VAN LENT MET SPOEDTAX J. E. LEUVEN voor HEEMSTEDE en de HOUTPARKEN G0EDK00PE MARKEN VOOR REISDOELEINDEN NIEUWE H0LL. HARING cent 30 Juni 1933. 10e Jaarg. No. 26 BILLIJK EN GOED NEUTRAAL WEEKBLAD S.V DRUKKERIJ YOORHEES OE ERVEN LQOSJES DE TWENTSCHE BANK N.V. GARAGE„BOSCH en VAART" Toeren in Luxe Auto s i 3.50 per uor UW ADRES' A. SCHUTTER Voor Schilderwerk BINNENWEG 6 TELEFOON 28447 C. J. GUDE - CUISINIER Oplage 5000 ex. Vrij voor controle- METSELWERK WIT- en TEGELWERK is )ol EERSTE HEEMSTEEDSCHE IJSBAR HEEMSTEDE Tel. nos. 28270-28331 Safe loketten vanaf Fl. 5. per jaar Bewaring van waards-pakketten nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. Bil DE PROMOTIE VAN ..EENSGEZINDHEID" BIJ KAMPEERTENTEN Goud-, Zilver en uurwerken is: A. KOPJES NIEMAN RIJDT MEN VEILIGER Garage Camplaan 4 „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden- -DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Het ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Graoht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar KERKLAAN 39 1/1 Liter f 0.70 met gratis 10 Bekers 1/2 „0.40 5 1/4 „0.25 2 Groote flesschen Gazeuse Limonade 0.19, kleine f 0.15. Bezorgt, ook des Zondags, thuis zonder prijsverhooging De Us-salon is geopend tot 's avonds I? uur. BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Boekhandel D. van Mourik, Bronsteeweg 4a. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Als Parijs Slaapt". HEEMSTEDE. Maandag 3 Juli, 8.15 u. Orgelconcert, Kapel Nieuw-Vredenhof. Vrijdag 7 Juli. Vergadering O.S.P., Café v. d. Heuvel, Valkenburgerlaan hoek Camplaan. Vrijdag 7 Juli, 210 u. Lathyrus-tentoon stelling, Hotel Lommeroord. Het is, dunkt mij, wel geheel overbodig om aan de ingezetenen van Heemstede de Harmonie „Eensgezindheid" voor te stellen. Dit muziekgezelschap liet in den loop "vair zijn 30-jarig bestaan reeds zooveel ui zich hooren en heeft in letterlijken als in figuurlijken zin een zoodanige k ink bij de burgerij gekregen, dat zijn ,oede reputatie geacht mag worden ge- estigd te zijn. Het is „Eensgezindheid" dat steeds pontaan weet mede te leven en kleur geven aan gebeurtenissen, die een muzikale verluchting vragen. „Eensgezindheid" geeft concerten in (iroenendaal en op het Raadhuisplein gaat rond door de gemeente bij feesten en jubilea. Sinds haar zilveren feest in 1928 gingen haar prestaties „semper cres cendo". In een kort tijdsbestek van 4 jaar promoveerde zij van de 3e afd. naar de afd. „Uitmuntendheid". Maar, zooals dat gaat bij het klimmen op de ladder: de levensstandaard wordt ook hooger. Zoo moeten nu nieuwe instrumenten worden aangeschaft en zijn ook nieuwe partitures. noodig. De kas laat deze extra uitgaven echter niet toe. Door de tijdsomstandigheden zagen vele dona teurs en kunstlievende leden zich noode gedwongen om hun jaarlijksche bijdrage te verminderen. „Eensgezindheid" gaat daarom een beroep doen op de ingezetenen en, het ligt geheel in haar lijn, door het maken van een muzikale wandeling, op de Zaterdagen 1, 8, 15 en 22 Juli a.s. In- tusschen zullen vriendelijke dames een lijst laten circuleeren, waarop de in gezetenen hun sympathie en waardee- ling tot uitdrukking kunnen brengen voor hetgeen de harmonie in den loop der jaren wist bij te dragen om den goeden toon er in te houden! De harmonie, wier naam een voór- teeken bleek te zijn voor het slagen van haar ondernemingen, moge ook hier slagen en zich de noodige middelen zien toevloeien om haar stand in de nieuwe klasse naar behooren te kunnen op houden. Haar Eere-Voorzitter wenscht haar dit van harte toe. Autoritten van Bosch «n Vaart naar 't Station Speciaal adres voor TROUW-flUTü'S en ook voor GROOTE AFSTflHDEH. Telefoon 146 6 5 Aanbevelend, „Vit. GRAAL, Schouw tjeslsan 23. AUTOTOCHT MET DE OUDEN VAN DAGEN. Zoo tegen half twee Vrijdagmiddag wordt het merkbaar drukker met het autoverkeer. Op ver schillende paatsen in de volksbuurten als Indische buurt, Haemstede- en Resnovaplein Voppen voor verschillende woningen fraaie luxe auto's, om ouden van dagen en gebrekkigen te laten instappen voor een middagtoertje. In huize St. Bavo, waar zich een groot aantal gegadigden voor dit uitstapje bevinden, heerscht den geheelen morgen een drukke stemming. De radio heeft den vorigen avond geen gunstig weer voorspeld, maar dankbaar zijn zij als in den vroegen morgen het zonnetje hen wakker maakt. Uit!!! Vooral voor lien, die dag in, dag uit van bed naar stoel en van stoel naar bed gaan, die nooit iets anders zien dan wat toevallig langs het raam van hun woning gaat, is het „uitstapje" reeds dagen tevoren het onderwerp van den dag. De Kerklaan is ook nu weer de verzamelplaats. Mevr. Quarles van UffordDolleman, Zr. v. Ketel en de heer Tromp, chauffeur van huize „Oud Berkenroode", zijn druk in de weer om de oudjes van Huize St. Bavo een plaatsje te geven. En gedurig komen auto's aanrijden die andere passagiers hebben opgehaald en zich hier bij den stoet aansluiten. ZEILMAKERIJ P. 'THART Kloosterstraat 97 Haarlem - Noord Aan den oproep om auto's beschikbaar te stellen is spontaan voldaan. Natuurlijk, want wie eenmaal zijn auto voor dit doel beschikbaar i heeft gesteld, wil dit de volgende maal weer doen, omdat hij gaarne getuige wil zijn van de genietingen der oudjes op zulk een tochtje. En dit is een gelukkig verschijnsel, omdat bijna zonder uitzondering alle deelnemers een volgend jaar weer van de partij willen zijn en anderen die tiog niet mee durfden, door Zr. Derks „bewerkt" worden het er op te wagen. Wij hebben dit jaar als bestuurders een bruidspaar. En als zij voor huize St. Bavo komen, wordt voor beide auto's een fraai bloemsftuk naar buiten gebracht en aan de auto bevestigd. Als tenslotte de plm. 30 oudjes uit Huize St. Bavo en de 90 uit de gemeente een plaatsje in de eenendertig auto's hebben, zet de stoet zich, voorafgegaan door de motorbrigade, in bewe ging, nagewuifd door de vele belangstellenden. En dan gaat het in een matig gangetje, de heer Tromp geeft het tempo aan, en die zorgt wel dat het niet te snel gaat, omdat het een uitstapje en geen autorace is, langs Heerenweg, Zandvoortschelaan naar Aerdenhout. Waar naar toe? Wij weten het niet. En dat is altijd het aardige van zulk een toertje. Alleen de bestuur ders weten het en die hebben ieder een aardige briefkaart, welke geteekend is door Br. Ver meer, en die de route aangeeft. Vogelenzang „de Zilk", ja, het gaat op Noordwijk aan. De file auto's trekt de aandacht van de men- schen langs den weg, ook op de tuinen en even wordt het werk gestaakt om ons na te wuiven. liet weer is schitterend voor zulk een tochtje: voor reparatie aan Valkenburgerl. 2 GRATIS PRIJSOPGAAF een bedekte lucht, dus wij worden in ons uit zicht niet gehinderd door fella, zonnestralen, die, soms bij het nemen van een bocht, opeens in de wagen schijnend, zoo hinderlijk kunnen zijn, vooral voor wat oude oogen. Zoo naderen wij Noordwijk, het oude visschersdorpje, en zwenken dan rechtsom naar Noordwijk aan Zee. Hier is volop te genieten van de heerlijke natuur. Wat liggen die villatjes er schitterend tusschen dat jonge dennegroen. Badgasten langs de boulevard wuiven ons toe. De zee is vrij rumoerig. „Wor-je niet zeeziek," vraagt een oud baasje aan zijn ega! „Niks hoor! Ik zou nog best eens willen pootje baaien, net ais vroeger met de jongens, hé!" Tromp voert ons tusschen de duinen door in de richting Katwijk. En maar steeds verder van huis. Wassenaar! „Hier zitten nog wel centen," zegt er een, wijzend op de fraaie aanleg van parken en viliatuihen. Hier worden wij weer begeleid door de Wassenaarsche mo.torbrigade, zoodat wij goed in file blijven. Als wij zien dat in een nauw laantje alle 'Doornen door aan rijdingen van passeerende auto's zijn ontveld, is dit wei even een angstig rijden, maar het geleide der mannen van de wet geeft een rustig gevoel. Stop! Hotel „de Kievit" zien wij op een groot bord staan. En spoedig zitten wij op een groot terras onder kastanje- en beukeboomen en zorgt een legertje van dienstertjes voor een heerlijk kopje thee en een koekje. Maar wij zijn er niet de eenigen. Duiven pikken ook graag een kruimeltje mee, en dat zij hun portie kregen is begrijpelijk. Hier was ook nog een extra verrassing. In elke wagen was voor onderweg gezorgd voor een snoepje, een geschenk van de firma Haber- mehl. Maar ik heb reeds gezegd dat wij een bruids paar aan het stuur hadden. En deze hadden behalve hun beide wagens ook nog een groote kist bruidsuikers beschikbaar gesteld. „Dat is van de bruid," zei Mevr. Quarles. En al spoedig daverde het door Wassenaars dreven „de Bruid en de Bruidegom gaan nooit verloren" en „Lang zullen zij leven". Een der oudjes hield daarna nog een „feest rede", die, gezien de pret die het bruidspaar hierover had, zeker wel in den smaak viel. Met zooveel oudjes en gebrekkigen duurde het instappen vrij lang, en dan gaat het nog eenigen tijd door de villaparken van Wassenaai, om dan over de Deil en Oegstgeest weer huis- waarst te keeren. Om kwart over 6 arriveeren wij weer in Heemstede, waar ieder weer naar zijn woning wordt gebracht. Wij'gaan nog even mee naar Huize St. Bavo. Daar heerschte een geweldig opgewekte stemming. De zustertjes moesten gauw weten waar ze geweest waren. En met Mevr. Quarles en Zr. Derks tusschen hen in schalt door het huis „Lang zal Mevr. Quarles en Zr. Derks leven. Ja, zoo prettig waren ze nog niet uitgeweest. En of ik nu zoo vriendelijk was, om het comité en alle autobezitters en bestuurders en de firma Habermehl in de krant te bedanken voor dezen zoo prettige» middag. Wat ik hierbij gaarne doe. Behalve aan de bezitters van auto's ook een woord van dank aan hen die financieel bij droegen. F. ZONNESTRAAL-COLLECTE. De Zonnestraal-collecte op Zaterdag j.l. alhier gehouden, heeft ƒ395.15 opgebracht. Na aftrek der onkosten kon 382.77 aan de vereeniging Zonnestraal worden afgedragen. Het Comité dankt allen, die door hun mede werking dit prachtige resultaat hebben doen bereiken. VISCHH ANDEL 1e kwaliteitVerscheenger, vischwaren Fijnste NIEUWE HOLL. HARING BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 DE HEEMSTEEDSCHE ORATORIUM- VEREENIGING OP CONCOURS. Woensdag 12 Juli zal de Heemsteedsche Oratoriumvereeniging, directeur de heer H. J. Arisz, deel nemen aan het zangconcours te Vianen. Het koor zal uitkomen in de tweede afdeeling gemengde koren, met verplicht werk „Winter" van J. P. J. Wiers, en ais vrij werk „Den Uil" van Alphons Diepenbrock. ORGELCONCERT. Op Maandag 3 Juli 1933, om 8.15 uur n.m. (precies), zal in de Kapel Nieuw-Vredenhof wederom een orgelconcert worden gegeven door den heer Egbert Vos (organist der Kapel). Het programma luidt als volgt: 1. Toccata C. gr. t., J. S. Bach. 2. Soeur Monique, F. Couperin. 3. Sonate c. kl. t., F. Mendelssohn. a. Grave, b. Adagio, c. Allegro maestoso, d. Fuga. 4. a. Prière du matin b. Aangelus Jos. Jongen. c. Prière du soir 5. Ie deel uit Sonate a. kl. t., J. Rheinberger. 6. Intermezzo, J. Rheinberger. 7. Koraalfinale, Egbert Vos. „Halleluja lofgezongen". CONCERT IN „GROENENDAAL". Zondag 2 Juli a.s. zal de R.K. Harmonie „St. Michaël", directeur de heer H. W. Hof meester, een concert geven in het Wandelbosch „Groenendaal", des namiddags van 35 uur. Het volgende programma zal uitgevoerd worden: 1. Aux Bords du Rhin, marsch, J. Martin. 2. Stradella, ouverture, Flotow. 3. Urn Herz und Hand, valse, C. Faust. 4. Pastorale, fantaisie, Sam. Vlessing. Pauze. 5. Diamant, Polka voor Piston, J. Reynaud. 6. Les Jours de Soleil, ouverture, H. Kling. 7. A Toi, valse, E. Waldteufel. 8. Cavalerie Légère, ouverture, Suppé. 9. Finale. LATHYRUSTENTOONSTELLING. De Tuinliedenvereen. „Aerdenhout en O." houdt op Vrijdag 7 Juli, van 210 uur, een Lathyrus-tentoonstelling in Hotel Lommeroord. BLOEMPJES-COLLECTE CRISIS-COMITE AFD. HEEMSTEDE. Wanneer wij ons den stroomenden regen van 17 Juni j.l. in herinnering brengen, die vooral vóór den middag het verblijf op staat vrijwel onmogelijk maakte, moet allereerst wel een woord van welgemeenden dank van het hart aan collectrices en collectanten, die, met ijver voor het goede doel bezield, de woede der elementen getrotseerd hebben, teneinde onder deze teleurstellende omstandigheden nog het best mogelijke resultaat te bereiken. Het is dan ook zeker voor een groot deel aan de toe wijding van deze medewerkers te danken, dat de bloempjescollecte van 17 Juni nog een bedrag van ƒ489.93 in onze kas heeft doen vloeien. Eene vergelijking met het vorige jaar, toen wij met onze bloempjes-collecte een resultaat van 1600.mochten boeken, is onder deze allerongunstigste omstandigheden dus nauwe lijks te maken. De Eerste Heemsteedsche Wij brengen allen geefsters en gevers dank voor hunne bijdragen en mochten er onder Heemstede's ingezetenen nog zijn, die, onze collecte niet hebbende kunnen bedenken, de opbrengst daarvan nog een weinig willen heipen aanvullen, zoo zij hun hiermede, met onzen dank bij voorbaat,' het Gironummer van onzen Penningmeester: 190210 in herinnering gebracht. CRISIS-COMITE AFD. HEEMSTEDE. VERGADERING TUINLIEDEN. Maandagavond hield de onderlinge tuinlieden- vereeniging „Aerdenhout en O." een zeer druk bezochte vergadering in Café-Rest. Lommeroord. Na opening en notulen wordt allereerst met eenige toepasselijke woorden de heer W. Heere als bestuurslid geïnstalleerd. De datums voor de te houden Lathyris- tentoonstelling werden bepaald op 8 en 9 Juli a.s. Behalve Lathyris zullen ook andere planten en bloemen ingezonden worden. Ook zullen de tuinteekeningen van de laatste prijsvraag en eventueel andere teekeningen van cursussen tentoongesteld worden. Voor inzendingen ter keuring kende de jury, bestaande uit de heeren J. v. Donselaar, Rietvink en A. Klaassen, de volgende punten toe: R. Donkelaar voor groep Begonia Flambuaint 10 punten. C. v. Iperen groep Lathyris 8y2 punt, Bloem kool 9 punten. Ravenhorst groep groenten 8, 8, 7 en 6>/> punt. Ter opluistering had de heer B. Nieuwenhuis een fraaie collectie Crassula Coccinea in gezonden. Inzenders hielden een causerie over het in- gezondene, waaruit een zeer leerzame ge- dachtenwisseling ontstond. Na rondvraag sloot de voorz. de vergadering. PERSONALIA. De heer A. Hoekema, alhier, slaagde dezer dagen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor het doctoraal examen in de rechten. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 27 Juni 1933. A. M. Dekker, Bronsteeweg 15. R. J. Veld huizen, Landzichtlaan 40. J. Geerling, Rijn straat 14. H. J. Harms, Jan Steenlaan 9. C. A. Heemskerk, Raadhuisstraat 26. A. Ph. van Soest, Van Slingelandtiaan 28. J. Potjer, Bosboom Toussaintstraat 16. J. H. Vegter, Raadhuisstraat 50. Wed. W. J. Verleur, Lieven de Keylaan 21. - J. A. A. M. van dei- Weiden, Lijsterbeslaan 14. Extra fijne kwaliteit J. BALM ZOON BI.weg60 BLOEMENDAAL Telefoon 23280 (2 lijnen) ALLE SOORTEN MOOIE VISCH OVERAL THUISBEZORGD

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1