hüoréhrom VERKOOP NAAR INKOOP. SLAGER LOU QUIST i WILD-enGEVOGELTE VOORJAARS-WINKELWEEK1933! ESKENS' VLEESCHHOUWERIJ Fa. ROGGEVEEN ADVERTEERT IN DIT BLAD. G. S. VAN BAKEL WILT U OVERTUIGT ZIJN Rund- Kalfs- of Varkens Rolladen Alleen het beste tegen de laagste prijzen VOOR DE A.S. FEESTDAGEN: I Voor Steun- en Gemakschoenen I Metselaar-Schoorsteenveger Onze prijzen zijn als steeds zeer concurreerend No. 15. 13 APRIL 1933. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT TWEEDE BLAD, LOSSE BLAADJES. PASCHEN Paschen! Zie, het zonnelicht, Ons opnieuw gegeven, Koestert d' aard. Uit ied'ren knop Spruit het jonge leven. 't Zingt en springt door beemd en bosch, 't Dartelt in de weide Lente houdt haar intocht weer! Al wat leeft is blijde! Paschen, 't heerlijk lentefeest Wil tot vreugde strekken. 't Weet opnieuw in veler hart Nieuwe hoop te wekken, Dat niet enkel de natuur Thans weer gaat herleven, Maar dat ook de toekomst dan Minder zorg zal geven. Zet de zorgen eens opzij, Die u steeds bezwaarden! 't Paaschfeest maakt een ieder blij, Die 't maar wil aanvaarden. Ga naar buiten en geniet! Open oog en oor en Voor hetgeen natuur u biedt Dan voelt g' u herboren! Vervolg Plaatselijk Nieuws. OUDE GEWOONTEN OP PASCHEN. RADIO-RUBRIEK GEKLEEDE JAPON, voor gezette, oudere dames. D 833 WENKEN. D 22 „BLOEMENHOVEN" COGNAC ROLLAND xxx Cognac Armande Mainton xxx AMSTEL- EN HEINEKEN'S BIEREN u Groote Ossetongen. f 2.p. stuk co Gerookte Ossetongen 2.50 p. stuk rn Rollade's (Ossen of Varkens) co 40 cent p. pond ££2 Niervet25 cent p. pond Antoniestraat 81, Haarlem. Tel. 15795. 2 SOEP- EN BRAADKIPPEN C. VAN WIERINGEN GORDIJNSTOFFEN j VAN TURNHOUT'S SCHOENENMAGAZIJN j A.G.G.M. GIORGIS EN ZOON Ridderstraat 18 HAARLEM TELEFOON 13 310. Philips-Service Bureau P. H. LEYENAAR 70 ct. per Kilo VAN OOSTEN DE BRUYNSTRAAT 201 LIJST VAN DEELNEMERS AAN DE PAASCHRECLAME 1933. J. v. Goyenstraat: No. 10 H. Reijngoud, 33 Q. Glerum, 31 J. Klein, 26 Mej. T. Knopper, 24 A. v. d. Weert, 19 Filiaal Tummers; Bronstee- weg: 4a A. van Mourik, 2 W. van Amerongen; Koediefslaan: 24 B. Heemskerk, 121 P. v. Gaart Zn.; 'Zandvoortschelaan: 10 G. Rekoert, 16 J. Visser, 18 J. de Groot, 24 Gebr. Akkermans, 26 Drog. „Kennemerland", 32 P. K. de Vries. 127 J. Denijs, 147 Fa. Lodeizen, Amst. Boek handel Kiosk Roemer Visscherplein, 161 Gebr. Akkermans, 165 J. A. Hupkens, 169 W. v. Amerongen, 171 Fa. Carels, 173 H. Kooy, 177 L. M. Lezer, 160 Fa. Akersloot; Binnenweg: 213 H. Franken Jr., 205 G. Wijkhuizen, 203 G. Faber, 199 Fa. Boender Zn., 197 Wed. Prins, 189 Chem. Wass. „Heemstede", 183 H. Reijn goud, 181 H. J. van Roode, 179 J. J. Marsman, 177 Th. A. Termeer, 165 J. Verzijlbergen, rijwielen, 136 J. Verzijlbergen, sigaren, 163 N.V. „De Adelaar", 157 B. A. Koutstaal, 157 M. Germans Jr., 147 K. J. Dalmulder, 143 G. M. Brühl, 139 Fa. Rotteveel, 137 C. G. A. Hoppezak, 133 Maison Tummers; Res Nova plein: 30 L. Bakker; Binnenweg: 97 C. P. van Schaik, 95 H. P. de Rijk, 79c Heemst. Apotheek, 94 Fotohandel „Focus", 94 Drog. Taverne, 88c Schuiling, 88 P. Gort, 86 Maison Draaisma (A. C. Kluiters), 82 J. P. A. Staphorst, 78 W. H. Kiebért, 57 A. Verdonschot, 53 Fa. J. Opdam Zn., 49 H. van Eijk; Eikenlaan: 29 Wed. D. de Rooy; Binnenweg: 41 G. S. van Bake!, 37 H. H. Bos, 33 C. Drayer, 27 G. Joh. Rooy- akkers, 40 K. Oudshoorn, 32 F. G. Smit, 30 H. J. Renders, 23 H. G. Janmaat, 21 Dames R. en D. Jonckbloedt, 19 Piet Bel, 13 J. Boes mans, 28 C. R. M. v. Empelen, 24 W. J. Vogel, 20 J. Campfens, 6 E. J. van Lent, 4 H. M. Ruysenaars Zn., 5 Maison Grandjean, 3 C. Booms, la H. L. Driessen, 1 Th. v. d. Asdonk; Raadhuisstraat: 98 C. Koning, 94 K. Vedder (Fa. Roggeveen), 92 A. Ebbers, 90 Heemst. Tip-Top, 88 Fred. Rot, 99 H. S. Adriaanse, 95 J. Habermehl, 54 H. Jansen, 46 F. H. Kluën, 38 P. Sams'on, 73 J. Zwarter (brandst.), 67 A. Zwarter, 65 Garage v. Lent N.V., 51 Zijlstra N.V., 30 P. v. Odijk, 28 D. v. Amerongen Zn., 1 26 S. J. v. Rooden, 33 C. v .d. Schoot, 15 J. j Wiersma, 18 Jac. Roest en Zoon, 14 Albert Heijn N.V., 12 A. Weller, 10 J. W. Daudeij, 8 Chr. Vollenga, 6 Fa. F. Oosterhoorn Zn. (sig.), 6 Fa. F. Oosterhoorn Zn. (part.), 4 Confiserie Modern; Camplaan: 38 J. de Carpentier, 49 Böhm Tromp, 43 W. Luiten, 37 W. Weseldijk, 33 M. v. Ravenstein, 22 G. A. v. d. Heijden, 16a J. P. v. Zijden, 10 Wed. G. L. Sporre, 8 Wed. Stolk, 6 W. de Zwart, 4 C. Voorham, 2 Gebr. Kompier, 7 J. Spaargaren, 5 V. Drayer, 3 Mej. A. Swart; Wilhelminaplein: 21 Van Winsen, 19 Maison Hoeboer, 17 J. Nan, 15 Gez. de Regt, 9 W. Wallenburg. Fa. N. Wildschut Co., Voorweg 41N. Sleutel, Wilhelminaplein 12; Fa. C. F. W. Schulz 6 Zn., Cloosterweg 5; H. J. Veldhuizen, Drie- heerenlaan 49; J. A. Chrispijn Jr., Achterweg 16; A. J. Bakker, Borneostr. 23; P. Fraaij, Borneo- straat 25; Filiaal Habermehl, Sumatrastraat hoek Bomeostraat; A. Niezen, Celebesstraat 19; F. Janus, Borneostr. 46; Wed. Rothert, Billiton- straat 35; L. P. Herkes, Lombokstraat 23; Jos. Luiten, Lombokstraat 2; Wed. Rison, Sumatra straat 20; J. D. Kopjes Nieman, Sumatrastr. 23; A. Berneveld, Kadijk 7. TOONEELVEREEN. „NUT EN GENOEGEN". De tooneelvereeniging „Nut en Genoegen" geeft Zaterdag 22 April in Hotel „Lommeroord" weder een tooneeluitvoering. Opgevoerd zal worden: „In 't Gouden Haan tje", klucht in 3 bedrijven, door Otto Harting. VERGADERING PLUIMVEEVEREENIGING. Maandagavond hield de Pluimvee-vereeniging „De Eendracht" een vrij goed bezette vergade ring. De heer Koch, voor het eerst als voorzitter fungeerend, doet een beroep op de leden om vooral in de eerste tijden hem meer dan gewone medewerking te verleenen. Een bijzonder woord van welkom sprak de voorzitter tot een drietal nieuwe leden, hen daar bij aansporend om de vereeniging mede tot nog grooter bloei te brengen. Nadat eenige ingekomen stukken waren be handeld, volgde de benoeming van de keur meesters. In afwijking bij vorige jaren, toen het bestuur een voordracht maakte, werden de leden nu in de gelegenheid gesteld om hun keus te doen uit verschillende keurmeesters, in alpha- betische volgorde door het bestuur voorgesteld. Een voordracht werd gemaakt van de keur meester van konijnen, hoenders, postduiven en sierduiven voor de in December a.s. te houden nationale tentoonstelling. Een voorstel om in de maand Juni een tafel keuring te houden van konijnen, waarvoor de heer Hamaker zich als keurmeester beschikbaar had gesteld, werd met algemeene stemmen aan genomen. Voor deze keuring stelde de heer P. N .Wildschut een gouden medaille beschik baar voor den besten Hollander. Op deze vergade ring zal tevens door een ter zake kundige een lezing met lichtbeelden worden gehouden over het fokken van hoenders. Als leden der kascommissie werden benoemd de heeren P. N. Wildschut en A. Leuven. Een nieuw lid werd aangenomen. Een ver loting was een aardige attractie. Bij de rondvraag kwam o.m. ter sprake het houden van een pluimvee-veiling. Het bestuur deelde mede, dat er in dezen geest plannen zijn voor het a.s. najaar. Hierna sluiting met een dankwoord van den voorzitter voor de aangename besprekingen. VERKEERSONGEVALLEN. Maandagnacht reed de heer W., wonende te Zandvoort, per motorrijwiel tegen de afsluiting van den gesloten spooroverweg aan de Zand voortschelaan alhier. Hij kwam bewusteloos op den spoorweg te vallen. Door een dokter is hij per auto naar zijn woning te Zandvoort ver voerd. De afsluitboom van den overweg werd licht beschadigd. Voordat de politie ter plaatse kwam om een onderzoek in te stellen was de heer W. reeds vertrokken. Vermoedelijk is de dichte mist de oorzaak, dat de heer W. den ge sloten overweg niet tijdig heeft opgemerkt. VERGADERING ANTI-REVOLUTIONNAIRE KIESVEREENIGING. Bovengenoemde kiesvereen. hield Dinsdag avond een openbare vergadering in Lokaal voor Chr. Belangen, waar als spreker optrad Ds. Fokkema, Herv. Predikant te Amstelveen. Nadat de bijeenkomst met het zingen van Ps. 72 1 was geopend, sprak de heer Muller een kort openingswoord, waarna hij het woord gaf aan den spreker van dezen avond, Ds. Fokkema. Spr. begint met te wijzen op de belangrijkheid van deze verkiezing, die een groote overeen komst heeft met den strijd van 1905. Ook toen ging het om de handhaving van het gezag, evenals nu, nu wij voor hetzelfde geval staan. Spr. wijst op de revolutie in Indië, en zegt dat het meer dan tijd wordt dat de regeering haar tanden laat zien. Ergerlijk vindt spr. het, dat de geest van verzet ook zit in de hoogere rangen. Maar het is, aldus spr., niet enkel in Indië, dat er een geest van revolutie heerscht. Zelfs de A.-R. partij ondervindt dit. Spr. haalt voorbeelden aan van terreur ten opzichte van de A.-R. door de communisten. Ergerlijk is het, zegt spr., hoe in sommige bladen en op vergaderingen de daad der muiters wordt goedgepraat. Het zijn weer angstige dagen, als in de dagen van de Troelstra-plannen. Maar toen stond er een regeering Ruys met een Idenburg en Heemskerk. En zij wisten te bidden. En de regeering overwon. Maar niet enkel staan wij in den strijd tegen den revolutionnairen geest, aldus spr. Wij heb ben thans 53 partijen, waarvan 6 groote par tijen. 47 groepjes trachten zich meester te maken van één of meer zetels. Uitvoerig schetst spr. het program van de Chr. Democratische Unie, die soms christelijk is, dan weer het socialisme predikt. Wij, aldus spr., zijn democratisch en christelijk, dus kun nen wij in vertrouwen optrekken achter Colijn. Ook de ideeën van de Gereformeerde partij laat spr. de revue passeeren. Uitvoerig schetst spr. het program der A.-R. partij. Voor orde en gezag, het in evenwicht brengen der finan ciën, werkloosheidsbestrijding door werkver schaffing en verruiming. Na uitvoerig deze en nog andere punten van het program te hebben toegelicht, zegt spr. dat de A.-R. partij is een interkerkelijke partij. Zij erkent de souvereiniteit Gods, met de H. Schrift als het onfeilbaar woord Gods. Zij is ook de partij der vrijheid, ook de geestelijke, en wij, aldus spr., zullen ons niet laten ontglippen wat onze voorvaderen door strijd verkregen hebben. Tenslotte waarschuwt spr., vooral de jongeren, voor het fascisme of wat daarmede gelijk staat. Noch de meening van een Hitier, noch die van een Mussolini mag de onze zijn, omdat het fascisme is het Staatsabsoiutisme en Hitier wil de verheerlijking van den Staat. Hun beginselen leiden naar de revolutie. Als wij straks opgaan ter stembus, zoo besluit spr., dan is dit voor ons een gewetenszaak. En dan is Colijn onze man, die het ten volle waard is. Na het gezamenlijk zingen van Ps. 118 78, ging Ds. Fokkema voor in gebed, waarna de heer Mulder den spr. dankte voor-zijn bezielend woord. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 11 April 1933. W. K. E. Borchers, Vondelkade 4. G. C. Buchholz, H. W. Mesdaglaan 28. H. Ebink, Voorweg 13. Ph. J. Gomperts, Vondelkade 18. H. Goossens, Jb. de Witstraat 10. j. Hage, Heerenweg 70. H. L. Hagedoorn, Rijnstraat 6. H. C. Th. Heilen, Kerklaan 131. J. J. Holt, Raadhuisstraat 91. Jb. de Jong, Ritzema Boskade 2. J. Kamerbeek, Jos. Israëlsplein 1. C. F. Leffelaar, Anton Mauve straat 7. Cl. de Mooy, Bankastraat 60. H. J. van Rooyen, Heemst. Dreef 125. J. van Vemde, Rijnstraat 28. J. Verhek, Rijnstraat 92. M. M. Verhek, Rijnstraat 98. J. C. Visser, Rijnstraat 88. Tj. de Vries, Van de Spiegellaan 12. Paasch-kleeren. De oude gewoonte om met Paschen nieuwe kleeren aan het lijf te hebben is van Ostra's feest herkomstig. Zonder iets nieuws, zoo meende men, kon men geen ge lukkig jaar beleven. Wie kon, stak zich geheel in een nieuw pak. Denk hierbij aan de woorden: Paasch-pronk, Paasch-best en Paasch-bloem, nog laten vele Limburgers tegen Paschen, voor dit voornaam Christelijk hoogtijd een nieuw costuum maken. Paasch-kaars. In Limburg wordt voor Paschen in de kerken een groote waskaars (witte) ge wijd: de Paaschkaars; zij brandt dan gedurende de hoogmis op alle Zondagen tot Hemelvaart. Daarin steken kruisgewijs vijf wassen nagels. Het volk hecht nog groote waarde (voornamelijk in Belg.-Limburg) aan die zoogenaamde „Paaschnagels"! Men bewaart ze zorgvuldig tot verschillende doeleinden. Men werpt b.v. een gedeelte ervan in 't water, waarin men de zaal- tarwe wascht, om den oogst te vrijwaren tegen ziekten. Men legt ze onder dorpels van huis en stal, om menschen en beesten te vrijwaren tegen alle ongelukken, voornamelijk tegen toovenarij. Ook mengt ervan onder den drank der koeien, tegen besmettelijke ziekten. •F-:ii f$iï rf 'rfSfoS iri£ls* Paaschvuren. In Limburg en Noord-Brabant brandde men weleer vuren met Paschen. Liefst ontstak men die Paaschvuren op heuvelen of hoogten, waarvan nog de namen getuigen als Paaschberg, Paaschheuvel, Paaschwei, Paasch- kamp, enz. Waar voorheen de Germanen woonden, vlamden alom deze vuren hoog op. Lustig sprong men er doorheen, omdat men er zuiverende, levenwekkende kracht aan toe schreef. Oud en jong danste er om heen onder het zingen van vreugdeliederen. (Nog bestaan de Paaschgezangen.) Geen wonder, want dit oud-Germaansche feest was ter eere van Ostra of Eostra, de godin van het licht en leven, waarvoor het Christen dom het Paaschfeest in de plaats heeft gesteld. Paaschbeest. De extra vette koeien, ossen, klaveren en schapen, die de slagers in Limburg gewoonlijk in de Paaschweek slachten, noemen ze Paaschbeesten; ze liggen te pronk in de Goede Week voor de ramen der slagerswinkels. Veelal ziet men ze opgesmukt met groen, bloemen en linten en het volk gaat dien expositie-avond in grooten getale op den kijk door de straten waar de slagers wonen. EEN DRIJVEND TELEFOONKANTOOR. De „Bremen", het vermaarde schip van de Norddeutsche Lloyd, wordt wel eens vergeleken met een drijvende stad. Die vergelijking is ook wel toepasselijk op de telefooncentrale, welke met haar vele honderden aansluitingen er uitziet als een echte grootestadscentrale. De telefoon installatie aan boord van de Bremen is sinds korten tijd uitgebreid met een inrichting waar door het den passagiers mogelijk is om ge durende den overtocht radio-telefonisch te spreken, zoowel met Europa als met Noord- en Zuid-Amerika. Een toestel van het bekende tafeltype in een telefooncel der eerste klasse is eigenlijk alles, wat de passagiers ervan te zien krijgen. Deze door Telefunken geïnstalleerde toe stellen, bezitten enkele opmerkenswaardige nieuwigheden. De uitzending geschiedt op korte golf met behulp van een lampzender met 500 Watt antenne-energie en een golfbereik van 15 M.120 M. De groote golflengte-nauw keurigheid blijft zelfs bij de ergste slingeringen van het schip volkomen constant. Zend- en ■ontvangapparaten zijn in een speciale cabine op het sloependek ondergebracht. Origineel is de uitvoering van de zendantenne. Deze bestaat uit een verticale draad, waarvan de lengte door op- Hoewel het model van deze japon zeer eenvoudig is, kleedt het buitengewoon goed en is uitstekend ge schikt om door meer ge zette oudere dames gedra gen te worden. Het mooist is, indien een zwart wollen weefsel ge kozen wordt b.v. wollen crêpe of zwart satijn. De onderkant van de taille nemen wij minstens 5 c.M. lager dan het mid del, waardoor het bovenge deelte langer wordt er. meer afkleedt. Trouwens de garneering is eveneens hierop berekend; de revers loopen door tot den onder kant der taille en het vest met punthals loopt spits toe, hetgeen het figuur smaller maakt. Als garnee ring van het vest gebrui ken we kleine fantasie knoopjes. De rok bestaat uit twee banen, voor- en achter baan, die glad om de heu pen sluiten en vanaf de kniehoogte ruimer worden. D 833 Als garneering heeft de voorbaan aan beide zijden, drie naar het midden vóór in ronde lijn oploopende zeer smalle nervures, terwijl over de aanzetting van rok en taille een smalle ceintuur met gesp komt. De mouw is aangesloten en heeft een kleine puntig toeloopende manchet van de stof der japon. Patronen worden in de maten 4652 gaarne beschikbaar gesteld. Prijs 0.58. Glazen bloemenvazen zien er vaak nadat zij eenigen tijd gebruikt zijn onsmakelijk uit van binnen en kunnen dan het best gereinigd word -n met azijn en een rauwe aardappel, die aan zeer kleine stukjes gesneden wordt. De vaas wordt hiermede flink heen en weer geschud, omgewasschen met warm zeepwater en nagespoeld met koud water. Een ander middel is om wat rauwe rijst met fijn schuurzand en azijn in de vazen flink heen en weer te schudden, daarna met zeepsop en water behandelen. VOOR ONZE LEZERESSEN! Patronen worden toegezonden na storting var- het bedrag op postrekening 62626 van den Mode dienst, den Haag, ot na inzending per postwissel of in postzegels aan de Moderedactrice, Roelofs straat 109, den Haay. Gewenschle maat en num mer vermelden, en afrollen steeds op een kwart der golflengte ingesteld wordt, waardoor de gunstigste straling verkregen wordt. De spoelhaspel voor hand bediening bevindt zich bij het zenderschakelbord. De ontvangstinstallatie, welker golfbereik eveneens van 15 M.120 M. bedraagt, is een super-heterodyne met automatische fading- compensatie. Hoewel de ontvangapparaten in de onmiddellijke nabijheid van den zender zijn opgesteld, treden bij het telefoneeren geen storingen op. Als ontvangantenne dient een dipool, vastgemaakt aan de bovenste ra van de achtermast, buiten het electrische stoorveld van het schip. De verbinding van de dipool met het ontvangtoestel geschiedt door een afgescherm- den antennekabel, waardoor een volkomen be veiliging tegen storingen wordt verkregen. Deze door Telefunken onworpen speciale kabel, wordt op de Bremen voor de eerste maal bij de handelsvloot gebruikt. Van het radio-telefoon kantoor wordt reeds veel gebruik gemaakt en het heeft volkomen voldaan aan de daaraan ge stelde verwachtingen. WIJN- EN GEDISTILL. HANDEL Zandvoortschelaan 34, Heemstede Tel. 26643 Probeert U eens de door mij zelf geïmporteerde 414/io% PER FLESCH F 3.25 PER FLESCH F 4.— -4 Verder groote sorteering Binnen- en Buitenlandsche WIJNEN- LIKEUREN- GEDISTILLEERD Aanbevelend, F. W. ENGEL MEVROUW! vraagt U voor de a.s. Paaschdagen eens prijs voor Uw bij RAADHUISSTRAAT 94 - TELEF. 28079 VIJF MAAL BEKROOND op diverse j.l. gehouden Paasch veetentoon stel I i ngen. H i> H 55 p p O K S K S w H o P3 -w1 35 P3 O H O H 3 P P 35 Aanbevelend, j—y VOOR DE FEESTDAGEN GROOTE VOORRAAD SOEPKIPPEN 45 ct. p. pond (panklaar 50 ct. p. pond) BRAADKIPPEN van f 1.- tot f 2.- p. st. PAULARDES f 2.25 en f 2.50 p. st. SCHOUWTJESLAAN 27 TELEFOON 16238 BINNENWEG 41 - TEL. 28075 Gevestigd 1903 Ontvangen de nieuwe collectie o.m. Dubbele Velours, Handweef, Marquisette, Filet, Voile, enz. Tevens ctaleeren wij de nieuwe „Elsa" afgepaste gordijnstoffen. Zooals steeds brengen wij alleen betrouwbare kwaliteiten van vooraanstaande fabrieken, tegen uiterst lage prijzen. welke in verschillende- luxe uitvoeringen i 1 verkrijgbaar zijn, naar WAGENWEG 114 (t.o. Meesterl.laan) Telef. 11140 j OPGERICHT 1905 Laat Uw radio-toestel door een vakman re- pareeren. Profiteert van onze 15 jarige er varing. Oud Philips-Employé Jacob v. Campenstraat 9 Heemstede - Tel. 28517 Steeds de nieuwste toestellen uit voorraad leverbaar. VERF weer verlaagd in prijs. Onze bekende prima GLANS- VERF (standverf) thans SCHAGCHELSTRAAT 9 HOUTPLEIN No. 1. voor de feestdagen de allerbeste kwaliteit vieesch te ontvangen? heeft aangekocht een gemeste Paaschkoe van circa 1000 POND SLACHTGEWICHT Prima Blank Varkens- en Kalfsvleesch, WORST en FIJNE VLEESCHWAREN TELEFOON 10287

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 5