NAAML. VENN, v/d SLUIJS Vleesch- en Veehandel GLASSERVIES - PRACHT TAFELSERVIES PORCELEIN Adverteert onder pijltjes ZOEKT U GEMEUBILEERDE KAMERS? Koningstraat 19-21 Eerste Ned. Vulcaniseerinr. DE EERSTE HEËMSTEËDSCHË COURANT geluk... of toeval? UIT FILMLAND. BUITENLANDSCH I WEEKOVERZICHT ONZE TUIN. advertentie goed te lezen!! WAGENWEG 124, Tel. 16160 Het Rund- Kalfs- en Varkensvleesch is prima Binnenweg 49 telefoon 10847 30 deelig f 4.50 60 deelig f 9.00 24 deelig f 10.75 46 deelig f 21.75 SCHILDERWERK GEVR. Een beetje geluk moet iemand hebben, om zich door het leven heen te slaan. Met kundig heid alléén komt men er niet en tegenslag kan de kundigste man of vrouw dupeerenJam mer, dat het geluk alleen zoo slecht verdeeld isMeestal krijgen zij, die reeds voldoende in hun geld zitten, een niet onbelangrijke erfenis, terwijl de zwoeger, die één duizendje zoo goed, zoo opperbest zou kunnen gebruiken, mag toekijken!Zoo gaat het héél dikwijls in het leven en dat brengt den mensch wel eens in opstand Maar niet zelden komt ook het geluk, waar het moet zijn. Dit moge het volgende verhaal typeeren, een historische gebeurtenis van den laatsten tijd De arme, oude vrouw Christoffsen, die zich met moeite door het leven moest slaan, sedert ele jaren haar man met zijn visschersboot weg bleef, wegbleef en niet meer terugkeerde, heeft dezer dagen een ongedacht geluk gehad! Zij vond in haar avondeten, dat uit geweckte mosselen bestond, een groote, kostbare parel. Reeds jaren lang ging het haar slechts, zeer slecht! Ondanks haar hoogen leeftijd moest zij door werken bij andere menschen in haar levens- nderhoud voorzien. Soms kon zij geen werk den en dan moest zij maar zien, dat zij te eten kreeg. Dan ging zij naar het Oostzee-strand en verzamelde daar de kleine, blauwzwarte msselen, die wel niet iedereen kan eten, maar die in ieder geval voedzaam zijn en zelfs het oordeel hebben, zoodra zij ingemaakt zijn, een jdlang versch en bruikbaar te blijven. Deze -pijs had moeder* Christoffsen reeds over lenigen zwaren dag heengeholpen, en toen zij p zekeren dag weer eens geen geld had om ten te koopen en haar kleine voorraad inge- makte mosselen aanbrak, welke zij op haar brood at, beet zij opeens op iets hards... „Ach," :acht zij, „alweer een tand afgebrokkeld!" en j nam het harde voorwerpje in haar hand. laar wie beschrijft haar verbazing, toen zij plaats van een afgebroken tand een heerlijke, nat schemerende parel, ter grootte van een hazelnoot zag!Zij was sprakeloos en staarde met open mond naar het kostbare voor- erp. Dan drong het tot haar door, dat de zee aar een geschenk had gestuurd, om haar nood oor langen tijd te lenigen. Weenend van reugde liep zij naar haar buurvrouw en ver- elde haar, wat zij gevonden had. Het was te mat geworden om nog dienzelfden avond een iuweiier op te zoeken en de vondst te laten ehatten. De beide vrouwen namen daarom aan ifel plaats en begonnen ook de andere mosselen ie openen, om te zien, of ook deze misschien arels bevatten. Maar dat had geen succes! Den volgenden dag vertelde de buurvrouw het nieuwtje rond, dat zich als een loopend vuurtje verspreidde. Tal van nieuwsgierigen brachten een bezoek aan moeder Christoffsen. De visch- handelaar bezat een groote voorraad mosselen n een ware storm van liefhebbers had plaats! De vischverkooper had liefst zijn voorraad zelf houden om na te zoeken, maarhij moest zijn klanten verkoopen, die hem dreigden Iers den winkel te zullen vernielen! ledereen de van de „geluksbergers" een voorraad jpen. Hij verkocht dus, maartegen sterk hoogde prijzen! Maar men betaalde die laag. De arme, oude weduwe werd echter door den verkoop van haar parel een welvarende vrouw; bijna 3000 Kronen bracht haar vondst op en zij behoeft thans geen zorgen meer te koesteren voor haar ouden dag Zoo is het geluk.... wisselvallig en luimig....! EENMAAL GARBO ZIJN. Het privéleven der filmartisten groote partijen, interessante reizen, jacht naar sensatio- neele avonturen dat zijn slagzinnen, die als een enorme lichtreclame boven het werkelijke leven der artisten uitstralen en waarvan de weerschijn binnendringt in de kamers van de kleine-typistes en winkelmeisjes. Deze droomen van het leven in Cellulodia en verlangen, al zou het slechts voor zeer korten tijd kunnen zijn, een glimp te mogen opvangen van de werkelijk heid, die intusschen slechts in hun verbeelding bestaat. Slechts eens een korten tijd Garbo te mogen zijn, slechts eens dat luxe leven en die feesten te mogen meemaken Maar de artisten, wien het publiek eigenlijk het recht op een privéleven zou willen ont nemen, verlangen steeds naar de oogenblikken, dat zij zich los kunnen maken van de camera's, schijnwerpers en de verslaggevers. Wij kennen ze niet in die korte oogenblikken dat zij zichzelf mogen zijn, ver van critiek en lampenlicht en toch zouden wij ook zoo graag hen in deze momenten willen vervolgen en leeren kennen. Greta Garbo is ons bekend als Anna Christie, als Yvonne, maar als Greta Garbo kennen wij haar niet. Wij kunnen ons misschien een idee vormen van haar persoon buiten de studio's als wij weten, dat zij in de weinige vrije oogen blikken, die haar filmwerk haar overlaat, in een eenvoudig sportcostuum met een slappen hoed en een donkeren bril, waardoor haar gezicht geheel overschaduwd wordt, stil het huis verlaat en terwijl de telefoon belt, verslaggevers komen, velen aan de deur naar Greta Garbo vragen, vlucht zij weg. Door de bosschen en over de velden zwerft zij alleen rond met haar ge dachten. Soms, als zij in een goede stemming is, loopt zij zachtjes te fluiten en voor korten tijd kan zij dan vergeten, het zware werk in de studio's, de sociale verplichtingen tegenover vrienden en collega's. In deze eenzame wandelingen vindt zij, wat zij zoekt en wat ieder van ons een enkele maal noodig heeft, eenzaamheid, rust en ontspanning. Na een half uurtje komt zij weer thuis. Haar rust is voorbij. Verschillende malen is er op gebeld (hoewel slechts weinigen haar telefoon nummer kennen, dat regelmatig veranderd wordt). Dien korten tijd zijn ook meerderen geweest om haar te spreken en de dagelijksche sleur van allerlei boodschappen, schminken, passen, haastige autotochten, dringen zich weer aan haar op, straten vliegen voorbij, duister heid, licht, dansmuziek, een roes van een haastig vermoeiend leven; de bosschen, weiden, een haas, die over den weg loopt, het ruischen der bladeren, zijn een herinnering geworden, over- heerscht door het haastige rythme van dans muziek. Greta Garbo moet glimlachen als de menschen weer om haar heen zijn, want deze menschen vormen een gedeelte van het publiek. Het leven van een filmartiste is in hoofdzaak Vreemde vliegtuigen boven Berlijn. Een door de nazi's geënsceneerde raid. De Gelijkschakeling gaat verder. Naar een hernieuwde Donaulandendynastie? Duitschland kan zich in het twijfelachtig ge noegen verheugen in het brandpunt van de wereldbelangstelling te staan. Geen week, ja zelfs geen dag gaat er voorbij of ellenlange telegrammen verkonden ons welke nieuwe maatregelen er in het Derde Duitsche Rijk worden getroffen. Deze maatregelen zijn lang niet enkel van zuiver binnenlandsche beteekenis, al heeft het er dikwijls den schijn van. Laten we een greep doen uit de horen des tele- grammenovervloeds, die over de wereld uit gestort wordt. De vorige week verschenen er boven Berlijn een tweetal geheimzinnige vliegmachines, waar van men de nationaliteit niet kon vaststellen. Ze wierpen even geheimzinnige pamfletten uit, waarvan niemand den inhoud kon te weten komen. Nog voor het geronk der motoren ver storven was, draaiden reeds de rotatiepersen der Berlijnsche bladen met het opzienbarende bericht, dat er vreemde vliegtuigen boven de hoofdstad waren verschenen. Op het vliegveld Tempelhof waren geen machines, die de vreemde indringers konden achtervolgen, althans geen voldoende snelle machines, ondanks het feit, dat eenigen tijd terug met veel ophef was verklaard, dat Duitschland over de snelste vliegtuigen ter wereld beschikte. De bedoeling van dit alles is duidelijk, werd ook zeer duidelijk gemaakt door de commen taren, die de kranteredacties aan deze berichten over den geheimzinnigen raid moesten toe voegen. Ze hadden immers een seintje van het „propaganda-ministerie" ontvangen! Want, zoo lazen we in de Duitsche kranten, wat ons thans in vredestijd kan overkomen, kan eveneens in oorlogstijd geschieden. Dan zullen het geen pamfletten, maar bommen zijn, die over de steden uitgestrooid worden. Duitschland moet weer in het bezit komen van afweergeschut, van snelle legervliegtuigen, die het thans volgens de bepalingen van het verdrag van Versailles niet mag hebben. Of Duitschland dan geen vlieg- j tuigen bezit, die in enkele dagen tot de meest gevaarlijke en snelste legervliegtuigen zijn te transformeeren? Wij zouden die vraag niet i gaarne ontkenend beantwoorden. Is het ook geen publiek geheim, dat de groote passagiers booten met de enorme snelheid, die in enkele dagen de Oceaan oversteken in enkele weken tot gevechtsbodems kunnen omgebouwd worden! Maar om terug te komen op de vliegmachine geschiedenis, een van overheidswege geënsce neerde mystificatie, zooals men algemeen aan neemt. De uit heilige verontwaardiging tot stand gekomen en van angst om het veege lijf van weerlooze burgers doortrokken protesten, wor den bij tientallen, geheel spontaan natuurlijk wie zou daar nog aan twijfelen, naar het Volkenbondsinstituut te Genève gezonden, tegelijkertijd met het dringend verzoek Duitsch land weer toe te staan legervliegtuigen te bouwen. Men heeft er in Duitschland wel slag van bepaalde, gewenschte politieke situaties te scheppen, maar ze zijn allen geloofwaardig voor binnenlandsch gebruik. Waarom hebben wij zoo weinig gehoord over den brand in het Rijksdag gebouw, die zoo keurig op tijd kwam om Hitier aan de macht te helpen De gelijkschakeling in Duitschland gaat verder. De vorige week is de Sociaal-Demo cratische partij ontbonden, weggevaagd van het politieke schouwtooneel. De voornaamste leiders zijn gevangen genomen, de afgevaardigden in Rijksdag en gemeenteraden van hun mandaat ontheven. Deze week was het de beurt aan de Duitsch Nationalen, de coalitievrienden van het nationale front. Dr. Hugenberg, die op de Lon- densche conferentie, al dan niet met medeweten van de regeering wat al te loslippig is geweest, heeft zijn ontslag „gevraagd". De Duitsch Nationale leiders hebben vergaderd en besloten, dat het Duitsch Nationale front zichzelf zal ont binden en overgaan naar de nationaal-socialisten. Alles geheel vrijwillig, wie twijfelt daar aan? We vergaten nog te zeggen, dat de vorige week ook de Beiersche Volkspartij is verboden. Van al de groote partijen van vroeger, van enkele maanden geleden nog maar, is alleen het Centrum overgebleven. In een oproep aan het Duitsche volk heeft Hitier er op gewezen, dat de nationale revolutie een geweldigen stap is vooruitgekomen en thans het geheele volk omvat. De N.S.D.A.P. heeft nu in alle landen een meerderheid van De com munistische en sociaal-democratische partijen zijn verboden, de Beiersche Volkspartij is ver boden, het Centrum is doordat de Chr. vak- vereeniging nationaal-socialistisch zijn geworden geheel verlamd; de N.S.D.A.P. heeft, nu Stahlhelm en Duitsch-Nationaal-Front zijn over gegaan, het alleenrijk. Hoe lang zal het Centrum zich nog kunnen handhaven. Zal het nog maar een kwestie van dagen zijn? Of zal deze partij met het eerbied waardig verleden tot het laatst toe den wan- hopigen strijd tegen de gelijkschakeling blijven strijden. De kerken zijn reeds voor een groot gedeelte gelijkgeschakeld en gedwongen zich als een partij-politiek werktuig ter beschikking van de nazi's te houden. Bijna alle richtingen en scha keeringen zijn in het nationaal-socialistisch keurslijf geperst. Hoe lang zal dit kunnen duren? Wanneer zullen de eerste uitbarstingen volgen. Want het is natuurlijk een fictie te gelooven, dat het Duitsche volk nu ook innerlijk een-twee-drie gelijkgeschakeld is. De marxistische partijen zetten in het geheim hun strijd tegen de huidige machthebbers voort. In honderdduizenden exem plaren worden nog vlugschriften tegen het hui dige regime verspreid. Juist ondergrondsche strijd kan gevaarlijker zijn dan openlijke strijd. Daarbij komt ook nog, dat enkele vreemde mogendheden er graag veel geld voor over hebben den strijd tegen Hitier te helpen voeren. Zonder dat buitenlandsche geld zou Oostenrijk misschien als een provincie van het Duitsche Rijk zijn geworden. De Anschluss is voorloopig en waarschijnlijk voor goed van de baan. Thans spreekt men in betrekking tot Oostenrijk al weer over andere politieke mogendheden. Een aaneensluiting van Oostenrijk met Hongarije onder leiding van een telg uit de Habsburg-dynastie wordt nu weer druk achter de diplomatieke schermen be sproken. Italië, noch Engeland, noch Frankrijk zouden zich tegen een dergelijk plan verzetten en ook de kleine entente zou geen overwegende bezwaren meer hebben. Thans geldt in de diplomaten „haut monde" voor alles Duitschland onschadelijk te maken. Zelfs Rusland gaat neiging koesteren niet meer op het Duitsche paard te wedden en papt weer aan met Engeland. Met Polen heeft het eenigen tijd geleden al vriendschappelijke onderhande lingen geopend en ook Roemenië blijkt genegen den strijdbijl te begraven. Dat alles heeft Hitier bereikt! arbeid en beroepsverplichtingen met een enkele maal een poging om voor korten tijd naar het eigen ik terug te vluchten en niet altijd „Garbo" te hoeven zijn. EEN PAAR MOOIE KLIMROZEN. Wanneer we een prijscourant inzien van een rozenkweeker dan duizelt het ons vaak van al de honderden soorten, die ons daarin worden aangeboden. Het is dan ook niet zoo heel ge makkelijk ëen keuze te doen uit die talloos vele variëteiten. Heeft men eenmaal een keuze gedaan, dan valt die heel dikwijls niet uit zooals men verwacht had. De bloeitijd is te kort, de bloemen te klein, de verlangde kleur niet zuiver, het blad te slap of niet mooi ge kleurd. Het kan voorkomen dat juist de uit- Daarom vestigen we nu eens de aandacht op een paar klimrozen, die inderdaad aanbevelens waardig zijn. Het zijn natuurlijk maar twee kleuren en wel rood en wit. Een gele klimroos aan te bevelen is niet zoo gemakkelijk, omdat er ons niet een bekend is, die werkelijk aan te bevelen is. De eerste is Paul's Scarlet Climber. Dit is zeker een der mooiste zoo niet de mooiste onder de grootbloemige roodbloeiende klimrozen. Het blad is vrij groot, donkergroen en sterk. Het is niet hard als de meeste van de Wichuriana hybride hebben. De bloei valt in het eind van Mei en duurt tot eind Juni. De later komende bloemen hebben niet veel te beteekenen. De kleur is mooi, vurig scharlaken en de bloem verkleurt niet. De allereerste onder de witbloeiende klim rozen is ongetwijfeld de Alberic Barbier. Het blad is prachtig donker glimmend groen, hard en lederachtig, buitengewoon sterk en het wordt niet door het „wit" geplaagd. De bloei is buitengewoon rijk van eind Mei tot eind Juli. Ook hier hebben de later komende bloemen niet veel te beteekenen. De bloemen zijn flink groot, iets kleiner dan die van de Paul's Scarlet, goed gevuld en geheel open van een roomwitte kleur. De knoppen zijn donker geel. Een bloeiende Alberic Barbier dwingt iedereen om te blijven stilstaan, om van het schoone gezicht der duizenden bloemen te genieten. De Alberic Barbier is een zeer sterke groeier, zoodat een stevige jonge plant in een jaar of 3 een geheele gevel kan vullen. VOOR 35 CENT een pijltje HETZIJN PIJLTJES DIE DOELTREFFEN Verceet u vooral niet deze heeft haar 10e filiaal geopend De prijzen??? Informeert U eens 11 Bezorgloon wordt niet in rekening gebracht N.V. ALGEMEENE TRANSPORT ONDERNEMING NA. EXPEDITIE-ONDERNEMING VAN GEND LOOS Gevestigd te UTRECHT. Ter kennis van het publiek wordt gebracht, dat het Agentschap van onze vrachtautodienst, gevestigd Camp- laan 33 te Heemstede, alwaar tevens goederen tegen de normale spoorwegtarieven naar alle stations der Neder- land«che Spoorwegen worden aangenomen, van 1 Juli e. k. af wordt VERPLAATST naar: Utrecht, 30 Juni 1933. ten huize van den Heer M. VAN EIJK Telefoon 28269 DE DIRECTIE. u BEHANGEN. prijs Vanaf heden is mijn per rol vanaf 20 cent Vakk. behangen. G. v. Keulen, Cloosterweg 14, Heemstede. Alle voorkomende schilder en waterverfwerken onder garantie. J. H. LEUVEN, Rcsnovaplein 28. Mevr. Zwart Zegt U de toekomst. Consult 50 cent j Hasselaersplein 1 Haarlem. MARKIEZEN EN ZONNESCHERMEN le klas afwerking (goedk.) Willemsen Zn. Kerkstr. 2 Tel. 15957 MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken, Sophiastr. 2zw., Hrl. Traml. 4 MOOIE ASTERPLANTEN, gem. of op kleur, hij elke hoev. p. 100 st. 1 fr. tot Heemstede met gratis plant. Aanw. ook hooge- en lage Africaanplantjes. C. v. Ber- kel Cz., Meerstr. 37, Hillegom DIERENVRIENDEN Wilt ge op reis? Geeft Uw huisdieren dan ter verzorging aan Mevr. Meyer, L. Veerstr. 16. Zij worden dan in den fam.kring opgenomen. Geen kinderen aanw. Tel. 10182. VERSTELNAAISTER biedt zich aan, ook machinestoppen, netjes werkend. Brieven ond. no. 64 Bur. v. d. blad. Juffrouw40 jzoekt plaat sing a. HUISHOUDSTER bij Heer, Dame of kl. gezin. Liefst Haarlem of omgev., v. g. g. v. De La Reijstr. 29huis, Am sterdam (Oost). Een nette ongeil. Werkster alle dagen vrij zijnde zag die gaarne bezet. Br. No. 65 Bur. v. d. bl. FLINK DAGMEISJE gevr. van 84. Zelfst. k. w. Zond. vrij. Beslist v. g. g. v. Spaarnzichtl. 18, Heemstede. NET MEISJE GEVRAAGD ongev. 16 j. in gez. z. k. Wasch buitensh. Zond. vrij. Goede behand. Mevr. Kruyff, Jae. v. Ruysdaallaan 8. AGENTEN GEVRAAGD VOOR GLASVERZ.MIJ. Ruime provisie. Br. o. no. 66 Bur. v. d. blad. Fa. JOS. LETSCHERT, Doelstraat 26, Telef. 10492. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 B A AYCANO'S en Acces soires (ook Canowagens), ELPEKA, Zandv.laan 6, Heemstede - Telefoon 26286 CANO'S EN ROEIBOOTEN Verkoop, verhuur en berg. H. Koome Zandv.laan 126, Heemstede vert. Kanowerf C. Bakker Pz. Zaandam. Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2zw., Haarlem. TRIPLEX NOODIG! vr. pr. Goedkoopste Triplex- handel Hagestraat 5 H'lem Telefoon 12810 MEVROUW Bel op 16910 om uw gebr. Meubelen en Zolderopr. te verk. II. W. Dames, Jansw. 14bij Station. TE KOOP 1 Duitsche Dog, pracht dier, zwart op wit, teef. Dwerg Pinchertje en Schippertje, zuiver ras. Tuinstraat la. TUINMEUBELEN Prima nieuwe tuinbank f 8.50 geheel ameublement f 29- te bez. Korte Houtstr. 12. TE KOOP JONGENS RIJW. F10- MEISJES RIJW. F 12- Kruisstr. 28 rd. Haarlem DIRECT GEVRAAGD flink Dagmeisje niet beneden 16 j. van 84 u. Zond. vrij. Spaarziehtl. 23, Heemstede. Flinke Jonge Man biedt zieh aan als Huisknecht. Prima Tuinier. Goede getuigen. Ex- of intern. Br. no. 72 Bur. v. d. blad. PHILIPS TOESTEL nieuw, met gar. van 230 voor 50. Schermerstr. 8. Tel. 16950. L. S. TOUWEN v. 't Hoffstraat 74. ZAAL-, CAFE- EN KANTOORMEUBELEN. TE KOOP 70 Posteleinflesschen, 5 ets. per stuk. Brouwersvaart No. 4. Een Nette Verstelnaaister zag gaarne nog eenige dagen bezet. Br. no. 71 Bur. v. d. blad. NAAISTER biedt zich aan voor Dames en Ifinderklee- ding van 9 tot 5 u. 2.50 p. d. Br. no. 69 Bur. v. d. blad. Te koop 2 albums Verkade compleet. Kamerplanten en Paddestoelen a f 1.50 p. s Binnenweg 179, Heemstede. PENSION aangeboden voor Heer of Dame te Heemstede. Omgeving Koediefslaan. Br. Boekh. D. v. Mourik, Bron- steeweg 4, Heemstede. TE KOOP 1 Damesrijwiel 12, 1 Damesrijwiel 16, 1 Heerenrijwiel f 7.50, 1 Hee renrijwiel 15. Ridderstr. 24. Besch. meisje 24 jaar zag zich gaarne geplaatst als hulp in de huishouding m. gez. verk., liefst bij Dame alleen. Goede beh. boven hoog salaris. In of extern. Br. o. no. 68 Bür. v. d. blad. UW BOEKHOUDING IN ORDE door gedipl. boekhouder. Borneostr. 14, Heemstede. TER OVERNAME GRAS MACHINE EN 2 GR. INMAAKPOTTEN. Heemst. Dreef 83. PRIMA MODISTE maakt en moderniseert Uw hoeden, maakt chique hoed jes van resten stof bij mantel of costuum. Jac. v. Campenstr. 1'4. TE KOOP MOOIE JONGE HERDER waaksoh. Prijs 5. Jae. v. Campenstraat 14. HUISHOUDSTER Nette juffr. zoekt plaatsing, liefst kl. gezin, hoog salaris geen vereischte. Br. no. 70 Bur. v. d. blad. Te koop gevraagd BURGERWOONHUIS. Prijs 5000 in Heemstede. Br. o. no. 67 Bur. v. d. blad. BAD EN GEYSER F 45- te koop in prima staat met garantie Jaarsma Haard f 47.50 Kampersingel 42.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3