DE TWENTSCHE BANK N.V. - HEEMSTEDE MET SPOEDTAX VAN LENT J. E. LEUVEN HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN ALLE BANKZAKEN NIEUWE HOLL. HARING 2 Juni 1933. 10e Jaarg. No. 22 BILLIJK EN GOED VOOR NEUTRAAL WEEKBLAD I.V. DRUKKERIJ VOORHEEN DE ERVEN LOOSJES VAH VLIET'S Mandei, Schouwtjesplein 15 GARAGE„BOSCH EN VAART" loeren in Luxe Auto's i 3.50 per uur VERLENG het leven C. J. GUDE - CUISINIER BINNENWEG 6 Banketbakkerij PIET BELI Oplage 4600 ex. Vrij voor controle- *- K'nt METSELWERK WIT- en TEGELWERK is EERSTE HEEMSTEEDSCHE IJSBAR De lis-salon is geopend tot 's avonds 12 uur. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. OORLOGSHARTSTOCHT EN VREDESDRANG. BUITENGEWOON MOOI FOTO-TOESTELLEN waaronder de KODAK-BOX van 14 R O LFILM AUTOMAAT BIJ Speciaal adres voor TROUW-flUTO'S en ook voor GROOTE AFSTANDEN. Telefoon 146 6 5 van Uw KLOK of HORLOGE VOORKOMEN is beter dan GENEZEN Tot 2 JULI speciale prijzen A. SCHUTTER Valkenburgerlaan 2 - Heemstede PLAATSELIJK NIEUWS ONTWIKKELEN AFDRUKKEN DROGISTERIJ EN FOTOHANDEL H. KOOY APOTHEKER ADS. VERGRÜOTEN RIJDT MEN VEILIGER Garage Camplaan 4 „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wordt op aaiwage toegeionden- Voor Schilderwerk 1 - ;-j - 7-r<. t- HEEM DE EERSTE DSCHE COURANT Het ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Graoht 88, Haarlem, Telef. 10144 A BONN EMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar KERKLAAN 39 1/1 Liter f 0.70 met gratis 10 Bekers ,1/2 1/4 0.40 0.25 5 o li Groote flesschen Gazeuse Limonade - f 0.19, kleine f 0.15. Bezorgt, ook des Zondags, thuis zonder prijsverhooging BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mourik, Bronsteeweg 4a. SAFE-DEPOSIT-LOKETTEN VANAF FL. 5.— PER JAAR Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Kus me goeden nacht". „De Spookrots". SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 4 Juni, 8.15 u. Variété (Kees Pruis en Stella Seemer). Maandag 5 Juni, 8.15 u. Idem. De laatste dagen is het vredesprobleem op velerlei wijzen ter sprake gebracht. Van ver schillende zijden zijn de vredesduifjes losgelaten den vorm van boodschappen en redevoeringen n staatshoofden. Roosevelt was nummer één, ie een dringende kreet om vrede liet hooren; een kreet, die weerklank vond bij schier alle volkeren. Hitier hield eenige dagen een rede voering, die ook niets dan vrede ademde en het viennogendhedenpact tusschen Frankrijk, Enge land, Italië en Duitschland kregg weer meer kans tot slagen en zou volgens de officieele berichten nog slechts de formeele bekrachtiging van de betrokken regeeringen behoeven. Nu moet men zich door al deze berichten niet dadelijk in de veronderstelling laten brengen, dat de wereldvrede nu nog maar een kwestie van enkele dagen is, dat de legers en vlooten tot op een noodzakelijk verdedigingsminimum ingekrompen zullen worden en dat de tegen stellingen in één slag overbrugd zijn. Helaas, zoover is het nog lang niet. Er is een zeer lange weg tusschen vredeswoorden, tusschen vredes- drang en tusschen vredesdaden. En ook de z.g. vredesdaden moet men met de noodige voor zichtigheid accepteeren. Is het vredesverdrag van Versailles niet steeds een bron geweest van voortdurende wrijvingen? En wat heeft het Volkenbondsinstituut in de jaren van zijn bestaan gedaan om oorlogen te verhinderen? Het heeft commissies benoemd en resoluties aangenomen, maar het heeft den strijd in het Verre Oosten niet weten te beëindigen. Japan heeft zich aan de commissies en resoluties niet in het minst gestoord en heeft tenslotte voor de eer lid te zijn van den Volkenbond bedankt. Daar zat nu de Volkenbond, maar Japan ging zijn gang, veroverde geheel Noord-China. Uit het verloop van de gebeurtenissen ziet men hoe uiterst moeilijk het is de wereld van de noodzakelijkheid van den vrede te over tuigen. Vrede, daar had men den mond over vol toen de legers te velde stonden, toen honderdduizenden op het „veld van eer" vielen, toen de honger neep, toen de vrouwen tevergeefs op hun mannen wachten, moeders hun zonen niet meer terug zagen komen uit het „verfris- schend oorlogsbad". Den oorlog heeft men steeds weten te roman- tiseeren, heeft men weten te hullen in den mantel van dichterlijkheid, van eer en van roem. In oorlogstijd wist men de hartstochten van het volk wakker te schudden, wist men het volk zijn onze afdrukjes op het beroemde KODAK VELOX PAPIER Komt U eens kijken naar onze groote collectie tot eenheid te dwingen, wist men het al zijn krachten ter beschikking van het oorlogs- ideaai te stellen. De oorlogsmakers hebben het altijd veel ge makkelijker gehad dan zij, die den vrede wisten te bewerkstelligen. De groote helden van de ge schiedenis waren altijd de veldheeren, die een oorlog wisten te winnen. Hun namen leven vele honderden jaren voort, maar zij, die den vrede dienden worden spoedig vergeten. In Duitsch land worden de groote pacifisten zelfs als een soort misdadigers beschouwd en hun geschriften aan den brandstapel prijsgegeven. In Frankrijk leent men hen weliswaar een willig oor, maar ;ooals men naar het voordragen van een vers luistert, wel mooi om te hooren, maar zoo ver duiveld onpractisch. Voor een oorlog kan men een volk desnoods binnen enkele dagen warm maken, dank zij de moderne middelen, die de publiciteit tot haar be schikking heeft, zooals de radio en een geper- fectionneerde pers, die zich helaas maar ai te dikwijls gewillig leent om den oorlog te propa- geeren. Dikwijls kan zij ook niet anders, wordt zij gedwongen de oorlogsstemming aan te kweeken. Duizendmaal moeilijker is het de vredes- gedachte ingang te doen vinden. Vredes- gedachten kunnen nu eenmaal niet volksharts tochten ontketenen, zij vinden hun dieperen grond in de redelijkheid en die is in de wereld nog maar schaarsch te vinden. Dit kunnen we alle dagen opnieuw constateeren en de crisis is bijv. een uitvloeisel van de onredelijkheid. Naar rede luisteren willen sommigen nog wel doen, maar redelijkheid betrachten, daar ont breekt nog vrijwel aiies aan. Hoe men de zaak ook wendt of keert, oorlog is onder alle om standigheden een onredelijk middel om tot op lossing van echte of vermeende geschillen te geraken. De oorlog steunt steeds op de primi tieve hartstochten van een volk, vandaar ook, dat het steeds weer zoo gemakkelijk is een oorlog te beginnen. In Duitschland kan men het volk tot ongekende geestdrift brengen als men hun oorlogsinstinct wakker roept en schijnt er voor den Duitscher geen grootscher ideaal te bestaan dan soldaat te fnogen zijn. De Nederlanders staan bekend als nuchtere nienschen en juist door die nuchterheid zijn zij vredelievend. Zij laten zich niet zoo spoedig van hun stuk brengen en laten in de eerste plaats hun verstand spreken en in de tweede plaats hun gevoel. Dit is geenszins een kwestie van zwakheid of lafheid. Integendeel. Het is ge makkelijk iemand neer te vellen met een brute vuist, die niet vraagt naar recht of onrecht. Maar honderdmaal moeilijker is het iemand te overtuigen door verstandelijke motieven, iemand door geestelijke wapens te verslaan. De wereld zal nimmer verlost worden van conflicten, deze zullen tot in alle eeuwigheid blijven bestaan. Maar de oplossing van con flicten moet niet meer gezocht worden in een barbaarsch geweld, dat onrecht nimmer gedaan maakt, integendeel steeds weer nieuw onrecht schept, zooals elke oorlog ons geleerd heeft. Autoritten van Bosch en nn ..„i Vaart naar 't Station DU uBlll Aanbevelend, J. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 23. door tijdig schoonmaken en smeren. Door de meest moderne gereedschappen goed werk en goedkoope prijzen VRAAGT PRIJS PER TELEFOON No. 28389 of No. 28447 NATIONAAL CRISIS-COMITÉ, AFDEELING HEEMSTEDE. Het Crisis-Comité te Heemstede deelt mede: In het kortgeleden in de couranten gepubli ceerde communiqué over het gevoerde beheer der ons toevertrouwde gelden over het afge- Ioopen jaar mochten wij als kassaldo op 31 Dec. vermelden een bedrag van ƒ5709.13. De betrekkelijk strenge winter en de nog steeds nijpende nood van vele steunbehoevenden hebben sindsdien zulke eischen gesteld aan onze middelen, dat ons beschikbaar saldo tot ruim 2500.is teruggevallen. Waar onze geregelde inkomsten de uitgaven, die toch tot het nood zakelijke beperkt zijn, niet kunnen dekken, zal de tijd niet veraf meer zijn, waarop de bodem van onze schatkist wederom bereikt is. Wij zullen daarom genoodzaakt zijn binnenkort nogmaals een beroep te doen op de liefdadigheid van Heemstede's ingezetenen. Waar ons van tijd tot tijd door opzegging contribuanten ontvallen, meestal, wij beseffen dit, door omstandigheden buiten hun wil, stemt het ons tot dankbaarheid, dat wij nog een kern van personen hebben behouden, die trouw hun periodieke bijdrage storten en aan wier geregel- den steun het eigenlijk voor een groot deel te danken is, dat wij ons werk nog geregeld kunnen voortzetten. Een mooi bewijs van medeleven in den nood van anderen geven ons o.a. de interne Broeders van de Stichting Meer en Bosch, die ons iedere maand een bijdrage van ƒ24.zenden; een navolgenswaardig voorbeeld voor andere corpo raties of vereenigingen, die wij maar al te gaarne in den kring onzer periodieke contri buanten zouden willen begroeten. Onze penningmeester, de heer J. B. van Meeuwen, Heemst. Dreef 275, houdt zich te allen tijde voor aanmeldingen aanbevolen en brengt aan diegenen, die zich tot een gift in eens geroepen voelen, zijn gironummer 190210 in herinnering. VERGADERING TUINLIEDEN. Maandagavond hield de onderlinge tuiniieden- vereeniging „Aerdenhout en. O." een druk bezochte ledenvergadering in Café Restaurant Lommeroord. Het belangrijkste van dezen avond was wei de tentoonstelling der teekeningen van de prijs vraag „tuinteekenen". Na opening en notulen deelde de voorzitter mede, dat een der oudste en zeker een der trouwste leden, de heer M. Bloemendaal, wegens ziekte bedankt had. Spr. memoreert het werk van den heer Bloemendaal tijdens zijn 22-jarig lidmaatschap, waarvan het meerendeel der jaren als bestuurslid. Met applaus wordt het voorstel om hem als eerelid te benoemen aangenomen. ZANDVL. 173, TEL. 26436 Heemstede Aerdenhout TELEFOON 28447 Medegedeeld werd dat er plannen bestaan om ook dit jaar weer een 200 planten aan de school kinderen uit tereiken. Einde Juli of begin Augustus zal de groote excursie plaats hebben naa, het Luo, en zoo mogelijk zal een bezoek gebracht worden aan het buitengoed „Schovenhors.t". Voor de in het najaar te houden prijsvraag van Chrysant Port de Viëne werden de plaatsjes uitgereikt. Hiervoor is de animo bijzonder groot. In de bestuursvacature werd gekozen de heer W. Heere. Hierna volgde de bespreking tuinteekeningen. De jury, bestaande uit de heeren Mandersloot en Hendriks uit Amsterdam, hadden bij elke teeke- ning een critische beschouwing gegeven. In deze beschouwing prees de jury het werk der inzenders om de animo, welke getoond was om zich op een dergelijke wijze te willen be kwamen in dit zoo moeilijke vak. De voorzitter dankt inzenders voor hun moeite en deelt mede, dat de teekeningen op de eerst volgende Lathyristentoonstelling geëxposeerd zullen worden. Bij de rondvraag werd nog de Chrysanten cultuur besproken, waarna sluiting. „EENSGEZINDHEID" OP CONCOURS. Maandag 2en Pinksterdag zal de Harmonie „Eensgezindheid" deelnemen aan een concours te Baarn. Het corps zal uitkomen in de le afdeeiing Harmonie. Het verplichte nummer voor de concert- wedstrijd is „La Rangon du bonheur", fantaisie van Louis Boyer, en als vrije nummer is ge kozen „Le Lac Maudit, ouverture van H. Staz, arr. F. Popy. Aan den marschwedstrijd wordt deelgenomen met „Pourquoi Pas?" van Os. Goffart. MET „EXCELSIOR" OP CONCOURS. Hemelvaartsdag, dag van uitgaan, maar ook dikwijls dag van regen. Maar de regen was niet oorzaak dat de pech al vroeg begon. Om 7 uur zijn twee groote touringcars der firma Dumeé geheel gevuld niet leden en hun dames om de reis naar Rhenen te aanvaarden. Maar ja, willen en gaan zijn twee woorden van groote beteekenis als het geldt ergens naar toe te gaan. Wij wilden wel, maar de „car" niet. Aan de Lindenlaan „eerste halte". Nazien, weg rijden, nog eens „stop". En zoo waren wij om 9 uur op het Houtplein. En wij zouden er misschien nu nog niet ge weest zijn als er geen andere wagen was ge komen. Dat hielp. Deze was zeer gehoorzaam, gelukkig maar, want onze chauffeurs, die wel begrepen dat het ons niet enkel te doen was om op zoo'n autokussen te zitten, zetten er alles op om nog op tijd in Rhenen te komen, eischten toen het volle pond. Maar gedachtig aan het spreekwoord „Een l droeve morgen maakt een blijde dag", vonden i wij het maar niet zoo erg, ook niet dat de lucht steeds dikker werd, maar toen het tenslotte begon te regenen geraakte de „stemming" er 1 wel even uit. Voor zulk een reisje in een autocai-, waarin men zich niet zoo vrijelijk kan be wegen, is een zonnetje noodig, dus was het niet BINNENWEG 19 Tel. 28076. Fijne sorteering opgemaakte KOEKJES 25 cent per ons 1 Zwitsers een lekker Amandelgebakje E 8 cent E Voor reclame: een heerlijk Boterkoekje, E TURKO's 40 cent per half pond 1 i - I te verwonderen dat wij wel wat stram en stijf in Rhenen uit de wagens stapten, nog net vroeg genoeg om aan den marschwedstrijd deel te i nemen. Rhenen is een mooi plaatsje. Maar ook hier moet het weer medewerken. En zoo stapten wij vlug met de instrumenten naar de „start". Deze i bevond zich op een grasveld, o, neen, geen j gazon, maar een soort weiland, erg ongelijk, i het gras vrij lang en nat. Echt iets om wat op j je verhaal te komen. Enfin, aantreden zegt de heer v. 't Hof, en wij stappen door het natte gras, blazen er lustig op los en zullen verder wel zien hoe het loopt. En het liep!! le pr. met 53 punten. Spoedig een duif de lucht in, die ons eerste succes zou over brengen. Of deze ai terug is weet ik niet. In ieder geval moet dat dan na Donderdag ge weest zijn. Met natte voeten nog betreden wij om kwart over 3 de tent voor den concertwedstrijd. Het is een gezellig plekje met een boschrijke omgeving. Maar de regen blijft spelbreker, wat voor de organisatoren, de mondharmonicaclub aldaar, die haar 5-jarig bestaan herdacht, wel de grootste strop was. Ons gezelschap zat nu droog, wij er omheen zochten een beschut plekje. Na afloop der beide nummers waren wij vrij optimistisch. De heer v. 't Hof glundert een beetje. Toch is de tijd tusschen den afloop van het laatste nummer altijd wat spannend. Dan nemen de heeren v. d. Roovaart, Kok en v. Rosmalen, die de jury vormden, plaats op de tent en volgt de uitslag. Spanning om de tent. Hier gejuich als het oordeel der jury gunstig is, daar een groepje dat net doet of de uitslag hen niet geldt. Dan „Excelsior", 312 punten!! Hoera, alle leed is vergeten. De defecte wagen, het lange natte gras en de regen, dat alles lappen wij aan onze laars. Er moeten nog verschillende corpsen spelen, en het weer noopt niet tot blijven, ook niet voor de andere corpsen. Daarom wordt afgezien van een Eerewedstrijd. Even klinken op den goeden afloop. Dat mag wel na zoo'n zwaren arbeid. En ons voorloopig doel, de le afdeeiing, is immers bereikt. Dan bestijgen wij de wagens om in Amersfoort nog even te verpoozen. En dan huiswaarts om rust te zoeken na zulk een zwaren dag. Muzikale wandeling. Naar aanleiding van dit behaalde succes zal „Excelsior" a.s. Woensdagavond een muzikale wandeling maken door een deel der gemeente. Extra fijne kwaliteit J. BALM ZOON BI.weg60 BLOEMENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) ALLE SOORTEN MOOIE VISCH OVERAL THUISBEZORGD 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1