Lippits' Kolenhandel IJS VAN LENT HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN GOSEN SCHIERING TUINGRINT AUTO-VERHUUR DROGISTERIJ H. KOOY PAASCHRECLAME HEEMSTEEDSCHE WINKELIERS. 13 April 1933. 10e Jaarg. No. 15 VOOR NEUTRAAL WEEKBLAD IIDRUKKERI1 VOORHEEM DE ERVEN LOOSJES PATISSERIE „DE KWAKEL" BINNENWEG 6 Oplage 4600 ex. Vrij voor contróle- S GEBR. GARAGE N. GROENLAND POLSHORLOGE-BANDEN ONBREEKBARE HORLOGE GLAZEN CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. PASCHEN. PLAATSELIJK NIEUWS" SCHELPEN EN ZAND Vanaf 18ten Paaschdag ijs verkrijgbaar Ontwikkelen Afdrukken en Vergrooten BETERE KLEEDING KL. HOUTWEG 19 Kleêrmakerij H. STEVENS HAARLEM GEROOKTE ELFT DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT d. os B08 m BLAUWE BRUG !I Pi Pi 2 N 00 N Telef. 28750 u JAC. CATSLAAN 3 rj STALLING m REPARATIE o BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOE REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Graoht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar gedipl. horloger JAC. v. CAMPEN8TR. 41 Reparatie-inrichting MODERNE BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Boekhandel D. van Mourik, Bronsteeweg 4a. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 i Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.15, 7.en 9.15 uur: „De Verliefde Loodgieter". Zaterdag 15 April, 10 u. Opening tentoon stelling grafiek en teekeningen, Kleuterhuis, Lieven de Keylaan. Zaterdag 22 April 8 u. Tooneeluitvoering „Nut en Genoegen", Hotel Lommeroord, Heerenweg. Onder de feestdagen, rustpoozen in het rumoer van den dagelijkschen strijd, die voor de menschheid hooge waarde en beteekenis hebben, neemt het Paaschfeest door zijn sterk uitgesproken karakter wel een bijzondere plaats in. Het Paaschfeest is meer dan een noodzakelijke onderbreking van den gewonen sleur van het leven, hetwelk nu eenmaal eischt, dat de aan dacht voornamelijk is gespitst op materieelc dingen. Het heeft een hoogere geestelijke waarde, die voor ons, rustelooze menschen, een groote bekoring heeft; het is het feest van eeuwige hernieuwing van het licht, dat de duisternis overwon van de lente na den winter het leven, triomfeerend over den dood het feest van de Opstanding. Wij bespeuren den groei tot nieuwe levens vormen overal in de natuur, straks voor de zooveelste maal weer opnieuw, als na de wintersche doodsverstarring alles in lentebloei staat. En welke beteekenis het Paaschfeest in den loop der eeuwen bij verschillende volkeren en onder verschillende benamingen heeft gehad, steeds lag aan de viering van dit feest dezelfde hoofdgedachte ten grondslag. Paschen is voor de Joden het feest van den uittocht uit Egypte; voor vele oude Westersche volken was het een zonne- of vuur- en natuurfeest; voor de Christenheid de herdenking van Jezus' opstan ding uit den dood maar altijd blijft het grondthema: vernieuwing. Rust en stilstand kennen wij niet. Onverander lijkheid en eeuwigheid zijn begrippen, die niet te vereenzelvigen zijn met het leven, dat op komst, groei en ondergang kent, en zichzelve telkens vernieuwt. Niet echter op elk gebied gaat dit veranderingsproces zoo snel, dat het zich, als het herleven der natuur, als het ware aan ons oog opdringt. In figuurlijken zin is b.v. de economische duisternis, waarin wij sinds den grooten oorlog verkeeren, nog niet door het licht van den vrede verdreven, doch hangt nog immer zwaar en benauwend over de mensch- neid. Op dit gebied triomfeert het leven nog niet over den dood. En nog steeds heerscht de haat, die allerwegen leidt tot een verscherpt militarisme, waaruit straks nieuwe oorlogen geboren dreigen te worden. En daar is nog een andere werkelijkheid: het gebroken neerliggen van handel en industrie en de toenemende werkloosheid. Aan alle kanten donkere diepe levensnood, bange bestaans- onzekerheid, mede gevoed door de zich steeds opstapelende lasten. En slaan wij den blik rondom ons, dan zien wij nog allerminst uit de ontwrichting van het heden een betere samen leving zich loswringen, een samenleving, waarin de zwaarden worden omgesmeed tot ploeg scharen en waarin vrede en gerechtigheid hand in hand gaan. Toch mogen wij, levende in de harde werke lijkheid van het heden, die uit ons hart alle warmte en licht en bemoediging wil weg- dringen, niet vertwijfelen. Het Paaschfeest is daar, om hen die den moed hebben laten zinken, wederom op te beuren en opnieuw ongebroken te doen uitzien naar verandering en verbetering, naar een gelukkiger en minder zorgvollen tijd. Gelukkig dan de menschheid, ais voor haar het opstandingsfeest tevens het dageraads- gloren is van een nieuw tijdperk. Gelukkig ook de mensch, die zijn Paaschfeest kan vieren, rijk in het bewustzijn, dat door de duisternis eenmaal het licht zal breken en in wiens hart nu reeds de lente bloeit van een vernieuwd vermooid i leven op hooger plan! I INTERNATIONALE VROUWENBOND VOOR VREDE EN VRIJHEID De Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid heeft de Nederlandsche Regeering met aandrang verzocht, bij de bespreking in de Ontwapenings-Conterentie te Qenève krachtig op te komen voor: a. afschaffing van de luchtmacht bij leger en vloot en afdoende internationale maatregelen tot organisatie van de burgerlijke luchtvaart. b. een internationale overeenkomst om den uitvoer van wapenen en munitie te voorkomen niet alleen naar landen die tot vijandelijkheden zijn overgegaan niettegenstaande hunne vrij willig aangegane verplichtingen, maar ook aan te werken op een volledig verbod van allen vrijen handel in al wat zonder eenigen twijfel tot oorlogsdoeleinden kan worden aangewend. c. de instelling van een internationaal advi- seerend comité dat zal functionneeren ten op zichte van de „Officieele Ontwapenings Contróle Commissie" op de wijze als voorgesteld in par. 47 van Monsieur Bourquin's Eerste Rapport. De internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid beseft ten volle de groote moeilijk heden verbonden aan het doorvoeren van boven genoemde maatregelen, doch is van oordeel dat de tijd gekomen is waarop de volkeren van de wereld het recht hebben te eischen dat alle krachten op het gebied van wetenschap, econo mie en politiek zullen samenwerken om hun ken nis en vernuft te stellen in dienst van inter- nationaal-opbouwenden arbeid. Tevens wordt aangedrongen op ratificatie der Conventi inzake fabricage van verdoovende middelen vóór 13 April, welke rtificatie door velen te Qenève met verlangen tegemoet gezien wordt. HAARLEMSCHE WEER- EN STERRE- KUNDIGE KRING In verband met de groeiende belangstelling voor weer- en sterrekunde, in Haarlem en Om streken, zijn eenige leden van de Nederlandsche vereeniging voor Weer- en Sterrekunde over-® gegaan tot oprichting van een Haarlemschen Kring, als onderafdeeling der Nederlandsche vereeniging. De Kring beoogt, eenerzijds de be staande belangstelling bij het publiek voor deze beide wetenschappen vooral in onze omgeving te bevorderen, door het houden van populaire lezingen en anderzijds voor de reeds ingeschre ven leden der Nederlandsche vereeniging voor Weer- en Sterrekunde in eigen kring lezingen te organiseeren, vragen- en waarnemingsavonden te houden, kortom het contact tusschen de leden onderling innig te maken, en zoodoende tot een prettige samenwerking onder amateur astro nomen en dito meteorologen te geraken. Het ligt tevens in de bedoeling van het bestuur om een portefeuille met populaire weer- en sterrekundige tijdschriften onder de leden te doen circuleeren. Er wordt vooral met nadruk op gewezen, dat alle lezingen en voordrachten een zeer populair karakter dragen en voor een ieder begrijpelijk zijn. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den secretaris van den Kring, den heer R. Visser, Stuyvesantstraat 32, Haarlem. ZIJLWEG 314 - HAARLEM POST OVERVEEN TELEF. 1573!) N1COLAAS BEETSSCHOOL TE HEEMSTEDE. Het was een zeer druk bezochte, gezellige en voldoening gevende ouderavond, die gehouden werd op 6 April, des avonds in het gymnastiek lokaal der school. Waar het niet mogelijk is, al het genotene te detailleeren, zij hier slechts medegedeeld, dat na een openingswoord van het hoofd der school, den lieer J. Kyne, de leerlingen der vijfde klasse- de aanwezigen deden genieten van eenige goed geslaagde zangnummers, geleid door een dei onderwijzers, den heer Van Noppen. Daarna hield de heer S. de Jong, onderwijzer der zesde klasse, een referaat over het onder werp: „Onze minder begaafde leerlingen". Deze, van veel studie en piëteit getuigende rede werd met aandacht en instemming aan gehoord. Na nog eenigen zang der leerlingen werd de bijeenkomst door Ds. Barger met dankgebed geslote;:, waarna de aanwezige., gelegenheid kregen, in de schoollokalen het werk der leer lingen te bezichtigen en met de onderwijzers te spreken. In de gang werd thee geschonken. Dankbaar en voldaan ging men huiswaarts. DIEFSTAL. Aangifte is gedaan van de vermissing van een heerenrijwiel, dat was geplaatst in een voor tuintje van een perceel aan de Dr. P. Cuijpers- laan alhier. WAARSCHUWING. De Inspecteur van politie te Heemstede vestigt de aandacht op het navolgende: Den Iaatstverloopen tijd werden door verschil lende te Heemstede wonende personen brieven uit Spanje ontvangen. De inhoud van die brieven komt hierop neer, dat de schrijver beweert wegens een bankroet affaire zich in de gevangenis te bevinden. Dat hij echter een groot bedrag (180.000 dollar, ook wel 1.800,000 francs) uit dat bankroet heeft weten te redden, welk geld zich zou bevinden in een koffer, welke in -bewaring is gegeven aan een Duitsch of Fransch spoorwegstation. Hij belooft echter een derde van het in dien koffer aanwezige geld, als de geadresseerde zich bereid verklaart om de gerechtskosten te be talen, om dien koffer vrij te krijgen. De geadresseerden kunnen zich daartoe tele grafisch wenden tot een opgegeven adres in Spanje. Men doet goed met aan zulke brieven geen waarde te hechten, daar zij afkomstig zijn van een zoogenaamden Spaanschen schatgraver. CRISISCOMITE. Iedereen is blij, dat de groote voorjaars schoonmaak bijna ten einde is. Alles glimt en blinkt; kasten keurig opgeruimd. Uw garderobe is ook weer in de puntjes verzorgd. Ons Kleedingfoiids is heel aardig door onze dorpsgenooten bedacht geworden. We ontvingen keurige kleedingstukken, waarvoor wij U allen heel hartelijk danken. Toch zullen er zeker onder U nog dames zijn, die na de Paschen met frisschen moed met de schoonmaak gaan be ginnen. Denkt U dan ook aan onze Heemsteed- sche armen? Hoe langer de crisis duurt, hoe moeilijker het in de gezinnen wordt. Ons comité gaat dan ook door met iedere week uit- deeling te houden. Er komen steeds aanvragen binnen. Wij moeten dus zorgen dat er voorraad is, om in deze gezinnen hulp te bieden. Wij vragen daarom „goede Dames", blijft ons helpen, door trouw uw kleedingstukken, dekens, bedden, etc., aan ons kleedingfonds te zenden. Onze huismoeders zijn toch zoo gelukkig, als wij hun kunnen helpen aan het hoog noodige voor hun man en kinderen. Wanneer U iets te halen heeft, zendt een boodschap aan Mevr. Chabot v. Gasteren, Achterweg 22, of een telef. aan Mevr. Stibbe Dubois, Heemst. Dreef 7. HET COMITÉ. Een extra verzoek om een japon en mantel groote maat, 52, voor een jonge huismoeder. G. J. VOORN, leidschevaart 43« - Tel. 15408 5, 10, 15 cent per stuk ook in 1/4, 1/2 liter. J Apothekers - Assistent HEEMSTEDE -AERDENHOUT Zandvoortschelaan 17 3 Telef 26436 EEN SMAAKVOL EN DEGELIJK COLBERT-COSTUME draagt U met meer genoegen en is veel goedkooper dan de z.g. goedkoope kleeding. Onze is degelijk bewerkt en behoudt in het dragen steeds onberispelijk haar model Rekent U zelf eens na hoeveel geld U bespaart, als U één mooi Costume koopt, hetwelk U werkelijk Heer maakt voor een jaar, terwijl een z.g. goedkoop Costume na één dag reeds zijn pasvorm verloren heeft. En toch zijn onze prijzen laag. Voor maatwerk stalen op aanvrage. A Dameskleeding uitsluitend naar maat Telefoon 16317 Ié laarmokarii Telefoon 16317 LENTE IN DE ETALAGES EEN INTERESSANTE PRIJSVRAAG Dinsdag j.l. begon de speciale reclame week, die de Commissie van Heemsteedsche Winkeliers heeft georganiseerd, om, gedachtig aan het „frappez toujours!" de ingezetenen van Heemstede er nog eens op te wijzen, dat men in de winkelzaken hier ter plaatse uitstekend kan koopen, dat men er goed gesorteerd is, terwijl de artikelen van goede kwaliteit zijn en niet duurder dan elders. Deze waarheid nog eens onder de oogen te brengen van liet publiek is het doel van de reclameweek. De Commissie Winkeliers heeft een bijzonder aantrekkelijken vorm voor deze reclame ge vonden. Het is bloembollentijd en de interesse van het publiek gaat uit naar de kleurige velden, welker schoonheid ieder jaar opnieuw den aan schouwer treft. En deze zelfde bolbloemen zullen aanstonds dienen om de etalages te versieren en ze nog aantrekkelijker te maken dan ze gewoonlijk reeds zijn. Een wandeling langs de verschillende winkels zal dan ook een lust zijn voor het oog, want wij weten, hoeveel zorg de Heemsteedsche winkeliers altijd aan hun etalages besteden men denke maar even terug aan de laatst gehouden winkelweek! Behalve het extra verzorgen en versieren vdn de etalages is nog een speciale attractie voor het publiek bedacht, waarover wij reeds eerder mededeelingen hebben gedaan, n.l. een zeer interessante prijsvraag. Over het algemeen heeft het publiek er geen flauw idee van, hoeveel tijd en arbeid het samenstellen van dergelijke uitgebreide prijs vragen vergt. Uit de publicaties in ons blad en de circulaires welke huis aan huis zijn ver spreid, kent men den opzet en de bedoeling van de nieuwe prijsvraag. In elke etalage ligt een artikel, dat in die zaak nooit wordt verkocht, een artikel buiten de branche. De beginletters van de namen dezer artikelen vormen een zin betrekking hebbende op het koopen in Heem stede. Voor de Commissie Winkeliers is het dus op zichzelf al een puzzle, om een goedloopenden zin te vinden, die uit evenveel letters bestaat als er winkeliers zijn - tweede moeilijkheid: artikelen te vinden die met de juiste letters be ginnen, en ten derde: deze artikelen zoodanig over de etalages te distribueeren dat zij buiten de branche vallen. Het beklagenswaardige commissielid, dat een en ander heeft moeten verzinhen, mag wel voorzien zijn van een extra knobbel- voor zulk hoofdbrekend werk; en de aanstaande prijswinnaars en winnaressen kunnen er van overtuigd zijn, dat de samensteller er heel wat meer moeite aan gehad heeft dan de oplosers! Wij hopen één ding: n.l. dat al deze moeite beloond wordt door een druk bezoek aan de winkels. Men moet de energieke pogingen van de winkeliers, om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te houden, waardeeren. Laat hen daarom niet alle moeite vergeefs doen, en verzuim nietp een wandeling langs de winkels te maken. Er zal veel schoons te genieten zijn, maar bovendien heeft het nog enkele voordeelen. Men leert zijn woonplaats, en wat deze biedt, beter kennen, men zal tijd en moeite besparen, als men daardoor weet waar men terecht kan. En als men nieuwsgierig is naar de prijzen, voor de winnaars van de prijsvraag uitgeloofd, welnu, ze staan in elke etalage uitgestald! Een be duidend aantal dus! „Zeg het met bloemen" is een spreekwijze, die in de laatste jaren burgerrecht heeft ge kregen. De winkeliers zeggen het thans met bloemen en versieren er hun etalages mee als een symbool van hun vertrouwen in de toekomst. Laat het publiek dit vertrouwen niet beschamen! WAT ER TE ZIEN IS. Reeds eenige dagen tevoren zagen wij de voorbereidselen van de reclameweek in den vorm van „groote schoonmaak" van winkels en etalages. In den middag van Dinsdag 11 April ver dwenen de gordijnen en doeken van de ruiten en om 4 uur prijkten de etalages in hun volle pracht. En het mag gezegd worden dat er van etaleeren veel werk gemaakt is. „Het beste van het beste" ligt overal keurig tentoongesteld en veelal geprijsd, zoodat men kan zien dat de producten „niet duurder zijn dan in de stad". De geel-roode vlaggen met de initialen der Commissie voor Heemsteedsche Winkeliers geven aan het geheel een fleurig aspect. In de avonduren zijn de etalages overgoten met een zee van licht, waardoor zij nu nog veel fraaier uitkomen. De etalages van koks en suikerwerkers spannen in kleur en schittering wel de kroon, Paaschkippetjes, gekleurde eitjes e.d. doen de jeugd watertanden. Nauwelijks zijn de scholen uit, of de jeugd gaat, gewapend met papier en potlood, langs de etalages, niet nog om zich te verlustigen in al het heerlijks wat te zien is, maar om de namen te noteeren van de prijsvraag. Leunend J. BALM ZOON BI.weg60 BLOEMENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) Altijd MOOIE VISCH Scherp concurreerend Neemt U eens proef met onze VISCH-FILETS f 0.40 PER POND

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1