5 000 5 000 DE KLEEREN MAKEN DEN MAN Permanent Wave voor Heeren f 1.50 Oe Gruvter's ;5ï=r-- QUICK-TAX TUINSLANG DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Massage Ontharings-lnrichting DAMESKAPSALONS Jan van Gayenstraat 14 RUND-, VARKENS- EN VET KALFSVLEESCH Voor Reclame P. GORT Binnenweg 88 - Tel. 29036 LOOSJES UW DRUKKERIJ! Adveiteeit onder pijltjes DE DAMESKAPPER VAN HAARLEM DE CHEMO NATUREL PERMANENT-WAVE (een specialiteit die alleen bij PRIJS wordt toegepast) Tempeliersstraat 66 en 62 gratis £n fctew GEVEHA TUINGEREEDSCHAPPEN PRIMA TUINSLANG DAMESKAPSALON N.V. AUTOGARAGE VAN LENT EXEMPLAREN EXEMPLAREN Het Blad met de grootste Pubhciteitswaarde ONS PERMANENT WAVE SYSTEEM alles inbegrepen De tijd breekt aan dat U weer zonder hoed kunt loopen. Laat Uw haar permanenten bij PRIJS voor slechts f 1.50 HOOFDMASSAGE - VERWIJDERING van ongewenschten en overtolligen haargroei Telefoon 14726 Gen. Cronjéstraat 54, Telefoon 12178 bi> 0 10 jytoc&nt Ni Groote afslag van eerste kwaliteit Prijzen van Rundvleesch Deze lage prijzen zijn van den winkel afgehaald. ONZE Fa. JAC. ROEST Zn. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT hoofdstam riool van de Heemsteedsche Dreef langs de Molenwerfslaan naar het terrein van den Reinigingsdienst. Z. h. s. aangenomen. Ruiling van grond behoorende tot de terreinen „Heemsteedsche Dreef". Ten einde een voor bebouwing langs de Heemsteedsche Dreef geschikt terrein te ver krijgen heeft de heer W. C. Weijer te Bloemen- daal verzocht een strook grond, groot ongeveer 135 M-., te mogen koopen, terwijl genoemde heer zich voorts bereid verklaarde om aan de gemeente over te dragen een strook grond langs de Heemsteedsche Dreef, groot ongeveer 22 M2. ~Na overleg met de Commissie voor het Grondbedrijf zijn B. en W. van oordeel dat het voor het tot stand brengen van een regelmatige bebouwing langs de Heemsteedsche Dreef aan beveling verdient tot de ruiling over te gaan. Voorgesteld wordt, dienovereenkomstig te besluiten. Z. h. s. aangenomen. Rondvraag. De heer v. d. Linde vraagt inlichtingen be treffende de regeling van kosteloos zwemmen. Wethouder Dr. Droog antwoordt, dat de onvermogenden gratis kunnen baden, de minver mogenden betalen 10 ct. De regeling zal waar schijnlijk worden herzien, waardoor de kosten zullen verminderen. Spr. zal dit met het bestuur bespreken. De heer Jonckbloedt informeert naar het voorkomen van de ziekte van Weil. Wethouder Dr. Droog antwoordt dat deze ziekte eigen is aan de ratten. De zwemvijvers zijn practisch vrij van ratten; deze kunnen in de wanden van den zwemvijver niet nestelen. Voed- selresten worden met zorg verwijderd. Boven dien staan de zwemvijvers niet met het boezem water in verband. Men kan dus veilig gebruik maken van de zwemvijver. In verband hiermee ontraadt de voorzitter het zwemmen in open water. De heer Meeuwenoord wijst op ver vuiling van de Bleekersvaart en pleit voor aanleg van het stamriool. De heer Disselkoen vraagt hoever het onderzoek naar de gestes van Maatschappelijk Hulpbetoon is gevorderd. De voorzitter antwoordt, dat door M. H. een halve week loon is gekort, welke maatregel door B. en W. is goedgekeurd. De heer Disselkoen constateert dus dat vaststaat, dat er zwaardere straffen dan de vooraf aangekondigde zijn uitgevoerd en dat B. en W. deze maatregelen sanctionneeren. Spr. voelt zich genoodzaakt hierover als raadslid zijn afkeuring uit te spreken. De heer De Te 11 o constateert eveneens nadrukkelijk, dat M. H. onrechtmatig heeft ge handeld. Het spijt spr. dat B. en W. dit niet willen erkennen. Mevr. Venhuizen is van meening, dat M. H. precies doet wat deze instelling doen moet. De heer v. d. E r f keurt het ook af, dat voor hetzelfde vergrijp aan verschillende personen verschillende straffen worden toegekend. De heer Audretsch vestigt de aandacht op een boom aan den Heerenweg bij de Zand- voortschelaan, die veel dood hout vertoont. Mevr. Venhuizen vestigt nogmaals de aandacht op de te hooge tarieven van de zwem vijvers. De openbare vergadering wordt vervolgens gesloten. Vanaf heden hebben wij de OPLAGE van ons ALGEMEENEWEEKBLAD dat huis aan huis (ook in denieuwste wijken) wordt bezorgd, verhoogd tot zie ook artikel op pag. I. HET KAPSEL DE DAME Onder de vele dameskapsalons heeft PRIJS zich weten te handhaven als „ONS WERK TREKT GEWELDIG DE AANDACHT" EN BLIJKT IN VELE GEVALLEN DE EENIGE GOEDE MET SUCCES METHODE TE ZIJN. Wij geven f2.50 n beide zaken een EERSTE KLAS BEDIENING. Wassclien, Knippen, Ondulceren f 1.00 Wasschen, Knippen 0.75 Wasschen, Onduleeren 0.75 Knippen, Onduleeren „0.75 Wassclien0.35 Kn:ppen. Onduleeren f 0.40 ,0.50 Lang haar Wasschen en Ondul1.00 Lang haar Wasschen Lang liaar Onduleeren 0.50 0.50 Kinderen knippenf 0.25 Kaart 5 maal onduleeren 2.00 Wasschen, knippen, watergolf 1.00 Wasschen, watergolf 0.75 Dit tarief is ook geldig op ZATERDAG Versterking der haarwortels, verwijdering van roos, verwijdering van vetpuistjes, wratten e.d. f 0.75 p. keer» bij abonnement f 0.50 Verwijdering van overtolligen en ongewenschten haar groei volkomen afdoende, m. garantie, f 2per behan deling van 7s uur, bij abonnement f 1.50 DAMES, gelieve er rekening mede te houden dat ons filiaal 's middags tusschen half één en twee uur en DONDERDAGSMIDDAGS GESLOTEN is. LICHAAMSMASSAGE Automatische bandmassage f 010 per keer Men behandelt zichzelf. Verbetering bloedsomloop bevordert geregelde stofwisseling, verruimt de ademhaling en wekt ten zeerste den levenslust op. Duldt geen ontsierende haargroei, wratten, puisten e.d. Iedere behandeling kan op verzoek ook thuis geschieden. - Houdt, door onze inrichting te bezoeken, uw lichaam vlug en lenig. B. PRIJS t.o. tramh. N. Z. H. Telefoon 29084 Groote sorteering Scherp concurreerende prijzen 35 ct. per meter. Mil ilia sis; WEET U NU WAT LEKKER IS? Gehakt30 ct. Poulet35 Lappen doorregen 35 Lappen, mager40 Riblappen45 Braadstuk42 Rollade40 ct. Roastbeef;50 Ribstuk45 Lende50 Biefstuk70 Haas75 2 p. Gehakt half om Gebraden Roastbeef Pekelvleesch Ham, iets fijns half, 1 p. Varkensvet 55 cent 28 cent per x/2 pond 25 30 19 99 99 99 12 99 99 99 99 MEVR. SPIERIEUS Rhododendronplein 2 Telefoon 26392 Dit is een snel en betrouwbaar vervoermiddel. GEWONE STA DSPR UZ EN. Telef. 28070 HEEMSTEDE Prima Amerikaansche vanaf 30 ct. per meter Loodgieter - Electricien Raadhuisstr. 18. Tel. 28113 miiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimmmiiiii. TRIPLEX NOOOIG! vr. pr. Goedkoopste Triplex- handel Hagestraat, 5 H'lem i Telefoon 12810

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3