VAN LENT MET SPOEDTAX J. E. LEUVEN billijk en goed voor HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN G0EDK00PE MARKEN VOOR REISDOELEINDEN garage„bosch en vaart" NIEUWE HOLL. HARING Voor Schilderwerk TELEFOON 28447 16 Juni 1933. 10e Jaarg. No. 24 NEUTRAAL WEEKBLAD I.V. DRUKKERIJ VOORREE» DE ERVEN LOOSJES DE TWENTSCHE BANK N.V. BINNENWEG 6 HEEMSTEDE IN BEELD Oplage 5000 ex. Vrij voor controle- METSELWERK WIT- en TEGELWERK is EERSTE HEEMSTEEDSCHE IJSBAR HEEMSTEDE Tel. nos. 28270-28331 Safe loketten vanaf Fl. 5.— per jaar - Bewaring van waarde-pakketten Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. PLAATSELIJK NIEUWS" BIJ Toeren in Luxe Auto's 13.50 per uur „Uitzending van Diners aan huis" C. J. GUDE - CUISINIER Jordensstr. 74, Haarlem. Tel.13132 Prijscourant wordt op aanvraga toegezonden- RIJDT MEN VEILIGER Garage Camplaan 4 Zuster F. ROOYERS RONDOM DE GROENE TAFEL BURGERLIJKE STAND DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Het ADRES vooralle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar KERK LAAN 39 1/1 Liter f 0.70 met gratis 10 Bekers 1- „0.40 5 14 „0.25 2 Groote flesschen Gazeusc Limonade f 0.19, kleine f 0.15. Bezorgt, ook des Zondags, thuis zonder prijsverhooging De lis-salon is geopend tot °s avonds 12 uur. BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mourik, Bron stee weg 4a. Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Het Drama der Wolkenkrabbers". JTOTOCHT MET OUDEN VAN DAGEN. Gezien het succes der vorige jaren heeft het omité, ten doel stellende de ouden van dagen veer eens een aangenamen middag te bezorgen, het plan opgevat om op Vrijdag 23 Juni weer zulk een uitstapje te organiseeren. Maar evenals vorige jaren beschikt dit comité niet over financieele middelen. Het is daarom dat ook nu weer een beroep wordt gedaan op de ingezetenen, die het comité ook die vorige jaren zoo spontaan ter zijde stonden. En dan allereerst op de bezitters van auto's. Zij, die het vorige jaar hun auto beschikbaar stelden en getuigen waren van het bezoek der oudjes aan Schiphol, zullen waarschijnlijk ook nu, zoo het maar even mogelijk is, weer gaarne hun medewerking verleenen. Maar steeds grooter wordt het aantal aan vragen om het toertje mede te mogen maken. En het comité wijst niet graag af. Mevr. Quarles van Ufford-Dollemans, Binnen weg 98, telef. 28157, belast zich gaarne met het noteeren van uw adres. U oogst daarmede den dank van vele oudjes, waarvan velen anders niet meer van de wereld zien dan het plekje achter de ruiten hun woon kamer. Maar U hebt geen auto? Nu, dan kunt U ook op een andere wijze het comité helpen. Bij een uitstapje hoort nu eenmaal een versnapering. En zoo hier of daar in een gezellige inrichting smaakt een kopje thee veel lekkerder 'dan in het woonvertrekje. En een snoepje in de auto mag er toch ook wel bij! Welnu, Zr. Derks, Havenstraat 21, of Mevr. Quarles v. Ufford be lasten zich gaarne met het in ontvangst nemen van giften in geld of in natura. Help mee om de oudjes er zullen er zeker weer een 100-tal zijn een prettigen middag te bezorgen. COLLECTE CRISISCOMITE. Door het Plaatselijk Crisis-Comité te Heem stede zal op Zaterdag 17 Juni a.s. een collecte gehouden worden ten bate van de kas. Helaas heeft het hiermee niet kunnen wachten tot het najaar, zooals oorspronkelijk het plan was; de vele aanvragen om steun, die in de laatste maanden zijn binnengekomen, maken het noodzakelijk reeds thans deze collecte te houden, wil het Comité niet gedwongen worden zijn werk stop te zetten. Collectanten kunnen zich opgeven bij den heer FC. Bergmann, Nic. Beetsstraat 4. JAS VERMIST. Een inwoner van Hillegom, die zijn regenjas op zijn rijwiel had gehangen op een tuin aan den Leidschevaartweg alhier, kwam, toen hij zijn jas wilde gebruiken, tot de onaangename ontdekking dat die jas was verdwenen. Omdat hij diefstal vermoedt volgde aangifte bij de politie, die deze zaak onderzoekt. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 13 Juni 1933. G. H. van Asperen, Groenendaalkade 5. M. H. Krull, Bosboom Toussaintstraat 25. E. A. Lahaye, Wilhelminaplein 9. E. Prager, Spaarnzichtlaan 33. A. Th. Schwantje, Fred, van Eedenplein 4. J. Visser, Landzichtlaan 27. Wed. J. A. Kerpel, Jan van Goyen- straat 24. 50 JAAR IN DIENSTBETREKKING. Het is vandaag 50 jaar geleden, dat de heer H. A. Klabou als opperman in dienst kwam bij de firma Adriaanse. De firma Adriaanse bestaat hier in Heem stede al 135 jaar en ging steeds over van vader op zoon. De eerste patroon van den jubilaris was de hr. Hendrik Adriaanse. Bij deze firmant werkte hij een tiental jaren. Bij diens overlijden zette de heer S. P. Adriaanse de zaak h. a, klabou voort, tot nu ruim twee jaar geleden bij het overlijden van den heer S. P. Adriaanse, bij gemis aan een mannelijke telg, dezaak over ging op den schoonzoon, den heer J. J. Blauwhof. En Klabou bleef in de zaak. Omdat Heemstede vijftig jaar geleden niet zoo overvoerd was met uurgerbazen, was het meestal .Adriaanse die geroepen werd voor allerhande reparaties aan woningen en werkplaatsen, en de klanten raakten zoo aan „Toon" gewend, dat het als vanzelfsprekend was, dat „Toon" kwam om de werkjes op te knappen. In „klein Heemstede" zullen er dan ook niet- veel huizen geweest zijn waar „Toon" niet het een of ander karweitje opgeknapt heeft. En altijd was hij in opgewekte stemming. Nu nog met zijn 71 jaren is hij altijd goed gehumeurd, ook al heeft hij zijn deel gehad van de zorgen des levens. Klabou was Haarlemmer en is Haarlemmer gebleven. Vijftig jaar lang wandelde hij dagelijks van en naar Haarlem. Zoo werd hij een algemeen bekende figuur. Na den dood van zijn vrouw bleef hij met zijn dochter wonen in de Leidschestraat 134. In 1923, bij zijn 40-jarig jubileum, ontving hij van H. M. de Koningin de eeremedaille van de orde van Oranje Nassau in brons. De dag van heden zal voor den jubilaris zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. GOEDKOOPE TREINEN EN VERLAAGDE TARIEVEN. Door de Nederlandsche Spoorwegen is een reclameboekje uitgegeven „Zomer 1933, Goedkoope Treinen, Goedkoope Tarieven". Hierin is opgenomen een volledig overzicht der Goedkoope Treinen in alphabetische volg orde gerangschikt naar de plaats van vertrek, zoodat de a.s. vacantiereizigers op gemakkelijke wijze hun reisplan voor den a.s. zomer kunnen vaststellen. Tevens is aan dit boekje toegevoegd een rubriek „Attracties voor Goedkoope-trein- reizigers", bevattende eene opgave van attracties (bezienswaardigheden, autorondritten, boot tochten, enz.), die den reizigers in verschillende plaatsen van bestemming tegen gereduceerden prijs worden geboden. Bovendien is wederom opgenomen eene opgave van de verlaagde tarieven voor het vervoer van reizigers gedurende het a.s. zomer seizoen. Het boekje is rijk geïllustreerd met foto's van verschillende plaatsen uit ons blad. Het zal van 20 Juni a.s. af aan de stations en de voornaamste reisbureaux voor een kleinigheid verkrijgbaar worden gesteld. VERMISSING. Aangifte is gedaan van het vermissen van een waterlaars uit een gesloten keet aan den Heerenweg hoek Kadijk. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: W. v. d. Werft, Java- laan 33, een hondenzweep; Burger, Eikenlaan 7, een huissleutel; C. Booms, Binnenweg 3, een portemonnaie met inhoud; Olek, Raadhuisplein 14, een busje suiker en een strandschoentje; De Wit, Iepenlaan 37, een huissleutel; C. T. Blokker, Billitonstraat 7, een doos zeep; Van der Ham, Ant. Duycklaan 13, een portemonnaie met inhoud; L. Beek, Achterweg 14, een sleutel; M. Bakker, Zomerkade 31rood, Haarlem, een zwempak en handdoek; H. Draaijer, Ged. Schalkburgergracht 54, Haarlem, een rijwiel- tasch met inhoud; Veenings, Talmastraat 3, een jongenssportriem; Kennel Haarlem, een hond (Dobermann pincher)W. v. Strien, Van der Hulststraat 13, Haarlem, een portemonnaie met inhoud; A. Pieterse, Berkenlaan 7, i een langharig hondje; Verstraten, Voor- weg, een stuk van een riem; C. de Gast, Timorstraat 5, een aktentasch met inhoud; Bureau van Politie, Raadhuisstraat, een pakje j hangertjes voor vogelkooien, een studentenmuts, een mestvork, een portemonnaie, een huissleutel, een hondenzweep en dresseerketting, een kinder armband, een sleutel een paar glacé hand- 1 schoenen, een gevlochten tasch, een porte- I monnaie, een mat. Autoritten van Bosch en Ql) n0|1* Vaart naar 't Station OU CulH Speciaal adres voor TROUW-flUTO'S en ook voor GROOTE AFSTANDEN. Telefoon 1466 5 Aanbevelend, J. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 23. VERGADERING PLUIMVEEVEREENIGING „DE EENDRACHT". De vergadering, welke Maandagavond in het R.K. Vereenigingsgebouw door „De Eendracht" werd gehouden, had een bijzondere beteekenis, daar nu voor het eerst een tafelkeuring zou gehouden worden van jonge konijnen. Het doel van zulk een tafelkeuring is, dat de eigenaars der dieren al vroeg de gebreken kennen, waardoor teleurstelling bij een even- tueele tentoonstelling wordt voorkomen. In zijn openingswoord sprak de voorzitter er zijn voldoening over uit, dat deze vergadering er veel toe hij zal d:\igen tot bijzondere samenwerking tusschen deze vereeniging en de zustervereeniging „Nut en Sport" uit Haarlem, daar de heeren L. Hamaker en H. ten Kulve, beiden gediplomeerde keurmeesters van den Raad van Beheer, maar ook beiden bestuurs leden van „Nut en Sport", zich geheel belange loos hadden beschikbaar gesteld om de een met de keuring der dieren, de ander met een lezing over hoenders, iets bij te dragen tot ontwikkeling der leden. De voorzitter spreekt den wensch uit, dat deze samenwerking blijvend moge zijn, ook en vooral door inzendingen op de komende ten toonstellingen in beide plaatsen. Een bijzonder woord van dank brengt de voorzitter aan den heer P. M. Wildschut, die voor de tafelkeuring 2 gouden en 2 zilveren medailles had beschikbaar gesfeld. Hierna ging de heer Hamaker over tot het keuren der dieren. 95 konijnen, varieerende van 1 tot 3% maand waren ingezonden, en niet minder dan 15 rassen. Het interessante dezer keuring was, dat de heer Hamaker tevens wees op de fouten die de dieren eventueel hadden. Na ruim 2 uur van leerzame studie werden de prijzen als volgt toegekend: Gouden medaille voor de beste Hollandsche aan L. W. Jansen. Gouden medaille voor de beste Rex aan H. Mulder. Zilv. medaille voor de beste Black and Tan aan A. v. lperen. Zilv. medaille voor de beste Blue and Tan aan R. Donkelaar. Zilv. medaille voor de beste Vlaamsche Reus aan Tukker. Kistje sigaren voor de beste Pool aan W. G. de Groot. Hierna hield de heer H. ten Kulve een heel interessante causerie over het fokken van hoenders. De keuze van het ras is van groot belang, terwijl daarbij nog een groote rol speelt de plaats waar men woont. Zoo zullen in een fabriekscentrum lichte kleuren altijd teleurstellen. Voor zelffokkers wijst spr. op de moeilijkheid van het uitzoeken der dieren waarvan men wil fokken, het bewaren der eieren voor ze onder de kip gaan, het verzorgen van de broedplaats en tenslotte het opfokken der jonge dieren, omdat dit van grooten invloed is voor de kleur en bouw der dieren. Tenslotte gaf de heer Ten Kulve, toegelicht met foto's, een overzicht van de bestaande rassen, zoowel hier in Holland als in Engeland en vooral in Duitschland. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 6 tot en met 10 Juni genomen 405 douchebaden en 19 kuipbaden. Aan 13 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenhend tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 19 volwassenen gebruik gemaakt. - OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen in den loop dezer week 306 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w. 31 grondwerkers, 16 metselaars, 9 schilders, 28 timmerlieden, 15 opperlieden, 54 bloemistarbeiders, 77 losse werklieden, 8 metaalbewerkers, 6 kantoorbedienden, 1 bouwkundig teekenaar, 2 bakkers, 1 stucadoor, 58 werkzaam in andere beroepen. De Eerste Heemsteedsche Gediplomeerd Verpleegster Pedicure Masseuse Binnenweg 93 - Heemstede TelAcht en twintig zes acht en twintig DE GLIP Oude huizen aan de Prinsenlaan „De Glip" was oudtijds geen onbelangrijke buurtschap. Van de 196 gezinnen, die Heem stede (zonder Bennebroek) in 1787 bevolkten, telde De Glip of Princebuurt aan het einde van de „Glipper- of Prince-santvaert" -er niet minder dan 50, het Dorp 42, de Zandvaart 56, 't Crayenest 18 en de Laan 30. Als typische bijzonderheid zij vermeld, dat Heemstede terzelfdertijd 46 herbergen en logementen telde, dus ongeveer één op de vier gezinnen! De belangrijkste discussie was ditmaal gewijd aan het bebouwingsplan van de Meer en Boschlaan. Er was een voorstel van B. en W. om een groot gedeelte van het bouwterrein, gelegen langs de Meer en Boschlaan, te ver- koopen aan den heer Van Sambeek, die even wel in afwijking van het uitbreidingsplan wenschte te bouwen. B. en W. konden met het nieuwe plan accoord gaan, aangezien de voor tuinen aanmerkelijk zouden worden vergroot, een deel van den Raad had echter bezwaren vanwege de meer aaneengesloten bebouwing. De heer Jorritsma had een bezwaarschrift tegen deze voorgenomen bebouwing ingediend en het bleek, dat ook maar weinig raadsleden er erg enthousiast over waren. De vroede vaderen gaan er over 't algemeen niet gaarne toe over, om de eens vastgestelde bebouwing te wijzigen, en om goede redenen: men maakt gauw schele oogen, omdat men den eenen bouwer toestaat wat men een ander weigert. Ofwel men schept ongewenschte precedenten. Aan den anderen kant is een al te principieel vasthouden aan een eens ontworpen plan ook niet altijd aan te be velen, immers het duurt soms vele jaren, eer werkelijk tot bebouwing wordt overgegaan; inzichten en omstandigheden kunnen zich in dien tijd hebben gewijzigd. In dit geval ging het voornamelijk om de vraag: Zal het villa-achtig aspect worden ge schaad door den gewijzigden bouw? De heer Rijkes vond dat dit het geval was, en alle linksche fracties waren het met hem eens, terwijl de heer Jonckbloedt B. en W. een handje hielp door te betoogen, dat het zoo gewenschte villa-achtige aspect juist werd verhoogd door het vergrooten vau de voortuinen. De heer De Tèllo kwam met breed opgezette bezwaren, en voelde zich in zijn wiek geschoten door de wijze waarop de rentmeester van het grond bedrijf zijn vraag om nadere inlichtingen had beantwoord, zoodat genoemde rentmeester, in de gedaante van den secretaris ook nog ver plicht was "zich in het debat te mengen. Het ging overigens, zooals het gewoonlijk gaat: ieder komt met een vooropgestelde meening ter vergadering en laat zich maar zelden door de argumenten van de tegenpartij overtuigen. Het eindigde hiermee, dat de Raad tegen het ver- koopen van den grond aan den heer Van Sam beek niet het minste bezwaar had; over de wijze van bebouwen echter zullen B. en W. op ver zoek van de heeren nog eens nader met den bouwer confereeren. De agenda bestond verder uit hamerstukken en eerst bij de rondvraag gingen de monden weer open. Achtereenvolgens passeerden de tarieven van de zwemvijvers, de ziekte van Weil, de vervuiling van de Bleekersvaart, een boom met veel dood hout en strafmaatregelen van Maatschappelijk Hulpbetoon de revue. Dit laatste, door den Raad „en bagatelle" behan deld, was eigenlijk het belangrijkste, want uit het antwoord van den voorzitter op de vraag van den heer Disselkoen kwam onomstootelijk vast te staan, dat Maatschappelijk Hulpbetoon zijn boekje te buiten was gegaan, en toen de heer De Tello daarop nog eens met nadruk constateerde, dat genoemde instelling dus on rechtmatig de gewraakte straffen voor het weigeren van Zondagsarbeid had toegepast, werd dit door het College niet tegengesproken. De overige leden deden er het zwijgen toe, behalve Mevrouw Venhuizen, die meende Maatschappelijk Hulpbetoon de hand boven het hoofd te moeten houden door te ver klaren, dat deze instelling zeer juist had ge handeld terwijl even te voren aan het licht was gekomen dat M. H. niet juist, d.w.z. in afwijking met de door deze instelling zelf aan gekondigde strafmaatregelen had gehandeld. Het ging er dus niet om of de toegepaste straf verdiend was, maar of de straf rechtmatig was toegepast. Het bewijs van het tegendeel was 1 geleverd, toch wilde Mevr. Venhuizen weer- spreken, wat als een paal boven water stond. Het was teleurstellend, zoo iets onlogisch uit zulk een schoone mond te vernemen! Maar j vrouwen en logica zijn wei eens meer water i en vuur! 't Zwijgende. j Getrouwd: J. W. Groeneveld met W. Keur; W. K. Mounier met J. M. Mulder; J. de Graaf met E. Mater. i Bevallen: A. W. M. Boomsv. Houten z.; A. K. VerkaaikCattel d.; P. SchulzBode z.; i J. KindersGeel z. Overleden: M. J. Wichert 83 j., wed. K. 1 Oudejans; A. J. F. de Waal 33 j., ongeh. I Extra fijne kwaliteit J. BALM ZOON Bl.weg60 BLOEM ENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) ALLE SOORTEN MOOIE VISCH OVERAL THUISBEZORGD

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1