VLEESCHHOUVERIjJi^ D.WJ AMEROtMGËN EN ZN l THANS BIJNA VOOR DE HELFT ROOMBOTER LLES OP ZIJN TIJD! HABERMEHL F" N. WILDSCHUT Co. I Belg. Anthraciet J. A. Zwarter DE WONING-COURANT 1 P. GORT - BINNEN WEG 88 - TEL. 29036 NIEUWE GORDIJNEN? Etamin, Files, Voilstof, Marqui sette of afgepaste WINDT, Wagenweg I46, Haarlem Fr. VOSSE GENIET VAN UW TUINTJE! DE T incmcirraEi en toch geen prijsverhooging Voorweg 41, HEEMSTEDE m hm TUINGEREEDSCHAP - TUINSLANG TUiNSPRSEIERS - SLANGENWAGENS G. KOOPMAN AFSLAG! SUPER CORONA SELECTA één adres HOESBERGEN KOCKMANN rïT*i Raadhuisstraat 67 RADIO-PROGRAMMA „EDEGO" RIJWIELEN DAHLIA'S LATHYRUS DE 6 Cts KENNEL KLEIST HEROPENING HEEMSTEEDSCHE RADIO-CENTRALE VASTE en ROTSPLANTEN DIVERSE BLOEMZADEN Hel HE WAAROM 25 sl. 1.50 50 st.2.90 B. J. VAN HERWERDEN EEN MOOIE HORTENSIA OF AARDIGE BLOEMENMAND? BILLIJ DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 15. 13 APRIL 1933. Oplage 4 HET OUDSTE ADRES, WAAR EEN GOEDjE EN BILLIJKE BEDIENING VERZEKERD [IS BLOEMENDAAL BANKETBAKKERIJ-KOKERIJ HEEMSTEDE Bloemend.weg 10 J. DENIJS. Zandv.laan 127 de Wit! Bij ^nkl°LlSen) f 1.00 lhaHpondGriespuWmg voor één Dubbeltje Voor de a.s. feestdagen: Taarten met Paasch- decor, Polonaise met slagroom of ijs, Pasteitjes, Croquetten, Puddingen enz. t fetent vxxxvt een reden te meer dat voortaan in keuken en op tafel de Gruyter's Margarine met Roomboter gebruikt wordt. Met 10 pCt. korting (behalve op de kwaliteit 26.) Bovendien een reep van onze beste chocolade op elk pakje Extra en Fij nste Bij het Kerstfeest behoort Kerstbrood, Bij het Paaschfeest Paaschbrood en dan van U herinnert zich het KERSTBROOD nog? Het Paaschbrood is even voortreffelijk van samenstelling, bereiding en smaak. GROOTE COLLECTIE PRACHTIGE PAASCH-ARTIKELEN. RUIME SORTEERING: GAZON MIIIMlCHIItS nol f 10.00 ^^^GIEIEIS vanaf45 sant. de beste Telefoon 28033 DUBBEL FOCUS GLAZEN rfARÏTm^ mta!n het ®efuri» 44nnLLciösj yerwisselen van loos- en afstandsbril. W. 1. VOGEL, Opticien, BINNENWEG 24, HeemttBde-Tel.28483 KAMER- EN Leverancier Haarl. „Ziekenfonds", R.II.S. en ZIEKENZORG EEN GOED VERZORGD EN ONGESTOORD GEEFT U DE SLUIT U HIERBIJ AAN Aansluitkosten f 15.- Contributie f 2.- per maand HAVENSTRAAT 8—TEL. 28614 SCHOORSTEENVEGER EN METSELAAR Het beste adres voor burgerwerk en witwerk f 46.00 Naast ons beroemd „EDEGO" Rijwiel brengen wij voor 1933 ons RECLAME-RIJWIEL voor f 25.— RIJWI ELFABRI EK „EDEGO" KIN DERHUISVEST No. 45 S. J. DE GOEDE WONINGZOEKENDEN KOOPT VOOR KENNEMERLAND Heden verschenen het 2e nummer DE EENIGE ONAFHANKELIJKE GIDS! N.V. Autogarage VAN LENT - Heemstede N.V. v/h H.CARLÉE LEIDS CHEVAART - HAARLEM - Gehakt 30 ct. 3 p. 75 ct. Poulet 30 ct. 80 ct. Lappen, doorr. 30 ct. 80 ct. Lappen, mager 35 ct. 95 ct. Riblappen 40 ct. 110 ct. Braadstuk 42 ct. 110 ct. Rollade Roastbief Ribstuk Lende Biefstuk Haas 40 ct. 45 ct. 45 ct. 45 ct. 65 ct. 70 ct. 100 ct. 115 ct. 115 ct. 115 ct. 180 ct. 190 ct. VOOR RECLAME: 5 pond Spek90 cent 3 pond Rollade en 1 pond Vet. 125 cent 3 pond Sausijsjes75 cent 3 pond Beenen m. veel vleesch 45 cent Dus allen naar Telefoon 28545 VRAAG STAALCOLLECTIE Loodgieter en electricien. Raadhuisstraat 24 - Tel. 28904 TE KOOP Telef. 15858 - Houtvaartpad 206 - Haarlem IUIS- EN DECOR.SCHILDER iiiiiuiiib Melkeri] „MARIENBOSCH" .MELKERIJ „MARIENBOSCH" Speciale aanbiediRig TUINGEREEDSCHAP Pracht sorteering ENGELSCH TUINGEREEDSCHAP, STRAND-en sterke KIN DERSPADEN zie etalage zie etalage kruisstraat 34—36 telef. 12485 CENTRAAL IJZERMAGAZIJN MET PASCHEN Wendt U tot Kweekerij „DE MEERWEG" P. WILLEM KOPER, ged. tuinb., Meerweg 39 a telefoon 29103 C ray e ii e s te Fs i nge I 24 HEEMSTEDE Het ADI MET en j. i Dit nummt El VERGADEi Versn Tel. 22175 Tel. 26023 "-^rr^TwÖËNSDAG Geldig 1' sabon-i Beleefd aanbevelend, J. DENIJS i GOEDE 26, PRIMA 29, EXTRA 31, FIJNSTE 34 ets. R FIJNE STAALWAREN BUITENTHERMOMETERS BORNEOSTRAAT4 HEEMSTEDE TELEFOON 28444 met drie jaar GARANTIE, model 1933 zijn geheel VER CHROOMD en geheel VER ZWAARD en kosten slechts zfjn gemonteerd met: Origineel TERRV-ZADEL BOSCH-LAMP met electriseh achterlicht TORPEDO-NAAF m. verzwaarde spaken en velgen RENOLD-KETTING BRAMPTON-PEDALEN LUCAS-BEL HOPMI-DRAGER m. standaard en leeren riemen MOLESKIN-KE TTINGKAST (extra zwaar) WILLIAMS KETTINGWIEL mei CRANKS Gepatenteerde BRACKET SUPRA-PARABANDEN ZWART-LEEREN-TASCH met gereedschap STALEN naadlooze RENOLD-BUI ZEN ENGELSCHE CELLULOID-POMP met klemmen HOOGTE NAAR VERKIEZING EDEGO"-Rijwielen zijn geheel bewerkt met Engelsche roestwerende moffellak. met 3 jaar garantie, gemonteerd metELECTR. DYN. LAMP, reflector, terugtraprem, kettingkast, zwart stuur, bel, groot zadel, enz. ZIJLSTRAAT, bij de brug. Damesrijwielen f 2.hooger. 99 99 99 99 99 99 99 99 (HAARLEM, HEEMSTEDE, BLOEMENDAAL, (AERDENHOUT, OVERVEEN), VELSEN, (SANT POORT), ZANDVOORT Verkrijgbaar a f 0.10 per exemplaar bij de KIOSKEN te AMSTERDAM, HAARLEM, HE EMSTEDE - A ER- DENHOUT en bij de Administratie GED. OUDE GRACHT 88 - HAARLEM TELEFOON 10144 TOEREN langs de BOLLENVELDEN a f 4.— per uur. KEURIGE WAGENS VERTROUWDE BESTUURDERS TELE F. 28070 EN STELT U PRIJS O OP GOEDE SNIT f EN KEURIGE AFWERKING Wendt U dan tot J. w. v. d. r e Y d e n kleermaker Binnenweg 159 - Heemstede Maakloon v.af f 25.p. cost. metbij levering van prima fournituren Reparaties netjes en billijk Coetuum oppersen f 1.25 Speciaal adres voor burgerwerk, billijke prijzen. Dwerg-Smoutzers - Ruwharige Fox-Terriers Gladharige Fox-Terriers - Boxhond Bouvier - Ree-pincher - enz. iiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniimiiiiimimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii GASTHUISSINGEL 54 - TELEF. 11482 (voorheen Kampervest) - HAARLEM AERDENHOUT BENTVELD ZANDVOORT TELEFOON 26236 TELEFOON 26247 TELEFOON 164 Hiermede berichten wij U, dat de VERBOUWING van ons bedrijf gereed is gekomen. Door aan schaffing van de NIEUWSTE MACHINES is onze inrichting GEHEEL GEMODERNISEERD. U be leefd tot een bezoek uitnoodijjend Hoogachtend, Engelsche Suffolk Grasmachines f 10. Geripte onbreekbare Tuinslang f 0.35 per meter 5 meter compleet met straalpijp en kraanverbinder f 3.25 Roestvrjje tuingieters met koperen broes f 0.90 Stalen Harken met steel f 0.45 Stalen Schoffels met steelf 0.75 Stalen Tuinspadcn met sterken steel f 0.85 Grasscharen f 0.50, f 0.60, f 0.75 merk „bedfort" lepenlaan Advertenth tien uur wor Ingezonder Klachten o streeks tot i Vrijdag 2 S.D.A.F., Ho Vrijdag 21 partij, R.K. Zaterdag „Nut en Oer weg. Maandag Hof van Hi Dinsdag bond, Café- Dagelijks 9.15 uur, Z „Emma". We hebb voor het g snelheid vo voorgeschr K.M. per t Een jaar instituut v Het was o waarvoor ontworpen schijning i maar vooi aantal me middelen t schillende maximums liepen nog meenden, inwoners tuigen nie rijden. Wi weinig au hun wage zulk een zware o Vooruitstr van 20 K te kunnei meenten, gevaarlijk En thai en motor door onzi zeker ge< in 9 van c de grenz< vaart gei Hier er snelheid Wij zijn snelheid te beteek voertuige tionneerc behoeft gelukker daarente verkeers stremmii stadsgeci Vooral i geheele tuigen, geheel worden benzinei Het ii geen m En een een gro Tegei bestaan er zijn deze m digd ir sneller gevaarl Onve wel bli wetgev delijkhf zware van de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6