DE TWENTSCHE BANK N.V. - HEEMSTEDE VAN LENT billijk en goed voor HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN ALLE BANKZAKEN garage„bosch en vaart" 19 Mei 1933. 10e Jaarg. No. 20 J. E. LEUVEN NEUTRAAL WEEKBLAD I.V. DRUKKERIJ VOORHEEN DE ERVEN LOOSJES Toeren in Luxe Auto's i 3.50 per uur Voor Schilderwerk BINNENWEG 6 DROSISTERI) EN FOTOHANDEL H. KOOY C. J. GUDE - CUISINIER Oplage 4600 ex. Vrij voor controle- METSELWERK WIT- en TEGELWERK is DE WONING-COURANT VOOR KENNEMERLAND )it nummer bestaat uit 4 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. OP DE BRES VOOR ONZEN GULDEN. PLAATSELIJK NIEUWS bij 0 BIOSCOOP TOONEEL GEMENGD NIEUWS. SPORT APOTHEKER ASS. „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wordt op aaimago toegezonden- GEROOKTE ELFT T DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Het ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, TeleT. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar Woningzoekenden koopt: VERKRIJGBAAR AAN ALLE KIOSKEN TE AMSTERDAM, HAARLEM HEEMSTEDE, AERDENHOUT a f 0.10 p. exemplaar BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Scheiiekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van MouHk, Bronstee weg 4a. SAFE-DEPOSIT-LOKETTEN VANAF FL. 5.— PER JAAR Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags Uen uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Titanen der Lucht". STADSSCHOUWBURG. HAARLEM. Zaterdag 20 en Zondag 21 Mei, 8.15 uur: Cabaret „Ping-Pong", onder leiding van Kurt Egon Wolff. Maandag 22 Mei, 8.15 uur: Experimenteele oordracht door Prof. A. M. Langsner (Kara-Iki). Donderdag 25 Mei (Hemelvaartsdag), des middags 2 uur: „Harlekijntje op Reis" (Kinder spel met zang en dans), door Mevrouw Anna Klaasen. Niemand zal ontkennen, dat we tegenwoordig angstige spannende tijden beleven. Spannende tijden in velerlei opzicht, doch waarschijnlijk alleen hun oorsprong vinden in den denplora- belen toestand van de wereld-economie, om het huishoudelijk te zeggen, van de crisis. Waar aan deze weer te wijten is, dat valt niet ge makkelijk te zeggen. En de verschillende economen komen lang niet tot dezelfde conclu sies. Dat is natuurlijk jammer, want als men de oorzaak wist van de wereldziekte, zou men allicht ook spoediger het middel weten, om den zieke te genezen. Nu past men alle mogelijke middelen toe, precies zooals geneesheeren, die een ernstige zieke van wie ze niet weten wat hij precies mankeert, met verschillende soorten medicijnen behandelen en afwachten hoe deze op het zieke lichaam reageeren. De dokters-economen hebben al heel wat middeltjes toegepast om de zieke wereld er bovenop te helpen. Helaas is dat tot heden toe nog niet gelukt. Een van de gevaarlijkste medicijnen, die den laatsten tijd toegepast is, is de inflatie-injectie. Een groot gedeelte van de zieke wereld heeft reeds zulke injecties onder gaan, maar dit paardemiddel heeft als bijgaand verschijnsel dikwijls een verlammenden invloed op groote bevolkingsgroepen. Want niet het geheele volk is bij inflatie ge baat, vooral de spaarders, meer nog de oudere menschen, die door een leven van hard werken zich een zekeren ouden dag meenen verzekerd te hebben, worden door de inflatie vaak doode- lijk getroffen. Want zonder dat zij er iets aan kunnen verhelpen daalt hun vermogen met hetzelfde percentage als de waarde-vermindering van de munteenheid bedraagt. Er zijn natuurlijk ook groepen, die voordeel bij inflatie hebben. Maar het staat wel vast, dat de opzettelijke inflatie een onredelijk middel is om te komen tot eenzijdige schuldenverminde ring. Daarentegen kan een te ver doorgedreven deflatie, waardoor de waarde van de munt eenheid stijgt, ook niet onvoorwaardelijk worden goedgepraat. Immers stijgen dan automatisch de voor eenige jaren geleden aangegane schul den. In 1927, om een willekeurig jaartal te noemen, kon men voor een gulden veel minder koopen dan thans, dat wil dus zeggen, dat de waarde van dezen gulden lager was. Heeft men m dit jaar een schuld aangegaan (een hypotheek bijvoorbeeld) dan zal deze schuld thans auto matisch in niet geringe mate zijn gestegen en moet men ofschoon het aantal guldens gelijk is gebleven in werkelijkheid een veel grootere som terugbetalen. Maar toch zijn de bezwaren, die tegen inflatie zijn in te brengen, veel en veel giooter dan die bij de deflatie. Inflatie brengt duizendtallen tot den bedelstaf, maar schokt bovendien het vertrouwen in het staatscrediet en in laatste instantie in den staat. Dit vertrouwen is de laatste jaren toch reeds aanmerkelijk gedaald niet alleen door de actie van revoiutionnairen, maar ook omdat vooraanstaande persoonlijkheden op economisch gebied wel zeer rare sprongen hebben gemaakt. Maar ook kan het vertrouwen in den staat verloren worden als deze hem afgedragen be lasting en andere penningen, als deze hem toegestane leeningen op een oneconomische wijze benut, m.a.w. met handen vol wegsmijt. Wij willen niet beweren, dat zulks in Nederland het geval is, maar toch zijn wij er van over tuigd, dat verdere versobering en verdere bezuiniging noodzakelijk is om den levens standaard aan te passen aan de deflatie van ons ruilmiddel. Want gebeurt dit niet, dan zal ook Nederland niet kunnen ontkomen aan het tegen deel, aan inflatie, die een algeheele ontreddering van het geldwezen tot gevolg zou kunnen hebben. Een gezonde economische basis is een eerste vereischte voor een gezonden staat. Daarom moet door alle ten dienste staande middelen getracht worden de positie van den gulden te handhaven en zullen strenge maatregelen tegen hen, die op een bewuste inflatie aanstuwen, r.iet achterwege blijven. Want als de economische grondslagen wankelen, dan wankelen ook de grondslagen van den staat. Een dubbel onheil zou ons volk dus kunnen overkomen als onze gulden zijn waarde zou verliezen. Op de bres dus voor de veiligheid van ons ruilmiddel! CONCERT IN GROENENDAAL OP HEMELVAARTSDAG. De Heemsteedsche Harmonie „Eensgezind heid", directeur de heer Th. Betz, geeft op Donderdag 25 Mei (Hemelvaartsdag), van 3 tot 5 uur, een concert in Groenendaal. Programma: 1. L'Entrée des Gladiatoren, marsch van J. Tulik, arr. G. Witmann. 2. Le Lac Maudit, ouverture H. Straz, arr. F. Popy. 3. Le Trésor, wals Joh. Strauss, air. J. Blangenois. 4. La Grande Duchesse, J. Offenbach, arr. L. Chomel. Pauze. 5. Fraternité, ouverture, E. Derême. 6. La Rangon du Bonheur, fantaisie, L. Boijer. 7. Les Cloches de Corneville, L. Planquette, arr. L. Chic. 8. Pourquoi pas?, O. Goffart. VERKEERSONGEVALLEN Op de Raadhuisstraat werd een achter een woonwagen gekoppelde tweewielige wagen aan gereden door de tram, waarbij het lemoen van dien wagen brak. De aanrijding ontstond door dat de woonwagen moest uitwijken voor een parkeerende auto. De tram ondervond geen noemenswaardig oponthoud. Persoonlijke on gelukken kwamen hierbij niet voor. Woensdagavond had een aanrijding plaats tusschen twee luxe auto's op den hoek Heeren- wegLaan van Rozenburg. De twee auto's naderden ongeveer gelijktijdig bedoeld kruis punt. De bestuurder van de uit de Laan van Rozenburg komende auto hield even in voor de van Haarlem komende auto. De bestuurder van de van Haarlem komende auto vermeende daarom door te kunnen rijden, doch toen de andere auto weer doorreed was een aanrijding het gevolg. Een wielrijder kwam daarbij ook nog in het gedrang. Deze wist echter nog tijdig van zijn rijwiel af te springen, doch zijn rijwiel werd aangereden en beschadigd. De auto's werden niet ernstig beschadigd, doordat met een geringe snelheid werd gereden. Ook hier kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen in den loop dezer week 320 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w.: 34 grondwerkers, 10 metselaars, 7 schilders, 35 timmerlieden, 14 opperlieden, 60 bloemistarbeiders, 87 losse werklieden, 10 metaalbewerkers, 5 kantoorbedienden, 2 bouwkundig teekenaars, 4 bakkers, stucadoors, 52 werkzaam in andere beroepen. Autoritten van Bosch en Qfl nnnt Yaart naar "t Station OU uulU Speciaal adres voor TROUW-flUTO'S en ook voor GROOTE AFSTAHDEN. Telefoon 1466 5 Aanbevelend, J. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 23. EEN BRANDJE. Maandagmorgen om half 12 werd de brand weer gealarmeerd Voor een brandje in perceel Zandvoortschelaan 18, bewoond door den kapper J. de Groot. Het bleek dat de brand, was in een tuinhuisje, dat dient voor slaapvertrek voor den bediende. Dit tuinhuisje is aangebouwd aan een schuurtje der slagerij van de Gebrs. Akkermans. In dit schuurtje was een fornuis gestookt. Nu bleek er in den schoorsteen van dit fornuis een defect, waardoor het schot tusschen beide ge bouwtjes in brand was geraakt. Een ledikant en matrassen hadden mede vuur gevat. Mevr. De Groot, ziende dat er rook uit het tuinhuisje kwam, ging eens inspecteeren en ontdekte de brand. Met behulp van den bediende wist zij het vuur te beperken. De brandweer, spoedig ter plaatse, behoefde weinig ;,-ulp te verleenen GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 16 Mei 1933. I. Berkowitz, Bosb. Toussaintstraat 58. j. M. Draaisma, Koediefslaan 58. F. A. van der Haagen, Laan van Bloemenhove 15. L. de Haart, Vondelkade 26. N. Hoogerwerf, Jb. van Ruisdaeilaan 6. H. J. Keyser, Fred, van Eedenplein 8. J. Koster, Billitonstaat 9. S. van der Maas, Heerenweg 77g. C. A. Martin, Wilhelminaplein 13. L. Romijn, Bosb. Toussaintstraat 14. -M. Sas, Zandvoortsche laan 147. B. van Stockom, Raadhuisstraat 93. P. H. Teunis, Clivialaan 15. P. Varozza, Zandvoorter Allee 45. R. Veth, Jan Steen laan 11. Wed. P. van der Zijpp, Koediefs laan 22. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: W. G. Willemse, Vogelenzangscheweg 106, Bloemendaal, een halsketting; M. van Gurp, Havenstraat 3, een rijwielbelastingmerk; Couenberg, Binnenweg 132, een handschoen; A. Beverdam, J. v. d. Bergstraat 12, een portemonnaie; Taarling, Havenstraat 21, een regenjas; A. Monderman, Wipperplein 7, een gouden broche; D. Hoogen- stein, Iepenlaan 36, een rijwielpomp; J. Lammers, Jozef Israëlsplein 10, een parapluie; N. Braken burg, Sumatrastraat 15, een gouden ketting; Hermes, Zomerkade 1, Haarlem, een nummer plaat van een auto; Otter, Clivlialaan 27, een hond met penning 36; L. Wilmot, Bosboom Toussainstraat 17, een zilveren vulpotlood; M. Heemskerk, Koediefslaan 22a, een huissleutel; Bureau van Politie, Raadhuisstraat, een hand schoen, een rouwkast, een nummerplaat van een auto en een koperen gewicht. LUXOR-THEATER. In Luxor Theater draait deze week: „Titanen der Lucht". „Windy" Riker, sergeant-waarnemer aan boord van het vliegtuig-moederschip Saratoga is het type van een ouden zeerob, schreeuwerig, een goed kameraad en zeer gezien bij de officieren. Als Steve Nelson, een jong sergeant, bij het eskader komt, ontstaat een wrijving tusschen deze beide mannen, want Riker weet, dat zijn jongere collega eigenschappen in zich heeft om vooruit te komen. Riker haalt een gemeenen streek uit, waardoor Nelson onaangenaamheden met zijn verloofde, Ann, krijgt. In verband met de vele klachten over Windy wordt deze door zijn commandant gedegradeerd tot soldaat en Steve neemt Windy's plaats in. Bij een oefening verongelukt het vliegtuig waar Nelson ais waarnemer in opgestegen is en hij daalt met zijn parachute op een eiland. Het vliegtuig van Windy komt hem te hulp en bij de reddingspogingen wordt de piloot gewond. Ook Nelson blijkt gewond te zijn. Het gelukt Windy de beide mannen in het vliegtuig te krijgen en hiermede op te stijgen, doch in de mist stort hij met zijn vliegtuig op het dek van het moederschip. De beide gewonden worden uit de over blijfselen van het brandend vliegtuig gered, doch Windy moet zijn kameraadschappelijken daad met zijn leven bekoopen. STADSSCHOUWBURG. „HARLEKIJNTJE OP REIS". „Harlekijntje op reis", het alleraardigste tooneelstuk voor kinderen, naar het bekende boek van Josephine S.iebe, verschenen bij de firma Van Holkema en Warendorf, dat Zondag j.l. in den Stadsschouwburg te Haarlem werd opgevoerd, zal op Donderdagmiddag 25 Mei om 2 uur voor de tweede maal in dezen schouwburg worden ver toond. En het zal ons niet verwonderen, als ook dan weer voor een „uitverkocht huis" zal worden gespeeld. Want hoe is er Zondag niet genoten door de jeugd bij het aanschouwen van Harle kijntje en z'n vriendje Michieltje en baas Fridolin. Niet alleen de kleinen, maar ook de grooteren in de zaal hebben van hun spel en dat van hun medespelers en -speelsters genoten. De critiek was vol lof over de vlotte vertooning; zoo schreef o.a. de Nieuwe Haarlemsche Courant: „De Haarlemsche jeugd heeft een heerlijke herinnering aan dezen allerleuksten middag, en we gelooven stellig, dat, wanneer Harlekijntje nog eens in den Schouwburg terug zou komen, hij weer met evenveel enthousiasme en blijdschap zou worden begroet. Want de wereld van het sprookje is een schoone wereld, waarin klein en groot zich gaarne nu en dan vermeien. En vooral, wanneer deze wereld ons met zooveel fijnen smaak en toewijding wordt voorgetooverd ais men het Zondagmiddag voor ons deed." Het stuk, dat in niet minder dan elf tafereelen, met zeven tooneelveranderingen wordt opge voerd, is voor de kinderen van het begin tot aan het einde boeiend, hetgeen voor een zeer groot gedeelte te danken is aan het geestige en losse spe! van Harlekijntje en zijn vriendje Michieltje, het herdersknaapje. De overige rollen zijn echter eveneens ten zeerste te roemen, n.l. die, gespeeld door de dames Marie Braakensiek, Charlotte Zinsmeester, Elisabeth Versluis en de heeren Gerard Arbous, i Jan Boon en Fred, de la Bella, die respectievelijk I de groote menschenkarakters uit het stuk ver- I tolkten. j Wanneer wij hieraan toevoegen, dat de leidster van het ensemble, Mevrouw Anna j Klaassen, het bekende Grootmoedertje van de Radio, van de tusschenpauzes gebruik maakt om op de haar eigen, charmante wijze van het scherm datgene te vertellen, hetgeen op tooneel niet kon worden vertoond, waardoor zij hier mede de geheele voorstelling tot een aller aardigst geheel maakt en dat de regie uitstekend verzorgd was, meenen wij hiermede onze wel willende critiek te moeten besluiten. Wie dus op Hemelvaartsdag zijn kinderen een prettigen middag wil bezorgen, nemë ze mee naar „Harlekijntje". DE „ORANJETREIN". Wij maakten reeds terloops melding van den Eersten Nederlandschen Tentoonstellingstrein. Thans kan reeds worden medegedeeld, dat deze rijdende tentoonstelling als zoodanig door de inschrijvingen van tal van vooraanstaande be drijven en middel-industrieën, alsmede speciale exposities van de K.L.M., het Kon. Instituut, de Spoorwegen e.a. een volkomen succes belooft te worden. In verband met de voorbereiding, noodzakelijk voor enkele zeer bijzondere inzendingen, is de vertrekdatum thans officieel vastgesteld op 12 Juni. De eerste trein zal in Oranjekleur geschilderd worden door een der meest bekende Neder- landsche Verffabrieken en gedoopt worden den „Oranjetrein". Binnenkort zullen meer uitvoerige bijzonder heden kunnen worden bekend gemaakt. ZANDVOORTSCHEL. 173 TELEFOON 26436 DE NIEUWE TERREINEN DER VOETBAL CLUB H.F.C. „HEEMSTEDE". H.F.C. „Heemstede", opgericht op 1 Juli 1930, had als grootste zorg, een geschikt veld. Zooals het iedere jonge club gaat, was ook hier de financieele toestand oorzaak dat men zich nogal moest behelpen. Het Heemsteedsche Sportpark brengt het bezwaar mee dat men geen baas is in eigen huis. Wel beschikte de club dit af- geloopen seizoen over een terrein aan den Heerenweg, maar dit is alleen bij een heel drogen winter wel eens bespeelbaar. Thans echter heeft het bestuur beslag weten te leggen op een terrein aan den Glipperweg. Wel was dit nog niet geschikt voor voetbal, maar een aantal werklooze leden en enkele be langstellenden hebben onafgebroken een 4-tal maanden dag aan dag geheel belangeloos ge werkt om er voetbalterreinen van te maken. Van een oppervlakte van pl.m. 14000 M-'. zijn de graszoden verwijderd, de grond gelijk gemaakt en met dezelfde zoden weer belegd. En nu liggen daar 2 terreinen, elk van een oppervlakte" van 101 bij 64 M., waarnaar zeker menig le klas voetbalclub zou watertanden. Om beide terreinen is op 3 M. buiten het speelveld een afrastering gemaakt van zelf- gegoten palen van gewapend beton, waardoor eenige stevige ijzerdraden bevestigd worden. Ook het clubhuis heeft een groote verbete ring ondergaan. Dit is thans 10 M. lang, 5 M. diep en 3 M. hoog, 2 kleedkamers aan beide kanten van 3/2 bij 4 M., met in het midden een aardige cantine van 3 bij 4 Meter. Aan de achterzijde zijn voor iedere club be tonnen voetbaden en waschgelegenheid aange bracht met stroomend water. Vóór het clubhuis is een aardig terras, waar men tijdens de rust een aardig zitje vindt voor het gebruiken van een kopje thee. De ramen van kleedkamers en cantine zijn van glas in lood, met de emblemen van ver schillende clubs, aangesloten bij den Haarlem- schen Voetbalbond. Zoo zagen wij er de kleuren van H.F.C., R.C.H., Haarlem, V.S.V., E.D.O., Zandvoort, Zeemeeuwen, T.H.B., Ulyssen, Droste, V.O.G., Heemstede, Spaarnestad, Rozenpriëel, D.W.O. Op een vooruitstekende luifel zijn in groote letters aangebracht de naam van de club. De kleur van het clubhuis is glansgroen, ter wijl de deuren rood zijn met geel afgezet. De kleuren dus der gemeente Heemstede A.s. Zondag zullen de terreinen eenigszins feestelijk geopend worden. Om 10 uur des morgens zal de voorzitter van den Haarl. Voetbalbond, de heer A. v. d. Aart, dit voor de jonge vereeniging zoo heuglijke feit verrichten. Deze opening zal nog gepaard gaan met enkele verrassingen, waarvoor dona teurs het initiatief hebben genomen. Daarna wordt de openingswedstrijd gespeeld tusschen Heemstede IUlyssen I. Na afloop van dezen wedstrijd is er een koude lunch aangeboden door de H.F.C. „Heemstede", in het nieuwe clubgebouw van den heer C. B. v. d. Heuvel, Camplaan hoek Valkenburgerlaan. Des middags om 2.30 uur de Eerewedstrijd E.D.O. I—V.S.V. I (Velsen). Na afloop van dezen wedstrijd heeft de prijs uitreiking plaats van de voor deze wedstrijden uitgeloofde prijzen, eveneens in bovengenoemd clubgebouw, met gezellig samenzijn, opge luisterd door muziek. Rest ons nog te melden dat de terreinen ge legen zijn aan de tramlijn HaarlemHillegom halte „De Dageraad", waarnaast de ingang van het terein is,, terwijl er voldoende gelegenheid is voor rijwielstalling op het terrein De elftallen, die Zondag in den Eerewedstrijd ter gelegenheid van de opening van de terreinen van de H.F.C. „Heemstede" zullen spelen, zijn als volgt: E.D.O. De Waard, Kuyl, Zandstra, Janssen, Dinkla, Oomen, C. Bruin, J. Bijvoet, J. L. Perukel, J. Perukel, H. Veen. E. Hillekamp, H. dë Wolf, S. Sterk, J. de Wolf, G. v. d. Lugt H. Heyerman, A. de Vries, J. de Boer, A. v. d. Grient, J. Heyerman, V.S.V. A. v. d. Wint. F. J. BALM ZOON BI.weg60 BLOEMENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) Altijd MOOIE VISCH Scherp concurreerend Neemt U eens proef met onze VISCH-FILETS f 0.40 PER POND

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1