiën, eic. n Groote pof „GEVEHA" lan van Goyanslraat 14 APRIL üw Adres voor Prima SCHILDERWERK DE MISSTAP VAN MADELON CLAUDET WILLEM DE ZWIJGER j FIENTJE DE LA MAR, Rijwielhandel W. JANSEN Jr. BINNENWEG 88, HEEMSTEDE WEDER GROOTE PRIJSVERLAGING HEEREN MODES. GUILL. VELÜ, DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Bij ons vertrek uit de Gemeente Heemstede zeggen FRANS en JOKE LAGERWIJ ook namens hun vader en moeder alle vrienden en bekenden gedag Nieuw adres: Rijksstraatweg 21 De Steeg (Gelderl) 1^ Pruimen, per pond 11-15' Groote pruimedanten25 Grove rijst 6-7-12- Abrikozen. 16-18-25-35 Custardpoeder p. pak -1 zegel Tarwegriesmeel p. pond 7- Bessensap, per flesch 14- Prima gort p. pond. 5-7- Rozijnen zonder pit 14-16-18 Vruchtenpudding, p. pak-1 zeg.- Zelfr. bakmeel, p. pak - y2 zegel Prima slaolie, p. flesch -1 zeqe! 75 KRUIDENIERSWINKELS HIS!! 20c 35' 15' 45' 15' 10' 18' 11' 20' 45' BEHANGERS STOFFEERDERS Dubb. Gordijn Velour vanaf f 2.50 p. M. Prima Twistedmat vanaf f 0.50 p M. ERSCHENEN HETEERSTE NUMMERVAN: NU IS DE TIJD VIOLEN EN GERANIUMS DELICATESSENHANDEL TELEF. 28715 III TYPEN STENO B O E K H. TALEN PONT SCHOUWBURG JANSWEG 1 NAT. VLAAMSCH TOONEEL ZATERDAG 1 APRIL 8.15 Willem de Zwijger herdenking, opvoering van HAN BEUKER EN DENIJS HEEMSTEDE het volmaakte preparaat voor wit, blond en gevoelighaar-Joh.v.EL-Tel 28934 - L. v. insulinde 3q HIS MASTER'S VOICE - TELEFUNKEN ODEON - KRISTAL Komt U de nieuwste platen eens hooren? ONS WERK IS AF 70 ct. per Kilo SCHOORSTEENVEGER EN METSELAAR Het beste adres voor burgerwerk en witwerk PATISSERIE „DE KWAKEL" Cano's en accessoires Adverteert onder Pijltjes rc - -\voor &4 s - bij aankoop van 80 cent boodschappen HEEMSTEDE, Raadhuisstraat49, Telefoon 28084 14' 16' ZIJLSTRAAT 83 TELEFOON 11307 ZIET ETALAGES ZIET ETALAGES na. (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal (Aerdenhout, Overveen), Velsen (Santpoort), Zandvoort). De eenige onafhankelijke en overzich telijke gids voor woning'oekenden Verschijnt om de 14 dagen des DINSDAGS. Verspreiding op groote schaal (o.a. in duizenden exemplaren in AMSTERDAM, ter bevordering van de VESTIGING VAN FORENSEN). Verkrijgbaar b/d Kiosken in AMSTERDAM en HAARLEM, Kiosk Roemer Visscherplein, HeemstedeAerdenhout en b/d Adn., Ged. Oude Gracht 88, a f 0.10 per ex. Abonnementsprijs f 2.50 per jaar. Zendt Uw PERCEELSVERMEL DINGEN a f 0.10 per perceel in! Formulieren hiervoor verkrijgb.b/d Adm.Tel. 10144 aangebroken voor het schilderen uwer Kano of boot. Het adres voor uw verf of vernis is: TELEFOON 29084 Gij verkrijgt tevens deskundige voorlichting y j en diverse Tuinbenoodigd- heden (zeer billijk) Verkrijgbaar bij L.PORTUMA Borneostraat 56 - Heemstede VRIJDAG 31 MAART DES MIDDAGS 3 UUR OPENING ONZER NAAR DE EISCHEN DES TIJDS INGERICHTE NIEUWE ZAAK AAN DEN BINNENWEG 199 IZULSTRAlg Bij aankoop van f 1.50 een Haac/sche Leverworst cadeau vanaf dien datum vervalt ons telefoonnummer 28468 Tevens is aan ons bedrijf verbonden het opmaken van fijne Schotels en HORS D'OEUVRES, HUZAREN SALADE, KREEF TEN SALADE, ZALM SALADE GARNALEN SALADE Aanvang nieuwe clubs Lesgeld f 10.— p. m. Lesgeld 3.50 p. m. Lesgeld 4.50 p. m. Lesgeld f 4.50 p. m. Prosp.gratis, tel. 14517 INSTITUUT ^10. Gracht 71Haarlem! Groote, Levensverzekering Maatsch. met lage tarieven, vraagt agenten voor H's ede, Bennebroek en omgeving. Bij gebleken geschiktheid kans op toelage of v. salaris. Brieven onder No. 26, bur. van dit blad. TE HUUR GEVRAAGD te Heemstede voor kl. gezin Kamers of ged. van Villa voorl. voor 1 j. Prijs f 40.- p. m. Br. No. 3B18. Wensing's Adv. Bur. H'lem. TKGEN HE MKKST ONCUR- liEERENDE PRIJZEN, IS G. KALF, Pijlslaan 17 SOUND THEATER Van VRIJDAG 31 MAART 1933 af vertoonen wij wederom een boeiend en schitterend gespeeld filmwerk der Metro Goldwyn Mayerj met Helen Hayes, Lewis Stone en Cliff Edwards in de Hoofdrollen. Een treffend verhaal van alles opofferende moederliefde, op zeldzaam pak kende wijze in beeld gebracht. Een film die rechtstreeks tot het hart spreekt. In ons voorprogramma STAN LAURELen OLIVER HARDYin een dolleklucht Zondag 4 voorstellingen, aanvang 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2.30, 7 en 9.15 uur. Op de overige dagen EEN avondvoorstelling, aanvang 8.15, einde 11 uur. - Woensdag matinee, aanv. 2.30 uur. GEEN TOEGANG BENEDEN 14 JAAR Wat Luxor brengt is altijd goed Historisch Tooneelspel in 8 tafereelen Prijzen van f 0.40 tot f 2.25 plus rechten MAANDAG 3 APRIL 8 15 Intieme kunstavond door Prijzen van f 0.40 tot f 1.plus rechten Plaatsbespreking ook per telefoon 11430 VLEESCHHOUWEeUf D.VÜN AMERPNGÉN EN ZN r^fak3rEL...gac»g, HET OUDSTE ADRES, WAAR EEN GOEDE EN BILLIJKE BEDIENING VERZEKERD IS B R A V O S de beste voorjaars aardappelen, van Houtzakhoeve, een uit gezochte partij, p. m. f 2.40. VRAAGT MAAR EENS MONSTER ZOMERLAAN 34 OFFICIAL FORD SERVICE DEALER BIJ KERKLAAN Heeft een REPARATIE WERKPLAATS zooals zelden elders gevonden wordt en rep'areert* zooals zelden elders gedaan wordt. w iü HEBBEN BESLAG GELEGD OP HET PRIJZEN VANAF Geheel COMPLEET Aanbevelend, Zandv.laan 138 - TEL. 26455 TELEFOON 28947 Per 1 April zijn wij OFFICIEELE GRAMOFOON- PLATEN DEALER voor: Raadhuisstraat 54 Telef. 28022 van onze bekende soorten ROOKVLEESCH V/D MUIS 24 Ct. P. ONS PEKELVLEESCH 14 Ct. p. ONS OSSETONG 45 Ct. p. ONS Probeert onze zeer fijne en uit gebreide ASORll-SCHOTELS vanaf 30 ct. p. ons DAGELIJ KS VERSCHE KIEVITSEIEREN Uitgebreide Sorteering in alle artikelen tegen uiterst concurreerende prijzen GR. HOUTSTRAAT 96 Tel. 12210. v. OSTADESTRAAT 1 Tel. 15583. L:d Inkoop-Combinatie. Verf weer verlaagd in prijs. Onze bekende prima GLANS- j VERF (standverf) (lians SCHAGCHELSTRAAT 9 HOUTPLEIN No. 1. Adverteeren doet Verkoopen. Burgemeester en Wethou ders van Heemstede maken bekend, dat, op Woensdag 5 April 1933 des voormidd. 11 uur in het Raadhuis al daar, zal worden aanbesteed: het maken van een KLEEDH U ISJE met b ij komende werkzaamheden nabij de tennisbanen in Groenendaal. Bestek en teekeningen zijn, zoolang de vooiTaad strekt, verkrijgbaar ad. f 2.- p. stel aan het Bureau voor Open bare Werken, Wipperplein 12 te Heemstede, op werkdagen tusschen 10 en 12 uur BORNEOSTRAAT 4 HEEMSTEDE TELEFOON 28444 i BLOEMENMAGAZIJN „HORTENSIA" I J. TERST A L Jr. E TEMPELIERSSTRAAT 28 - TEL. 10573 I ALLE SOORTEN BLOEMWERKEN S G. J. VOORN - LEIDSCHEVAART 436 - TEL. 15408 BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 PIANO- EN THEORIELES Ensemblespel d. Leerl. der hoogste kl. A'damseh Con- serv. Julianapl. 5, H'stede Mevr. Brand, Eerelmanstr. 10 Heemstede vraagt een FLINK MEISJE v. 8-2 en Vrijdags tot 4 uur. v. g. g. v. GEVRAAGD voor spoedige in diensttred. in gezin met kinderen te Heemstede omtrek Leidsehe- vaart, Dagmeisje van a-5 uur. Bij voorkeur bov. 23 j. Br. no. 27 bureau v. d. blad. GAÏAGE TE HUUR f 10.p. mnd. Heemsteedsche Dreef 93. Iem. m. vaste betr. zoekt teg. 1 Mei een HUIS te buur f 6. f 6.50 p. w. (kl. gez.) Br. ond. no. 25. Elpeka, Zandv.l. 6 Heemstede - Telefoon 26286 TER OVERNAME gevr. partij rotssteenen en flag stones, tuinbank met tafeltj e. Aanb. o. No. 28, bur. v. d. bl. Te Huur: Mooi Zonng Bovenhu s, op prima stand te Heemstede, 5 min. v.d. Hout fi f 25.per maand. Alleen voor klein rustig gezin. Br. onder No. 29, bur. v.d. bl. Uw boekhouding in orde door gediplom. boekhouder, Borneostr. 14, Heemstede. TE HUUR AUTO-BOX of GROOT PAKHUIS BRONSTEEWEG 2. Gevraagd een net mc'gje voor de bediening aan de Belvedère Groenendaal voor het seizoen. Aanmelden: Ververschingshuis.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4