HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU CORNs/KWAK Huize Karoly l REGENJASSEN OPROEPING INMAAKBRANDEWIJN Als Parijs Slaapt Dat is nog beter bekeken 80 cent ZOMER-UITVERKOOP SCHRODER Heemstedenaren! WESSELING Adverteert onder PIJLTJES GEEFT UW ÖPDRACHT TOT KOOP VERKOOP HUUR VERHUUR AAN TERSMITTEN'S VLEESCHHOUWERIJ KASPER HIDDINK binnenweg 11 - tel. 28169 .VERDAM'S IJSBAR LUXOR OPIZE BEGINT 1 JULI SIGAREN P. GORT Binnenweg 88-Tel. 29036 Loosjes' Advertentie-Bureau TERMEER HEEMSTEEDSCHE DREEF 276 TEL. 28236 W. H.VAN STAVEREN Fa. F. 09STERH00RN en Zn. BINNENWEG 82 Tel. G R AT l S met onze geweldige moordprijzen 1 POND REUZEL CADEAU I LSPPITS HOEDENMAGAZIJNEN Firma ROGGEVEEN KOOPJES IN ALLE AFDEELINGEN Op Courante goederen 10°lo KORTING a...- Administratie van fiuizenassurantiënhypotheken, taxatiën, etc 'tM Tongenworst BRANDSTOFFENHAND „DE WIJNFIRMA WAAR GEKOCHT WORDT" Zoete Wijnen Witte Misiellap. Roodi Zoete Wijn f I.25 Samosf 0.75 Samos Supra il.00 ïonwijnf 0.95 IKIuscaatII.00 Gallipolifl.15 Smyrna Wijni 1.011 Z. Spaansche wijn.f 0.95 Bloedwijn11.20 PATISSERIE KAASBLAADJES KRUISWEG 72* Trionh clcvrxnnx&fc UaS^whHiddünhs KWAKEL" S UW ADRES! Anno 1810 Wijnen Bieren Gedistilleerd Bronwateren 12.701 per liter Extra zware Inmaakvruchtenwijn 1.— per liter MISS AMERICA een leuk zandvormpJES Fransch - Duitsch-Eng. Privaat- en clublessen Loos j es, UW Drukkerij!! 3 pond Saucijzen f 1.— GROOTE HOUTSTRAAT 91 OPRUIMING RESTANT SIGARENHANDEL FRED. ROT brengt de mooie ligging van Uw woonplaats, in verband met den seizoenverhuur van Uwe percee- len, naar voren, door middel van kleine annonces in de Binnenlandsche Bladen verleent hiertoe gaarne zonder extra kosten hare bemiddeling VRAAGT INLICHTINGEN Adm. Ged. Oude Gracht 88 - Haarlem TELEFOON 10144 Het grootste genot voor de a.s. Vacantie is Donderdag 6 Juli, HINDERS VOETSPECIALIST in VAN TURNHOUT'S SCHOENENMAGAZIJN WAFELS - POFFERS HEROPENING Vrijdag 30 Juni heropent zijn zaak in SPEELGOEDEREN - SCHRIJFARTIKELEN EAU DE COLOGNE PARFUMER1ËN TERMEER Binnenw. 177 - Tel. 29070 HEROPENING VAN ESKENS geheel GEMODERNISEERDE MODEL VLEESCHHOUWERIJ II pond rookworst of een pond leverworst cadeau KALFSVLEESCH 20 ct. p. K.G. afgeslagen RUND-, en V A R K E N S V L E E SC H I WORST en FIJNE VLEESCHWAREN JL 1 JL- ,-v X_T - RAADHUISSTRAAT 93 - HEEMSTEDE 5 ons doorr. osselappen 33 ct. Leverworst doorr. ossenrollade 45 5 schouderkarbonade 40 5 doorr, varkenslappen 25 5 vet spek22 Bloedworst Gekookte Worst Ham TELEFOON 10497 ZAKSTRAAT AIM TH RACIET, OOK VOOR LEVE RING IN JUNI,TEGEN LAAGSTEN ZOMERPRIJS AL ONZE ARTIKELEN IN DE KOELCEL AANWEZIG 30 ct. per ons Juist het merk dat U zoekt, i| n.l. de Falcon of Nicholson, vindt U bij ons in de grootste sorteering vanaf f 19.75 tot f 44.50. Zomerjassen f 6.75 - f 11.50 rubber HEEMSTEDE: G. J. VOORN, Leidschevaart 436 - Tel. 15408 RAADHUISSTRAAT 94 TELEFOON 28079 I pond SCHOUDERKARBONADE en I pond REUZEL voor f 0.65 Probeert U ook eens onze WINKELLAPPEN! PRIJZEN BILLIJK! Dames- en Heerenkapper. GEVESTIGD 1892 Raadhuisstraat 6 - HEEMSTEDE - Telefoon 28090 Ieder, die iets te vorderen heeft van-, verschuldigd is aan-, of in het bezit is van borgtochten ten laste van da nalatenschap van wijlen Mejuffrouw ANNA BARBARA SNELLENS gewoond hebbende te Heem stede Raadhuisstr. 41, over leden op 9 Mei 1933, wordt verzocht daarvan vóór 8 Juli opgave of betaling te doen aan Mr. J. A. de la Hayze, Notaris te Heemstede, Raad huisplein 13. 2807 1 10 0 15 TER GELEGENHEID VAN HET l-JARIG BESTAAN VAN Schreveliusstraat 25, Haarlem (b. d. Rijks kweekschool) ontvangt iedere verbruiker op Zondag 2 Juli a.s. EEN AARDIGE SURPRISE! IJS IN 4 SOORTEN a f 0.50 p. L. f 0.30 p. L TELEFOON 16745 Thuisbezorgen ZONDER prijsverhooging SOUND THEATER Van Vrijdag: 30 Juni 1933 af, Twee groote Fox-Films van bijzondere qualiteit. Het groote sensationeele Filmwerk: met Victor Maclaglen, Helen IVIack en William Bakewell. Als Parijs Slaapt. Dat is het uur voor den Parijschen Apache, voor de bals, de nachtkroegen, het uur, dat de politie op haar hoede moet zijn en is.'Prachtig spel van VICTOR MACLAGLEN, zonder eenig valsch sentiment, ruw, eenvoudig, natuurlijk. Ons andere Hoofdnummer: met Joan Bennett, Spencer Tracy en James] Kirkwood. De desillusie van een Schoonheids-Koningin, die alleen in rijkdom haar geluk zocht. Zondag 4 voorste.lingen, aanvang 2, 4.15] 7 en[9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2,30, 7 en 9,15 uur. Op de overige dagen 1 avondvoorstelling, aanvang 8,15 uur. WOENSDAG MATINEE, aanvang 2.30 uur. Geen toegang beneden 18 jaar. Wat Luxor brengt is ALTIJD GOED ..y .ttrAK? 3 pond Runder-rollade f 1.00 2 pond Gehakt en 1 pond Varkensvet f 0.55 1 pond Karbonade 1 pond Gehakt 1 pond Reuzel 3 pond Kalfsrollade f 1.25 volvet Kalfsvleesch 2 pond Biefstuk f 1.20 BILLIJKE PRIJZEN MEI. 1. C. S. dl LUCT - OOSTERUS HOORT!!!!!!!!!!!!!!! „DE KLOP OP DE DEUR" door Ina Boudier- vg Bakker verschijnt binnenkort voor f 3.90 gebonden (vroeger f 7.50). N.V. Boekh. DE ERVEN LOOSIES Er. Houtstr. 100, Haarlem, Tel. 10784 Alles contant van den winkel afgehaald VAN SIGAREN, SIGARET TEN EN TABAKSPIJPEN Ziet de etalage Raadhuisstr. 88 - Tel. 28587 dat vooral de voeten goed verzorgd zijn. van 26 uur, GRATIS voetonderzoek door WAGENWEG 114 HAARLEM t.o. Meesterlottelaan TELEFOON 11140 OPGERICHT 1905 Gr. Houtstr. 155 - Tel. 10737 Door de groote uitbreiding kunnen wij nog meer dan voorheen U een groote sorteering aanbieden. U beleefd tot een bezoek uitnoodigend. Hoogachtend, op VRIJDAG 30 JUNI, (des 'smorgens gesloten) lederecliëntdievoor 1 gulden besteedtontvangteen '>X,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4