JlM, de zoon van Bobby ,,'T RAEDTHUYS" „HEEMSTEEDSCHE T1P-T0P" DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT PREDIKBEURTEN BIOSCOOP B VOETBAL g „DE FIRMA WAAR WIJN VERKOCHT WORDT", Raadhuisstr. 46, Tel. 28264 Aanbevelend, F. H. KLUËN UIT BENNEBROEK. VOOR ARTISTIEKE FOTOGRAFIE TRUUS KNOPPER VAN HUIS JANSEN ZIET ONZE PRIJSVRAAG Parf. Toiletartikelen en Bijouterieën DE SIGAREN-BEURS HOFNAR-SIGAREN C. KONING PAASCHGEBRUIKEN. Nederl. Protestantenbond. Eerste Paaschdag. V.m. lO'/i uur: Ds. D. Bakker, Herv. Pred. te Drachten. (Met medewerking van het dameskoor.) Zondag 16 April (le Paaschdag). Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Barger. Zang van het Kerkkoor. Kapel Nieuw-Vredenhof, Johan van Oldenbarneveldtlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Briët. Maandag 17 April (2e Paaschdag). Vereenigde Dienst. Johan van Oldenbarneveldtlaan. Kapel Nieuw-Vredenhof, V.m. 10.30 uur: Ds. van Dijk van Bloemendaal. In alle diensten collecte voor het Herstelfonds van de kerk op het Wilhelminaplein. tegen de groote ruiten, de ruiten ook als steun gebruikend om te schrijven, noteeren zij de namen der artikelen, sommige voor de hand liggend, andere meer verscholen. Of allen die oorbelletjes in een der etalages, vlak voor de hand hangend, direct gevonden hebben, is te betwijfelen „Zeg, moet „rozijnen" met een lange ij," roept er een. Natuurlijk, stommerd, weet je dat nog niet, is het antwoord. En voort hollen ze weer naar de volgende etalage, die in volgorde opgegeven staan in een door de Commissie uitgegeven lijst. Later op den avond komen ook ouderen een kijkje nemen. Maar doordat er geen attracties zijn als muziek e.d. heerscht er den eersten avond nog niet die gezellige drukte. Maar dat komt wel, en wij twijfelen niet of een ieder zal zich de moeite getroosten er eens een avondje op uit te gaan. Dat verdienen onze Heemsteedsche winkeliers ten volle. En daar de winkels tot Dinsdag 18 April iederen avond tot 10 uur open blijven, is er alle gelegenheid voor. Moge de Commissie van Heemsteedsche Winkeliers het doel, aan te toonen dat men in Heemstede zeer goed en voordeelig kan koopen, bereiken, in het belang van den winkelstand, maar ook in aller belang, omdat een goede middenstand den bloei van ons mooie dorp bevordert. KUNSTKRING HEEMSTEDE. Tentoonstelling Grafiek en Teekeningen. In het Kleuterhuis aan de Lieven de Keylaan wordt van 1523 April een tentoonstelling ge houden van grafiek en teekeningen, welke ten toonstelling is georganiseerd door den Kunst kring Heemstede. De opening heeft plaats a.s. Zaterdag om 10 uur. Tentoongesteld worden werken van Arend Hendriks, D. van Gelder, Lodewijk Sengers, Wout van Heusden en H. Melgers. De tentoon stelling is dagelijks geopend van 10—12 uur en van 25 uur, 's Zondags van 25 uur. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: J. v. d. Prijt, Molen- werfslaan 3, een zilverfasant; M. Vreedenburgh, woonschip, Glipperweg, een voetbal; J. v. d. Weiden, Bleekersvaartweg 1, een konijn; Beert- huizen, Talmastraat 17, een gouden ring en bril; Bruneel, Lindenlaan 4, een wandelstok; J. Verhoog, Zandvoortschelaan 42, een mand bloembollen; Hollander, Balistr. 18, een dames- portemonnaie; Van Schie, Molenwerfslaan 16, een bruin lederen handschoen; Van Zegel, Asterkade 19, een gymnastiekschoen; J. van Galen Bosboom Toussaintstraat 15, een huis sleutel; T. Grijmans, Jan v. d. Bergstraat 2, een rood manteltje; Van Schaik, Binnenweg 97, een ring met sleutels; Dierenasyl, Haarlem, een klein wit hondje; Bureau van Politie, Raadhuis straat, een rijwielpomp, twee rozenkransen en een ceintuur; Laan van Bloemenhoveö, een klein bruin hondje; Couenberg, Eikenlaan, een verlof boekje. LUXOR-THEATER. In verband met de viering van Moederdag op 1 Mei a.s. wordt vanaf Vrijdag 28 April ver toond de Fox-film. „Moeder". (Over the Hill.) Moeder... Haar geschiedenis is zóó gewoon, zóó eenvoudig en helaas maar al te vaak waar. De film „Moeder" stemt tot nadenken, want zij allen, kinderen, meisjes, vrouwen zullen ook eenmaal moeders zijn. En wederom zullen zij een schat van liefde geven, zonder ooit te denken, wat zij daarvoor terug ontvangen. Zoo zal het leven verder gaan.... bij arm en rijk, bij hoog- en laaggeplaatsten. Moederliefde is eeuwig, onwrikbaar als een rots. Elk kind roept om zijn Moeder.... in uren van nood en gevaar, bij ziekte en dood verlangt ook de hardste, ruwste mensch naar haar, die hem het eerste heeft liefgehad.... zijn Moeder. „Moeder" is de film voor oud en jong.... men denkt aan zijn jeugd, aan trouwe zorgen in het huisgezin. „Moeder"... is de film voor allen. I De dag breekt aan... De hanen kraaien, het dorp wordt wakker, de i ouderwetsche huismoeder begint haar ver moeiende dagtaak. Voor één van het gezin er aan denkt om uit de veeren te komen, is zij aan 't koken, aan 't zorgen, aan 't wasschen, werken, kortom, haar plichten eindigen zoo goed als nooit.... Vijftien jaar later.... De kinderen zijn groot, de Moeder is oud en afgewerkt. KINDERVERTELLING DOOR G. TH. ROTMAN Vriend Jimmy zat te watertanden! Hij wrijft z'n buik met beide handen! Daar staat het heerlijks onbeheerd! Terwijl de honger hem verteert! Hij schiet te voorschijn uit zijn hok, Neemt hier een hap en daar een slok, En 't maaltje heeft in tien seconden Zijn weg naar Jimmy's maag gevonden. „Wat?!" brult de doctor tot zijn knecht, „Ik heb je toch daarstraks gezegd, Dat je mijn eten klaar moest zetten? Ik zal je leeren, op te letten!" En hoe de stakker protesteert, Hij wordt op slagen getracteerd: Van stommelbommel-rompelbom, Wat is een driftig mensch toch dom! De arme bloed wordt opgepakt En zoomaar in een hoek gesmakt! Tezelfdertijd wordt de piloot Van schrik om beurten bleek en rood: Want door dien onverwachtschen slag Gaat heel het vliegtuig overstag; De zoldering is nu de grond En wat eerst vloer was, wordt plafond. Maar dan begint de klucht pas goed! De vliegmachien vangt aan, met spoed Te zwenken en te zwierezwaaien En om haar lengte-as te draaien; De arme Dikbuik vliegt terstond Vlak achter Jan, z'n knecht, in 't rond; De stakkers draaien tot ze hijgen, Maar kunnen toch elkaar niet krijgen. Het is Kerstavond. Vader en Moeder zijn bezig de kerstboom te versieren, want de kinderen komen in het ouderlijke huis Kerstmis vieren. Johnny is de eenige, die° nog niet getrouwd is. Hij komt met zijn oud schoolvriendinnetje Elsbeth en toont zijn Moeder hun verlovings ring. De anderen komen ook. De Kerstdag is een gelukkig familiefeest. Tegen den avond verdwijnt vader plotseling, zonder te zeggen, waar hij heen gaat. Johnny gaat na afloop van het feest zijn meisje naar huis brengen en ontdekt, dat zijn vader zich met drank-smokkelen bezig houdt en daarvoor de auto benut, die aan Johnny's directie toebehoort. Den volgenden morgen wordt Johnny van dranksmokkelen beschuldigd. Hij wordt ver oordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, doch komt door goed gedrag vroeger vrij uit de ge vangenis en verkrijgt een goede betrekking in Alaska. Hij houdt een bespreking met zijn broer Alex, waarbij hij belooft, maandelijks geld voor Moe der te zenden. Alex zal zorgen, dat het Moeder aan niets ontbreekt. Broer Alex houdt het geld achter en het oude Moedertje gaat zwerven, van het eene kind naar het andere, tot zij ten slotte in het armenhuis terecht komt. De plotselinge terugkomst van Johnny maakt hieraan een eind en Moeder zal tenslotte een heerlijken ouden dag hebben bij Johnny en Elsbeth. „De Verliefde Loodgieter". (The Passionate Plumber.) De loodgieter Albert Tottel heeft een nieuw type pistool uitgevonden en probeert den be kenden generaal Bush hiervoor te interesseeren. Ten huize van Patricia Alden moet Albert een douche repareeren en door een onverwacht opendraaien van de hoofdkraan krijgt hij een nat pak. Terwijl hij zijn kleeren laat drogen, wordt hij door Tony Lagorce, een aanbidder van Patricia, in de badkamer gevonden. Deze denkt, dat Albert de minnaar van Patricia is. Dien avond gaat Albert naar het casino om den generaal te ontmoeten en vindt daar Tony, die ruzie heeft met Patricia. Om Tony jaloersch te maken, zegt zij, dat Albert haar verloofde is. Zij neemt hem mee naar huis en laat hem een contract teekenen, waarbij hij zich verplicht steeds tusschenbeide te komen, als zij met Tony alleen is. Albert vat zijn plicht zeer ernstig op en laat haar geen oogenblik alleen. Patricia heeft spijt van haar onvriendelijke houding tegen Tony en probeert het weer goed te maken, doch Albert voelt zich door zijn con tract gebonden dit te beletten. Na vele mislukte pogingen gelukt het Patricia aan zijn waak zaamheid te ontsnappen. Albert begrijpt, dat zij naar Tony gegaan is en om te beletten, dat zij elkaar zullen ont moeten, belt hij Tony op en verzoekt hem naar de woning van Patricia te komen. Intusschen komt Nina, een Spaansch meisje, dat verliefd is 4op Tohy, naar het huis van Patricia, om van haar een verklaring te ver langen. Tony heeft haar n.l. verteld, dat hij met Patricia getrouwd is en zij niet van hem wil scheiden. Het blijkt, dat hij hetzelfde over Nina aan Patricia verteld heeft en als hij even later binnenkomt, vertellen de beide meisjes tegelijk, hoe ze over hem denken. Hierbij vliegt alles wat breekbaar in de kamer is om het hoofd van Tony, die zich hierdoor laat overtuigen dat Nina hem oprecht liefheeft. Ook Albert en Patricia komen nu tot de ontdekking, dat ze van elkaar houden. R.C.H. DE RACING-RESERVES BE NUTTEN HUN KANS! Door een sprekende overwinning op West- Frisia 11 hebben de Racing-reserves zich aan den kop van de ranglijst geplaatst. R.C.H. II, dat Zondag van V.V.A. II verloor, kan nu nog slechts in puntenaantal met de blauw-zwarten gelijk komen, doch dient daarvoor haar laatsten wedstrijd tegen V.S.V. II te winnen. Een gelijk spel of nederlaag brengt het kampioenschap aan de R.C.H.'ers. Nu opgepast, heeren, mocht een beslissings-wedstrijd noodig zijn, dan verwach ten wij dat geen fout zal worden gemaakt en het kampioenschap zal worden veroverd. De lagere elftallen verrichten uitstekend werk, het vijfde elftal (veteranen) is kampioen van de le kl. B. Haarlemsche V.B., het derde heeft de beste kansen in la, evenals het 7e en 8e respec tievelijk in 3a en 3c. In het volgend overzicht zullen wij hieraan eenige regels wijden. Het eerste bereikte in Leeuwarden een poover resultaat. Met 51 moesten zij de meerderheid van het Noordelijk elftal erkennen. Onvolledig heid speelde de blauw-zwarten parten. HET EERSTE NAAR BELGIE. Een gezellig sportief uitstapje staat de eerste elftalspelers te wachten. Met Paschen zullen zij deelnemen aan een vierlanden-tournooi te Charleroi. In dit tournooi dingen mee de Shepher Bush F. C. (Engeland), Union Sportive Tour- quennoise (Frankrijk), Royal Charleroi Sporting Club (België) en R.C.H. Wij wenschen onzen blauw-zwarten vrienden een vroolijke Paasch en sportieve successen. PAASCHTOURNOOI VOOR LEDEN EN JUNIOREN. Op 2en Paaschdag houdt R.C.H. in het Heem steedsche Sportpark een Paaschtournooi voor leden en junioren. Van v.m. 10 uur tot n.m. 5 uur zal de blauw-zwarte garde elkaar den eere- palm betwisten. Velen zullen zich opmaken om van dezen onderlingen strijd getuige te zijn. VOETBAL. Uit het H.B.C.-kamp. Zondag besloot ook H.B.C. II haar seizoen met een wedstrijd tegen De Meer II. Het was een gemoedelijke wedstrijd, waarbij in de le helft H.B.C. zich de meerdere toonde door een 31 te forceeren. In de 2e helft kwam De Meer geweldig op zetten en bracht het zelfs tot 43. Maar omdat onze jongens het seizoen niet al te slecht wilden beëindigen gooiden zij er een schepje op en wisten nog 2 heel fraaie doelpuntjes te maken, om tenslotte met 5—4 te winnen. Voetbal bij H.F.C. „Heemstede". D.C.O. 1Heemstede I 16. Voor den aanvang van den wedstrijd wordt D.C.O. gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap hunner afdeeling. De voorzitter van Heemstede overhandigde met eenige toepas selijke woorden een zeer fraaie bloemenmand. De voorzitter van D.C.O. dankte Heemstede op even hartelijke wijze, waarna de strijd begon. Beide partijen gaven zich geheel, waardoor een mooie partij voetbal te aanschouwen was. Heem stede was er uitstekend in en was dan ook het meest in den aanval. Na twintig minuten spelen neemt Heemstede op fraaie wijze de leiding. Tot de rust bleef de stand 10 in het voordeel van Roode en Witte Douro Port. per flesch f 1.25 Tarragona0.80 Witte Bergerac1.25 Medox„1.10 Ital. Vermouth1. Oude Jenever .per Literflesch f 3.20 Citroenbitter 2.90 Cognac3.50 Advocaat, gegarandeerd zuiver, per ft. 1.30 TENTOONSTELLING VAN SCHILDER WERKEN. Eenige leden van den bekenden kunstkring „Kunst zij ons doel" uit Haarlem hebben hunne tenten opgeslagen in Bennebroek. Zij houden daar in de groote Sparrelaan een tentoonstel ling van hun werk, n.l. schilderijen, aquarellen, etsen, houtsneden, teekeningen en beeldhouw werk. Deze expositie is keurig verzorgd, en het ge heel ziet er smaakvol en aantrekkelijk uit. We zagen er goed werk van Albert Arens, in het bijzonder zijn Rhododendron, en een frisch schilderij van Drost, een landweg; voorts een paar pittige schilderijen van J. H. Wesseling, en bijzonder trof ons zijn vaasje met Zinnia's, een brillant schilderijtje. Ook onze plaatsgenoot Jan Wiegman is er vertegenwoordigd, o.a. met een aquarel Tulpen, bijzonder mooi van kleur, een geestig teeke- ningetje van een groep artisten in het Waag gebouw, enz. Dan is er goed werk van Henriette Marcus, een schilderij Grootens „Gladiolen". Verschil lende werken van Gerbrands trokken onze aan dacht door hun fijnheid van kleur en juiste vormgeving. Ook zijn kleuretsen, hier geëxpo seerd, geven een duidelijk beeld van zijn kunnen. A. L. Koster boeit als altijd met een paar fleurige bloemschilderijen. Er is nog veel meer goeds en moois. Men ga echter zelf eens kijken. Entrée is gratis. De ex positie, die Zondagmorgen geopend is, blijft tot 23 April en is iederen dag toegankelijk van des middags 1 tot 5 uur. F. Jan van Goijenstr. 26, Tel. 29080 AANNEMERS BEËED1GDE MAKELAARS. MEE8TERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. Heemstede. Direct na de rust weer hetzelfde fraaie spel. De bal ging snel van doel tot doel. Tegen het geweldig snelle spel van Heemstede bleek D.C.O. evenwel niet langer bestand, en hoewel D.C.O. met man en macht verdedigde, voerde Heemstede regelmatig hare scoren op tot 60. Even voor tijd beoordeelde een der half- spelers van Heemstede een vrijen bal verkeerd en legde hem keurig voor de voeten van een vrijstaanden D.C.O.-speler, welke zich niet be dacht en den Heemstede-doelman geen schijn van kans gaf, 61. Hiermede kwam het einde en bleek voor de zooveelste maal dat Heemstede in een veel te lage afdeeling is opgenomen. Scheidsrechter v. d. Wereld leidde op zeer correcte wijze. V 7 ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. De inschrijvingen te Brugge en Ostende. In aansluiting op onze mededeelingen in het H.P.C.-nieuws van de vorige week in dit blad kunnen we thans berichten, dat tevens mee zul len gaan op tournée naar België, de heeren: C. Zeeman en W. Hofman, van de Zwemclub „Haarlem" en Ch. Kemper van H.P.C. De tour staat onder leiding van den voorzitter van H.P.C., den heer A. J. Verspoor, terwijl eveneens de heer J. Veldhof van de Zwemclub „Haarlem" de zwemmers zal begeleiden. Het vertrek zal plaatsvinden Zaterdagmorgen 22 April, 8 uur 's morgens van 't Raadhuisplein te Heemstede. De tocht zal ondernomen worden per bus via Vlissingen, Breskens, naar Brugge, alwaar zoowel Zaterdag als Zondag overnacht zal worden. De inschrijvingen luiden als volgt: Het goedkoopste adres voor Heemstede in Neemt eens proef met onze pracht flacon Eau de Cologne inhoud 60 en 120 gram voor den spotprijs van 49 en 98 cent. mm Extra aanbieding de C. K. 8 cents Kwaliteit Sigaar' voor 6 cent NEEMT PROEF Tijdelijke aanbieding van 10 nu 8 cent, van 6 nu 4 cent van 8 nu 6 cent ZIET DE ETALAGE Raadhuisstraat 98 Tel. 28484 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll T e Brugge. 200 M. vrije slag: J. Scheffer en J. van Hems- bergen:. 100 M. schoolslag: W. Hofman en Ch. Kemper. 100 M. rugslag: J. Scheffer en S. L. Mooi. 3 X 100 M. estafette, 3 zwemwijzen. Aflos sing elke 50 M. Rugslag: J. Scheffer. Schoolslag: Ch. Kemper. Vrije slag: J. van Hemsbergen. Schoonspringen: J. van Hemsbergen. 5 X 50 M. estafette, waterpolospelers: F. W. Moolenaar, J. Uitendaal, H. J. Leijenaar, A. J. Braam en S. L. Mooi. Waterpoloploeg: L. Kohier, A. J. Braam, H. J. Leijenaar, F. W. Moolenaar, J. Uitendaal, J Kooyman, S. L. Mooi. Te Ostende. 100 M. vrije slag: J. Scheffer, J. van Hems bergen, C. Zeeman. 200 M. schoolslag: W. Hofman en Ch. Kemper. 100 M. rugslag: J.'Scheffer en S. L. Mooi. 5 X 50 M vrije slag estafette: C. Zeeman, J. van Zadel, J. van Hemsbergen, S. L. Mooi, J. Scheffer. 5 X 100 M. vrije slag estafette: De ploeg is samengesteld zooals voor de 5 X 50 M. vrije slag estafette. Op de personeele banen zullen de heeren: Scheffer (D.J.K.), J. van Hemsbergen, C. Zee man en W. Hofman voor hun eigen vereeniging starten. Er bestaat gelegenheid om als supporter mede te gaan tegen den prijs van ƒ11.per persoon, met inbegrip van reis- en verblijfkosten. Opgaven worden eventueel gaarne ontvangen bij den heer A. J. Braam, Valkenburgerlaan. De goede week, ook Heilige-, Pilatus- en Judasweek genoemd, wordt tevens de hooge-, de pijn- en de stille week geheeten; dit laatste wegens een bevel van keizer Constantijn, vol gens hetwelk alle arbeid in deze week moest gestaakt worden. In deze week is 't gewoonlijk slecht weer zegt het volk. Op Witten-Donderdag is het in sommige streken gebruik 's middags een soep te eten van twaalfderlei groenten. Men noemt ze discipelen- of apostelensoep. Hij, die het eerst den lepel in den schotel steekt, wordt Judas genoemd. Op dezen dag zwijgen de klokken, want, zegt het volk, ze gaan dan op reis naar Rome. Op Goeden Vrijdag gewijd water op de fruit- boomen gieten geeft veel fruit, meent het volk, en zoo het op dezen dag regent, komt een goed jaar. Als de klokken op Góeden-Zaterdag uit Rome terugkeeren, dan brengen zij de „Paascheieren" mede. De kinderen worden in de openlucht gezonden om den voorschoot op te houden teneinde de eieren, die door de lucht uit Rome komen vliegen, op te vangen, om dat ze onder weg wel eens vallen. Intusschen zijn eieren ver borgen, hetzij achter een struik of tusschen het groen in den tuin, of wel achter bezem, boender, enz., en worden gevonden. Paschen, het ei, dat reeds door de volkeren der oudheid als het teeken der schepping en der vruchtbaarheid gold, werd door de Kerk als zinnebeeld des Verlossers gehouden, die uit het graf opgestaan tot het leven is, „opdat allen die in Hem gelooven, uit het graf der zonde, door Hem tot een nieuw leven zouden verrijzen". De eieren, die oudtijds gedurende veertien dagen Vasten geheel verboden waren, werden in betrekking tot deze uitlegging met een Christuskindje of een Lam Gods versierd. Met de Paascheieren wordt in familie en her bergen gekipt of getipt. Daarbij zingt of zegt men: „een ei is geen ei, het tweede ei is een ei, en het derde is het ware Paaschei".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2