jlm, de zoon van Bobby (iwréltrvm WECK STAATSLOTERIJ Bosch DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT PREEKBEURTEN BIOSCOOP ARME SMULPAPEN! Jonge, jonge, da's geweldig! Dat noem ik toch reuzeknap! Deze nieuwe vinding is een Triomf van de wetenschap! Twee tabletten van katoenzaad Kunnen daag'lijksch voedsel zijn. Meer heeft dan een mensch niet noodig. Dat 's in dezen tijd toch fijn! 't Is behalve extra voedzaam Ook gezond! 'k Geloof het graag: Nooit meer heb je last van buikpijn Door een overladen maag! Bij de koffie een tabletje En een tweede bij de thee, Zoo bij wijze van biscuit je; Is dat geen exquis diner? Alle vitaminen zitten In zoo'n plak katoen-extract, En 't is niet meer noodig, dat men Kookt en stooft en braadt en bakt. Bij 't kampeeren geeft die vinding 'Een geweldig groot gemak, Want voor veertien dagen leeftocht Berg je in je vestjeszak. Ook cle huiselijke vrede Wordt er door gediend, dat 's klaar: Immers nooit meer is je prakkie Aangebrand of hallef gaar! Eén bezwaar heeft dit tabletje Als een ieder 't consumeert: Voor de werkloosheidbestrijding Werkt het averechts verkeerd. Bakkers, koks en keukenmeiden Hebben voortaan niets te doen; Overal luidt het consigne: „Jongens, geef ze van katoen!" VOETBAL BëNNENLANDSCH WEEKOVERZICHT UOfZUIGERPABRIEft HILVERSUM VAN HUIS JANSEN ARTISTIEKE RRUIDSFOTO's TRUUS KNOPPER Zondag 18 Juni. Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Briët. Kapel Nieuw-Vredenhof. Johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Barger. Collecte voor de Inwendige Zending. Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. Dondorp. Nederl. Protestantenbond. V.m. 10.30 uur: Ds. H. A. Enklaar, Herv. Pred. te Den Helder. (Met medewerking van het dameskoor.) LUXOR-THEATER. In Luxor-Theater draait deze week: „Het Drama der Wolkenkrabbers". Jim MacMellan (Thomas Meighan), zoon van een bèroemd architect, is in zijn jeugd verliefd geweest op een Iersch meisje. Door intriges en misverstanden is er van huwelijksplannen nooit iets gekomen. Als het meisje op het punt staat, zelfmoord te plegen, wordt ze gered door Breen, eigenaar van een boot. Hij trouwt haar terwille van haar kind. Eerst bij den dood van zijn moeder, ervaart John, die intüsschen volwassen is, dat Breen niet zijn vader is. Hij verlaat de boot en daar bouwen hem als het ware in het bloed zit, tracht hij een baantje te krijgen bij de groote wolkenkrabbers van New-York. Hij heeft onderdak gevonden bij een Iersche familie en wordt verliefd op de dochter des huizes. De architect, die op het oogenblik bezig is aan een der grootste bouwwerken van New- York, is Jim MacMellan, waar John mee in aanraking komt. MacMellan heeft een voor zichzelf onbegrijpe lijke sympathie voor John. Hij tracht hem voort te helpen, waar hij kan. Door een toeval ontdekt de architect, dat John zijn zoon is. Hij durft hem de waarheid niet vertellen, omdat John hem meermalen heeft gezegd, dat hij zijn Vader, die zijn goede Moeder verlaten heeft, een hevige haat toe draagt. John is nu huisgenoot bij MacMellan ge worden, maakt kennis met al diens vrienden en heeft het ongeluk, in de gevaarlijke handen van Paula Lambert te vallen, een beeldschoon meisje, dat zich ten doel heeft gesteld met den beroemden architect te trouwen. MacMellan bezweert haar, den jongen, die zijn aardig Iersch vriendinnetje door Paula's toedoen vergeten is, met rust te laten. De poging is vergeefs, want John is geheel onder Paula's bekoring. MacMellan zal hem toch van zijn ongelukkige plannen afbrengën. Hij toont John, dat het Paula er slechts om te doen is, hen beiden tegen elkander uit te spelen, en als ook dat niet helpt, vertelt hij aan John, wie zijn Vader is. John is buiten zichzelve van woede, doch een vriend van de familie doet hem inzien, dat MacMellan buiten zijn schuld Jhon'sMoeder verlaten heeft. Een verzoening, waarbij de be kende bouwfirma MacMellan in het vervolg Mac Mellarr Zoon zal heeten en een huwelijk met de bekoorlijke Kathleen maakt een einde aan alle moeilijkheden. Prof. Schmitt van de universiteit Heidelberg heeft een tablet van katoenzaad-extract samengesteld, dat dezelfde voedingswaarde heeft als een volledige maaltijd. Twee tabletten per dag zijn voldoende. UIT HET R.C.H.-KAMP. DE R.C.H.-RESERVES BEKRO NEN HUN KAMPIOENSCHAP! De R.C.H.-reserves hebben het in hun gestelde vertrouwen niet beschaamd en hun plaats in de Reserve le Klasse heroverd Het behaalde kampioenschap van de Reserve 2e Klasse is nu door promotie bekroond en keert het elftal terug in de afdeeling, waar zij behoort. De eindstand is de volgende: R.C.H. II 4 2 2 0 6 14—7 Spartaan II 4 2 1 1 5 98 A.F.C. II 4 0 13 1 3—11 In de promotie-competitie is kranig werk ge leverd en met 6 punten uit vier wedstrijden bleef zij ongeslagen. Het gelijke spel 1.1. Zondag tegen Spartaan 11 (11) deed het doel be reiken en heel de R.C.H.-aanhang deelde in de vreugde van hen, die dit mooie resultaat hebben bewerkstelligd. Jammer dat de vreugde werd getemperd door het ongeval aan De Geus over- KIN DERVERTELLING DOOR G. TH. ROTMAN De diender zegt tot Jim: „Ziezoo! Jij gaat met mij naar het bureau! 'k Ben evenwel een ord'lijk man, Die geen onreinheid velen kan; 'k Ga met zoo'n stroopkop niet op straat; Je wordt dus eerst gewasschen, maat!" Zoo zegt hij; hij neemt Jimmy op En wascht hem eerst eens flink z'n kop. Maar Jimmy is met dit geplas Niet zoo bijzonder in zijn sas; Hij neemt, 'n grijnslach om z'n tanden, Heel stil het teiltje in z'n handen; Springt plots'ling öp en goöit met kracht Den diender heel de watervracht Ploemp! midden ih zijn „aangelaat" En poetst in aller ijl de plaat. Jim rende alle kamers rond, Tot hij een open venster vond; „Ik bof vandaag!" denkt hij tevreden, Glijdt langs de gootpijp ndar beneden, Maar wordt daar en dat is geen pret, Door drie, Vier honden nagezet. Niet wetend, wat hij moet beginnen, Rent hij pardoes een woning binnen. Het is het huis van Jan van Baren, In kruideniers- en grutterswaren; Zoozeer is hij ten einde raad, Dat hij zich willig vangen laat; De kruidenier zegt: „Weet je wat? Ik heb nog nooit een aap gehad; Wij houden hem! Ja, ja, zoo'n dier Geeft in een huis nog wat vertier! Nederland heeft drie milliard van Duitschland te vorderen. Honderd millioen gederfde rente. De Oranje- trein. Duur Nederland! Vijftien en een half millioen verlies bij de Spoorwegen. Het Friesch en een rechter. In Nederland luisteren wij naar Duitsche strijkjes, die de hier verdiende Nederlandsche guldens naar hun Heimat sturen, we worden opengedaan door Duitsche dienstboden, in de café's bediend door Duitsche kellners, in ver schillende groote magazijnen door Duitsche winkeljuffrouwen, die allen in Nederland geld verdienen en de in vele gevallen overgespaarde guldens naar Duitschland sturen. De Duitsche uitvoer naar ons land is tamelijk groot en wat het voornaamste is, de Nederlanders betalen met Nederlandsche guldens, die zonder moeilijk heden de Nederlandsche grens passeeren. Maar wat doet Duitschland? Deze zet de betalingen aan zijn buitenlandsche schuld- eischers, zonder er over onderhandeld te hebben, plotseling stop. Nederland is voor niet geringe mate hierin mede betrokken. De Nederlandsche beleggingen in Duitschland op korten en langen termijn bedragen 3 milliard Mark. Met een mooi woord heet deze stopzetting van betaling: transfer-moratorium. In plaats, dat de Neder landsche beleggers de rente ontvangen, verhuist deze linea recta naar de Duitsche regeering, die er haar nationaal-socialistisch programma mee financiert. De aldus door de Nederlandsche be leggers gederfde rente bedraagt rond 100 mil lioen gulden. Het spreekt vanzelf, dat deze maatregel van de Duitsche regeering niet slechts in ons land groote verontwaardiging heeft verwekt, daar ook andere landen groote vorderingen op Duitschland hebben. Het is niet waarschijnlijk, dat het er hier in Nederland bij wordt gelaten. De Nederlandsche Bank heeft al een oproep gericht aan allen, die Duitsche schuldbrieven of andere vorderingen op dit land bezittten, om zoo mogelijk tot een gezamenlijke actie over te gaan. Maar intüsschen vloeien nog steeds tien duizenden guldens naar Duitschland. Een nieuwe verschijning heeft men dezer dagen langs onze spoorwegen en op de stations emplacementen kunnen waarnemen: de oranje- trein. De Oranje-trein is een rijdende tentoon stelling van Nederlandsch en Belgisch Fabrikaat. Deze instelling heeft haar ontstaan te danken aan Belgisch initiatief, hetgeen echter geen reden behoeft te zijn om deze onderneming moeilijkheden in den weg te leggen, temeer daar het grootste (2/3) gedeelte van de rijdende expositieruimte door Nederlandsche firma's wordt ingenomen. Laten wij de Oranjetrein een goede reis toewenschen en de exposanten goede zaken. Zoo juist hebben de Nederlandsche Spoor wegen de uitkomst gepubliceerd van het bedrijf over het jaar 1932. De cijfers wijzen aan, dat de spoorwegen in 1932 een verlies hebben ge leden van 15.694.916. Het vorige jaar bedroeg het verliessaldo 972.777. Dit is een groot ver schil. Daar op de aandeelen een winstsaldo van 4 moet uitgekeerd worden, moet de staat ruim 17 millioen gulden bijbetalen. Aan de schat kist worden wel zware eischen gesteld, terwijl de baten maar zeer klein zijn. Ofschoon overal de inkomsten terugloopen, blijft het leven in Nederland duur, zooals onlangs weer bleek uit een door Ir. Regout gegeven staatje over de kosten van het levensonderhoud in verschillende staten. Nederland is het duurste land ter wereld. De vergelijkende indexcijfers volgen hieronder: Nederland Zwitserland Duitschland Ver. Staten Frankrijk 138 pet. 133 117 105 104 Zweden Denemarken Gr. Brittannië Noorwegen Japan 103 pet. 99 97 96 62 Over de geheele wereld heerscht een neiging tot nivelleering, tot een drukken van den levens standaard. Ook Nederland en Zwitserland zullen hieraan niet kunnen ontkomen. Het blijft bezuinigen en nog eens bezuinigen. Een niet alledaagsch geval en aardig genoeg ofschoon niet voor de betrokkenen om hier naverteld te worden speelde zich enkele dagen geleden voor den politierechter te Leeuwarden af. Daar had zich een student te verantwoorden wegens beleediging van een politieagent. Een zaakje, zooals die bij honderd tallen voorkomen. Maar toen de verdachte aan de beurt was om verhoord te .worden, be antwoordde hij den politierechter in het Friesch. Deze was daar echter niet van gediend en zeide, dat de verdachte hier Nederlandsch had te spreken, hetgeen hij weigerde. Twee getuigen a décharge bleken zich ook niet anders dan in de Friesche taal te willen uitdrukken. Het resultaat was, dat alle drie uit de rechtszaal werden verwijderd. Maar hoe gaat het nu met die vele, vele verdachten, die schier onverstaan bare dialecten spreken? Is dat ook verboden? Moeten deze lieden een cursus in beschaafd Nederlandsch volgen alvorens voor de Edel achtbare heeren te verschijnen? Het is maar een vraag en misschien zou het een bron van inkomsten voor werklooze onderwijzers kunnen worden komen. Deze brak even voor het einde zijn arm. Wij wenschen De Geus een spoedig herstel en het feit, dat De Geus het was, die het doel punt, dat de promotie bracht, scoorde, zal hem zeker tot troost zijn. Wij wenschen de R.C.H.'ers geluk met het behaalde resultaat. Nu een welverdiende rust periode genieten en dan gezamenlijk in de komende periode nieuwe lauweren aan de reeds verworven toevoegen. Pers- en Prop.-Comm. J. R. SMITS. VISSCHEN. Vischwedstrijd „De Morgenstond Bovengenoemde club hield Zondagmorgen haar eerste onderlinge wedstrijd op witvisch in de Ringvaart tusschen Bennebroek en Hillegom. Om half 5 vertrokken de deelnemers van het clublokaal Café v. d. Heuvel. - Al spoedig bleek %dat de strijd om den eere- titel zou gaan tusschen de Gebr. P. en M. Spek. In het 6e half uur was de stand nog in het voordeel van M. Spek, doch het laatste half uur was de heer P. Spek zeer fortuinlijk en wist met 53 stuks als no. 1 uit den strijd te komen. De prijzen, die voor dezen keer bestonden deels uit persoonlijke prijzen, deels uit huis houdelijke artikelen, werden als volgt gewonnen: Persoonlijke prijzen: 1. P. Spek; 2. M. Spek; 3. H. v. d. Braak Jr.; 4. A. Leuven Jr.; 5. J. v. d. Eem; 6. J. v. Straten; 7. H. Kramer. Huishoudelijke prijzen: 1. B. v. d. Klashorst; 2. H. Neeskens; 3. H. v. d. Braak Sr.; 4. P. v. d. Klashorst; 5. C. Fennik; 6. J. v. Hon- schoten; 7. H. Geuskes; 8. Kroeze; 9. C. v. d. Heuvel. In een feestelijke bijeenkomst had des avonds in het clubcafé van den heer C. v. d. Heuvel de uitreiking der prijzen plaats, opgeluisterd door muziek onder leiding van den heer H. v. d. Heuvel. ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. De eerste wedstrijden voor de Polo-competitie van den N.Z.B. zijn gespeeld en nu niet bepaald een groot succes geworden voor H.P.C. Zondag j.l. verloor H.P.C. 1 van D.J.K. 1 (A'dam) met 20. Hoewel H.P.C. geregeld in de meerderheid was, konden zij niet doelpunten. Opstelling van het zevental was als 't volgt: Dole: Kohier; achter: Braam, Moolenaar, Leijenaar; voor: Mooy, Kooiman en Uitendaal. Woensdag 7 Juni speelde H.P.C. Ill tegen D.W.R. II en wist het tegen haar zwakste tegenstander er slechts met een 22 gelijk spel af te brengen. Het programma voor de komende week luidt: Woensdag 21 Juni: H.P.C. III—Haarlem 111, Groenendaal. Woensdag 21 Juni: A.D.Z. II—H.P.C. II (dames), Amsterdam. Woensdag 21 Juni: H.P.C.-veter.H.P.C. VI, Groenendaal. Vrijdag 23 Juni: H.V.G.B. IV—H.P.C.-veter., Houtvaart. Zondag 18 Juni zwemt S. Mooy een selectie wedstrijd over 200 M. met de beste Ned. zwem mers. Deze selectiewedstrijden zijn voor de samenstelling van de landenploeg 4 X 200 M., welke 16 Juli te Spa (België) gezwommen wordt tegen België. DUIVENSPORT. „Gevleugelde Vrienden", Heemstede. Wedvlucht van Fontainebleau( Frankrijk), 460 K.M. De uitslag was: 1 A. Compier; 2 J. C. Hoen; 3 J. D. des Bouvries; 4, 7, 8 L. J. Kramer; 5 N. Leuven. Eerstgetoonde duif Zondagmiddag 5 uur 2 min. Laatste prijswinnaar Maandagmorgen 11 uur 15 min. A.s. Zondag wedvlucht vanaf Montargis, afs+and 506 K.M. Kostbare handschriften. Een schooljongen moet zich wel sterk be nadeeld voelen, als hij weet, dat hij hoogstens een vrij voldoende cijfer op z'n rapport kan be halen, wanneer hij keurig schrijft, terwijl hand schriften (en zeker niet van de fraaiste!) van verschillende bekendheden voor hooge prijzen van de hand gaan. Zoo werd het manuscript van Gluck's „I lamenti d'amore" voor de som van 10.500 gulden verkocht! Een handschrift van Josef Haydn ging voor 15.000 gulden, een brief van Mozart aan zijn vader voor 900 gulden van de hand!.... BETEEKENT ARBEIDSDU URBEPERKING WERKLOOSHEIDS BESTRIJDING? Er zijn reeds boekdoelen vol geschriften over het wezen en de bestrijding van de crisis ver schenen. Tientallen, ja misschien wel honderd tallen optimistische schrijvers meenden een on voorwaardelijk geldende oplossing van het geweldige probleem, dat vrijwel de geheele wereld omvat, te hebben gevonden. Nieuwe theorieën werden opgebouwd, wijl men de oude systemen, van arbeids- en productenverdeeling mislukt achtte. Maar het is te begrijpen, dat systemen, die eeuwenlang bestonden, niet zoo plotseling buiten werking kunnen worden gesteld, terwijl het trouwens nog zeer de vraag is of het liquideeren van deze systemen wel noodzakelijk is. De crisis is een internationaal verschijnsel. Toch zijn er enkele landen, de nog niet ge- industrialiseerde landen en de landen, waar de industrialisatie nog in embryonalen toestand verkeert, waar men de problemen van werkloos heid en alles wat daar aan vastzit nog niet kent. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn in welke richting de oplossing van de crisis moet worden gezocht. De problemen, die zich heden ten dage voor doen zijn echter zoo geweldig van omvang, dat zij nauwelijks nationaal te overzien zijn en een internationale oplossing daarvan, hoe gewenscht deze ook moge zijn, schier onbereikbaar is. Daarbij komt, dat men zelfs nationaal niet tot overeenstemming kan komen over de middelen, die aangewend moeten worden om de werkloos heid, een van de fatale gevolgen van de crisis, te bestrijden. Een van die veelomstreden middelen, die den laatsten tijd aanbevolen zijn om het werkloozenleger te verkleinen, is de beperking van den arbeidsduur. Juist dezer dagen is over dit onderwerp een rapport verschenen van den Hoogen Raad van Arbeid. Aan het einde van 1932 werd het vraag stuk van den arbeidsduur in studie genomen. In dit onderzoek zijn ongeveer 3000 onder nemingen betrokken, een onderzoek dat door verschillende sub-commissies werd geleid. Het belangrijkste gedeelte van dit rapport gaat over de practische beteekenis van de be perking van den arbeidstijd tot 40 uur per week. Aan de hand van één in enkele bedrijven in gestelde enquête komt het rapport tot de con clusie, dat op een totale personeelssterkte in de onderzochteindustrieele bedrijfstakken van 660.568 man ten hoogste 36.948 nieuw aan te nemen arbeiders, d.i. ruim 13 van het ge middelde aantal werkloozen over 1932, weer in die bedrijven zouden opgenomen kunnen worden. In het rapport wordt er echter uitdrukkelijk bij gezegd, dat dit maximum waarschijnlijk niet bereikt zal kunnen worden. Inderdaad, wij ge- looven allerminst, dat een werkweek van 40 uur de werkloosheid zal doen verminderen. Reeds eerder hebben wij in een ander verband de stelling verkondigd, dat de productie slechts voor een klein gedeelte beheerscht wordt door het aantal personen, dat in een fabriekmatig bedrijf tewerk is gesteld. De moderne machines zijn zoodanig geperfectionneerd, dat men thans met minder personeel en met minder arbeids uren dezelfde productie bereikt, die voorheen slechts mogelijk was met langeren arbeidsduur en met meer personeel. Zeker, wij zijn voorstanders van een veertig- urige werkweek om nog niet meer slachtoffers te maken dan er reeds zijn, doch zijn met de commissie van meening, dat men er ter bestrij ding van de huidige werkloosheid niet al te veel verwachtingen van moet hebben. In vele gevallen, zal men dank zij de moderne fabricatiemethoden dezelfde productie kunnen behouden met nog veel minder arbeidsuren en nog veel minder arbeiders zelfs. Op het oogenblik treedt weer op den voor grond de strijd tusschen mensch en machine, waarbij thans weer, evenals in het begin van het machinetijdperk de menschen voorloopig het loodje moeten leggen. Maar toen was men gewend aan werktijden van 12 en meer uren per dag. We zijn al gezakt tot 8 a 9 uren, en de toekomst zal niet ver meer zijn, dat een groot gedeelte van de machine bedienende arbeiders niet meer dan 5 uur per dag behoeven te werken om de wereldproductie op peil te houden. De tegenwoordige crisis kan men o.a. ken merken als een poging om het verstoorde even wicht tuschen mensch en machine te herstellen. Dit is natuurlijk maar één leant van de geweldige problemen, die de wereld van thans beroeren. Het loonvraagstuk bleef hier bijv. geheel on- TYPE K F.78.. EG 85.. M98.. e105.. F_,I25- RR—I85.. PI LI AAL HAARLEM'- VAN "T MOPF5TR -109. TELL' 11315. AANNEMERS BEËEDIGDE MAKELAARS. MEE8TERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. YOOR Jan van Goyenstr. 26, Tel. 29080 Trekking 24 Juli a.s. Heden wederom verkrijgbaar Kwitanties van de Prov. Ass. Onderneming A. VERKAAIK, Raadhuisstr. 90 Solide AGENTEN gevraagd tegen hooge Provisie besproken, alsook de leeftijdsgrenzen, die o.i. gesteld zouden moeten worden voor elk bedrijf. Maar voor men op alle gebieden het verstoorde evenwicht weer hersteld heeft zullen er nog vele jaren vergaan, jaren, waarin velen met een nameloos leed zullen te kampen hebben en waarvan er in Nederland slechts iets meer dan 10 door een veertigurige werkweek geholpen zouden kunnen worden. ROK EN MANTEL. (778) Deze rok en mantel kunnen van dezelfde stof gemaakt worden, doch een variatie b.v. van een effen bruin manteltje op 'n geruit rokje met shantung blouse of jumper is heel goed. Voor jonge meisjes is b.v. een zwart rok je met witte blouse en brigue (moderne kleur rood) mantel een buitengewoon aardige combinatie. Het manteltje is niet aangesloten en sluit met een flinke groote drukknoop juist onder de peau de suede ceintuur. De groote revers aan de rechterzijde geeft een aardige garneering, waardoor de soberheid van het geheel wordt verbro ken. De rok heeft ach terbaan en een voor baan, die uit twee gedeelten bestaat, die midden vóór opgestikt worden en aan de onderzijde ongeveer IE c.M. worden open gelaten, aangezien de rok vrij nauw is. Patronen verkrijgbaar tot en met maat 48, onder vermelding no. 778. De prijs be draagt f 0.58. VOOR ONZE LEZERESSEN! Patronen worden toegezonden na storting van he' bedrag op postrekening 62626 van den Mode- dienst, den Haag. ot na inzending per postwissel of ca postzegels aan de Moderedactrice, Roelofs straat 109, den Haag. Gewenschte maat en num mer vermelden. DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN ZIJN. Ieder moet zich kunnen verstrooien, ieder moet iets hebben, een voorkeur, een liefhebberij of wat dan ook, waardoor hij zijn geest de noodige ontspanning kan geven, zijn denken aan de dagelijksche zorgen kan onttrekken. Kortom, waardoor hij zich kan „vermaken". Zoogenaamde nuttige ontspanning streeft haar doel voorbij. Zij weifelt op de grens der in spanning, wordt licht tot een last. Spel of sport moeten, willen zij inderdaad den vermoeiden geest verfrisschen, aan het denkvermogen niet te zware eischen stellen. Vandaar de populari teit van de vo-yo! Hugo de Groot, een der machtigste geesten van zijn tijd, zocht op L.oevenstein zijn geest frisch te houden, door als een kind met een tol te spelen en door alle tijden heen vinden we dergelijke wijzen van ontspanning vermeld, waardoor denkers, in wier geest wereld problemen tot oplossing kwamen, dien geest zijn veerkracht en lenigheid wisten te doen be houden. Ons oud-vaderlandsch spreekwoord: „De boog kan niet altijd gespannen zijn", houdt een wijze en diepzinnige les in, welke ieder ter harte moge nemen, die er prijs op stelt, zijn geestelijk kunnen ongerept en onverminderd tot in lengte van dagen" te bewaren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2