't Goede Zijlstra- nieuws! UW GIFT IS ONMISBAAR WECK GLAZEN P. WILLEM KÓPER A. VERDONSCHOT Jr. Pil? IlIÉIi W. H. VAN STAVEREN Per Touringcar naar HET GOOI au JtiHHEM J '6/ 45 25 Fa. N. WILDSCHUT Co. PAIN D'AMANDEll Boekhandel R. en D. JONCKBLOEDT Bosch en Hovenschool voor U.L.O. Bosch en Hovenschool voor L.O. Nicolaas Beetsschool - Heemstede Firma ROGGEVEEN KAREL OUDSHOORN DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT FAMILIE-BERICHTEN. ADVERIENTIEN TUINSLANG VANAF 30 CT. TUINGEREEDSCH. MAAI MA(CHI NES VANAF F 10.- lac. Roest Zn. KWEEKERIJ „DE MEERWEG" PATISSERIE „DE KWAKEL" RAADHUISSTRAAT 67 Een echte R. S. Stokvis fiets voor f 36.- Waarschuwing voor Amateur-Fotografen van de Haar Ie msc he Foto-Centrale Daar wij'onze 'prijzen aanmerkelijk verlaagd hebben, laat U toeb in het vervolg "ook Uw Films bij ons Ontwikkelen en*Afdrukken Wij garandeeren eerste klas kwaliteit I BINNENWEG 21 HEEMSTEDE. LOU QUIST MEER SPAARZEGELS BIJ ARTIKELEN! VEEL MINDER SPAARZEGELS NOODIG voor THANS OOK TAFELZILVER VERKRIJGBAAR O EN DAN DIE EXTRA-LAGE ZIJLSTRA-PRIJZEN! HEEMSTEDE, Raadhuisstraat 49, Telefoon 28084 75 KRUIPENIERSWINKFI S I BRANDSTOFFENHANDEL COMMISSIE „KONINGINNEDAG" TE HEEMSTEDE VERSIERDE BOOTEN EN KANO'S EN (OF) EEN KANO-WEDSTRIJD S UW ADRES! Reparatie aan MOTOR, AUTO of RIJWIEL Natuurlijk Loos j es, UW Drukkerij!! Orgineele REM BERG GOLD Kousen f 1.75 - Prima MAT ZIJDEN 1 HET BABY-WOLHUIS, Zandvoortschelaan 75 Fransch-Duitsch-Eng. Privaat- en clublessen MEI. J. C. S. de LUGT - OOSTERL. 15 Eerste NedVulcaniseerinr. SCHILDERWERK GEVR. Van Zompelstraat 3-5, Rozenprieel -C5*& Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwachts, onze lieve Man en Grootvader, de Heer JACOB MÜLLER, in den ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam B. Müller-Vos van Zalinge. Heemstede, 10 Juni 1933. Landzichtlaan 48. VOORWEG 41, HEEMSTEDE - TELEF. 28180 ALLE SOORTEN ORIGINEELE PRIJZEN WEDEROM STERK VERLAAGjD Raadhuisstr. 18 Tel. 28113 GEDIPL. TUINB., MEERWEG 39a, HEEMSTEDE IG. J. VOORN, Leidschevaart 436 - Tel. 1540S 30 ct. per pond TELEF. 28033 De fijnste Noord Holiandsche gras Edammers wegende ruim 31/2 pond per heel kaasje98 cent. De allerfijnste margarine met 40% roomboter, nu 54 ct p. pond. Roomboter bereid uit gepasteuriseerde room" met Rijkscon- tröiemerk8S cent p. pond. Zwarter's extra Slaolie Goud etiket"perjflesch 45 cent. 3 flesschen prima kwaliteit Limonade te zamen f 1.25. Sma ken zijn: Frambozen, Sinaasappel, ^Citroen en^Grenadine. I Groote flesch Parmesan kaas Cz. Blackwell f 110 I Groote flesch Tomaten Calsup f 0.50 Mandarijn marmelade jf 0.45 Onze kwaliteiten staan hoog er, ja zelfs veel hooger en prijzen nog lager Wegens uitbreiding is de winkel tijdelijk achterom Ja, het. staat er werkelijkvoor f 36.- kunt U een fiets koopen, die van de allerbeste materialen in de befaamde Stokvis-fabrieken gemaakt werd. Een uitstekende fiets, compleet met zwarte Dunlopbanden, celluloid stuur, tasch met inhoud, kettingkast, buisbagage drager, seinlicht en koperen bel. Waarom zoudt U nu nog vachten? Ontwikkelen f 0.15 per Film Afdrukken 0.05 'stuk Ons depót voor Heemstede is gevestigd bij BINNENWEG 57 TELEFOON 28214 ER IS MAAR één KWALITEIT, DIESTEEDS VOLDOET, DE BESTE! Alleen gevestigd ANTHONIESTRAAT 81 - HAARLEM Telef. I5795 - Postgiro No. 187096 'Hierbij een klein overzicht onzer prijzen Iste Kwaliteitsprijs op de landbouw-Tentoonstelling October 19321e Alkmaar VET KALFSVLEESCH p. pond Blinde Vinken.... f 1. Wiener Schnitzel.. 1. Lever 0.60 Nieren, per stuk.0.60 Hersens, per stel 0.20 Tongen, per stuk.0.60 Pooten. per stuk.. „0.20 Zwezerikken0.60 Vet0.40 p. Dond Cöteletsf 0.40 Poulet0.50 Lappen0.50 Rollade„0.60 Borst (gevuld)0.60 Nierstuk„0.70 Ribstuk„0.60 Fricandeau0.90 Oesters ,1. 1e klas HOLL. RUNDVLEESCH p. pond Dominostuk. Contre ïilct. Biefstuk Doorregen Lappen f 0.30 Poulet0.30 Gehakt0.30 Klapstuk0.30 Magere lappen0.40 Rlblappeu0.45 Rollade0.45 Rollade (rib of lende) 0.55 Rosbeaf0.55 Ribstuk (opgemaakt)0.60 Lende-Staartstuk.0.65 Entre cote i 0.65 p. pond 0.65 0.65 0.90 Haas (gelardeerd). 0.90 Chateau briends.1. Niervet 0.25 Nieren, per stuk.0.25 Pooten, per stuk.0.20 Hersens, per stel.. 0.20 Staart, per stuk.0.60 Tongen, per stuk 1.50 Gerookte tongen.. 2. BLANK VARKENSVLEESCH p. pond p. pond Hamschijff 0.20 Platte ribben„0.25 Kluiven 0.05 Rollade 0.50 Fricandeau0.60 Fi'et„0.60 Lever„0.40 Tongen, per stuk0.25 Pooten, per stuk.. 0.05 0.10 Doorregen Lappen f 0.25 Karbonade (schouder) 0.40 Karbonade (haas)0.50 Magere Lappen.0.50 Saucijzen0.40 Verscbe worst0.40 Pekelspck„0.25 Vefspek0.20 Gerookt mager spek 0.25 Reuzel0.25 Nieren, per stuk ALLES ALTIJD VOORRADIG Gerookte Tongen en Hammen met been Lamsbouten - Alle soorten vleeschschotels Klaargemaakte Spinnekoppen - Lamsruggen Hooren en bezorgen door Haarlem en Omstreken zonder prijsverhooging „GOEDKOOP" en „GOED" moet men zoeken, ALLEEN bij QUIST zjlt U succes boeken GEEN SLACHTHUISKOSTEN 't Sparen gaat nu extra-vlug! Thans bij circa 200 artikelen Zijlstra-spaarzegels! de fraaie serviezen! Bijvoorbeeld: een keurige gebakschaal van 20 zegels nu voor 14 zegels, 'n kop- en schotel van 13 nu voor 10, 'n eierdop van 8 nu voor 3 zegels, enz. voor Zijlstra-spaarzegels! Ongelooflijk voordeelig! Voor 3Vs spaarzegel al 'n prachtig theelepeltje, voor 4 'n taartvorkje, voor 71/» een tafel-lepel of -vork, enz. Leest alle bijzonderheden in de prijscourant! 3 pond noten TEZAMEN (1 pond Paranoten, 1 pond wal noten en 1 pond hazelnoten!) 4 heele blikken busgroenten T|^^c met4spaarzegelsTEZAMEN Iww (spinazie, andijvie, snij- of spercieboonen) 1 blik ananas met pakje pud ding - Vs zegel - TEZAMEN Perziken, per groot blik. 38c Cornedbeef, per blik 18c Grove rijst, p. pond 6 - 7 - 12c Havermout, p. pond 6 - 10 - 14c Abrikozen, p. pond 14-25-35c Tutti frutti, p. pond 18-28c Koffie p. V2 pond 22-28-35-40-50c Thee p. ons 20-25-34-42-48c met spaarzegels voor fraaie serviezen en smaakvol tafelzilver! ZULSTRA feTRAl^ ■nniimii TELEFOON 10497 ZAKSTRAAT 8 AN TH RACIET, OOK VOOR LEVE RING IN JUNI,TEGEN LAAGSTEN ZOMERPRIJS Aanmelding vóór 10 Juli a.s. tot deelname aan een tocht met op 31 Augustus a.s. bij een der commissieleden. C. R M. VAN EMPELEN. Binnenweg 28. P. C. OOSTERHOORN, Raadhuisstraat 6. N. WILDSCHUT, Voorweg 41. HEEMSTEDE. Cbr. Opleidingsschool voor de M.U.L.O. diploma's A en B, voor de Kweekschool, de M.T.S. en de hoogere klassen der H.B.S. DRIEJARIGE CURSUS. Onderwijs in alle vakken L.O., de moderne talen, Wiskunde, Boekhouden en Handelsrekenen, on met den nieuwen cursus ook Machine-schrijven. Geen extra bijdragen. Aangifte van nieuwe leerlingen bij het hoofd der school D. J. v. d. STAM, Adr. Pauwlaan 25. Telef. 28204. Chr. School tot opleiding voor H.B.S.Lyceum, enz. Zesjarige cursus. Alle vakken van het L.O., benevens Slöjd in de eerste 3 klassen. Fransche cursus na schooltijd. Geen extra-bijdragen worden van de ouders gevraagd. Aangifte van nieuwe leerlingen, die 1 Sept. a.s. G jaar moeten zijn, bij het hoofd der school D. J. v. d. STAM, Adr. Pauwlaan 25. Telef. onder schooltijd 28204. BOSBOOM TOUSSAINTSTR. 18 - Tel. 28690 Chr. School voor L. O., aansluiting van de 6e klas aan het U. L. O., H. B. S., Lyceum, enz., 7e klas voor eind onderwijs. Alle vakken van het L. O., Slöjd in de eerste 3 klassen, zwemonderricht, Fransche cursus na schooltijd. Geen extra-bijdragen. Aangifte van nieuwe leerlingen, die bij den aan vang van den nieuwen cursus (1 September a.s.) 6 jaar moeten zijn, zoo spoedig mogelijk bij het hoofd der school, Jb. KIJNE, Voorweg 29, Tel. 28690. RAADHUISSTRAAT 94 TELEFOON 28079 PEKELVLEESCH p. ons f 0.14 p. pond f 0.30 Schoudercarbonade f 0.40 p. pond ZONDAG 18 JUNI a.s. en DONDERDAG 22 JUNI a.s., af 3.- p. p. ZATERDAGTa.s. vanaf 2 uur en vervolgens elk half uur naar Kraantje Lek. Kinderen 10 ct, ouders 15 ct. per persoon. Inlichtingen en plaatsbespreken: GARAGE ECONOOM, Tempeliersstraat 54, Tel. 15074 Vanaf I Juli t/m Sept. wekel. 3 en 5 dagen naar de Ar dennen, a f 10.- en f 15.- per persoon. If waar moet dat gebeuren? bij BINNENWEG 40, Tel. 28431 Werkplaats H A EM STEDELAAN OLIE - BANDEN - BENZINE in de collectebussen van het HEEMSTEEDSCHE CRISISCOMITE op ZATERDAG 17 JUNI, de groote BLOEMPJESDAG JAN VAN WIJK Brouwersvaaril06,Tel. 10748 Tuin grint 1 x gezeefd f 1.00 p. H.L. 2 x gezeefd 1.15 ongezeefd 0.95 grof 0.95 bruidsuikers 1.20 Schelpen v.d. tuin 0.80, graf 2.50 gebrande v. kippen 2.50 Duinzand v. kinderen 0.70 Rivierzand v. kippen 0.90 Zwarte grond 0.80 Rotssteen p. 100 K.G. f 3.50 Graszoden per stuk f 0.03 Turfstrooisel heele baalf 4.00 halve baalf 2.25 per zak f 1.00 Turfmolm per zak f 0.70 HEDEN BESTELD - MORGEN BEZORGD Kousen f 1.40 - Onze Reclame MAT ZIJDEN Kous f 1.10 1^/3lpa,'.'r 10% korting- - Sportsokjes wit en gekleurd van f 0.35 tot f 0.55 - Heeren- en Jongens Sporlkousen Krimpvrij en Kleurecht Badpakken-wol, de grootste keuze in de nieuwste Wolsoorten I Handwerkkleeden ruim gesorteerd - Onderricht gratis hehalve Zaterdags na 6 uur BILLIJKE PRIJZEN LEERT AUTORIJDEN per cursus f 15.- Haarl. Chauffeursschool Kennemerstraat 62 Markiezen en Zonneschermen kunt U het best en voordee- ligst laten maken bij Th. J. v. Schooten, 2e Vooruitg.str. 13. Mevr. D. Appelboom-Pars, Kruisstr. 17 (ing. Ridderstr H'lem, gev. als MASSEUSE (verpl.ster). Spr. uur 24 u. ROEI-ZEIL BOOTEN f 37.50. Bootwerf Nihot, Oostzanerdijk 1-3, Amster dam. Telefoon 60950. Markiezen en Zonnescli. Ie klas afwerking (goedk.) Willemsen Zn. Kerkstr. 2 Tel. 15957 MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken, Sophiastr. 2zw., Hrl.Traml. 4 TENTEN. Strandtent huisjes- mod. 2 x 2 x 1.80 f 10.—. Compleet. Kampeertent wa terdicht f 15.Magdalena- 11, zijstr. Gierstraat. Mevrouw bel op 16910 voor Uw gebruikte meube len en zolderopruimingen aan H. W. Dames, Jansweg 14 Alle voorkomende schilder en water verf werken onder garantie. J. H. LEUVEN, Resnovapiein 28. B.z.a. Werkloos Schilder Cond. bill. Br. ond. no. 57 bur. v. d. blad. PIANO- EN THEORIELES Ensemblespel d. Leerl. der hoogste kl. A'damsch Con- serv. Julianapl. 5, H'stede Auto's te huur met of zonder chauffeurs vanaf f 10.-per dag. Achterweg 12, Heemstede. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede. Tel. 26286 BAAY CANO'Sen Acces soires (ook Canowagens), ELPEKA, Zandv .laan 6, Heemstede - Telefoon 26286 Fa. JOS. LETSCHERT, Doelstraat 26, Telef. 10492. B.z.a.ongeh. WERKSTER voor Woensdag en Vrijdag Br. lett. K. Daudey's Boekh. Heemstede. B.z.a. jonge WERKSTER v. alle dag. Mej A. v. d. Aar Glipperweg 29, Heemstede s'Maand.morg. v. 9- 12u. iem. gevr. om leesportefeuilles te bez. p. fiets Loon f 1.75 Aanm. Daudey's Boekhandel Heemstede. Gevr. net eenv. MEISJE v. d. en n. per 1 Juli Melchior Treublaan 3, bij Wakkerkade Gevr. NET MEISJE v. ,8—12 uur, loon f 3.- p. w. Aanm. 's av. na 7 u. Bosb. Toussaintstraat 31, Heemst. TE HUUR omtrek Postkantoor ongem. Zit-Slaapkamer f 2.50 p. w. Br. no. 59 bur. v. d. blad. Mooi Nijmegen Degelijk PENSION aangeb. in rustig gez nabij bosch en tram f 2.50 p p.p.d. Br. G. Hout zager Hatertscheweg 136, Nijmegen. Nette gevorderde Banketbakkers-leerling gevraagd Br. ond. no. 60 bureau van dit blad PHILIPS RADIO weg. vertr. gl. nieuw van f 195.- v. f 49.50 Radio- Gramafoon van f 640.- voor elk a. b. Schermerstr. 8, Telefoon 16950 Solide AGENTEN(tessen) gevr. Verkoop centra-kwi tantie. Aanwijzing trekking N.S.L. Vraagt inl. Achter weg 14, Heemstede. CANO'S EN R0EIB00TEN Verkoop, verhuur en berg. H. Koome Zandv.laan 126, Heemstede vert. Kanowerf C. Bakker Pz. Zaandam. Bill. eond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2zw., Haarlem. Tweewielig Kinderfietsje te koop aangeb. voor meisje (leeftijd v. 4 tot 9 j.) f 15.- te zien Molenaerstraat 34, Haarlem. BAD EN GEYSER te koop z. g. a. n. f 47.50 Gasfornuis J. en R. f 15.- Kampersingel 42 TE KOOP Triumph 2l/2 P.K. '31 f 90.- Douglas 28/4 P.K. '27 f 110.- Eysink '25 f 22.50 Lange Heerenvest 108 TRIPLEX NOODIG! vr. pr. Goedkoopste Triplex- handel Hagestraat 5 H'lem Telefoon 12810 Te koop zeer mooi M EISJES RIJWIEL f22.- Dames en Heerenfiets elk f 25.- prima. Spaarnwouder- straat 90.- Dames- en Heeren Jongens- en Meisjes- fietsen te koop met garantie. Spotprijzen Meeuwenstraat 2 (H.N.) Een partij Weckflesschen alle mat. f 0.10 p.st. en een groote vliegenkast f 2.50 Brouwersstraat 4 Haarlem Te koop HONDENHOK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3