VAN LENT GOSEN SCHIERING DROGISTERIJ voor HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN 28 April 1933. 10e Jaarg. No. 17 AUTO-VERHUUR NEUTRAAL WEEKBLAD I.v. drukkerij voorheen de erven lqosies BINNENWEG 6 Oplage 4600 ex. Vrij voor controle- CARAGE N. GROENLAND POLSHORLOGE-BANDEN ONBREEKBARE HORLOGE GLAZEN CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. PLAATSELIJK NIEUWS GEROOKTE ELFT -DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT GEBR. v. d. B08 m 00 GEBR. v. d. B08 rn N BLAUWE BRUG w JAC. CATSLAAN 3 N Telef. 28750 STALLING w REPARATIE o BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Graoht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar gedipl. horloger JAC. v. CAMPEN8TR. 41 Reparatie-inrichting: MODERNE BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mourik, Bronsteeweg 4a. TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: Moeder". WILLEM DE ZWIJGER-HERDENKING Vandaag viert Heemstede op initiatief van de Commissie Koninginnedag de herdenking van Willem de Zwijger, den grondlegger onzer on afhankelijkheid. Hedenmorgen om 11 uur zouden een 700-tal schoolkinderen uit de hoogste klassen van alle lagere scholen een zanghulde brengen vóór het Raadhuis, waarvoor zij verschillende Hollandsche en Vaderlandsche liederen ten gehoore zouden brengen. Hedenavond zullen de R.K. Harmonie „St. Michael", directeur de heer H. M. Hofmeester, en het mannenkoor „Excelsior", directeur de heer H. J. Arisz, op het Raadhuisplein muziek en zang ten gehoore brengen, terwijl de heer Drs. Jac. Visser een rede zal houden over Prins Willem I van Oranje, den grondlegger onzer onafhanke lijkheid. Het volgende programma zal ten gehoore ge bracht worden: 8.8.40 uur: Harmonie „St. Michaël". 1. Wilhelmus. 2. Fantaisie Romantique. 3. Orpheë aux eufers, ouverture. 4. Wien Neerlands Bloed. 8.409 uur: „Excelsior". 1. Zum Sanctus, van F. Schubert. 2. O, Jusu amor Mi, van A. Giessen. 3. Ave Maria, van Frans Witt. 9.9.30: Rede van den heer Drs. Jac. Visser. 9.309.50: „Excelsior". 4. Das ist der Tag des Herrn, van Konradin Kreutzer. 5. Serenade van een lansknecht, van Orlando Lassa. 9.50—10.30: „St. Michaël". 5. Mooi Nederland, marsch. 6. L'Or et l'Argent, wals. 7. Feestklanken. Fantaisie over Nederland- sche volksliederen. 8. Marca Legeria. UITVOERING R.K. TOONEELVEREENIGING „DOOR EENDRACHT STERK". Bovengenoemde tooneelclub had Maandag avond voor haar donateurs een „Bonte Avond" georganiseerd. In zijn openingswoord zeide de voorzitter, dat nu eens afgeweken was van den regel om een drama of blijspel op te voeren. Spr. had de illusies gehad dat dit eens extra zou trekken, maar dit viel tegen. En of de thuisblijvers groot ongelijk gehad hebben, zouden wij niet durven beweren. Als conferencier trad op de heer J. Bos, die tevens de humorist was. En al weet hij een gezelschap wel een poosje bezig te houden, nu het publiek met bonte avonden op de radio erg verwend is, dient er toch meer gegeven te worden dan eenige voordrachtjes uit de oude doos. Het eerste optreden van Mej. Bos, o.a. „bij den muur van het kerkhof" en enkele meer humoristische stukjes, was niet slecht. De tooneelvereeniging zelf vulde den avond met een tweetal éénactertjes, n.l. „Het pakje", een drama in 1 bedrijf en „Het valsche etiket", blijspel in 1 bedrijf, beiden van G. Nielen. Het eerste kon ons het meest bekoren. In dit stukje zit veel leerzaams, ook was het spel goed. Het valsche etiket is niet gemakkelijk op te voeren. De heeren Schelvis en Swinkels hadden de zware Jodenrollen en het is moeilijk gedurig een Joods dialect te spreken. Hierbij kwam nog dat de rollen er blijkbaar slecht inzaten, zoodat de souffleur nog al eens zijn diensten moest aanbieden. De Heemsteedsche Jazzband zorgde op uit stekende wijze voor het muzikale gedeelte, ook bij het gezellig samenzijn na aflöop der ver schillende nummers. F. VERKEERSON GEVALLEN Op den Heerenweg hoek Kerklaan vond een aanrijding plaatst tusschen twee auto's, doordat de bestuurder van een der auto's geen voorrang verleende aan de van rechts komende auto. Het geval bepaalde zich tot alleen materieele schade. Toen Dinsdagmiddag de heer V. op den Heerenweg reed met zijn auto ter hoogte van de Laan van Rozenburg, kwam uit die straat ook een auto, waarvan de bestuurder den heer V. geen voorrang gaf, doch den Heerenweg opdraaide. De heer V. kon door zijn stuur naar links te wenden nog een aanrijding met die auto voorkomen, doch reed daarbij tegen een langs den weg staanden boom, met het gevolg dat zijn auto ernstig werd beschadigd. De be stuurder van de andere auto reed door. Persoon lijke ongelukken hadden hierbij niet plaats. Woensdagmorgen had op den Heerenweg een aanrijding plaats tusschen twee auto's. De heer O., die onder toezicht een auto bestuurde reed daarmede uit Groenendaal den Heerenweg op. Uit de richting Bennebroek kwam een andere auto aanrijden. De bestuurder van de uit Groenendaal komende auto, die den voorrang tot passeeren had, vermeende dat de andere auto wel zou stoppen, hetgeen de bestuurder daarvan niet deed, met het gevolg dat beide auto's met kracht tegen elkaar botsten. Beide wagens kwamen tegen een aldaar staand perceel terecht en werden ernstig beschadigd. Te ver wonderen is het dat geen der inzittenden eenig letsel bekwam. DIEFSTAL. De door de politie te Haarlem aangehouden persoon, die aldaar verschillende inbraken heeft gepleegd, heeft bekend ook de in begin Maart j.l .alhier gepleegden diefstal van plm. 200. te hebben gepleegd. Door de politie te 's-Gravenhage is een persoon gearresteerd die behalve andere rijwielen ook een rijwiel te Heemstede heeft ge stolen, welk rijwiel bij zijn aanhouding nog in zijn bezit bleek te zijn en door de politie alhier in beslag is genomen. VERGADERING TUINLIEDEN. De tuinliedenvereeniging „Aerdenhout en O." hield een zeer goed bezochte ledenvergadering in Café-Restaurant Lommeroord. Na opening en voorlezing der notulen volgden eenige mededeelingen, tevens had de uitreiking plaats van de proefzakjes kunstmest, door de Ned. Kalimaatschappij beschikbaar gesteld voor het nemen van proeven op verschillende land en tuinbouwproducten. Bij de bespreking „Groote excursie" kwamen verschillende voorstellen ter tafel. Aangenomen werd een bestuursvoorstel om dit jaar, bij toe stemming, een bezoek te brengen aan „het Loo" en in die omgeving liggende buitenplaatsen Schovenhorst of Haverden. Vervolgens werden verschillende ingediende actueele vragen beantwoord. Over de oprichting van een reiskas liepen de meeningen nogal uiteen. Dat punt werd tenslotte aangehouden tot een volgende vergadering. VERGADERING R.-K. STAATSPARTIJ Voor de R.-K. Kiesvereeniging spraken Don derdagavond de heeren Mr. Bomans en Jan de Wit. Mr. Bomans, die met luid applaus begroet werd, behandelde „Het politieke gebeuren in het verleden en het heden". Uitvoerig schetste spr. het verleden van de Katholieke Staatspartij, die, aldus spr., oorlog en revolutie heeft voorkomen, waarna hij onze sociale wetgeving prees. Nederland staat in vele zaken aan de spits: onderwijs, oorlogsbezuini ging, goede woningtoestanden, hooge loonen en hooge werkloozenuitkeeringen. Spr. besloot zijn gedurig door applaus af gebroken rede met een beroep te doen op de kiezers, gehoor te geven aan de roepstem van den Paus en de Bisschoppen om één te blijven. Daarna was het woord aan den heer Jan de Wit, die het verband besprak tusschen gods dienst en politiek. Ook deze spreker kreeg een luid applaus. De voorzitter der R.K. Kiesvereeniging dankte de ijverige propagandaclub, die in 5 weken het ledental wist op te voeren van 520 tot 840. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 25 April 1933. F. A. Th. Brantsen, Tooropkade 12. P. C. Bakker, Jb. de Witstraat 18. W. Duiker, Fred, van Eedenplein 38. H. Eynthoven, L. van Leydenlaan 17. H. J. Hagedoorn, Rijnstraat 6. A. D. Jurrjens, Camplaan 21. H. F. Smoorenburg, Melch. Treublaan 7. J. W. Stout, L. de Keylaan 14. P. A. Versluys, Heemst. Dreef 81. G. Wurpel, Vondelkade 6. H. J. Moes, Bosb. Toussaintstraat 10. Wed. W. J. Oolders, Camplaan 45. SCHOOL- EN WERKTUINEN. De Werktuin der Vereeniging voor School- en Werktuinen voor Haarlem en Omstreken, ge legen aan den Heerenweg tegenover de Kerklaan te Heemstede, zal op 29 April a.s. weder in gebruik worden genomen. Kinderen, van welke gezindte ook, zoowel schoolgaande op eene Openbare-, als op eene Bijzondere school, die den 10-jarigen leeftijd hebben bereikt, en nog voor het verkrijgen van een tuintje in dien algemeenen Werktuin in aan merking wenschen te komen, kunnen zich daar toe aanmelden bij de Leiders van het tuin- onderricht, tijdens de werkzaamheden op Woensdag- en Zaterdagnamiddag van 24 uur. Tijdens die uren is de tuin ook kosteloos toe gankelijk voor belangstellenden in het werk der Vereeniging. LIB. STAATSPARTIJ „DE VRIJHEIDSBOND". Openbare vergadering. De afd. Heemstede van de Lib. Staatspartij hield Dinsdagavond in samenwerking met de Vrouwengroep een openbare vergadering in Café-Rest. „Boekenroode". De voorzitter, de heer S. Rijkes, gaf na een korte inleiding het woord aan Mej. Joh. Wester man, lid van de Tweede Kamer, die een geestige rede hield over het onderwerp: „Waarom Liberaal?" Mej. Westerman wees op de versnippering van krachten, tot uiting komende in het groot aantal partijen en partijtjes. Alleen is er nog geen aparte vrouwenlijst, maar die komt mis schien nog wel, als de partijleiders doorgaan, vrouwelijke candidaten een slechte plaats op de lijst te geven. Na een bespreking en vergelijking van de ver kiezingsleuzen der verschUende partijen, waar schuwt spr. de vrouwen voor het stemmen op Colijn, omdat de A.-R. niets willen weten van vrouwen in regeeringslichamen. Het zou in vele opzichten niet in het belang van de vrouwen zijn, als de A.-R. te sterk worden vertegen woordigd in de Kamer, wat spr. met verschil lende voorbeelden aantoont. Vervolgens memoreert spr. de houding van de Liberalen inzake de bezuinigingsvoorstellen, die de vervroegde verkiezing tengevolge hebben gehad. Op het onderwijs b.v. had op een geheel andere manier bezuinigd kunnen worden, b.v. door concentratie van scholen. De L.O. wet moet noodzakelijk herzien worden, doch daar voor is een liberaal minister noodzakelijk. Over twee jaar zullen de verkiezingen voor de gemeenteraden nog van veel meer invloed zijn voor de handhaving van het gezag, dan nu de Kamerverkiezingen. Dan vooral moeten de liberalen tegenover socialisten en communisten gesterkt uit de bus komen. Spr. besluit haai rede met een beroep op de vrouwen om op een vrouw van de Liberalen lijst te stemmen. Hierna werd het woord verleend aan Mr. J. Rutgers, alg. secretaris van de Liberale Staats partij. „We beleven," aldus spr., „buitengewoon moeilijke omstandigheden, afwijkend van die bij vorige verkiezingen, die steeds werden ge houden in een tijd van opbloei." Spr. wijdt uit over de crisis en haar gevolgen, veroorzaakt door den wereldoorlog, die het vrije handels verkeer heeft belemmerd. Men heeft den strijd met de wapenen beëindigd, maar den econo- mischen oorlog ontketend. De houding van de S.D.A.P. gedurende de laatste tien jaren wordt door spr. gewraakt. Op het congres van de S.D.A.P. in 1931 is over planmatige productie gesproken, maar men kwam tot de conclusie, dat deze slechts internationaal ingevoerd kan worden. „Als we daarop moeten wachten," zegt spr., „zijn we allen aan de gevolgen van de crisis ten ondergegaan. Dat de arbeiders het vóór de crisis goed hadden Is te danken aan het kapita listische stelsel. Als dit stelsel niet aan banden wordt gelegd door tolmuren, enz., zal het den arbeiders opnieuw welvaart kunnen brengen. Niet dat dit stelsel ideaal is, maar de uitwassen zijn bestreden en te niet gedaan door de liberalen." Door de crisis is men in wanhoopsstemming geraakt, en men wil iets nieuws, zonder zich af te vragen, of dit nieuwe beter is. Communisten en Fascisten roepen om „Gezag!" Maar het gezag moet steunen op de meerderheid van het volk, dan alleen is het sterk. In November 1932 hebben de Liberalen in hun manifest reeds op de gezagsondermijning gewezen; het Verbond van Nationaal Herstel wachtte met het dempen van den put tot het kalf verdronken was. Men roept- om Colijn als „sterken man", maar spr. beschouwt Colijn mede schuldig aan ge zagsondermijning wegens zijn medewerking aan het radio-zendtijdbesluit, die opruiende propa ganda via de radio mogelijk heeft gemaakt. De Liberalen kunnen met volle recht op het gebied van gezagshandhaving het vertrouwen van het Nederlandsche volk vragen. Zij 'zijn voorstanders van een behoorlijk leger en een behoorlijke vloot, van landstorm en burger wacht. Een sterke Liberale fractie zal op de Kabinetsformatie invloed kunnen uitoefenen. Stemmen op kleine partijen of S.D.A.P. zoo eindigde spr. heeft geen invloed op de kabinetsformatie. Nationale nood eischt natio nale eenheid en daarom dient ieder, die liberaal denkt, te stemmen op de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond". Na de pauze werden de winnaars van den propaganda-kruiswoordpuzzle bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt, waarna de vergadering met een woord van dank door den voorzitter werd gesloten. TOONEELUITVOERING GENOEGEN". „NUT EN Bovengenoemde tooneelclub eindigde Zater dagavond haar seizoen met „In 't Gouden Haantje", klucht in 3 bedrijven van Otto Harting. „In 't Gouden Haantje" is een van die echte Duitsche fabrikaten, die de aanwezigen wel een poosje bezig kunnen houden. Als gewoonlijk is de plaats van behandeling een klein provinciestadje, met nog alle eenvoud, waar de groote kan bier den stamgasten wordt geserveerd door een dikken waard. Maar hier is zoowaar een café met dames bediening geopend, wat een bron van ergernis is voor de echtgenooten van de brave burgers, maar een gelegenheid voor diezelfde „brave burgers" om eens een slippertje te maken. Dit is ook geschied door wethouder Bollmann en de leeraar Schwanneke, maar later blijken ook de burgemeester, de apotheker en nog anderen in dit stuk voorkomende personen aan 't Gouden Haantje en hun „lieve dienstertjes" niet vreemd te zijn. Ook Hans de Koek heeft er een kijkje genomen, dezelfde die om de hand zal komen vragen van een dochter van Boll mann, die zich voor dat doel naar de woning van zijn a.s. schoonouders begeeft, waar hij aangezien wordt voor den nieuwen kok die dien dag zal arriveeren. Een en ander gaf natuurlijk tot vermakelijke tooneelen aanleiding. Door den regisseur, den heer Ferd. Kool bergen waren heel wat wijzigingen ten goede aan dit stuk aangebracht. Verschillende on- noodige zinnen waren er uitgehaald om „rekken" te voorkomen, terwijl zoo hier en daar geestige gezegden waren aangebracht, wat het geheel zeer ten goede kwam. Van de damesroken noemen wij allereerst die van Mevr. Bos in den rol van Mevr. Bollmann. Zij toonde zich al bijzonder „baas in huis" en dat de man bij haar onder den plak zat, kon men bij zulk spel heel goed begrijpen. Mevr. Verhoef, de echtgenoote van Schwanneke, stond haar op waardige wijze bij in de „heerschappij over de mannen". Van de drie echtgenooten was Mevr. Meijer als de vrouw van de apotheker Lemke, hoewel niet slecht, toch wel de minste. Maar als nieuweling gaf zij het vertrouwen een goede kracht te worden. Mej. M. Harren als Elle Bollmann was weer als gewoonlijk, dus uitstekend. Haar zuster Thea (Mej. Warmerdam), hier bij „Nut en Genoegen" voor het eerst op de planken, bleek ook een goede kracht te zijn. Het dienstmeisje Emma (Mej. Labeur) vertolkte haar rol op sublieme wijze. Handig, altijd op haar post tusschen die vele verwikkelingen, zooals het een goed geschoold dienstmeisje past. Van de heeren slippertjesmakers Bollmann (A. Clay) en Schwanneke (A. Goossens) vonden wij de laatste wel de beste, ook al mag gezegd worden dat zij weinig voor elkaar onderdeden in hun vrees voor de ontdekking. Hans de Koek (G. Botbijl) speelde zijn moeilijke rol van pseudo kok op zeer goede wijze. De uitgever Heinz Steinbeck (de heer Meijer) hadden wij liever met wat meer jeugdig vuur zien spelen. Maar ook hij was een der nieuwe lingen, dus nog zonder tooneelroutine. De heer v. Rijssen als Midelick de echte kok was wel het zwakke punt. Deze korte doch vrij moeilijke rol was blijkbaar iets te zwaar. Maar als geheel mag gezegd worden dat deze uitvoering een waardig slot was van de serie goede uitvoeringen, dezen winter vertoond, en het zeer talrijk opgekomen publiek heeft met volle teugen genoten, wat vaak tot uiting kwam tijdens het spel, maar vooral na afloop, toen aan het applaus blijkbaar geen eind scheen te komen. Na afloop werd den regisseur, den heer Ferd. Koolbergen, een fraaie bloemenmand aan geboden. Een gezellig bal vormde het slot van dezen welgeslaagden avond. VERGADERING S.D.A.P. De afdeeling Heemstede van de S.D.A.P. hield Vrijdagavond een goedbezochte openbare ver gadering in het „Hof van Heemstede". De heer W. A. de Tello opende de vergade ring en gaf vervolgens het woord aan den heer C. Thomassen, lid van de Prov. Staten van Noord-Holland voor een rede over: „Wat nu, kleine man?", een titel, ontleend aan een Duitsch boek, waarvan spr. den inhoud in het kort vertelt. Ook hier in Nederland stelt de kleine man zich de vraag: „Wat nu?" De geweldige werk loosheid bewijst, dat het kapitalistische stelsel heeft afgedaan. Dit maakt de a.s. verkiezing voor de arbeiders al heel eenvoudig: zij moeten als één man stemmen op de S.D.A.P. De huidige ellende is een gevolg van het kapitalisme. Dit stelsel is gebaseerd op winst bejag. In plaats daarvan zou men alleen moeten arbeiden in het algemeen belang. Arbeid zal ook in een socialistische samenleving noodzakelijk zijn. In de kapitalistische maatschappij echter zijn er velen die nauwelijks het leven houden, de minderheid baadt in weelde. Dit is een ver keerde toestand. Het kapitalistische stelsel is ook de oorzaak van het regelmatig terugkeeren van crisissen. Wie dat bedenkt zal stemmen op een partij welke ijvert voor een betere samenleving. Spr. gaat vervolgens na, wat de regeering heeft bereikt, en komt tot de conclusie, dat zij arbeidersvijandig heeft gehandeld. Er wordt de S.D.A.P. verweten, dat zij heeft gestemd tegen steun aan de tarweboeren, maar die steun zou voornamelijk drukken op de groote gezinnen. De melkveehouders moesten ook worden ge steund. Die steun wordt voor een derde deel C. M. M. CONSTANDSE DIPL. HEILGYMN. MASSAGE verhuisd van OOSTERLAAN 22 NAAR REMBRANOTLAAN 5 gehaald uit de zakken der margarine-eters. Uit deze voorbeelden blijkt, dat de regeering de crisislasten legt op de schouders der minst draagkrachtigen. Deze regeering is door de arbeiders zelf ge kozen, want zij vormen de meerderheid. Hun verdeeldheid is oorzaak van hun onmacht. Ten slotte memoreert spr. nog den aanslag op het Lager Onderwijs, voegt er aan toe, dat wel licht na de verkiezingen de werkloozensteun wordt verlaagd, en besluit zijn rede met een opwekking om te stemmen op de S.D.A.P. ir. Cramer, lid van de Tweede Kamer, sprak hierna over „Orde en Gezag". Op de maatschappelijke orde valt wel wat aan te merken. De maatschappelijke ontwikke ling wijst echter op een omkeer. Marx heeft dezen ontwikkelingsgang reeds jaren geleden voorspeld. De tijd zal komen, dat de arbeiders, d.w.z. 85 procent van de bevolking, het heft in handen zal moeten nemen. Het belang van de heele menschheid is daarmee gemoeid. Spr. wijst op misstanden, hoe b.v. levensmiddelen vernietigd worden, terwijl duizenden gebrek lijden. De productie zal anders moeten worden geregeld, ook in kapitalistische kringen gaat men dat meer en meer inzien. Nu reeds zijn er 30 millioen werkloozen! Er mag eens een in zinking komen, maar den socialistischen geest doodt men nooit! Sprekende over de steunwetten zegt spr., dat de steun voornamelijk ten goede komt aan groote boeren en grondeigenaren. De kleine luiden profiteeren er niet van. Het oorlogsgevaar dreigt en de toestand is zeer gespannen. Tienduizend millioen gulden wordt jaarlijks aan oorlogstoerusting besteed. De volkeren zijn tot de tanden gewapend. Een nieuwe wereldoorlog zou totale vernietiging van de beschaving brengen. Vooral de vrouwen dienen te vechten voor ontwapening. De S.D.A.P. strijdt daar krachtig voor. De volgende regeering zal waarschijnlijk de steun willen verlagen. De S.D.A.P. zal daartegen op haar qui vive zijn. Bij deze verkiezing gaat het om de democratie. Het voorbeeld van Duitschland werkt aanstekelijk, maar het beste middel om de fascisten ongevaarlijk te doen zijn is: rood te stemmen. Spr. motiveert tenslotte de houding van de S.D.A.P. ten opzichte van het gebeurde met de Zeven Provinciën. Van onder mijning van gezag, godsdienst en gezin is geen sprake. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd geen gebruik gemaakt. Met een woord van dank sloot de voorzitter de vergadering. OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen in den loop dezer week 288 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w. 23 grondwerkers, 5 metselaars, 4 schilders, 24 timmerlieden, 10 opperlieden, 65 bloemistarbeiders, 87 losse werklieden, 10 metaalbewerkers, 7 kantoorbedienden, 2 bouwkundig teekenaars, 4 bakkers, stucadoors, 47 werkzaam in andere beroepen. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: G. Delissen, Voorweg 27, een voetbal; C. Klaassen, Madoerastraat 6, een kindertaschje met inhoud; W. Otte, Jan v. d. Bergstraat 31, een sjaal; Glerum, Jan van Goyenstraat 33, een bruine keeshond; Sumatra- straat 16, een slinger van een auto; G. Koop man, Borneostraat 7, een zilveren collier; J. Luiten, Lombokstraat 2, een dameshandschoen, Petterson, Berkenlaan 4, een knipmes; K. M. v. Beek, Herfstlaan 6, een poes; Assema, Raad huisstraat 85, een grijze handschoen; Bureau van Politie, Raadhuisstraat, een kindertaschje. J. BALM ZOON BI .weg 60 BLOEM ENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) Altijd MOOIE VISCH Scherp concurreerend Neemt U eens proef met onze VIBOH-FILETS f 0.40 PER POND

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1