GEBR*. VAN DUIVENBODEN P. GORT - BINNENWEG'88 -TEL. 29036 NIEUWE GORDIJNEN? Etamin, Files, Voilstof, Marqui sette of afgepaste WINDT, Wagenweg 146, Haarlem GE LU KW Ei GAUW GOED TIPTOP Fr. VOSSE AFSLAG! LUITEN. -I- PATENT -f- GENEESMIDDELEN 00n adres vAn zutSTRk Aan de duizenden deelnemers aan de Zijlstra-jubileumwedstrijd! S.O.S. VEILIGHEIDS APPARAAT AUTO GARAGE W. TEEUWEN N. GROENLAND Even kijken hij mp i LIBERALE STAATSPARTIJ g TAPIJTEN - MEUBELEN - BEDDENMAG1ZIJN DAHLIA'S LATHYRUS RADIO-PROGRAMMA Begrafenis onderneming IBS. tarieven WEL verlaagd. HAARLEM AAN HET AUTORIJDEND PUBLIEK! PARFUMERIE KENNEL KLEIST MAISON GRANDJEAN wordt VERPLAATST naar BINNENWEG I Groote keuze TAFEL- en DIVANKLEEDEN VASTE en ROTSPLANTEN DIVERSE BLOEMZADEN HEEMSTEEDSCHE RADIO-CENTRALE Depot „UNITAS" 75 KRUIDENIERSWINKELS llfllli 10144 or 14079 Metselaar-Schoorsteenveger met ingang van DONDERDAG 6 APRIL a.s. M. I I. LAMMERSE-HASTER, lan van Hopstraat 28. H NIEUWSTE MODELLEN IN HOEDEN: J. M. OPDAM ZOON, Binnenweg 53 GED. OUDE GRACHT 118 Steeds groote voorraad MODERNE MEUBELEN. KOPERWERKEN (in koper en brons) VOOR RECLAME: V N.V.v HH.CARLÊE - HAARLEM - EEN GOED VERZORGD EN ONGESTOORD GEEFT U DE HAVENSTRAAT 8 TEL. 28614 Arbeidsvoorwaarden NIET, ZIJLSTRAAT 91 IJ Damrak 17 - AMSTERDAM (C). insa&i le prijs, groot f300.-, gewonnen door W. Gombault, Franekerstr. 39, Leeuwarden. 2e prijs, groot f200.-, gewonnen door G. Kuiper, Steenakkers, Steenwijk. 3e prijs, groot f 100.-, gewonnen door G. v. Os, Hofstraat 6, Apeldoorn. HEEMSTEDE, Wl Raadhuisstraat 49, Telefoon 28084 WAAR BEVEILIGT UW LEVEN DOOR MONTAGE VAN HET OP UW WAGEN, MAAKT BRAND ONMOGELIJK BIJ KANTELING. BOTSING, SLIPPING, KORTSLUITING VRAAGT DEMONSTRATIE AAN BIJ Raadhuisstraat 21, Heemstede. Tel. 28456 - Aileenvertegenwoordiger voor Heemstede en Omstreken - N.V. DRUKKERIJ DE ERVEN LOOSJES 3 PAARLAARSTEEG 5 O HAARLEM O ZIE DE ETALAGES EN LET OP DE PRIJZEN!! A.G.G.M. GIORGIS EN ZOON Telef. 15858 - Houtvaartpad 206 - Haarlem ATTENTIE. REUZEN PRIJSVERLAGING NEDERSTIGTS GROENTENCENTRALE GUILL. VELÜ UIS- EN DECOR.SCHILDER B.J.VAN HERWERDEN BrfiHF TELEFUNKEN- TOESTEL. Bij aankoop van: jjj OPENBAREVERGADERING g U .Spreker: Mr. W. C. WENDELAAR, Burgemeester van Alkmaar g d Onderwerp: Voor een krachtig Gezag d j en een sluitende Begrooting. jg Mevr. S. M. de Vries-van Dijk Raadhuisstraat 24 - Tel. 28904 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 13. 31 MAART 1933. Tusschen Kleine Houtstraat en Groote Houtstraat Axminster Karpetten: 47.50, 39.27.50, 24.50, f 17.90 en f 15.50. Tapis Beige Karpetten: 29.50. 23.—, 19.50, 15.50, 12.90 en f10.90. Groote keuze Linoleum-Vloerzeilen vanaf 52 cent per el. Gordijnstoffen (Handweef, 120 c.M. breed) 1.40, 85, 70, 65, 45 en 39 ct. per el. Handgeweven Overgordijnen, pracht dessins: 11.90, 11.25 en f 10.90 per stel. Bagdad Stores in moderne dessins: 12.75, 10.25, 9.75, 8.50, f 5.50 en f 4.50 per stel. Pluchette Overgordijnen (zeer zwaar met moderne randen) 12.90 en f 10.50 per stel. Glasgordijnen, per stuk: 2.95, 2.75, 1.65, 1.25 en 95 ct. Chenille Overgordijnen (prachtkwal.)8.90 en f 7.25 p. stel. 'Vitrages en Marquisette, 95 c.M.: 85, 79, 65, 55, 49, 29, 21 en 15 ct. per el. Trap- en Gangloopers: f 1.80, 1.45, 1.10, 95 en 75 ct.p. el. Cocosloopers, 50 c.M.: 70. 58, 49 en 35 ct, per el. Dressoirs: f 75.69.f 57.50, 47.50, 34.27.50, 21.en f 17.50. ®ÊT ZIET DE ETALAGE! Gehakt 30 ct. 3 p. 75 ct. Poulet 30 ct. 80 ct. Lappen, (loorr. 30 ct. 80 ct. Lappen, mager 35 ct. 95 ct. Riblappen 40 ct, 110 ct. Braadstuk 42 ct. 110 ct. Rollade Roastbieï Ribstuk Lende Biefstuk Haas 40 ct. 45 ct. 45 ct. 45 ct. 65 ct. 70 et. 3 p. 100 ct. 115 ct. 115 ct. 115 ct. 180 ct. 190 ct. 5 pond Spek90 cent 3 pond Rollade en 1 pond Vet. 125 cent 3 pond Sausijsjes75 cent 3 pond Beenen m. veel vleescli 45 cent LEI DS CHEVAART SLUIT U HIERBIJ AAN Aansluitkosten f 15.- Contributie f 2.- per maand Telefoon 28760. HEEMSTEDE. 1STE KLAS UNIFORMEN. Hygiënische artikelen. (Wettig gedeponeerd). (tegenover het Stadhuis) Hoofdkantoor TEL. 49120. I VRAAG STAALCOLLECTIE Hulde voor de vele schitterende inzendingen! Dank voor de moeite, die ieder zich gegeven heeft! De wedstrijd is een groot succes geworden en 't beoordeelen van alle inzendingen kostte veel tijd. Thans is de uitslag bekend. Hij luidt als volgt: De namen der 321 overige winnaars van prijzen ad f 50.-, f25.-, f 10.-, f5.- en f2.50 zijn alle vermeld op de winnaars- lijsten, die in onze winkels ter inzage liggen. Als U tot de gelukkigen behoort, dan onze gelukwenschen! Behoort U er niet toe, dan is er toch één troost: voor Uw bestede geld hebt U de volle waarde aan Zijlstra-artikelen ontvangen. U wéét thans, dat Zijlstra-artikelen uitmuntend zijn. Moge Uw tevredenheid zóó zijn, dat ze voortaan geregeld koopt! ZULSTRA# l it GEDIPL. HORLOGEMAKER. Reparatiën JAC. v. CAMPENSTRAAT 41 EN ZIJN DINGEN, WELKE MAAR ZEL DEN WERKELIJK SAMENGAAN. DE UITZONDERINGEN BEVESTIGEN ECHTER DEN REGEL. Door een TECHNISCH MODERN uitgerust bedrijf en een uitgebreiden staf van uitsluitend VAKMEN- SCHEN zijn wij in staat „gauw en goed" te leveren en.tegen PRIJZEN, welke in overeenstemming zijn met den tegenwoordigen tijd. GED. OUDE GRACHT88- HAARLEM Ik. EVEN OPBELLEN REUKZOUT 15 cent per flacon SCHEERMESJES PEKA 10 stuks voor 25 cent TUBES TANDPASTA vanaf 9 cent Groote doos LAVENDEL POEDER 25 cent FLACON BRILLANTINE vanaf 9 cent HAARDROOG POEDER 19 cent per bus Haseline Snow 59 cent Prima nagellak 10 cent D'Orsay Éau de Cologne vanaf 39 cent Scheerzeep in ^Tubes vanaf 15 cent Groote sorteering COLLIERS Spotprijzen Vaseline Cheseborough 29 cent per pot Ridderstraat 18 HAARLEM TELEFOON 13310. TE KOOP Dwerg-Smoutzers - Ruwharige Fox-Terriers Gladharige Fox-Terriers - Boxhond Bouvier - Ree-pincher - enz. Hiermede maak ik bekend, dat DAMES- en HEERENKAPPER bij (le IJzeren Brug naast bijk. Twentsche Bank, OPENING 6 UUR. U beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Hoogachtend, P. L. Th. GRANDJEAN, Raadhuisstraat 52. Tel. blijft 28356. 10 lol 40 pCl. toiling op oizo Rijwielen 100 1900-1933. Onze Ie soort eigenbouw rijwielen met torpedonaaf van f55.00 voor f35.00. 2e soort van f45.00 voor f30.00. 3e soort van f35.00 voor f27.50. Ned. Kroon Rijwielen reeds vanaf f40.00. TELEFONISCH AANGESLOTEN ONDEK No. 29099. Aanbevelend, iiinimimiiimiimiiiimiimimiiiiiiiiiiiBmiiiiiiinmmiiimmmHiHiimiiiiiiiiimiiiiii BINNENWEG 22 - TELEFOON 28991 Goedkoopste adres voor Prima Aardappelen, Groenten en' Fruit NOTEERT HEDEN: Prima Duinaardappelen5 ct. per Kilo Zeeuwsche Bonte4 ct. per Kilo Zeeuwsche Blauwe4 ct. per Kilo Zandaardappelen3 Kilo a 10 ct. Probeert ons merk-sinaasappelen safont A.V.I.M w.o. bekende merken. Concurreerende prijzen. Groote Houtstraat 96 - Tel. 12210 v. Ostadestraat 1 - Tel. 15583 GASTHUISSINGEL 54 - TELEF. 11482 (voorheen Kampervest) - HAARLEM Ruilt thans uw ver ouderd Radio-toestel in tegen een nieuw Telefunken 122 W.L. f 30.- Telefunken 231 W.L. f 40.- Telefunken 651 W.L. f 55.- Telefunken 650 W.L. f 70.- prijs f 115. voor uw oude toestel, prijs f 147.50 voor uw oude toestel, prijs f 285. voor uw oude toestel, prijs f 285 voor uw oude toestel. Desgewenscht betaling in overleg. Telefunken Service station HEEMSTEDE Telefoon 28411. BEZOEKT DE Q VAN DE J „DE VRIJHEIDSBOND" op Dinsdag: 4 April a.s., des avonds Q d 8 uurin Café-Restaurant „Boekenroode", Q d HeemstedeAerdenhout d n gaat U voor Uw benoodigde liand- Uames, werken en materiaal eens kijken bij: BOSBOOM TOUSSAINTSTR. 35- Tel.28906 Er is groote keuze voorradig Alle materiaal zeer billijk Loodgieter en electricien. Speciaal adres voor burgerwérk, billijke prijzen. t

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6