'T RAEDTHUYS" NAAMI Vlees ZOEKT PREDIKBEURTEN CORRESPONDENTIE. INGEZONDEN VOETBAL BINNENLANDSCH WEEKOVERZICHT Inmaak Brandewijn Wijn Brandy Meiwijn per flesch f 0.65 Superieur RAADHUISSTRAAT 46 ALLERLEI .QTOFZUIGERFABRILK M HILVERSUM VAN HUIS JANSEN TRUUS KNOPPER WAGE Het I Varkei Binnenv H DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Zondag 2 Juli. Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Barger. Kapel Nieuw-Vredenhof. Johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Briët. Collecte voor het Schulddelgingsfonds van Nieuw-Vredenhof. Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. Dondorp. Nederl. Protestantenbond. V.m. 10.30 uur: Ds. H. W. Bloemhoff, Herv. Pred. te Heilo. (Met medewerking van het dameskoor.) ZAAK HEROPEND. Het was op den lsten Juli 1893 dat de heer J. Leuven op den Binnenweg 177 een winkeltje opende in waschbenoodigdheden en schoon maakartikelen, met petroleum als hoofdartikel. De winkel bestond uit een gewoon huis kamertje, terwijl achter twee kleine ramen de verschillende artikelen lagen geëtaleerd. Maar toen nu 5 jaar geleden de schoonzoon van den stichter dezer zaak het bedrijf overnam, besloot deze zich meer toe te leggen op den verkoop van speelgoed, parfumerieën en schrijf behoeften. Het eerste artikel heeft een groote plaatsruimte noodig, omdat daarbij vooral van toepasing is het „zien doet koopen". En daar de heer Vermeer geen half werk wilde leveren, en het publiek in de keuze geheel tevreden wilde stellen, moest de voorraad steeds grooter worden, met het gevolg dat den laatsten tijd de winkel meer op een magazijn geleek. Voor het 40-jarig bestaan der zaak meende de tegenwoordige eigenaar, de heer Th. Vermeer, dan ook niet beter te kunnen doen dan een uit breiding aan den zaak te geven die voorloopig aan den eisch des tijds zal voldoen. Reeds van buiten ziet men de groote ver andering. Was er voorheen één groote etalage, nu is deze veranderd in 2 diepingebouwde etalages met in het midden een ruim portiek, dat toegang geeft tot den winkel. Eén etalage voor speelgoed, de andere voor leesboeken en schrijf- benoodigdheden. Electrisch licht, in het plafond ingebouwd en met matglas afgedekt, doet deze etalages des avond in een zee van licht baden. Rondom in den winkel, die vergroot is door het bijtrekken van een kamer, zijn etalagekasten aangebracht, alle voorzien van schuiframen; speelgoed, poppen en gezelschapsspelen, lees boeken en schrijfbehoeften allen in aparte vakken, zoodat alles goed te overzien is. De toonbanken zijn allen voorzien van ruime vitrines, waarin allerhande voorwerpen zijn tentoongesteld. Achter den winkel is een groot pakhuis bij gebouwd, om steeds voldoende voorraad te kunnen bergen. Evenals zijn schoonvader dit had, heeft de heer Vermeer een postzegeldepot der Ned. Posterijen en omdat dit artikel zoo nauw ver want is aan schrijfbehoeften, is het de bedoeling van den heer Vermeer om zijn handel in schrijf behoeften geheel te moderniseeren. Hedenmiddag heeft de heropening plaats. Geheel gereed, zal deze vernieuwde zaak weer een sieraad zijn voor onzen Heemsteedschen winkelstand. VERKEERSONGEVALLEN. Op de Heemsteedsche Dreef had een aan rijding plaats tusschen een auto en een motor rijwiel. De motorwielrijder reed op de Heem steedsche Dreef richting Haarlem en de be stuurder van de auto wilde de Heemsteedsche Dreef dwars oversteken. Vermoedelijk door het slechte uitzicht van de hooge heesters van het plantsoen, dat in het midden van den weg is aangelegd, zagen de bestuurders elkander eerst op het laatste oogenblik en een aanrijding was het gevolg. De motorrijder kwam op den weg te vallen en bekwam een wondje aan het voor hoofd en een schaafwond aan een der beenen. Na door Dr. B. te zijn verbonden is hij per auto naar zijn woning vervoerd. Het motorrijwiel was nogal ernstig beschadigd en van de auto waren de treeplank en spatscherm beschadigd. Zondagmiddag omstreeks 6 uur vond op den Heerenweg bij de Van Merlenlaan een ernstig ongeval plaats. De heer S., die met zijn auto, waarin waren gezeten zijn echtgenoote en drie kinderen, kwam uit de richting Haarlem rijden en wilde de Van Merlenlaan inrijden. Toen zijn auto reeds dwars op den Heerenweg stond tot het inrijden van de Van Merlenlaan, werd die auto aangereden door een andere auto, die met een groote vaart eveneens uit de rich ting Haarlem kwam. De bestuurder daarvan, de heer B., trachtte nog links te passeeren, hetgeen hem niet gelukte, daar hij tegen een boompje terecht kwam, waarna de auto een paar maal over den kop ging. De auto werd daarbij vrijwel geheel vernield. De heer B., die ernstige ver wondingen had bekomen, werd naar het St. Elisabeth's Gasthuis te Haarlem getransporteerd. Een naast hem zittende persoon bekwam geen letsel. De heer S. bekwam een gekneusde pols en snijwonden aan een der handen. Zondagmorgen had op de Zandvoortsche- laan tusschen de Zandvoortschebrug en den spooroverweg een aanrijding plaats tusschen een auto en twee wielrijders. De bestuurder van de auto, de heer B., die op de Zandvoortschelaan, richting Aerdenhout, reed, heeft vermoedelijk niet of niet tijdig opgemerkt dat twee hem tegemoet rijdende wielrijders een teeken gaven dat zij naar links den Leidschevaartweg wilden oprijden. Het gevolg was, dat beide wielrijders werden aangereden. De eene, de heer H., be kwam daarbij een schaafwond aan het hoofd, terwijl van den andere het rijwiel werd be schadigd. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 19 tot en met 24 Juni genomen 472 douchebaden en 34 kuipbaden. Aan 11 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 15 volwassenen gebruik gemaakt. Den heer D. alhier. Wij kunnen tot onze spijt het artikel in den door u gestelden vorm niet opnemen. R.K. GEMENGDE ZANGVEREENIGING „ST. GREGORIUS". St. Gregorius heeft op den 2den Pinksterdag j.l. zijn intrede gedaan in de concourswereld. En de vereeniging heeft dit, dank zij de kranige en eminente leiding van haar dirigent, den heer A. Bak, met een lsten prijs bekroond gezien, in de 4e afdeeling gemengde koren met 302 punten. Als U, geachte lezeressen en lezers, getuige was geweest onder welke omstandigheden wij ge zongen hebben in Rotterdam, dan zou het uw verwondering hebben moeten wekken dat wij toch met een lsten prijs zijn thuis gekomen. En dan behoeft het geen betoog, dat onze ge dachten het eerste uitgaan naar hem die ons dat succes heeft doen behalen. Onzen zoozeer be gaafden koordirigent, den heer A. Bak, kunnen wij „Gregorianen" daarvoor niet genoeg dank baar zijn. Hij heeft zijn muzikale gave, zijn dirigeertalent, in dienst gesteld van onze zoo mooie vereeniging. Hij heeft kans gezien van de groote meerderheid dames en heeren, die nog nooit gezongen hadden, in ruim een half jaar een keurig ensemble, een mooi geheel te vormen. Doch laten de leden nu niet gaan denken, dat alles nu vanzelf gaat, nu wij succesvol uit Rotterdam zijn teruggekeerd. Zeker, het is een schitterende prestatie. Maar laat dit tevens een aansporing zijn om de intenties van onzen dirigent nog meer naar waarde te leeren schatten. Dan kunnen wij ervan overtuigd zijn, dat het concert dat wij eind Juli hopen te geven in het St. Maria-gesticht te Noordwijk, eveneens voor ons een groot succes zal worden. En wan neer wij dan ten tweede male naar concours gaan, dan natuurlijk in de 3e afdeeling en weer een lsten prijs! HET BESTUUR. N.B. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij den heer L. Kühlmann, Iepenlaan 19, Heemstede. R.C.H. WAT KAN DE RACING ONS VOLGEND JAAR BRENGEN? K. De training is op 't oogenblik in vollen gang, wedstrijden worden nu voorloopig niet meer gespeeld, daar dit de trappers voetbalmoe maakt. De leden zelf schijnen dit ook voldoende te begrijpen, want waar vroeger des zomers de verschillende toerelftallen als paddestoelen uit den grond kwamen, is daar op 't oogenblik niets meer van te bespeuren. Honger naar den bal moeten de enthousiasten hebben, wanneer het seizoen weer aanbreekt, zuiver honger! En wan neer dat zoo is, komt daar vanzelf een fel op laaiend, vurig enthousiasme uit voort, wat in twee opzichten een voornaam ding is. Ten eerste: omdat een wedstrijd, waar pit in zit, waar enthou siast om de overwinning wordt gestreden, voor de spelers natuurlijk een prettige beoefening van hun sport moet zijn. Een wedstrijd te verliezen, waarbij men om beurten de kans heeft gehad om de overwinning uit het vuur te sleepen, is toch nog 100 beter, dan te verliezen door lakschheid, door steeds te laat bij den bal te zijn, ja, dus door eigen schuld! Ten tweede: voor het publiek, waar wij toch ook mee dienen rekening te houden. De belangstellenden toch, die ook het hunne bijdragen om dë vereeni- gingen grooter en nog hooger op te brengen, verlangen daarvoor een mooien, spannenden wedstrijd! En dat alles is niet anders te be reiken, dan met trainen, waarvoor zeer veel moet worden opgeofferd. Zooals gezegd gebeurt het trainen zeer serieus, en als we nu het elftal der blauw-zwarte R.C.H.'ers eens nader beschouwen, dan kunnen wij niet anders zeggen dan, dat men het volgend seizoen vol goede verwachting hoopt aan te vangen. De achterhoede toch zal bij voldoende training z'n tegenstanders zeker wel kunnen staan. De middenlinie bestaat uit drie menschen, welke toch zeker een behoorlijke balcontrole machtig kunnen worden, waarbij hoofdzakelijk het tempo dient opgevoerd te worden. Ja, en wat de voorhoede betreft, daar missen we feitelijk alleen een tactischen doorzetter op de middenvoorplaats, maar die is als 'k me niet vergis „in de maak". Alzoodoende hebben we dus een goede ploeg, welke vermoedelijk, voor dat de competitie begint nog wel op één of ander tournooi (de Zilveren Molen van Groenen- daal?) zal moeten proefstoomen om tot een homogene ploeg te geraken, waarbij dan tevens de mogelijke zwakke zijden nog even extra onder de loupe genomen kunnen worden. Dan in September zal de groote slag weer beginnen. Wat zal hij ons brengen? 'k Zal er niet naar raden, maar dit durf 'k nog wel schrijven: Wanneer de Racing ditmaal eens gelukkig start (in tegenstelling met Go-Ahead, dat eerst een paar wedstrijden moet verliezen om op gang te komen) nu dan geef 'k ze eenkans!! Nieuwe aanvallen op den gulden. Maar Nederland is paraat. Gerust stellende verklaringen. 43 millioen goud naar het buitenland. Zaandam wil niet meer betalen. Een loonconflict in Amsterdam op komst. De werkloosheid neemt af. Voor den tweeden maal binnen zeer korten tijd zijn er van buitenlandsche zijde aanvallen op den gulden ondernomen, deden er geruchten de ronde, dat ook Nederland van het goud zou afstappen. Het is echter niet slechts bij buiten landsche aanvallen op ons ruilmiddel gebleven. Ook in ons land blijken er groepen te zijn, die hoe eerder hoe liever een inflatie van den gulden zouden wenschen. f Tot hen, die de inflatie prediken behoort sir* Henry Deterding en juist hij is het, die het vraagstuk van een al-dan-niet goudgulden weer te berde heeft gebracht. In een brief aan de Ned. Maatschappij voor Handel en Nijverheid, raadt hij Nederland aan den gouden standaard te verlaten om in den internationalen handel als klein land met groote kolonies weer een eerste plaats in te nemen. Hij vraagt in dezen brief in hem geen fantast te zien. „Acht lange Indische jaren was ik bankmanager in zilverlanden, toen zilver daar nog de munt was, toen iedereen daar tevreden was, want handel bloeide; ik weet, waar ik over spreek." „Onverkoopbare suiker, omdat de gouden gulden Javasuiker duurder maakt dan de dollar-Cuba-suiker, doch niet omdat de Java- arbeider, of de hoogstaande Nederlandsch- Indische suikerfabrikant niet werken wil ja zelfs beter werkt dan wie ook brengt Nederlandsch-Indië aan den rand van den financieelen afgrond." „Moeten wij practisch naar den bliksem gaan, omdat wij theoretisch gelijk hebben?" „Woorden hebben nog nooit de wereld gered, doch wel daden. Als wij zelfs theoretisch gelijk hebben met onze financieele politiek, doch practisch in de richting van meer werkloosheid gaan (zoowel hier als in Nederlandsch Indië), dan zeg ik volbewust, dan maar theoretisch ongelijk erkennen en practisch werk ver schaffen." Dit is het voornaamste gedeelte uit den brief van „sir Henry", die overal zeer de aandacht heeft getrokken en er waarschijnlijk wel de hoofdaanleiding toe geweest zal zijn, dat de vier nog bestaande goudlanden, Nederland, Zwitser land, Duitschland en Frankrijk, eenstemmig hebben besloten niet van den gouden standaard te zullen afgaan. Onze nieuwe minister van financiën, Mr. F. J. Oud, heeft verklaard, dat de jongste ge ruchten, dat Nederland den gouden standaard zou loslaten zonder eenigen grond zijn. De Nederlandsche regeering en de Nederlandsche Bank zijn integendeel vastbesloten den gouden standaard te handhaven. Mr. Trip, de president van de Nederlandsche Bank heeft de volgende verklaring afgelegd: „Er is in onze opvattingen niets veranderd. Wij blijven er vast van overtuigd, dat de gouden standaard gehandhaafd moet blijven en dat de positie van den gulden, zooals dat in mijn jaar verslag is uiteengezet, geheel gezond is en geenerlei aanleiding tot eenige bezorgdheid kan zijn." Door al het gerucht om onzen gulden was de Nederlandsche Bank de afgeloopen week ver plicht 43 millioen gulden goud af te staan. De goudvoorraad van de Nederlandsche Bank is nu tot 767.7 millioen gedaald, hetgeen 265 millioen minder is dan bij het begin van dit jaar. Toch is onze goudvoorraad nog ƒ270 millioen meer dan twee jaar geleden en zelfs 336 mil lioen meer dan einde Juni 1930. Zoodat we hiermede maar willen zeggen, dat er voor eenige ongerustheid voor onze centrale bankinstelling geen sprake behoeft te zijn. De gemeente Zaandam wil het voorbeeld van Duitschland, om zijn schuldeischers niet meer te betalen, navolgen. De meerderheid van het Zaandamsche college van B. en W. heeft n.l. de betaling van rente en aflossing van ge- meenteleeningen gestaakt. Zooals bekend, is er een conflict over de begrooting tusschen het Rijk en het gemeentebestuur. De gemeente wil niet toegeven aan de eischen van de regeering en is nu maar besloten geen rente en aflossing te betalen. Zaandam wil van geen wijken weten, maar toch zal het eindelijk en ten slotte moeten bukken voor de regeering. Dat staat wel vast. Een zelfde spelletje dreigt zich in Amsterdam te herhalen. Ook hier gaat het om de loons verlagingen. De vertegenwoordigers van het Amsterdamsche gemeentepersoneel hebben met groote meerderheid het voorstel van B. en W. tot korting op de loonen en salarissen ver worpen. Natuurlijk moet nog worden afgewacht hoe de gemeenteraad zal beslissen en of deze tot loonsverlaging zal besluiten. De huurstakers in Amsterdam zijn tot over eenstemming gekomen met de huiseigenaren. De huurstakingen behooren nu geheel tot het ver leden. Beide partijen hebben elkaar weten te vinden en beide hebben water in hun wijn gedaan. Een voorbeeld, dat ook bij loongeschil- len navolging verdient! Het is nu eenmaal nood zakelijk, dat in dezen tijd iedereen een veer laat. Om erger te voorkomen! De werkloosheid in Nederland blijft gelukkig nog steeds aan het afnemen. De ieder jaar terugkeerende seizoenopleving is eigenlijk al voorbij en daarom is het dubbel verheugend, dat de werkloosheid steeds afneemt. Het aantal werkloozen is van 27 Mei tot 10 Juni ver minderd met 18.524. Weliswaar bedraagt het nog steeds 292.718 personen, maar een feit.is het, dat ze voortdurend vermindert. per Liter f 2.70 per Liter f 1.60 - per flesch f 1.25 per flesch f 0.90 Telefoon 2 8 2 6 4 Aanbevelend, F. H. K L U N ZWEMMEN H.P.C.-NIEUWS, De uitslagen van de gespeelde wedstrijden in de afgeloopen week luiden: H.P.C. I (dames)—H.D.Z. II 4—0. H.P.C. IHaarlem I j)1 (vriendschappelijk). H.P.C. III—Haarlem 11 2—0. H.P.C. veter.—H.P.C. IV 1—3. H.V.ü.B. IV—H.P.C. VI 3—2. Het programma voor de komende week luidt: 4 Juli: Halfweg IH.P.C. IV, Halfweg. 5 Juli te Groenendaal: H.P.C. 1Dolfijn, H.P.C. IINereus II en H.P.C. II!D.W.R. 11. 5 Juli: H.P.C. VI—H.V.ü.B. IV, Groenendaal. 6 Juli te Groenendaal: H.P.C.H.D.Z. II. 7 Juli: H.V.G.B.b H.P.C.b, Houtvaart. 7 Juli: Haarlem III—H.P.C. IV, Houtvaart. In Juli zullen de heeren A. J. Braam, F. W. Moolenaar en J. Kooijman de kleuren van H.P.C. tien jaar verdedigd hebben. Zij speelden resp. 73, 64 en 61 competitie wedstrijden voor het eerste zevental. Zondag 25 Juni heeft H.P.C. deelgenomen aan de Int. wedstrijden te Zandvoort en wist eenige mooie successen te boeken. B. Mooi eindigde als 3de op de 200 M. vrije slag in den tijd van 2 min. 303/5 sec. Hij werd hierdoor tevens kampioen van Haarlem op dit nummer. In de 5 X 50 M. vrije slag estafette wist de ploeg van H.P.C. de 2de plaats te bezetten achter Het IJ en voor Haarlem en een Belgische com binatie. De tijd, 2.294/5, beteekent een nieuw clubrecord en is fraai te noemen, daar het ge middelde beneden de 30 sec. is. Zondag 2 Juli neemt H.P.C. deel aan de Nat. wedstrijden van de Waterratten te Haarlem. Er zal in de volgende nummers gestart worden: 5 X 50 M. vrije slag dames met C. Kan, T. Wildeboer, W. Woud, H. Carpetier en M. Marsman. 3 X 50 M. wisselslag dames met C. Kan, vrije slag, M. Steenhuizen, schoolslag, en H. Carpetier, rugslag. 100 M. schoolslag, M. Steenhuizen. 5 X 50 M. vrije slag heeren met J. Uitendaal, R. de Bruin, Ch. Kemper, J. v. Zadel en B. Mooi. 200 M. vrije slag, B. Mooi. Dit is een selectie wedstrijd voor de landenploeg 4 X 200 M. 50 M. vrije slag heeren-junioren, D. Philippo, R. de Bruin, Ch. Kemper. Zaterdag 1 Juli organiseert H.P.C. in de zwemvijver te Groenendeaal, om 6 uur, school- wedstr-ijden. De belangstelling van de zijde dei- scholieren is zeer groot. Zij, op hun beurt, hopen op een even groote belangstelling van de zijde der ouders en bekenden. Schoolwedstrijden. Zaterdag 1 Juli a.s. zal door H.P.C. een wed strijdavond georganiseerd worden voor de Heemsteedsche Scholen in Groenendaal. Aanvang 6 uur 's avonds. Het beloven zeer interessante wedstrijden te worden, daar door 6 scholen wordt deelgenomen. Meer dan 100 meisjes en jongens, alsmede 14 estafetteploegen zullen elkander bekampen. Deze wedstrijden blijken wel zeer in den goe den smaak te vallen bij de jongelui. Door H.P.C. zijn vele aardige prijzen ter beschikking gesteld. Na afloop zal door H.P.C. een polo-demonstratie gegeven worden. Ongetwijfeld zullen vele belangstellenden aan wezig zijn, om de prestaties van jong-Heemstede op zwemgebied gade te slaan. DUIVENSPORT. „Gevleugelde Vrienden", Heemstede. Wedvlucht van Orleans, op Zondag 25 Juni, afstand 534 K.M. In concours 31 duiven. Los 5 uur 40 min. Eerstgetoonde duif 2 uur 2 min. 15 sec. Laatste prijswinaar 2 uur 55 min. 20 sec. De uitslag was: 1 L. J. Kramer; 2, 3 A. Compter; 4 N. Leuven; 5, 6, 11 A. v. Zadel; 7 P. de Jong; 8, 10 J. C. Hoen; 9 E. D. des Bouvrie; 12 A. Eveleens. GESCHOKT VERTROUWEN. Als kind was Jack naar Amerika gegaan met Vader en Moeder. Nog duidelijk herinnerde hij zich het groote schip, waarop de groote men schen zoo ziek en onpasselijk waren. Ze stonden hem nog zoo goed voor den geest, die lange dagen op het groote water, toen hij als heel klein mannetje tusschen de landverhuizers had rongeloopen en geluisterd naar de verhalen over dat |and van belofte, waar zoo veel geld en weelde was voor iedereen. Daar zou men niet langer de slaaf zijn van de rijke grondeigenaars. Daar zou men niet meer hoed of pet afnemen voor hen, die leefden van het zweet der arme menschen. Daar zou men niet meer wonen in TYPEK F. 76.. I EO_. 65.. M 90.. 105- F .125.. RR_. IÖ5- PI LI AAL HAARLEM' t rtOFPSTR I09. TEL- 11315. AANNEMERS BEÉEDIQDE MAKELAARS. MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. YOOR ARTISTIEKE BRUIDSFOTO'S Jan van Goyenstr. 26, Tel. 29080 krotten, te slecht zelfs om dieren onderdak te verschaffen. Daar zou men niet gestraft worden voor het stroopen van een stukje wild. Daar zou men zijn eigen huis hebben met eigen meubelen, mooi gekleed gaan, geld verzamelen, en rijk worden. Daar zou men vrij zijn, aanzien hebben, als de grootstenToen het' schip zijn bestemming naderde, had iedereen reik halzend uitgezien naar het groote vrijheidsbeeld, dat in de haven met de lichtfakkel, hoog in de lucht de aankomenden begroette. Jack her innerde zich nog de juichkreten bij dat glorie rijke gezicht. Mannen met strenge gezichten, waren gekomen om hen te onderzoeken. Met een kaart op de borst genummerd, waren ze bevend langs de lessenaars gegaan men had hen bekeken, gelijk men de dieren bekijkt, bij eene veekeuring. In de wachtkamer hadden ze eten gekregen. Nog hoorde Jack het geschrei van kinderen, het geklaag der moede vrouwen, het dof gepraat der mannen, die verademde omdat ze straks zouden kunnen vertrekken. Een gioote neger had luidkeels aangekondigd, dat men naar den trein kon gaan. Wat een open baring! Een trein met kussens! Iets wat men alleen van verre gezien had in het Vaderland; iets dat heilig was, en slechts voorbehouden voor edele menschen In donkere nacht waren ze op een klein spoorwegstation uitgestapt. Vader's broer stond er te wachten. Men riep, men weende, men lachte! Omhelzingen en verwelkomingen, onder liet gewuif van de anderen, die met den wegr snorrenden trein in de duisternis verdwenen naar het verdere onbekende, waar ook hen vrienden of familieleden zouden afhalen. In een klein huisje waren ze onderdak gebracht bij Oom. Het was wel niet zoo mooi als men zich had voorgesteld; het huisje bleek heelemaal uit hout te zijn opgetrokken, en was in vervallen toestand .Dat waren, vertelde Oom, huizen van de Maatschappij, die men heel goedkoop huurde, tot men zijn eigen huis gebouwd had...... Oom praatte al maar door, en verklaarde alles al lachende op zijn gemoedelijke manier. Terloops sprak hij wel van een werkstaking, die eenige maanden geleden veel armoede gebracht had, maar dat leed was thans voorbij. Weliswaar, werkte men tegen lagere loonen, maar men werkte toch en het was in ieder geval toch nog veel beter dan in „the old country" waar men nooit iets bijeen kon brengen! Men dronk bier en wiskey, men zong en danste nog toen het reeds lang dag geworden was Wij zijn thans vele jaren verder en het spoor der werkloosheid trekt door de Vereenigde Staten. Oneindig groot is de armoede, welke daar thans geleden wordt; toen Jack de school verliet, ging hij naar de fabriek om het machine vak te leeren. Hij werd een flinke werkman, en reeds op twintig-jarigen leeftijd verdiende hij het volle loon, een flink loon, hij kon vooruit. Hij trouwde met een oude studievriendin, en het eerste kindje had beider geluk volkomen gemaakt. Toen was evenwel het ongeluk ge komen. Een werkstaking, hardnekkiger en ver- woedener dan men ooit in de streek gekend had, was uitgebroken. De armoede kwam in het dorp en de spaarpenningen van Jack waren spoedig verdwenen. Weken, maanden, lag het werk stil. Met een benepen hart zag Jack, dat het allernoodigste begon te ontbreken; het weinige, dat door de arbeiders uit andere streken werd toegestuurd, was onvoldoende om de ellende te verhelpen. Jack kon het niet langer aanzien, en vertrok naar elders, waar werk te verkrijgen was. Dat was de verlossing geweest! Men had zich opnieuw huisraad aangeschaft en sparende waren ze er spoedig bovenop gekomen. Een eigen huisje, dat was een eerste droom, die verwezelijkt werd. Later kwam de „Car", waar mede menig aangenaam ritje gemaakt werd. Maar hun geluk, zou ook hier maar al te spoedig verstoord worden. Want de groote beurscrisis kwam, er kwam een paniekstemming, de effectenkoersen zakten in elkaar en ontel- baren hadden ineens hun fortuintje verloren. Fabrieken werden gesloten en ook Jack kon Marie tenslotte niet meer verheimelijken, dat de crisis en zijne werkloosheid van langdurigen aard zou zijn. En de armoede trad opnieuw over den drempel van hun woning. Ik zou U heel ge makkelijk kunnen wijsmaken. Steeds meer ging de moed er bij Jack uit. Steeds trager werd zijn gang huiswaarts op dien avond. Zijn hoofd duizelde van het denken. Hij zag geen uitkomst meer. Nog dienzelfden avond, bracht men aan Marie het verschrikkelijk verminkte lijk van haren man, dat op de spoor baan gevonden was. GELUK Een beetje geh zich door het levf heid alléén komt de kundigste man nier, dat het geh isMeestal kr in hun geld zil erfenis, terwijl d zoo goed, zoo opi mag toekijken!.... in het leven en da in opstand Maar niet zeldi het moet zijn. Di typeeren, een his laatsten tijd De arme, oude met moeite door vele jaren haar m: bleef, wegbleef heeft dezer dager Zij vond in haar mosselen bestond Reeds jaren lai slecht! Ondanks door werken bij a onderhoud voorzi vinden en dan n' eten kreeg. Dan g en verzamelde i mosselen, die we die in ieder gevi voordeel hebben, tijdlang versch spijs had moet menigen zwaren op zekeren dag eten te koopen i maakte mosseler brood at, beet zij dacht zij, „alwee zij nam het hai Maar wie bescl mplaats van een mat schemerendi hazelnoot zag!., staarde met open werp. Dan drong haar een geschen voor langen tij vreugde liep zij telde haar, wat laat geworden o juwelier op te schatten. De beic tafel plaats en be te openen, om t parels bevatten. Den volgenden nieuwtje rond, d. verspreidde. Tal een bezoek aan handelaar bezat en een ware sto De vischverkoop gehouden om na ze aan zijn klant anders den wink wilde van de koopen. Hij verk verhoogde prijz graag. De arme, HETjjZIJN ERGE ADVERT heeft h De prijzei Bezorgloc N.V. ALGI n.y. expedt Ter kennis Agentschap v£ laan 33 te H normale spoor land«ehe Spooi af wordt VEF Utrecht, 30 Ji

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2