s KWAK MODELKAMERS TRANSPORTEN Gierstr. 16-18 - Tel. 10342 VAN HOUTEN C0R0N0 ITEM WOOD-MILNE Schilderwerk is Vertrouwenswerk Het Drama der Wolkenkrabbers D.I. BRAADKPKN PIEPKUIKENS GEEFT UW ÖPDRACHT TOT KOOP VERKOOP HUUR VERHUUR AAN N.V. RUND-, VARKENS- EN VET KALFSVLEESCH Voor Reclame P. GORT LUXOR gr at is O.TH.DANTUMA G. KOOPMAN N.V. van der Sluijs' Hofnar Sigaren JOHs. VAN EL - Tel. 28934 - Laan v. Insuiinde 30 - Heemstede f3.50— AUTOMOBIELBEDRIJF VOETVERZORGING C. VAN WIERINGEN Vleesch- en Veehandel, NOORD-BRABANTSCH SCHOENENHUiS KENNEL KLEIST heeft te koop JONGE BOKSER, JONGE SPANIELS DWERG SNOUTZER DUITSCHE HERDER RADIOPROGRAMMA i Fa. F. 00STERH00RN en Zn. E. H. KERKHOVEN Bedrijfskleeding- Industrie VULPENHUIS MEIIER Jr. Metselaar-Schoorsteenveger HEEMSTEEDSCHE RADIO-CENTRALE 4 MARKIEZEN Rookt onze RECLAMESIGAAR LEDERWAREN w. EN SPORTARTIKELEN^, CAMPLAAM4I HCEM/TEDE PLAKZOLEN EN HAKKEN Heeren Zolen en Hakken f 1,75 Dames Zolen en Hakken f 1.40 Groote afslag van eerste kwaliteit Prijzen van Rundvleesch Deze lage prijzen zijn van den winkel afgehaald. Binnenweg 88 - Tel. 29036 G. KALF, PIJLSLAAN 17 „Westerhout" ee bü •wA""» va° „t een prachtige Jampot PERMANENT WAVE met OLIE SENSIBEL f 5- f 5- KONINGSTRAAT 17 Bij HAARLEM Eigen Reparatie-Inrichting EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING H IOH. DE LAAT, Schouwtjesplein 4 SCHOORSTEENVEGER EN METSELAAR Het beste adres veor burgerwerk en witwerk A.G.G.M. GIORGIS EN ZOON Het is U bekend, dat de Heeren en Jongens Schoenen Meisjes Schoenen Uu,bi,ionder,ï,,"< MAATKLEEDING MAISON DAMES - Ged. Oude Gracht 11B Telef. 15858 - Houtvaartpad 206 - Haarlem EEN GOED VERZORGD EN ONGESTOORD GEEFT U DE HAVENSTRAAT 8-TEL. 28614 r,';T'iï?P-v 'i- DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT *1 1 '.■T' •TT -r^i V A TN n«P< T k. TT k T TA T TFt T~» ATT /T/XTk k T T A T A T fi I I JL. r RAN DOE (Vrijblijvend te bezichtigen) Complete Meubileeringen Betimmeringen door geheel Nederland Dames- en Heerenkapper. GEVESTIGD 1892 Raadhuisstraat 6 - HEEMSTEDE - Telefoon 28090 - - ZONNESCHERMEN ROLLUIKEN 'T GOEDKOOPSTE ADRES G. G. Verwey en A. v. Zijp Oranjeboomstrant 132. OFFICIAL FORD SERVICE DEALER HEEMSTEDE BLEEKERSVAARTWEG BIJ KERKLAAN GEEFT, MET MODERNE WERKTUIGEN en MODERNE WERKMETHODE DE BEST Van Oosten de Bruynstraat 713 Tel. 12596 b/d halte Schouwtjesbrug 6 Ct. SUMATRA Wij geven thans bij aankoop van 10 stuks één extra. Per kistje 1015 0/o korting. van 10 voor 8 c., van 8 voor 6 c., van 6 voor 5 cent. PROBEERT U DEZE MERKEN EENS. WIJ HEBBEN HIER REEDS VELE KLANTEN OP. WEET U NU WAT LEKKER IS? Gehakt30 ct. Poulet35 Lappen doorregen 35 Lappen, mager10 Riblappen45 Braadstuk42 Rollade40 ct. Roastbeeï50 Ribstuk45 Lende50 Biefstuk70 Haas ..........40,, 2 p. Gehakt half om half, 1 p. Varkensvet 55 cent Gebraden Roastbeef28 cent per 1/2 pond Pekelvleesch25 Ham, iets fijns30 33 33 33 33 33 33 33 33 vraagt prijsopgaaf zonder verplichting SIGARENMAGAZIJN Wagenweg 138 - HAARLEM TELEF. 17140 SOUND THEATER Van Vrijdag 16 Juni 1933 af, vertoonen wij twee prachtige Filmwerken, die U wonderen van filmkunst te aanschouwen geven. met THOMAS MEYGHAN, MYRNA LOY en MAUREEN O'SULLIVAN (bekend uit „TARZAN") in de Hoofdrollen. Een aaneenschakeling van avonturen, moeilijkheden, drama, sensatie en jonge liefde, te midden van het volle werkende leven in de wereldstad. Ons andere Hoofdnummer: TCHEKA, MET KAY JOHNSON EN NEIL HAMILTON. Een verhaal uit Sovjet-Rusland, boeiend en origineel van inhoud, met eminent spel en vele sensationeele verwikkelingen. Zondag 4 voorste.lingen, aanvang- 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2,30, 7 en 9,15 uur. Op de overige dagen 1 avondvoorstelling, aanvang 8,15 uur. WOENSDAG MATINEE, aanvang 2.30 uur. Geen toegang beneden 14 jaar. Wat Luxor brengt is ALTIJD GOED een fraaie Koffiekan ''"ba aankoop 12 j a ICattetonge11 een èoo» an t bij aankoop (alleen cassabon-a.t. S/GAREN SIGARETTEN TABAK voor de verfijnde rookers VSS//SS/S////SS/////SS////S//SSSSS//SSS///SS//S//SS' het chemisch meest volmaakte preparaat geeft een zachte, natuurlijke golf en krul Telefoon 116 8 5 ZIJLSTRAAT 90 TELEFOON 11161 ENORME VOORRAAD 1e KLASSE MERKEN VUL PENNEN EN -POTLOODEN MODERNE KLEUREN Vraagt onze DANTUMA VULPEN met 14-karaats gouden pen Indien wij U de vraag zouden stellen „Waar koopt U het beste Uw Vak-, Sportkleeding en Ondergoederen?" dan zoudt U zeer zeker antwoorden: KORS - Koningstraat 17 Immers aan den naam KORS is BETERE BEDRIJFSKLEEDING ten nauwste verbonden OVERALL'S in Khaki, Blauw en Wit 2.75 2.90 3.50 4.25 MELKSLIJTERS en IJSCO-JASJES 2.— 2.25 2.40 2.60 2.95 SLAGERSJASSEN, KOKSBUIZEN en KRUIDENIERSJASSEN 2.25 2.95 3.25 3.50 iBSS GLIPPERWEG 40 H EEMSTEDE TELEFOON No. 47 BENNEBROEK SPECIAAL ING ER ICHT VOOR DEN VER HUUR van Luxe- en Bedrijfsautomobielen Laat uw voeten in orde houden. Wij verzorgen uw voeten vakkundig. Electr. Pedicure Inrichting Telefoon 14827. VRAAGT PRIJS EN DON DIT IE! OLIE BENZINE BANDEN STALLING BORNEOSTRAAT4 HEEMSTEDE TELEFOON 28444 Ridderstraat 18 HAARLEM TELEFOON 13310. Schouwtjeslaan 27 - Haarlem - Tel. 16238 Levert alleen Iste kwaliteit Wild- en Gevogelte uit eigen Mester ij tegen billijken prijs Soepkippen versch geslacht 45 ct. p. pond panklaar 50 Fijne Braadkuikens p. stuk 50, 60 en 75 ct. Braadkippen p. stuk van f I.- tot f 2.- Poulardes f 2.25 en f 2.50 Kippenpoulet (in iedere hoeveelheid) 50 cent per pond Bestel s. v. p. heden voor morgen. Thuis bezorgen door Haarlem en Omstreken. haar 10e filiaal geopend heeft, WAGENWEG 124 Tel. 16160 Is het U echter ook bekend welke kwaliteit vleesch door haar verkocht wordt En tegen welke lage prijzen Wilt U eens een proef nemen BINNENWEG lA b/d IJzeren Brug ZOO JUIST ONTVANGEN: met Rubber onderwerk in maten: 28—31 f 2.76 36—39 f 3.50 3235 f 3.10 40—47 f 4.50 lste soort prima rubber, hout gepend, met tusschonzool. 25—27 f 1.95 32—35 f 2.65 28—31 f 2.30 36—39 f 2.95 alleen beter genre van reeds jaren bestaande zaak ZOMERJAPON MAKENf8.- JAPON PASKLAAR, dus geheel in elkaar ge regen en op maat gepastf 2.50 ALLEEN BIJ Tevens Pension voor alle soorten huisdieren en voorkomende werkzaamheden aan huisdieren. SLUIT U HIERBIJ AAN Aansluitkosten f 15.- Contributie f 2.- per maand

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4