JlM, de ZOON VAN Bobby (twré (trouw DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 26. 30 JUNI 1933. TWEEDE BLAD. LOSSE BLAADJES. „Neef" sprak gist'ren Tante Antje ,,'k Las zooeven in het krantje Dat de gulden veilig staat, En er was zoo'n consternatie Over moog'lijke inflatie, Want geen rnensch had daarbij baat! En die gouden standaard, die ze In het buitenland verliezen, Kost ze dat geen lieve duit? Daarvan snap ik heuseh geen jota; Van die dingen heb 'k geen nota! Leg jij mij dat nu eens uit." „Met plezier" zei 'k „lieve Tante, 't Is eenvoudig, wat de kranten Willen zeggen, kort verteld: Elke gulden blijft berekend Honderd centen. Dat beteekent, Dat-ie veilig is gesteld. Krijgen we hier nu inflatie, I)an is dat voor heel de natie Heusch nog zoo plezierig niet. Elke gulden, dien u spaarde, Heeft dan plots'ling minder waarde, Dus dat geeft een hoop verdriet!" „Neef" sprak Tante ,,'k zal 't [onthouen. 't Blijkt, je kan geen mensch vertrouwen! Al is mijn bezit maar klein, Dut zal 't allerveiligst zijn!" Vervolg Plaatselijk Nieuws. BURGERLIJKE STAND BIOSCOOP FILMNIEUWS. BONT ALLERLEI. VOOR ONZE LEZERESSEN. Practische wenken. DE VEILIGE GULDEN! 7e Blijf de guldens, die 'k kan sparen In m'n ouwe kous bewaren! OPENING GEZONDHEIDSHUIS. De officieele opening van het Gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan zal plaats hebben op Zaterdag 15 Juli a.s. ESPERANTO. Gedurende het afgeloopen winterhalfjaar van begin October tot 13 Juni j.l. werd wederom in de gemeente Heemstede een cursus gegeven in bovengenoemde hulpwereldtaal. De leider was als vorige jaren de heer C. Jacobs. De cursus werd aangevangen met 35 leerlingen, waarvan meerderen om verschillende redenen vertrek, drukke werkzaamheden vroeger moesten staken, doch 15 tot het einde van den cursus de lessen hebben gevolgd. Met groote belangstelling:- aflereerst om de prettige wijze, waarop de leeraar de lessen wist smakelijk te maken, lederen Dinsdag van 8 tot 10 uur was het geen bezwaar, maar een lust om te gaan naar de Dreefschool, omdat wel degelijk de ernst bij den leeraar voorzat, maar de lessen allerminst droog en vervelend, integendeel smakelijk en boeiend werden gemaakt. Gulle lach en blijde scherts waren geen zeldzame gasten. Zoodat het den cursisten eigenlijk nu vreemd en leeg is, dat de lessen zijn geëindigd. Maar ook voelden zij al meer de waarde van deze wereldtaal. Welke bezwaren men ook tegen haar inbrengt dat zij gemaakt, en niet gewoon geworden, ontstaan is, enz. de logische bouw en woordvorming, die bij eenig taalgevoel niet moeilijk zijn zich eigen te maken, geven haar veruit den voorrang boven alle verdere pogingen tot het vormen van een wereldtaal (Volapiik, Ido en hoe ze verder heeten mogen). Daarom is het te wenschen, dat als, naar wij vermoeden, althans hopen en wenschen, het bestuur der gemeente Heemstede in een volgend seizoen opnieuw op zulke billijke voorwaarden de gelegenheid openstelt met deze taal kennis te maken en een cursus te volgen, velen meer nog zich zullen opgeven en zoo eenigszins mogelijk trouw de lessen blijven bijwonen. In vele, zeer vele steden in ons vaderland en in alle andere landen der wereld in Spanje, in Hongarije, in IJsland, ook in Brazilië, in Japan wordt het belang van deze hulpwereld taal beseft als een middel om de verbroedering der menschen te bevorderen en zóó iets bij te dragen tot den wereldvrede. Op congressen, waar bewoners van allerlei verschillende landen aanwezig zijn, kunnen allen met elkander door deze wereldtaal spreken en elkander begrijpen en gemeenschappelijke belangen behandelen. Dat dan met steeds toenemend aantal en met toenemende belangstelling ook de cursussen mogen worden gevolgd, die vanwege het bestuur der gemeente Heemstede wij huldigen zijn initiatief werden en worden gegeven! P. A. VIS. PERSONALIA. Op 22 Juni j.l. slaagde onze plaatsgenoote, Mej. J. C. E. van Teutem, voor het eindexamen piano bij het Amsterdamsch Conservatorium. KINDERVERTELLING DOOR G. TH. ROTMAN! Wat of het toch wel wezen mocht, Hetgeen de man zoo moeizaam wrocht? Wel, hij was, wegens slapte in zaken Aan 't étalagekaartèn maken! Toen 't klaar was, zeemde hij zijn ruit En stalde al zijn waren uit; De kaarten werden keurig net Er midden tusschenin gezet. Maar d'and'ren dag vroeg opgestaan Is Jim aan 't schilderen gegaan! Hij nam de kaarten één voor één En smeerde inkt er overheen Ach, ieder die den winkel zag, Sloeg bijna dubbel van den lach! Waarom, zoo vraag je? Wel, dat blijkt, Wanneer je 't plaatje goed bekijkt. Van Baren dacht al na een week Niet meer aan deze boevenstreek, Vooral niet, toen hij op een dag Weer klanten in zijn winkel zag. Het waren weliswaar drie menschen, Maar 't was toch meer dan hij kon wenschen; Want ach, het was den laatsten tijd Niets dan „malaise" en narigheid. Helaas, ook Jim was op 't appèl En die bedierf weer 't heele spel! De schorteband van juffrouw Mast Bond hij aan een stellage vast, Die pas met flesschen limonade En bessensap was volgeladen.... Na deze wandaad viel zijn oog Op 't hondje van mevrouw Verhoog.. VERGADERING O.S.P. Over den Heemsteedschen Raad en nog iets...! De O.S.P. afd. Heemstede belegt op Vrijdag 7 Juli a.s. in Café v. d. Heuvel, Valkenburgerlaan hoek Camplaan, een openbare vergadering. Spreker: Sal. Tas, lid van het Partijbestuur van de O.S.P. Onderwerp: „Over den Heem steedschen Raad en nog ietsHet Raadslid Disselkoen is uitgenoodigd om zich op deze ver- j gadering voor de Heemsteedsche arbeiders te verantwoorden. Hem is ruim gelegenheid voor debat en repliek toegezegd. RIJWIEL VERMIST. Aangifte is gedaan van het vermissen van een I heerenrijwiel uit de Overboschlaan alhier. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: Zemel, Dr. P. Cuijpers- laan 13, een hond (fox); J. Sepp, Bosboom Toussaintstraat 60, een gehaakte muts; P. Hark- mans, Vijfheerenstraat 6, een mestvork; Lange- veld, Rijnstraat 42, een kinderportemomiaie; H. Hettema, Hendrik de Keyserlaan 10, een wollen damesmantel; Wessels, Prinsessekade 40, Haarlem, een tennisracket; H. Brouwer, Zandvoortschelaan 70, een damestasch met inhoud; J. Taarling, Havenstraat 21, een kinder rijwiel; B. Silvis, Glipperweg 63, een V.T.- lantaarn; Bureau van Politie, Raadhuisstraat, een damesschoen, een Lipssleutel en een schrift met versjes. Ondertrouwd: G. N. v. d. Ben en T. Roelfs; P. J. C. Dobber en A. J. Reurts. Bevallen: A M. ErkelensDuken z.; M. H. A. DijkstraVisser z. Overleden: C. Weijers 84 j., wedn. A. Schob bing. LUXOR-THEATER. In Luxor-Theater draait deze week: „Als Parijs slaapt". Jacques Costaud, die wegens een moord ter dood is veroordeeld, bevindt zich in de straf kolonie Cayenne in Fransch Guayana, omdat zijn straf veranderd is in levenslange dwang arbeid, door zijn dapperheid, tijdens den oorlog. Hier ontvangt hij een brief van zijn vrouw, waarin zij hem mededeelt, dat zij stervende is en dat zij haar dochter Manon de waarheid over haar vader niet verteld heeft, maar haar in de veronderstelling heeft gelaten, dat haar vader in den oorlog is gesneuveld. Dit bericht roept een groot verlangen in Costaud wakker en hij is vervuld van het eene denkbeeld, zijn eenzame dochter in de wereld stad te gaan beschermen. Hij breekt uit en het gelukt hem ook om naar Parijs te ontkomen. Intusschen kan Manon haar huur niet meer betalen en is zij uit haar woning gezet. Als zij echter het idee opvat, haar eigen dommen uit de woning te gaan halen, ontmoet zij daar den nieuwen huurder Jitlot. Deze vindt Manon wel aardig en verschaft haar een baantje in een danslokaal, waar zij na iederen dans geld moet ophalen. Een van de muzikanten is Paul Renoir, die zij reeds kent en .het duurt niet lang, of beiden zijn op elkaar verliefd. Costaud is inmiddels in Parijs aangekomen en komt ook in het café, waar hij in haar direct zijn dochter herkent, daar zij sprekend lijkt op een foto, die zijn vrouw hem in haar laatste schrijven gezonden heeft. Hij maakt zich echter niet bekend, maar blijft haar steeds terzijde om haar te beschermen. Een van de aanwezigen misdraagt zich jegens haar en direct slaat Costaud er op los. Manon, die echter niet weet, dat hij haar vader is, wordt bang van haar nieuwen beschermer daar hij haar voortdurend volgt. Den volgenden avond probeert Julot, Manon te overreden als mannequin naar Zuid-Amerika te gaan, doch Paul komt tusschenbeide en er ontstaat een heftig gevecht, waarbij Paul be wusteloos op straat blijft liggen. Costaud wordt door de politie gevangen ge nomen, doch het gelukt hem te ontsnappen en hij baant zich met geweld een weg naar een geheime kelder, waarin Paul en Manon gelokt zijn door de bende van Julot. Hij komt net op tijd om Paul te redden van een vuurdood en als beide in veiligheid zijn, gooit hij een vat benzine op het vuur en verschaft hij zich zoodoende liever een zekeren dood, dan terug gezonden te worden naar Cayenne. EEN INTERVIEW MET CLARK GABLE. Aan een tafeltje in het restaurant van de studio's werd gesproken over succes in het algemeen en over dat van Clark Gable in het bijzonder. Sommigen kenden hem nog uit die dagen, dat hij in een oude, zooveelste-handsch auto de studio's afreed en slechts zelden hier of daar wat te doen kreeg. ,,'t Eigenaardige met Clark is," merkte een van hen, die hem langer kenden, op, „dat hij altijd naar iets schijnt te verlangen, wat hij niet heeft. Twee dingen hebben hem belet te doen, wat hij werkelijk zou willen; eerst de armoede en nu het succes. Ik heb 't hem zelf hooren zeggen." Dit opgevangen gesprek gaf me stof tot na denken. Wat zou het toch zijn, dat Clark Gable verlangt en niet kan hebben? Op een regenachtigen Zaterdagavond kreeg ik onverwacht een kans om het hem zelf te vragen. Ik had een langen tocht gemaakt en stopte bij een klein restaurant om een kop koffie te drinken. En daar, ver van Hollywood, vond ik Clark Gable, rustig in een hoekje achter een kop koffie. Hij was even verwonderd mij daar te zien, als ik was hem te vinden in een klein plaatsje op een regenachtigen Zaterdagavond. „Wat voer je hier uit?" vroeg ik, terwijl ik bij hem aan het tafeltje ging zitten. Het was tien uur, maar ik dacht niet meer aan den grooten afstand, dien ik nog moest afleggen, want dit was een kans om iets meer over Clark's geheime wenschen te weten te komen. „Waarschijnlijk begrijp je het niet," lachte hij, terwijl hij zoo gemakkelijk mogelijk ging zitten in een van die eigenaardig onhuiselijke stoelen, zooals men alleen in kleine afgelegen restaurants kan vinden, „ik heb een week of drie iederen dag gewerkt, zonder een kans te krijgen eruit te breken en nu ben ik maar wat gaan zwerven, op goed geluk, zonder doel. Ik houd ervan door den regen te rijden." Langzamerhand kwam hij los en bij drie koppen koffie en een ontelbaar aantal sigaretten zat Clark Gable te filosofeeren over „het leven". „Soms kan ik het wel eens zijn met menschen, die den gang van zaken willen veranderen," zeide hij onder anderen. „Jeugd behoort de tijd voor plezier en vroolijk leven te zijn en ouderdom om te werken. Ik herinner me, dat, toen ik nog een jongen was op de boerderij, een van onze buren zijn hebben en houden verkocht en naar de stad verhuisde „om van het leven te genieten". Hij was toen een jaar of vijftig en had een aardig sommetje opgespaard. Een tijdje later ontmoette ik hem weer, hij zag er veel ouder uit. Hij vertelde me, dat hij met zijn vrouw een jaar naar Europa geweest was, later hadden ze in New-York en in Californië ge woond, maar kwamen toch weer terug naar hun geboorteplaats in Ohio, waar hun vrienden en kennisen woonden. Nooit zal ik zijn laatste woorden vergeten: „Ik geloof, dat ik te oud ben om dat vroolijke leven nog te kunnen waardeeren." „Ik was toen nog maar een jongen, maar ik beloofde mezelf te zullen zorgen, dat ik het leven leerde kennen, voor ik te oud was ge worden om ervan te kunnen genieten. „In die dagen was armoede voor mij het ergste wat er bestond. We waren altijd min of meer arm geweest. Je weet wel, wat ik bedoel, genoeg te eten, kleeren en een dak boven ons hoofd, maar verder ook niets. Soms hoorde ik anderen praten over zomerreisjes, boottochten, jagen, zeilen, maar die dingen kende ik alleen uit geïllustreerde bladen en advertenties. Ik wilde zelf ook reizen en mijn wensch werd gedeeltelijk vervuld gedurende de jaren, dat ik verbonden was aan reizende tooneelgezeischappen. Maar dat was toch eigen lijk maar een eentoonig rondtrekken, altijd dezelfde theatertjes in dezelfde stadjes en 's avonds dezelfde stoffige hotelkamertjes. Er was wel iets van een avontuur in, maar het was niet dat soort reizen, waarvan ik gedroomd had. Een enkele maal gingen we 's Zondags visschen, j maar ook dat had ik me anders voorgesteld. „Ik verlang niet naar het gezelschap van anderen. Liefst ben ik alleen. Dat komt misschien door mijn opvoeding op een boerderij, daar leer je op je eigen beenen te staan. Zoo'n uitstapje alleen, zooals vanavond, is een opluchting voor me na weken lang al die menschen om me heen gehad te hebben. „In die jaren, toen ik precies genoeg verdiende om te kunnen eten, verlangde ik toch niet zoo- zeer naar geld en luxe, als naar de vrijheid om i alles te kunnen zien, wat het leven kan bieden. Ik wist, dat daar geld voor noodig is en dacht, dat succes me alles zou brengen, wat ik maar kon wenschen. „En nu is het succes gekomen, ik ben niet arm meer en nog steeds verlang ik meer van de wereld te zien. Succes is niet makkelijk, je moet hard werken om het niet te verliezen, vooral als het afhankelijk is van het wispel turige publiek. „Begrijp me goed," ging hij haastig verder, „ik zou mijn filmloopbaan niet willen opgeven voor een reisje naar Europa of naar Canada, maar het is eigenaardig, dat ik nu nog even gebonden ben, als in den tijd, dat ik niet vol doende verdiende. „Een tijdje geleden had ik met Wallace Beery afgesproken naar zijn berghut te vliegen om daar een dag of tien te gaan jagen. Driemaal moesten we het uitstellen en eindelijk hadden we een dag afgesproken, dat we allebei vrij waren, maar op het laatste moment moest ik naar de studio's komen om een paar scènes opnieuw op te nemen. Zoo liep het weer mis. „Ik klaag niet. Ik lach mezelf uit. Dit laatste jaar heeft me geleerd, dat het voornaamste is, als je zelf de resultaten van je werk kunt zien en ieder nieuw succes is een aansporing om harder te gaan werken. „En tochalles wat ik van jagen, zeilen en reizen naar verre landen weet, heb ik uit de geïllustreerde bladen en uit de films." Clark stond op. Hij moest terug naar Holly wood en door de mist en regen was het een lange tocht. Toen begreep ik, wat hij bedoelde met het gezegde, dat armoede en succes hem verhinderden te doen, wat hij graag zou willen. E. P. MODERNE VOGELVERSCHRIKKERS. Een Franschman, een bewonderaar van het rustige landleven en een liefhebber van boom gaarden, heeft de geniale gedachte gehad de vogels te verjagen met de radio. Tevergeefs had hij gehoopt, dat zijn vogelverschrikkers de gevleugelde veelvraten met hun zwaaiende armen en beenen wel zouden verjagen. Al spoedig echter hadden de bezoekers van zijn boomgaard bemerkt dat die in het zwart gekleede dames en heeren geen kwaad deden en niettegenstaande al hun fratsen op hun plaats bleven en niet gevaarlijk waren. WANDELJAPON. 795 Deze japon van effen of gewerk te zomerstof leent zich uit stekend voor slanke figuren en vormt een zeer vlot en apart geheel. Het lijfje heeft ingezette stukken aan de voorzij de, terwijl het middenstuk, dat in een puntvorm op de rok ge stikt wordt, een aangeknipte vo lant over mou wen en rug heeft. Als halsgar- neering wordt een platte strik van glasbatist gedragen, ter wijl midden voor een klein split is. De rok bestaat uit vier banen, zoodat midden vóór en achter een naad komt. terwijl de rok slechts zeer weinig klokt Om het middel wordt een gedrapeerde ceintuur gedragen, die achter gestrikt wordt. Patronen kan men aanvragen in alle maten onder vermelding van No. 795. De prijs bedraagt 0.58. ZOMERJAPON. (779) Voile, kunstzijde, bedrukt crêpe de chine, shantung en andere modestofjes geven van dit model een bijzon der aardig geheel voor slanke figu ren. De mouwlooze japon is om het armsgat, dat deels gevormd wordt door de puntig tneloopende bo venpas, afgewerkt met een smalle plissé, die naai verkiezing ook langs het puntig toeloopende bo venstuk der rok kan worden aan gebracht. Om het middel wordt een ceintuur van de zelfde stof gedra gen met effen gesp. Patronen verkrijgbaar vanaf onder vermelding no. 779. Dc prijs bedraagt f 0.58. w. Patronen worden toegezonden na ontvangst van het bedrag op postrekening 62626 van den Modedienst, Den Haag, of na inzending pei postwissel of in postzegels aan de Mode redactrice, Roelofstraat 109, Den Haag. Ge- wenschte maat en nummer vermelden. maat 40, Tomaten en schorseneeren kan men ge makkelijk van het huidje ontdoen, indien men deze eenige minuten in kokend wa ter legt. Tomaten prikke men desnoods even aan een vork en houde ze boven den gasvlam. Glazen schalen springen bij het vullen met heete spijzen niet, indien men ze tevoren op een vochtigen doek of koud bord heeft geplaatst. D 34 Ten einde raad besloot hij zijn radio te hulp te roepen. Wanneer hij het moede werd naar rede voeringen en vroolijke wijsjes te luisteren, deed hij een lang snoer aan zijn luidspreker en plaatste het toestel onder de vruchtboomen, met het gevolg, dat de Jazz-bands en andere leven makers op afdoende wijze zijn boomgaard be vrijdden van de ongewenschte vreemdelingen. Ook in dit opzicht kan de radio dus nuttig werk leveren! De langste baard ter wereld. De langste baard ter wereld bezit ongetwijfeld de Noor Langsetti, daar deze zeven Meter lang is. Het spreekt vanzelf, dat de man zijn baard niet ten voeten uit kan laten hangen, daar hij er anders op trappen zou en erin verward zou raken. Het grootste gedeelte van zijn baard draagt deze zonderling dan ook in een zijden zak, die hij onder zijn vest draagt. „In zijn baard lachen", „likkebaarden" e.d. is hem wel toevertrouwd 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 5