5 0 0 0! 5 0 0 0! VAN LENT LIPPITS' KOLENHANDEL Engelsche Anthraciet MET SPOEDTAX HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN GOSEN SCHIERING 5000 5000 DROeiSTERIJ EN FGTOHANDEL H. KOOY NIEUWE HOLL. HARING o AUTO-VERHUUR voor DROGISTERIJ TELEFOON 28447 HEEMSTEDE IN BEELD 9 Juni 1933. 10e Jaarg. No. 23 NEUTRAAL WEEKBLAD I.V. DRUKKERIJ VOORHEEI DE EIIEN LOOSIES BINNENWEG 6 PLAATSELIJK NIEUWS Oplage 5000 ex. Vrij voor controle- fc Telef. BLAUWE BRUG 28750 GARAGE N. GROENLAND POLSHORLOGE-BANDEN ONBREEKBARE HORLOGE GLAZEN CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. „De Eerste Heemsteedsche Courant" ONTWIKKELEN AFDRUKKEN VERGROOTEN RIJDT MEN VEILIGER Garage Camplaan 4 3= =tr DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT 10 GEBR. v. d. BOS m JAC. CATSLAAN STALLING m 2 10 3 oo 01 REPARATIE o BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Graoht 88, Haarlem, TeleT. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar gedipl. horloger JAC. v. CAMPEN8TR. 41 Reparatie-inrichting: MODERNE BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 166. Boekhandel D. van Mourik, Bronsteeweg 4a. TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags Uen uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: On verbreekbare Banden". De gestadige uitbreiding van onze gemeente en de groei van het aantal inwoners noodzaakt ons, voortdurend op ons qui-vive te zijn, om de oplage van daarmede in overeenstemming te hou den. Vandaar, dat ons blad, te beginnen met liet nummer van heden, in liet ver volg zal worden verspreid in exemplaren. Door deze vergroote oplage (vrij voor controle) zijn wij in staat, ook de nieuwe wijken, waar tot nu toe „De Eerste Heemsteedsche Courant" niet werd bezorgd, te doen kennismaken met ons blad. In gezinnen zal voortaan „De Eerste Heemsteedsche Courant een trouwe wekelijksche gast zijn. Echter niet alleen een gast, doch ook een dienaar van alle standen en alle gezindten; immers wij blijven vasthouden aan ons beginsel, dat „De Eerste Heemsteedsche Courant" een open tribune behoort te zijn voor ieder ingezetene van Heemstede, die iets te zeggen heeft in het belang van de gemeente, mits niemand in zijn gods dienstige of politieke gevoelens wordt gekwetst. Aan het redactioneel gedeelte en de uitvoering van de advertenties blijven wij als vanouds de grootste zorg besteden, en vol moed gaan wij weer vooruit met onze vergroote oplaag van „EENSGEZINDHEID" IN DE AFDEELING „UITMUNTENDHEID". De Harmonie Eensgezindheid hééft op den Tweeden Pinksterdag deelgenomen aan het concours te Baarn en aldaar een eersten prijs behaald. Het corps is hiermee gekomen in de afdeeling „Uitmuntendheid". Over het concours schrijft een deelnemer ons het volgende: „Begunstigd door prachtig zomerweer stapten we vierenzestig man sterk Maandag morgen om acht uur in de zeer gemakkelijke bussen van Leo Kors om daarna te vertrekken via Haarlem, Amsterdam en de beruchte Hakkelaarsburg naar Baarn, de parel van het Gooi. De rit was heerlijk, maar op den weg was het zeer druk, hetgeen de voile aandacht eischte van de chauffeurs, die, het moet gezegd worden, voor hun taak berekend waren. Ongeveer om tien uur arriveerden wij te Baarn, om half twaalf had de officieele ontvangst plaats, daarna om 12 uur marschwedstrijd in de brandende zon. Deze wedstrijd bezorgde ons een tweeden prijs. Nog even werden we vast gehouden om de nummers te repeteeren om dan te gaan genieten van de schoone omgeving van Baarn. Heerlijk hebben we genoten in het Wiihelmina- park met zijn vijver en springende fontein in stervorm, omringt door prachtige boorden. Na een prettige wandeling werd omstreeks vijf uur het concoursterrein opgezocht om onze beurt van optreden af te wachten. Welgemoed beklommen we de tent, waarin het ondragelijk warm was. De zon had er den geheelen dag op staan te branden. Duidelijk was te bespeuren, dat voor ons het wel en wee van een len prijs voor onze vereeni- ging niet afhing. Zenuwen geen oogenblik en juist daardoor is het zeker zoo goed gegaan! Voordat we echter aan de nummers begonnen, werd ons door den concourssecretaris, tevens secretaris uitvoerend comité, verzocht na afloop der nummers te blijven zitten, daar ons een verrassing stond te wachten. De verrassing bestond daarin, dat de secre taris van Eensgezindheid een zilveren medaille in ontvangst had te nemen met toespraak van de echtgenoote van den concourssecretaris voor het eerste en correctst inleveren van de con- coursbescheiden. Ais alle secretarissen zulks gedaan hadden, zouden uren nachtrust bespaard zijn gebleven voor haar echtgenoot, aldus de spreekster. Ook wenschte de voorzitter der jury de vereeniging en den directeur geluk met het dertig jarig bestaan en hoopte dat Eensgezind heid op den ingeslagen weg zal blijven voortgaan. Een pittig marschje van ons als dank en daarna behoorde dit concours voor ons weer tot het verleden. Na een terugwandeling met muziek werden de bussen bestegen en werd de terugtocht aan vaard. Helaas de Hakkelaarsbrug was ons nu niet goed gezind. Een lange fille van auto's voor en ook natuurlijk achter ons van een paar K.M. lengte ging voetje voor voetje in de richting van deze verkeersbelemmering. Met vreugde zal dan ook wel de nieuwe brug, die nog in aan bouw is, in gebruik genomen worden ais hij klaar is. Te ruim 11 uur n.m. arriveerden we aan de „IJzeren Brug". Aan de Harmonie „Eensgezindheid" onze hartelijke gelukwenschen met het behaalde succes! ZIJLWEG 314 - HAARLEM (Post Overveer?) - Tel. 15739 20/30 f 2.20 per H.L. Steen- en gruisvrij kwal. en maat gegarandeerd fr. bergpl. APOTHEKER-ADS. ZANDV L. 173, TEL. 26436 Heemstede Aerdenhout De Eerste Heemsteedsche Iti dit nummer heropenen wij de rubriek „Heemstede in Beeld" met een afbeelding van het Zandvaartpad. Wij stellen ons voor, een aantal schilder achtige plekjes van Heemstede achter eenvolgens in beeld te brengen. Veel van liet oude is reeds verdwenen, toch zijn nog tal van aardige plekjes te vinden, die waard zijn, vereeuwigd te worden. „Heemstede in Beeid" zal onzen lezers toonen de verscholen hoekjes van onze gemeente, waar men niet dagelijks komt, niet het Heemstede zooals men het kent van de geijkte foto's en prent briefkaarten, doch Heemstede, zooals men het niet kent. Wij hopen de aan trekkelijkheid van ons blad hiermede opnieuw te verhoogen. -U3 cw V'6-(i-'33 mzen7*- De Zandvaart is op verschillende punten gestoffeerd met aardige bruggetjes. Hierboven een afbeelding van de hardsteenen brug achter de garage W. Teeuwen. Met de twee zuilen en het vervallen ijzeren hek maakt deze brug den indruk, een overblijfsel van een verdwenen landgoed te zijn. In werkelijkheid is het een oude brug van Groenendaal, welke bezitting zich eertijds uitstrekte tot de Kerklaan. Waai schijnlijk zullen velen onzer lezers het door kijkje op de Van Merlenbrug wel eens bewonderd hebben, dat zoo fraai wordt afgesloten door bovenafgebeeld restant uit vroegere tijden! VERKEERSONGEVALLEN De Pinksterdrukte heeft ook in onze gemeente enkele slachtoffers gemaakt. Zondag reed een motorrijder op den Heeren- weg achter een voor hem uitrijdende autobus en wilde deze passeeren. Juist op het oogenblik dat hij met zijn motorrijwiel naast de autobus was, haalde de bestuurder van de autobus ook naar links uit voor hetgeen hij inhaalde. De motorrijder werd daardoor nog meer naar links gedrongen, en kwam tegen een aldaar staanden boom terecht. De motorrijder en de duorijder kwamen op den weg te vallen. De motorrijder die eenige schaafwonden had bekomen kon op eigen gelegenheid naar zijn woning gaan, doch de duorijder werd eerst overgebracht naar het Bureau van Politie, waar hij door een lid van de Eerste Hulp bij Ongelukken werd verbonden, waarna 'hij ook naar zijn woning kon worden vervoerd. Op den hoek Laan van InsulindeAchter weg had een aanrijding plaats. Een wielrijder, komende uit de Laan- van Insulinde wilde den Achterweg oprijden, doch werd daarbij aan gereden door een auto, waarvan de bestuurder aan den wielrijder niet den voorrang tot pas seeren gaf. Het rijwiel werd ernstig beschadigd, doch de wielrijder bekwam geen persoonlijk letsel. De politie onderzoekt deze zaak. Woensdagmiddag reed de heer O. met zijn auto op den Heerenweg, richting Haarlem Bennebroek. Voor den uitgang van Groenendaal gekomen zijnde, kwam een wielrijder uit Groenendaal rijden en deze reed den Heerenweg over, zonder op het verkeer te letten. Het gevolg was dat de wielrijder, de heer v. d. B., wonende te Haarlem, door de auto werd aangereden. Dr. J. H. verleende de eerste hulp, daar v. d. B. aan het hoofd was verwond. Naar Dr. L. alhier over gebracht, heeft deze de hoofdwonde geheeld, doch achtte hij overbrenging naar een zieken huis te Haarlem gewenscht, waarna de aan- geredene in het St. Elisabeth's Gasthuis is op genomen. Het rijwiel werd ernstig beschadigd. De politie stelde een onderzoek in. RIJWIELDIEF GESNAPT! Naar aanleiding van een telefonisch bericht van de politie te Zandvoort, dat aldaar een rijwiel was ontvreemd, is door de politie van Heemstede te Halfweg ingehaald en aan gehouden een persoon die in het bezit van dat rijwiel bleek te zijn. Deze persoon gaf eerst een valschen naam op. Hij is aan de politie te Zandvoort overgegeven en bekende den diefstal. NIEUWE ZAKEN. Aan de Eindenhoutstraat lb heeft de heer J. A. ter Strake een zaak gevestigd in comestibles, koloniale waren en suikerwerken. Ongetwijfeld zal aan deze zaak in zoo'n dichtbebouwde omgeving behoefte bestaan. Het winkelpand, dat naar de eischen des tijds is ingericht, zal daarom de bewoners van het Bosch- en Vaartkwartier wel weten te trekken. Wij wenschen den eigenaar veel succes in zijn onderneming toe. Dameskapsalon B. Prijs. in de Tempeliersstraat tegenover het halte gebouw van de E.S.M. is eenigen tijd geleden een aardig complex winkelzaken verrezen. In een van deze perceelen heeft de heer B. Prijs een dameskapsalon gevestigd, waarop wij gaarne de aandacht vestigen. De dames kunnen hier het haar op moderne wijze laten behandelen; de inrichting is keurig en over de bediening zal men tevreden zijn. Wie bestoven van de reis in de Tempeliersstraat aankomt vindt hier een welkome gelegenheid, zich even te laten soigneeren. Zeep en parfumerieën zijn hier zooals vanzelf spreekt ook verkrijgbaar; alsmede in het zomerseizoen een groote ver scheidenheid van artikelen voor bad- en strand- genoegens. Wij verwachten dan ook wel, dat deze zaak zal blijken, in een behoefte te voorzien. Verder verwijzen wij naar de advertentie in dit blad. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: Sondorp, Zand voortschelaan 98, een blazer; Kennel Kleist, Haarlem, een pinchertje; J. A. Bastiaanse, Ritsema Boskade 3, een rijwielbelastingmerk; A. v. Vessum, Eikenlaan 21, een R.K. kerk boekje; Hendrikse, Binnenweg 66, een koppel met mes; J. Westerveld, Kastanjelaan 22, een klein hondje; Kiebert, Binnenweg 75, een klein hondje; Veenhoven, v. Merlenlaan 40, een blauwe ceintuur; A. Duinhoven, Van de Ende laan 52, Hilegom, een rijwielbelastingmerk; W. Touw, Eikenlaan 25, een aktentasch met inhoud; De Graaf, Molenwerfslaan 62, een jongens rijwiel; T. v. d. Meer, Borneostraat 20, een spoorboekje; C. v. Wezel, Meer en Bosch, een zilveren schakelarmbandje; R. Kramer, Berken laan 6, een ceintuur. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 29 Mei tot en met 3 Juni genomen 660 douchebaden en 41 kuipbaden. Aan 33 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 19 volwassenen gebruik gemaakt. OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen in den loop dezer week 292 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w.: 26 grondwerkers, 13 metselaars, 8 schilders, 33 timmerlieden, 12 opperlieden, 55 bloemistarbeiders, *72 losse werklieden, 7 metaalbewerkers, 3 kantoorbedienden, 2 bouwkundig teekenaars, 2 bakkers, Extra fijne kwaliteit J. BALM ZOON BI.weg60 BLOEMENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) ALLE SOORTEN MOOIE VISCH OVERAL THUISBEZORGD 'Hf I Jij V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1