LIPPITS' KOLENHANDEL VAN LENT voor HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN II GOSEN SCHIERING NIEUWE HOLL. HARING AUTO-VERHUUR I.v. drukkerij voorreen be erven loosjes DROGISTERIJ 26 Mei 1933. 10e Jaarg. No. 21 NEUTRAAL WEEKBLAD BINNENWEG 6 W. M. ROOYERS Oplage 4600 ex. Vrij voor controle- 2 GARAGE2 N. GROENLAND POLSHORLOGE-BANDEN ONBREEKBARE HORLOGE GLAZEN CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. BUITENLANDSCH I WEEKOVERZICHT PLAATSELIJK NIEUWS Zuster F. ROOYERS DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT d. S GEBR. v. DJ BOS m 5 BLAUWE BRUG N Telef. 28750 w JAC. CATSLAAN 3 STALLINQ 01 REPARATIE o BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar gedipl. horloger JAC. v. CAMPENSTR. 41 Reparatie-inrichting MODERNE BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Scheliekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel O* van Mourik, Bronsteeweg 4a. TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 1266D Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tic.i -ur worden aangenomen, ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Mevrouw en Haar Huisknecht". De oorlogsgeest wordt aangewak kerd. Wat zal er niet Dantzig gebeuren en wat zal Polen doen? Roosevelt richt een vredesboodschap tot 59 mogend heden. „Wat voor den man het slagveld is, is voor de vrouw het moederschap. Om het eeuwige leven te verkrijgen is het offer van het indivi- uueele iroodig. De geest van het slagveld Lange- marck en de geest der nationale revolutie zijn een en dezelfde. Hun dragers zijn de soldateske me n, die in ziel en lichaam strijdvaardig bleven: S.A. of Stahlhelm." Aldus vice- iier Von Papen in een redevoering te ter. Wie nog had mogen twijfelen aan den van het tegenwoordige Duitschland moeten woorden wel de oogen openen. En vooruit- pende op de verklaring, die Hitier Woensdag den Rijksdag zou afleggen, zei Von Papen, de wereld ervan zou hooren en zien, dat t en groot volk en een drager van een oude cul- uur alleen voor een korten tijd van het levens echt beroofd kan worden, welke rechten hem, na wat er gebeurd is, precies zooveel toekomen als andere staten. De geest van het oude Duitschland is weer mtwaakt en gevaarlijker ontwaakt. In 1914 had Duitschland nog iets te verliezen en heeft het in 1918 ook veel verloren. Thans heeft het niets meer te verliezen en alles te winnen. En de nieuwe machthebbers hebben reeds bewezen alles op alles te zullen zetten. Van pacifisme, deze „onstrijdlustige levensbeschouwing" moeten /e niets hebben. Neen, het oude gezegde „Viel Feinde, viel Ehr", doet weer opgeld. En inder daad, hetgeen vorige regeeringen met moeite hadden weten te bereiken, Duitschland een vol waardige plaats te verleenen naast de andere mogendheden, hen te doen gelooven in de vredelievendheid van dit land, is met één slag verloren gegaan. De buitenlandsche missies die Hitier uitzendt worden nauwelijks aangehoord. De spanning tusschen Polen en Duitschland neemt met den dag toe. Een symptoon uit dezen strijd is, dat de Poolsche regeering zoo juist enkele tientallen Duitsche bladen heeft ver boden. Belangrijk ook is hetgeen zich rond de .vrije stad" Dantzig afspeelt. Het is daar waar schijnlijk nog slechts een kwestie van tijd, dat de nazi's er de regeering zullen overnemen. De bezetting door S.A. mannen van de vak- vereenigingsgebouwen wijst in die richting. Wat zal er gebeuren als de nazi's aan het bewind zijn? Zullen zij de „vrije stad" met huid en haar overleveren aan het groote Duitsche Rijk, zooals in de bedoeling ligt van de Hitlerianen, ofschoon thans nog officieel wordt verklaard, dat aan de onder bescherming van den Volken bond staande grondwet niet getornd zal worden? We weten het niet, maar wat we wel weten is, dat Polen zich dit niet zoo maar zal laten wel gevallen. Niet dat Polen verlegen is om de haven Dantzig, het heeft de laatste jaren van het vroeger onaanzienlijke visschersplaatsje Gdingen een modern uitgeruste haven gemaakt, waarvan het voor den uitvoer van zijn producten thans reeds een groot gebruik maakt. Zou Dantzig om welke redenen dan ook in de toe komst eens niet meer ter beschikking van den Poolschen export staan, dan lijdt Polen hierdoor geen schade, maar wel de haven Dantzig, die zich haar algeheele achterland zou ontnomen zien. Daarom zal men zich in Duitschland nog wel eens flink bedenken alvorens tot een in lijvingsexperiment over te gaan. Intusschen zijn dit dingen, die nog te gebeuren staan en waarvan de afloop nog niet voorspeld kan worden. Of de boodschap van Roosevelt, die Dinsdag naar 59 mogendheden werd ge stuurd, hierop van invloed zal zijnLaten we het hopen. Roosevelt dan is van oordeel, dat de econo mische wereldconferentie spoedig tot een resul taat moet komen. De ontwapeningsconferentie is na meer dan een jaar werken niet in staat voldoende resultaten te bereiken. Verwarde plannen zijn op gevaarlijke wijze met elkander in strijd. „Ik geloof," aldus Roosevelt, „dat slechts een kleine minderheid der volken haar grondgebied wenscht te vergrooten ten koste van de zuster- naties. Er bestaat een rechtvaardiging voor de vrees voor invallen op hun gebied, welke de volken verplicht buitensporige bewapeningen te handhaven." „Bij de bewapening moet het einddoel zijn de volledige afschaffing van de aanvalswapenen en het onmiddellijke doel om de bewapening zoo spoedig mogelijk aanzienlijk te verminderen." Het zijn geluiden, die we al eens eerder meenen gehoord te hebben, maar die tot nu toe weinig weerklank hebben gevonden. Maar Roosevelt heeft een voorstel. Hij wil alle naties ter wereld een non-agressie-pact laten sluiten, waarin zij plechtig de verplichtingen, welke zij hebben aangegaan, bevestigen. Naar men heeft laten doorschemeren zou deze boodschap in hoofdzaak bedoeld zijn voor Duitschland, Frankrijk, Japan, China en de Zuid-Amerikaansche Staten. Juist, en wij vreezen, dat juist deze landen, of enkele van deze landen, roet in dit vredeseten zullen strooien. De voorloopige indruk in het buitenland kan gunstig genoemd worden. Dit was bij alle vredesplannen, die ons zoo in den loop der jaren bekend zijn geworden, het geval. Maar in Duitschland behield men zich commentaren voor tot Hitier zijn groote buitenlandsche rede zou hebben gehouden. MacDonald toonde zich begrijpelijkerwijze ten zeerste voldaan over Roosevelt's standpunt, maar MacDonald is geheel Engeland niet en heeft den laatsten tijd veel van zijn autoriteit ingeboet. Ook Rusland is zeer tevreden, hetgeen even min verwonderlijk is. Dit land is reeds jaren bezig om alle daarvoor in aanmerking komende landen non-agressie-pacten aan te bieden. De boodschap van Roosevelt ligt dus geheel in de lijn van de tot nu toe gevolgde Russische buitenlandsche politiek. We naderen langzaam maar zeker de ont knooping van het ingewikkelde ontwapenings probleem. Zeer spoedig zullen we weten of het verstand zegeviert of dat de wereld zich de woorden, waarmee wij dit overzicht openden, tot lijfspreuk zal kiezen. NIEUWE ZAKEN. IJssalon H. Sepp Jr. Be Meimaand met haar warme dagen schept opnieuw behoefte aan roomijs. Na een wandeling of fietstocht op een warmen dag kan een „ijsje" wel eens heerlijk verfrisschend zijn. De heer H. />ePP Ji heeft dit ook ingezien en daarom een aardig ijssalonnetje geopend aan de Kerklaan No. 39. Men kan daar rustig zitten en onderwijl allerlei soorten ijs consunieeren. Behalve voor gebruik ter plaatse is het bedrijf er op berekend, dat bestellingen aan huis worden bezorgd, in een practische speciaal geprepareerde, zindelijke en stofvrije verpakking. Dank zij deze nieuwe zaak kunnen wij dus rustig een hittegolfje af wachten! Wij wenschen den heer Sepp dan ook warme belangstelling in zijn koele onderneming! BLOEMENDAG VOOR TOEVALLIJDERS. Voor de bekende Stichtingen ter verpleging van Lijders aan Vallende Ziekte „Meer en Bosch" te Heemstede en „Bethesda Sarepta" te Haarlem wordt een collecte gehouden op 7 Juni. Het is werkelijk de moeite meer dan waard op dien dag als collectrice mee te helpen en zeer gewenscht, dat men een flinke gave offert. Waarom? Omdat bijna 450 van deze beklagenswaardige zieken van alle gezindten op deze Stichtingen verpleegd worden. Velen lang, héél lang omdat de hardnekkige ziekte maar niet wijken wil. Daarom is het goed, dat het Bestuur hun het lange verblijf zoo goed en gezellig mogelijk maakt, gelijk dat vanouds het geval is. Maar nog beter is het, dat aan de bestrijding van deze ziekte twee doktoren hun medische wetenschap dienstbaar maken met een steeds grooter en verbluffender resultaat, hetgeen blijkt uit het volgend staatje, dat kortheidshalve slechs van 3 jaren spreekt. ZIJLWEG 314 - HAARLEM (Post Overveen) - Tel. 15739 ANTHRACIET 20/30 f2.20 30/50 f 2.30 10/20 f 1.60 ENGELSCHE ANTHRACIET 20/30 30 50 f 2.30 f 2.70 f 3.- 10/20 f 2.- Franco Bergplaats Aantal toevallen op beide Stichtingen: in 1930: 8379. in 1931: 6772; is 1607 minder dan in 1930. in 1932: 4809; is 3570 minder dan in 1930. Gerekend het elk jaar grooter wordend aantal patiënten (in 1930 werden er 55 opgenomen, in 1931 vijf en zeventig en in 1932 vier en negen tig), wil dit zeggen, dat er een vermindering valt te constateeren van het aantal toevallen van niet minder dan bijna 50 Maar het beteekent óók, dat de epilepsie of vallende ziekte, waarvan men vroeger meende, dat er niets aan te doen was, nu toch blijkt te willen wijken voor door ernstig zoeken gevonden behandelingsmethoden. Vooral de jeugdige patiënten, aan de zorgen van den Medischen dienst alhier toevertrouwd, reageeren gunstig op deze behandeling, zoodat er jaarlijks een aantal patiënten verbeterd of genezen de Stichting verlaten kan, voor welke ontslagenen een specialen nazorgdienst vanwege deze Vereeni- ging is ingesteld, waardoor men hen onder toe zicht blijft houden. Daar rijst hoop voor den lijder aan vallende ziekte! Help deze hoop werkelijkheid maker, voer de meer dan 14000 zieken in Nederland. Denk aan het nieuwe Ziekenhuis, dat in Heem stede op heden gebouwd wordt. Denk aan de vele onvermogenden, die uit de Suppletiekas dezer Vereeniging moeten worden gesteund, en aan het feit, dat hier geen Staats subsidie wordt genoten, maar men voor alle hulp en uitbreiding aangewezen is op particu liere liefdadigheid. Dus op U. Zij die dien dag bloempjes willen verkoopen worden verzocht zich op te'geven bij J. KORTENHOEVEN, Postlaan 11, Heemstede. DE HAARLEMSCHE „SNELTAX" OOK TE HEEMSTEDE. Het verkeer ondergaat een wijziging overal in de wereld en ook in ons klein landje. Amsterdam gaf het voorbeeld, daar werd de Citax opgericht en bleek een succes te zijn. Haarlem en Utrecht volgden eveneens met zeer gunstige resultaten. Het verkeer met kleine vlugge auto's, comfortabel en toch goedkoop, bleek in een lang gevoelde behoefte te voorzien. De Directie van „Sneltax" te Haarlem meent haar arbeidsveld niet tot genoemde stad te te moeten beperken, maar wenscht dit ook tot de omgeving uit te breiden. In Heemstede zal daarom eveneens een cen trale van „Sneltax" worden ingesteld, welke wordt gevestigd in de garage Oroenendaal, Valkenburgerlaan 73. De kosten van dit vervoer zijn zoo gering, dat ze binnen het bereik van ieders beurs vallen. De veiligheid laat niets te wenschen over, de wagens zijn nieuw en van deugdelijk fabricaat (Opel). Het personeel wordt met zorg gekozen. De werktijden van de chauffeurs zijn geregeld in overleg met de arbeidsinspectie. Van over vermoeidheid kan geen sprake zijn. De passa giers zijn tegen ongelukken verzekerd. „Sneltax" hoopt evenals overal, ook in den smaak van de inwoners van Heemstede te vallen. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 15 tot en met 20 Mei genomen 606 douchebaden en 31 kuipbaden. Aan 23 kinderen werd een gratis schooibad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 10 volwassenen gebruik gemaakt. EEN 90-JARIGE GROENTENHANDEL. Op 28 Mei a.s. zal het 90 jaar geleden zijn dat de zaak van de heeren Wijkhuizen in groenten, fruit en aardappelen door wijlen Johannes Wijkhuizen werd opgericht. De zaak werd toenmaals gevestigd in de Koningstraat No. 1 en bleef daar gedurende 55 jaar. Daarna werd hij verplaatst naar den Heerensingel 93 en wel tot 1925, waarna de zaak werd uitgebreid tot twee, waarvan thans een gevestigd is te Haarlem en een te Heemstede aan den Binnenweg 205. Dat de wijze van rondbezorgen met den tijd is meegegaan moge uit het volgende blijken. Begonnen werd met rondbezorgen per juk- manden, daarna volgde als eerste te Haarlem per handwagen, vervolgens met paard en wagen en thans met het moderne vervoermiddel met twee auto's. Het is voor de tegenwoordige eigenaars een groote voldoening zoovele jaren het volle vertrouwen hunner clientèle te hebben mogen genieten en het is hun wensch dat dit nog veie jaren zoo zal mogen blijven. Het zal hen beiden op dien dag dan ook wel niet aan belangstelling ontbreken. 25-JARIG JUBILEUM. Zondag 28 Mei a.s. herdenkt oud-Zende ling A. van Dijk, in woner onzer gemeente, den dag, dat hij voor 25 jaren op Hemel vaartsdag te Rotter dam werd ingezegend en als zendeling voor de Ned. Zendings- vereeniging werd uit gezonden naar Java. In Indië aangekomen werd hem als eerste arbeidsveld toegewe zen het plaatsje Tjige- lam, gelegen oostelijk van den weg Batavia- Buitenzorg. Er waren daar toen nog geen ge baande wegen, en om er te komen moest men of te paard of de dames in een draagstoel er heen gaan. Alleen aangekomen, vond de heer Van Dijk onderdak in een gewezen onderwijzers woning, welke hem ook nog tot woning diende, toen een jaar later zijn vrouw, een gewezen diacones, zich bij hem voegde. Eenigen tijd later kon een betere woning betrokken worden. Met veel ijver werkte Br. Van Dijk in Tjige- lam, alsmede in Goening Poetri en Kleine Kampoeng Sawah, onderling vrij ver uit elkander gelegen. Onderwijl bestudeerde hij ijverig de Soendaneesche Taal, waarin hij het zoover bracht, dat hij Hollandsche liederen in de Soen daneesche vertaalde, waarvan er een 17-tal in de Soendaneesche Kerkbundel zijn opgenomen en thans in de godsdienstoefeningen gezongen worden. Er werden in Indië een zoon en een dochter geboren. Jammer was, dat Mevr. Van Dijk ziek werd. De stilte, de warmte, de taal en moeielijkheden ook wel met de inlanders werkten deprimeerend op haar gezondheid; beterschap bleef uit. Bovendien dreigde opnieuw gevaar, toen zij een aanval van blinde darmontsteking kreeg. Door de goede zorgen van Zendeling Iken kon zij nog tijdig naar Bandoeng gebracht worden, hetgeen ongetwijfeld haar leven redde. Mede wegens de ziekte van Mevrouw, werd Zendeling Van Dijk overgeplaatst naar Tjiand- joer. Hier nam hij deel aan de oprichting van een Holl.-Chineesche school en werd mede oprichter der Centrale Commissie, die na 12 jaren 13 Hollandsche scholen met 100 Euro- peesche en lnl.-Chin. leerkrachten, onder haar opzicht had. Helaas na 10 jaren trouwen arbeid kreeg de heer Van Dijk de zoo zeer gevreesde ziekte: „de Indische Spruw". Noodgedrongen moest hij zijn arbeidsveld verlaten en in Augustus 1919 keerde hij met zijn gezin naar Holland terug. Doordat deze ziekte langdurig zou worden, kreeg hij een aanstelling bij het Ministerie van Koloniën. Evenwel zijn hart trok naar Indië, naar zijn arbeid die hem zoo lief was. Na drie jaren was hij genezen en werd weder voor Indië goed gekeurd. Mevr. Van Dijk echter werd afgekeurd voor de tropen. Nu volgde veel strijd. Zou hij alleen gaan en zijn vrouw en kinderen in Hol land laten? Tenslotte zag hij het als zijn plicht om bij zijn gezin in Holland te blijven. Hij kon echter in het belang der zending werkzaam blijven en is thans als reizend Agent in het vaderland werkzaam; vooral in Noord-Holland is hij goed bekend. Zijn arbeid wordt ten zeerste gewaardeerd en heeft hij zich bij velen weten bemind te maken. Overal waar hij gelegenheid vindt, bepleit hij het goed recht der zending en wekt hij de menschen op tot belangstelling. Het ligt niet in de bedoeling ter gelegenheid van dit jubileum een grootsche huldiging op touw te zetten. Trouwens de heer Van Dijk zou hiervoor niet te vinden zijn. Zijn vrienden en die het goed met hem meenen zullen hem echter Zondagmiddag gaarne de hand komen drukken. Moge het den heer Van Dijk gegeven zijn nog vele jaren, met zijn gezin, in het belang der Zending werkzaam te mogen zijn en moge hij veel zegen op dien arbeid zien. J. D. J. K. TENTOONSTELLING VAN KUNST NIJVERHEID. Deze week wordt in het R.K. Vereenigings- gebouw aan den Heerenweg een tentoonstelling gehouden van werkstukken, vervaardigd op de vakcursussen voor de werkioozen en door het R.K. Jeugdwerk. Maandagmiddag had de officieele opening plaats, welke geschiedde door den Burgemeester Jhr. J. P. W. v. Doorn. De voorzitter van het Comité heette de vele aanwezigen welkom. Vervolgens gaf de heer C. A. M. Jonckbloedt een uitvoerig overzicht van de gehouden cur sussen en het werk van het comité tot ont spanning voor werkioozen. Hieruit bleek, dat in totaal 27 werkioozen de nijverheidscursus gevolgd hadden en 21 die voor bouwkundig teekenen. Die voor bloemisten, Esperanto en eerste hulp bij ongelukken werden minder goed bezocht. Hulde brengt spr. vooral aan de heeren Kennis en v. Oaart, wien het gelukt is met zulke ongeschoolde krachten zooveel te bereiken. Ook het ontspanningslokaal bleek weer de belang stelling der werkioozen getrokken te hebben, in den afgeloopen winter zijn in totaal ruim 12000 bezoeken gebracht. De heer Jonckbloedt besloot Gediplomeerd Verpleegster Pedicure Masseuse Binnenweg- 93 - Heemstede Tel: Achten twintig zes acht en twintig RIJW1ELHERSTELPLAATS AUTO- MOTOR- EN RIJWIELBANDEN Shell benzine in verzegelde blikken tegen pompprijs Traffic Motorsmeerolie van f 1.90 voor f 1.50 per 2 L. blik BINNENWEG 93 Tel. 28628 met een woord van dank aan B. en W. en den raad voor de subsidies en de particulieren voor hun financieelen steun. Vervolgens werd door Pastoor v. d. Tuyn nog een uiteenzetting gegeven van het jeugd werk in Heemstede, wat voor de ruim 500 aan gesloten leden in de 14 verschillende jeugd- l organisaties veel geld kost en waarvoor hij de 1 milddadigheid der ingezetenen vraagt door een bezoek te brengen aan de fancy fair. j Burgemeester v. Doorn, hierna het woord ver- i krijgtnd, dankte hen die het initiatief hebben genomen tot het stichten der ontspannings gelegenheid voor de werkioozen en het vormen van de cursussen. Gaarne hebben B. en \V. en den Raad dan ook toestemming verleend voor de subsidie. Velen hebben hier werk en ontspanning kunnen I vinden en zoo hun vakkennis kunnen bijhouden, terwijl de kans voor hen minder groot was, op verkeerde wijze ontspanning te zoeken. 1 Hulde brengt spr. aan de heeren Kennis en j v. Oaart, die hier zulk een groote paedagogischen arbeid hebben verricht. Vóór het bezichtigen der stands deelde de heer Jonckbloedt mede, dat de voorwerpen ver vaardigd door werkioozen te koop zijn, en dat de opbrengst deels zal worden aangewend om de overschreden subsidie aan de gemeente terug te betalen, deels komt ten bate van de ver vaardigers. Hierna werd een rondgang gemaakt langs de stands. Zij die het niet wisten, konden niet begrijpen dat deze vele voorwerpen zijn ver vaardigd door totaal ongeschoolde krachten. Hier liggen ook ter inzage de teekeningen van den bouwvakteekencursus. Zij die dezen winter meer voelden voor het biljart- of kaartspel zullen stellig tot de over tuiging komen dat zij hun ledigen tijd niet nuttig hebben besteed. Na een bezoek aan de tentoonstelling werd een bezoek gebracht aan de fancy fair in de groote zaal, waar volop gelegenheid is zich eenige uren kostelijk te amuseeren met de ge bruikelijke spelen als schieten, balwerpen, vlot brug, hengelen en Rad van Avontuur. Voorts is hier iederen avond afwisselend zang, muziek," tooneel en cabaret, te geven door leden der jeugdorganisaties. Overigens zorgt de Heem- steedsche Radiocentrale voor muzikale af wisseling. Rest ons nog te melden dat de tentoonstelling geheel gratis te bezichtigen is. Niemand ver- zuime eens een kijkje te gaan nemen. VERKEERSONGEVALLEN Op den Leidschevaartweg werd Dinsdag morgen het driejarig kind v. B. door een luxe auto aangereden. Het kind stak plotseling voor de auto den weg over. De bestuurder van de auto trachtte nog door sterk remmen een aan rijding te voorkomen, hetgeen niet geheel gelukte. Het kind kwam nog in aanraking met het spatscherm en bekwam schaafwonden aan hoofd en beenen. Het werd door den auto bestuurder naar de ouderlijke woning vervoerd, waar het door Dr. v. A. van Bennebroek werd verbonden. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 23 Mei 1933. Ph. Dias Santilhano, Groenendaalkade 4. A. F'. Lantzius, Spaarnzichtlaan 19. Th. Scheltens, Van de Spiegellaan 14. J. P. Strijbos, Heerenweg 217. M. P. van der Vliet, Lindenlaan 51. Extra fijne kwaliteit J. BALM ZOON BI.weg60 BLOEMENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) AUe soorten MOOIE V1SCH tegen uiterst lage prijzen - Overal thuisbezorgd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1