(iwrde (irorn G. M. BRUHL, Ass.-Apoth. - DROGIST DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT DROGERIJEN-SPECERIJEN CHEMICALIËN VERBAND- I STOFFEN ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND m VOETBAL m BINNENLANDSCH WEEKOVERZICHT BIOSCOOP CTOFZUIGE.RFABRIE.ft HILVERSUM Heemsteedsche Tip-Top VOOR ARTISTIEKE BRUIDSFOTO'S TRUUS KNOPPER VAN HUIS JANSEN AANNEMERS BEËEDIGDE MAKELAARS. Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. GEKLEEDE HUISJAPON ook geschikt voor gezette figuren. D 28 BONT ALLERLEI. BINNENWEG 143 - HEEMSTEDE - TELEFOON 28258 Zondag 4 Juni (Eerste Pinksterdag). Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Briët. Zang van het Kerkkoor. Kapel Nieuw-Vredenhof, Johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Barger. Zondag 4 Juni (le Pinksterdag). Nederl. Protestantenbond. V.m. 10% uur: Dr. G. Horrëus de Haas, Herv. Pred. te Zwolle. (Met medewerking van het dameskoor.) Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. Dondorp. Maandag 5 Juni (Tweede Pinksterdag). Vereenigde Dienst. Kapel Nieuw-Vredenhof. Johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Van Dijk van Bloemendaal. In alle diensten extra collecte voor de Uit wendige Zending. Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. ZENDINGSFEEST TE BENNEBROEK. In aansluiting op de voorgaande berichten over het Zendingsfeest op den 2en Pinksterdag middag op ,,'t Huis te Bennebroek" kan thans worden medegedeeld, dat Ds. J. G. I.ekkerkerker van Bennebroek de openingsrede zal houden; Dr. K. J. Brouwer, zendings-director te Oegst- geest, zal spreken over: „Wat wilt gij hooren?" Ds. Y. Alkemade van Aalsmeer over: „Want Hij moet als Koning heerschen"; Zendeling W. J. A. Zwaan over: „Zaaiing en Oogst op de Sangir- en Talaudeilanden". De slotrede zal worden gehouden door Ds. C. M. Krijger van Beverwijk, terwijl Ds. M. G. Blauw van Haarlem-N. de leiding van dezen zendings- middag zal hebben. Het mooie zendingsterrein ligt aan den Binnenweg te Bennebroek in de onmiddellijke nabijheid van de halte der Electrische tram HaarlemLeiden. Toegangsbewijzen, tevens programma, a 20 cent, alleen op den middag zelf aan het terrein verkrijgbaar. Cantine en gelegenheid tot fietsenstalling op het terrein. Aanvang half drie, opening van 't terrein te 2 uur. CONCERTEN. Door de commissie, regelende de verschillende concerten, zijn de volgende datums vastgesteld: 11 Juni: Concert van „St. Michaël". 25 Juni: Concert van „Eensgezindheid". 16 Juli: Concert van „St. Michaël". 23 Juli: Concert van „Eensgezindheid". 13 Augustus: Concert van „St. Michaël". Als uren zijn bepaald van 35 uur. Het concert van 11 Juni heeft plaats in Groenendaal. De plaats voor de overige con certen zullen nog nader door B. en W. vast gesteld worden. PINKSTEREN. Pinksterdagen. Uitgaansdagen. Waar gaan wij heen? De Amsterdammer zegt Zandvoort of Groenendaal. En wij, die zulk een schitterende gelegenheid hebben ons te ver maken in ons mooie Groenendaal, wij sjouwen met ons gezin naar elders. Waar, dat hindert niet, als het maar ergens anders is. En vreemde lingen bevolken ons mooie bosch, vreemde kinderen vermaken zich in onze speelplaats, wij gaan liever naar „Kraantje Lek", waar ze in het zand kunnen spelen. En heeft U wel eens een kijkje genomen vanaf onze Belvedère. Ja, wel in Arnhem, Nijmegen, maar in Heemstede? Toch, waarde lezeres of lezer, moet U nu eens gaan kijken. Dat kleurenspel als het zonnetje haar licht uitgiet over de groote verscheidenheid van boomen met velerlei kleuren van blad en bloem met er achter stad en dorp, het Spaarne zich kronkelend tusschen de groene weide, is een uitzicht dat U zeker zal boeien. BRANDJE. Zondagmorgen om kwart over 11 werd de brandweer gealarmeerd voor een binnenbrandje in perceel v. d. Spiegellaan 14, bewoond door de fam. S. Door Mevr. S. was even tevoren het gasstel, staande voor het open keukenraam, aangestoken. Vermoedelijk door den tocht, is een gordijn in aanraking gekomen met de vlam, waardoor dit in brand geraakte. Toen Mevr. S. even later in de keuken kwam stond het gordijn in brand, terwijl ook het hou/ van het kozijn al brandde. Mevr. S. had de tegenwoordigheid van geest de tuinslang aan de waterleiding te koppelen en zoo de brand te bltisschen. De brandweer, spoedig ter plaatse, behoefde geen dienst te doen. Natuurlijk was er veel publieke belangstelling. OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen in den loop dezer week 300 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w.: 24 grondwerkers, 10 metselaars, 4 schilders, 36 timmerlieden, 13 opperlieden, 57 bloemistarbeiders, 78 losse werklieden, 13 metaalbewerkers, 5 kantoorbedienden, 1 bouwkundig teekenaar, 3 bakkers, 1 stucadoor, 55 werkzaam in andere beroepen. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Pbstlaan werden in de week van 22 tot en met 27 Mei genomen 449 douchebaden en 27 kuipbaden. Aan 22 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 16 volwassenen gebruik gemaakt. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgaven van 30 Mei 1933. A. M. Wl. van Hees, Amaryllislaan 12. J. H. Oosterhuis, L. de Keylaan 17a. K. M. Rosenberg, P. de Hooghstraat 17. W. H. André de la Porte, Brederolaan 8. M. G. Jonker, Meindert Hobbemastraat 15. J. M. A. Koperdraat, O. Posthuisstraat 8. Ondertrouwd: W. K. Mounier en J. M. Mulder; J. W. Groeneveld en W. Keur; J. de Graaf en E. Mater. Getrouwd: C. J. Turnhout met E. v. d. Bunt; H. Walters met J. A. Waasdorp; F. W. v. d. Voorn met H. M. M. Peperkoorn; J. J. v. Dijk met C. M. M. Peperkoorn. Bevallen: M. F. G. ZijmKrul d.; E. Adrian Scholten z. Overleden: E. Engelkes 59 j. PROMOTIE-COMPETITIE RESERVE le KLASSE. R.C.H. II—A.F.C. II. Zaterdagavond om 7 uur spelen in het Heem.- steedsche Sportpark de R.C.H.-reserves tegen A.F.C. 11. De gastheeren, die met 3 punten uit 2 wedstrijden een goede kans op promotie maken, zullen alles in het werk stellen om hun kansen te vergrooten. De gelegenheid is er gunstig voor en zou deze wedstrijd wel eens de beslissing kunnen zijn. Wij verwachten dan ook dat de Blauw-zwarte-reserves, in het ge zicht van de haven, niet zullen stranden en dus op beide punten beslag leggen. Het volgende elftal is daartoe in staat: Schuurman, Fr. v. Thiel, Kaestner, Hessels, v. d. Berg, Waalewijn, Kok, Slot, W. Kedde, De Geus, Meijer. Uit het H.B.C.-kamp. „Wij vragen Uw aandacht". Niet allereerst voor de verrichtingen van onze H.B.C.'ers in de afgeloopen week, maar voor een groote gebeurtenis op het H.B.C.-terrein, n.l. een beslissingswedstrijd tusschen twee kam pioenen der le KI. R.K.F. in de voorronde kampioenschap van Nederland, n.l. D.H.L.Volendam op Maandag 5 Juni, 2en Pinksterdag. In Volen dam won D.H.L. met 20, de return wedstrijd in Delft werd door de wijdbroeken met 74 gewonnen. Nu is het fraaie H.B.C.-terrein uitverkoren voor een beslissingswedstrijd. De winnaar hier van komt uit in de beslissingswedstrijden kampioenschap van Nederland. Een propagandistisch woord voor een bezoek zal zeker overbodig zijn. Het Haarl. Elftal in Rotterdam. De Haarlemmers, waar 3 van onze H.B.C.'ers uitkwamen, hebben de Rotterdammers een ge voelige nederlaag toegebracht. Piet zorgde voor rust voor een 21 voor sprong, maar in de 2e helft was Tolido in top vorm en wist zoo de voorsprong tot 51 te vergrooten. Voor het Kath. jeugdwerk werd Hemelvaarts dag gespeeld tusschen H.B.C.Lisse. Jammer dat er van dergelijke wedstrijden zoo weinig uitgaat. Och, er is zoo niets te verliezen hé! Een 4-tal invallers, ook voor Kortekaas, wat op een vergissing beruste. Toch toonde onze H.B.C.'ers zich sterker dan het eens zoo stoere Lisse. Vooral na rust waren onze jongens er goed in. De 43 overwinning was tenslotte wel verdiend. De zware taak van het nieuwe kabinet. Slechts de algemeene richt lijnen bekend. De heer Braat toch Kamerlid? Ernstige ontsporing en de onbewaakte overweg. Een van de grootste vraagstukken van dezen tijd, behalve dan de specifieke crisisvraag stukken, is het verkeersprobleem. En Staat, èn provincie èn gemeenten zijn erbij betrokken en elk op hun beurt worden geroepen om een schakel te smeden in de verkeersketen, die over ons land wordt uitgerold. De bruggenbouw over onze groote rivieren vordert snel. Kort geleden is men met de voorbereidende maat regel begonnen voor den bouw van een brug over den Moerdijk, waar de pontveeren het verkeer nauwelijks meer verwerken kunnen. Nu weer komt de gemeente Rotterdam, waar een infens snelverkeer bestaat, dat zich door de waterwerken van deze stad zeer gehandicapt ziet, met een bijna fantastisch plan. De raad van deze gemeente heeft in principe besloten tot den aanleg van een tunnel onder de Maas ter verbinding van rechter- en linker Maasoever. De uitwerking van' dit plan vordert 24 mihoen gulden, die het arme, door groote werkloosheid geteisterde Rotterdam zelf niet kan opbrengen. Daarom hebben B. en W. van deze gemeente opdracht gekregen de medewerking van rijk, provincie en particulieren te verkrijgen. We ver moeden, dat dit laatste nog het moeilijkste ge deelte van het geheele plan zal zijn. Buiten het wekelijksche, steeds terugkeerende aantal ongevallen en branden heeft ons land voortdurend zijn conflicten. Tot het conflict, dat nog steeds niet tot een oplossing is gekomen, behoort de staking te IJnuiiden, waar al weken lang een gespannen toestand heerscht en waar de burgemeester zich verplicht heeft gezien een aantal maatregelen uit te vaardigen om de rust te handhaven. Het conflict tusschen de K.L.M.-piloten en de directie dreigde in. den beginne ernstige vormen aan te nemen, doch nu schijnt het verstand gezegevierd te hebben, want naar gemeld wordt, zal het conflict tijdig worden bijgelegd, zoodat de diensten geen gevaar loopen. Hetgeen Neder land een internationale blamage bespaart! Nu het ministerie Colijn geïnstalleerd is, de regeeringsverklaring inmiddels is afgelegd, die voorloopig slechts in groote lijnen, zonder in nadere bijzonderheden te treden, de nieuwe koers afschilderde, zijn in de partij-organen de brieven verschenen over de onderhandelingen, die door den heer Colijn gevoerd zijn om te komen tot een parlementair kabinet. Uit de ge publiceerde brieven is gebleken voor welke groote moeilijkheden onze tegenwoordige pre mier zich geplaatst zag en waarom het parle mentaire kabinet niet tot stand is kunnen komen. De heer Colijn möénde, dat een meerderheid van slechts twee stemmen voor een zuiver Voetbal bij H.F.C. „Heemstede". Heemstede IIUlysses II 23. Des morgens te 10 uur had deze wedstrijd plaats. Ulysses is iets meer aanvallend in het begin en weet dan ook spoedig de leiding te nemen. Nog voor rust vergroot Ulysses haar voorsprong, 20. Direct na de rust scoord Ulysses wederom, 30. Dit is Heemstede te bar en zij pakt de zaken wat steviger aan, doch ook Ulysses laat zich niet onbetuigd, zoodat de wedstrijd wel wat al te forsch wordt, waar scheidsrechter Van Orde niet ingrijpt blijft dit zoo tot het einde. Heemstede weet in deze periode 2 maal te scoren. Het einde van dezen minder plezierigen strijd komt met een 32 overwinning voor Ulysses II. Heemstede III—D.W.O. II 2—9. Deze wedstrijd had een heel ander karakter. Beide partijen gaven zich geheel, doch de strijd bleef in alle opzichten zeer sportief. Hier zege vierde het betere voetbal van D.W.O. op over tuigende wijze. Een woord van hulde aan scheidsrechter Kerkman die op kalme maar zekere wijze leidde, is hier zeker op zijn plaats. Evenzoo voor Heemstede III, dat op keurige wijze den strijd tot het einde vol hield. Pinkster Programma. lste Pinksterdag, 10 uur: Beslissingswedstrijd 2e KI. H.V.B. kamp.: Hillegom IIIE.D.O. VII. 2de Pinksterdag, 10 uur: Heemstede 1 E.D.O. V, kamp 2e KI. Beide wedstrijder) vinden plaats op het Heemstede-terrein aan den Glipperweg. ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. Officieele samenstelling der zeventallen voor het seizoen 1933: H.P.C. I (dames): W. L. Woud, Fr. Kann, F. de Boer, H. de Carpentier, Tr. Wildeboer, Mevr. A. Knuyt-v. Laar, Cro Kann. H.P.C. I (heeren): L. Kohier, A. J. Braam, H. J. Leijenaar, F. W. Moolenaar, J. J. Uitendaal, J. Kooyman, S. L. Mooi. H.P.C. II: J. Schutter, B. J. Moolemaar, J. van Zadel, C. Bigot, R. C. de Bruyn, H. Eldering, H. Miiller. H.P.C. III: W. Schutter, L. van Wijk, S. Blei, S. Eldering, J. Stuifmeel, A. M. Heerkens Thijssen, I. C. Collet. Eerste Pinksterdag neemt H.P.C. met 2 zeven tallen deel aan den polodag te Utrecht. Tweeden Pinksterdag wordt deelgenomen aan de nat. wedstrijden in het Noorderbad te Zand voort met de volgende ploegen: 5 X 50 M. vrije slag dames. 5 X 50 M. vrije slag heeren. rechtsche regeering geen voldoend stevige basis was voor een regeering, die zich voor zulk een geweldig moeilijke taak geplaatst ziet. Het Rijksbudget met zijn tekort van ongeveer 270 millioen op den gewonen dienst voor 1934 waarvan rond 125 milioen door bezuiniging zal zijn te dekken èn de deplorabele toestand van verscheidene gemeenten roept een financieel probleem van ongekenden omvang in het leven. Hetzelfde kan worden gezegd van den econo- mischen toestand, waarbij ik met name denk aan de noodzakelijke omvormingen, die in ons bedrijfsleven niet te vermijden zullen zijn. „Dit alles" aldus de heer Colijn „om van andere overwegingen maar te zwijgen, wijst heen naar een taak, die in omvang en aard vér uitgaat boven hetgeen in meer normale tijden van een kabinet en een Kamermeerderheid wordt verwacht." Zooals men weet heeft het centrale stem bureau den heer Vervoorn verkozen verklaard op de lijsten van de Plattelandersbond, ondanks het feit, dat de heer Braat, die behalve in de drie Noordelijke districten elders als no. 1 op de lijst stond en verreweg het grootst aantal stemmen had behaald. Dit was mogelijk door de huidige redactie van de Kieswet. Intusschen schijnt er thans op den heer Ver voorn van de zijde van den Nat. Boeren- en Tuindersbond op aangedrongen te zijn, zijn mandaat ter beschikking van den heer Braat te stellen. De heer Vervoorn zou zelfs reeds in principe daartoe bereid zijn gevonden, mits de Noordelijke groepen van den bond hem van zijn belofte zouden ontslaan, om, als hij gekozen werd, zitting te nemen. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten, dat de heer Braat langs een omweggetje weer terug in de Kamer komt om op de hem bekende wijze de belangen van den landbouw te behartigen. Wij willen thans hiermede de politieke aspecten van deze week besluiten en melding maken van een spoorwegongeluk, dat Dinsdag middag onder Krommenie plaats vond en waarbij een electrische trein is gederailleerd, doordat een wissel defect was. Verschillende waggons vlogen uit de rails en kwamen schots en scheef over den weg te staan. Door de buitengewoon stevige constructie van de stalen rijtuigen zijn persoonlijke ongelukken van de trouwens slechts zeer matig bezette trein voorkomen, behoudens enkele lichte verwondingen. De materieele schade daarentegen was vrij groot en het verkeer was in beide richtingen gestremd. De onbewaakte overwegen hebben deze week weer eens een slachtoffer geëischt, het hoe veelste dit jaar al? Thans was het een motor rijder van de militaire politie, die onder de ge meente Teteringen bij Breda tegen een trein opreed en onmiddellijk dood moet geweest zijn. Het uitzicht ter plaatse was zeer slecht. Langen tijd scheen het of alles met de on bewaakte overwegen goed ging, doch thans blijkt weer, dat de dood er nog steeds loert. Wanneer zal men er eens toe overgaan een goed functionneerend mechanisch waarschuwings signaal aan te brengen? I i 4 X 200 M. vrije slag heeren met de zwem mers A. Braam, S, Mooi, J. v. Zadel, Ch. Kemper. DUIVENSPORT. „Gevleugelde Vrienden", Heemstede. Uitslag wedvlucht van Compiegne (Frankrijk) op 28 Mei, afstand 354 K.M. Los 8 uur 10 min. Eerstgetoonde vogel om 2 uur 36 min. 40 sec. Laatste prijswinnaar om 4 uur 2 min. 47 sec. 1, 4, 6, 9, 12, 13, 16, 20 J. C. Hoen; 3, 7, 10 A. v. Zadel; 5, 22, 23, 25 E. D. des Bouvries; 8 A. Compier; 11, 21 P. de Jong; 14, 17 A. Verdonschot Jr.; 15, 24 A. Eveleens; 18, 19 L. Kramer. A.s. Zondag wedvlucht van St. Denis, afstand 420 K.M. LUXOR-THEATER. In Luxor-Theater draait deze week: „Kus me goeden Nacht". Door den dood van haar beide ouders is Elsje (Janet üaynor) een Engelsch meisje, opgevoed in Amerika, doodarm en verlaten achtergebleven. Haar voogd, de heer Smedge, brengt haar naar Londen, waar zij in dienst komt in het armelijk pension van mevrouw Leadbatter en haar dochter Rosie. In het pension woont John Lonsdale (Charles Farrell) een arme musicus, die geen geld wil verdienen door populaire muziek te schrijven, doch de kunst ernstig wil dienen. Hij is van gegoeden huize, doch wil niet op kosten van zijn vader leven en slaat zich zoo goed en zoo kwaad als het kan door het leven. Lonsdale is ten achter met de huur en de pensionjuffrouw dreigt hem de deur uit te zetten, indien hij niet betaalt, of ten minste haar Rosa muzieklessen wil geven. Plotseling ontvangt hij een brief van een be roemden uitgever, die hem geld aanbiedt om verder te werken en hem tevens voor een zijner composities betaalt. Nu zal hij onmiddellijk het huis verlaten, vol doet de huur en gaat aan de kust in een aardig huisje wonen, om daar rustig te kunnen werken en componeeren. Hij gaat hard aan het werk, doch door Elsje's afwezigheid wordt hij zich pas bewust, hoe zielsveel hij van het lieve kind houdt. Jaren later wordt Lonsdale's operette in Londen gegeven. Hij heeft zijn eerstelingswerk den naam „Elsje" gegeven en Elsje in eigen persoon is bij de première. Als hij het meisje in de foyer van de operette terugziet, volwassen, mooi en elegant, ziet hij het geheele verleden, het vervlogen geluk en zijn eenzaamheid. Ook Elsje heeft hem nog steeds lief. De operette is een groot succes en alle zorgen en rampen eindigen in een groot welverdiend geluk. ■UW MAM O LA AR LEVE.RT ZË. FILIAAL HAARLEM'. va- 't nopFSTR -I09 TE-L' IISIS. Drie groote stukken Huishoudzeep van DOBBELMAN 20 en 25 cent Groote stukken Toiletzeep 9 cent per stuk 3 voor 25 cent Reclame-aanbieding Colgates Huidcrême 2 kleine tuben van 80 voor 40 cent 2 groote 1.50 75 ZIET ONZE ETALAGES Jan Tan Goyenstr. 26, Tel. 29080 MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 760 Deze japon kan. in dien met lange mou wen gemaakt, zeer goed dienen als meer gekleede huisjapon, al leen vervallen de zak ken in dit geval. Het zeer puntig toe- loopende vest kleed af, terwijl de taillelijr voor de groote mater b.v. van 4852, bij voorkeur 10 c.M. on der de normale taille- lijn gedragen wordt, waarbij met het ma ken van de patronen rekening gehouden zal worden. Heel aardig is deze japon b.v. van ge werkte kunstzijde met een vest van glasba tist en sluiting met perlemoeren knoopen en knoopsgaten. Het gemakkelijkst is om het vest apart te ma ken en in de japon te rijgen. De ruimte aan de voorzijde wordt inge haald en verdeeld over het bovenstuk der rag- lanmouw; de laatste wordt aan den onderkant met een smalle manchet afgewerkt. De rok is zeer eenvoudig en bestaat uit twee banen, die slechts weinig klokken. Benoodigde stof voor middelmaat 3.60 M. van 90 c.M. breed voor de japon en 60 c.M. voor de garneering. Patronen met opgave van lange of korte mou wen kunnen aangevraagd worden onder Nr. 760 tot en met maat 52. De prijs bedraagt 0.58. VOOR ONZE LEZERESSEN! Patronen worden toegezonden na storting van het bedrag op postrekening 62626 van den Mode- dienst, den Haag, of na inzending per postwissel of m postzegels aan de Moderedactrice. Roelofs straat 109. den Haag. Gewenschte maat en num mer vermelden. Glacé leer. Voor het vervaardigen van glacé worden de huiden van katten, honden, geiten, gemzen, herten en eenden gebruikt. De dierenhuid moet 119 malen bewerkt worden alvorens ze aan spraak maken kan op de benaming van glacé. Hiermede wordt dan ook wel de hooge prijs verklaard, die gewoonlijk voor die fijne leder soort betaald wordt. Op welke hoogte kunnen wij nog leven? De hoogste nederzettingen, waar nog men- schen kunnen wonen, vindt men in West-Indië 4864 Meter hoog! Toch wagen enkele herders zich nog met hun honden op 5000 Meter. Dieren kunnen nog wel hooger leven. In Azië klimmen steenbokken en wilde schapen tot 5800 Meter. Wolven tot 5600 Meter. Hazen tot 5500 Meter. Voor vogels, voornamelijk roofvogels, als arenden en gieren, is de uiterste hoogte 7000 Meter. Gaan de dieren hun uiterste grens te boven, dan overvalt hun de zoogenaamde „bergziekte". De oorzaak hiervan is de ver mindering van den luchtdruk, dus gebrek aan zuurstof. Enkele touristen, die het plan hadden opgevat den Mount Everest te beklimmen, kwamen zonder zuurstofapparaat tot 6789 Meter; en mét het gebruik van het apparaat tot 8320 Meter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2