ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN MET SPOEDTAX GOSEN SCHIERING LIPPITS' KOLENHANDEL Nu Zalm eten 0 AUTO-VERHUUR TELEFOON 28447 Anthraciet en B rechcokes y|r v, UW ADRES A. SCHUTTER OPLAGE 5000 EX. 21 JULI 1933 VRIJ VOOR CONTROLE 10e JAARGANG - No. 29 z g GARAGE N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES N. GROENLAND CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN nummer bestaat uit 4 pagina's. EERSTE BLAD. DE OFFICIEELS OPENING VAN HET GEZONDHEIDSHUIS. PLAATSELIJK NIEUWS A. KOPJES NIEMAN RIJDT MEN VEILIGER Garage Camplaan 4 Goud-, Zilver en uurwerken is: BALM Bloemendaal DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT GEBR. v. d. B08ki BLAUWE BRUG J, Telef. 28750 Z O M 3 oo Telef. 28750 JAC. CATSLAAN STALLING m REPARATIE o BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 PIJLTJES (kleine advertenties) 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a gedipl. horlogemaker JAC. v. CAMPENSTR. 41 Reparatie-inrichting TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. iiuililitiiiiiiiiiillHlllllllllliliitiiniilllliillllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiilliii Zijlweg 314 (Post Overveen) Haarlem Telef. 15739 Het beste adres voor prima kwaliteit Vraagt onze Zomerprijzen LUXOR-THEATER, Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „De Hooge C en een Hooge Zee". FEESTREDE VAN Dr. DROOG. In tegenwoordigheid van vele genoodigden heeft Zaterdagmiddag j.l. de officieele opening plaats gehad van liet Gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan. Onder de aanwezigen merkten wij op den burgemeester Jhr. J. P. W. van Doorn, wethouder Dr. Droog, Dr. Ten Bniggencate, Dr. Colenbrander, vele raadsleden, de heer Michels, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, vertegenwoordigers van Witte Kruis, Wijkverpleging, Maatschappelijk Hulpbetoon e.a. Wethouder Jhr. v. d. Poll had ■ii'ht van verhindering gezonden. De burgemeester heette de aanwezigen .kom en dankte hen voor de belangstelling. X: een korte uiteenzetting van het doel der voudige vingeramputatie in de Leidsche kliniek in 10 der gevallen met doodelijke wond koortsen. Mijn oude leermeester, Prof. Tilanus, vertelde ons op zijn college, dat voet- en onder beenamputaties zelfs 25 tot 50 sterfgevallen veroorzaakten. Wondkoortsen en kraamvrouwen koorts sleepten honderden jonge menschen ten grave. En men kende de oorzaken van deze wondkoortsen niet, kon ze daarom ook niet be strijden. Ik sprak daar over de heelkunde of chirurgie. Maar met de inwendige geneeskunde was het niet beter gesteld. Karakteristiek voor de rol, dien de epidemieën in het maatschappelijk leven speelden, is, dat men de 17e eeuw in medische ■«Ml f. B a ft j! f' 5 '•t r. \y f I 1ft p i'.': ps- mrnm B u f®* Op Zaterdag 15 Juli werd het Gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan officieel geopend. Hierboven een foto van autoriteiten en genoodigden op de binnenplaats van het gebouw. Zittend v.l.n.r.Zr. A. M. Derksen, Dr. A. ten Bniggencate, Dr. Th. W. Beeker, Dr. E. A. M. Droog, Burgemeester Jhr. J. P. W. van Doorn, Dr. M. Colenbrander, Dr. E. S. Frank en de architect. A. J. J. Verspoor. stichting gaf hij het woord aan Dr. E. A. M. Droog, voor het uitspreken van zijn feestrede. Dr. Droog wees op den geweldigen vooruit gang van techniek en wetenschap in de laatste vijftig jaar. Steeds vervangen nieuwe ontdekkingen en betere theorieën onze verouderde opvattingen. En de geneeskundige wetenschappen aldus spr. ze bleven niet achter in deze renbaan. Ook wij, geneeskundigen, maken gebruik van röntgen- en radiumstralen en zien door de kleederen en huid tot in de ingewanden; we openen den schedel en nemen een kijkje in de hersenen, niet om er het goud uit te halen, dat er volgens de laatste onderzoekingen in te vinden is, maar voor humane doeleinden, ter herkenning en genezing van ziekelijke aan doeningen en gezwellen. We openen de borstkas en pompen hem leeg als hij te veel vocht bèvat of blazen hem op als dat soms noodig is. We openen de maag en maken een nieuwen uitgang; we nemen de galblaas en milt zoo noodig weg; we snijden stukken uit den darm en naaien hem gemoedelijk weer dicht; we maken recht wat krom is op het gebied van armen en beenen, we zagen stukken uit de beenderen en spijkeren de brokstukken weer aan elkaar. Zelfs de ziel wordt niet met rust gelaten; want met de psycho-techniek (toe gepaste zielkunde) onderzoeken we nu op syste matische wijze onze geestelijke eigenschappen benutten de verkregen kennis voor keuringen beroepskeuze. Aan nu als eenvoudig beschouwde operaties als bij blindedarmaandoeningen, bij buikgezwel len, bij klompvoeten en bij andere orthopaedische gebreken geschieden, werd vroeger niet gedacht. En waarom niet? Omdat men angst had voor wondkoortsen, immers nog in de 70'er jaren eindigde een een kringen wel eens met den naam van de pest- eeuw bestempelt. De 18e eeuw heet in dien gedachtengang de eeuw van de pokken ('t was nog voor dat de inenting was ontdekt); de 19e eeuw die van de cholera. Nog in 1866 immers woedde een hevige cholera-epidemie. Geen wonder, dat een paniekstemming daarbij onder de bewoners eener stad ontstond en menigeen haar, zoo mogelijk, ontvluchtte. Dat is alles nu veranderd. Als gevolg van den vooruitgang der medische wetenschap zijn dan ook de sterfte cijfers enorm gedaald. Stierven in het begin der vorige eeuw gemiddeld minstens 35 personen per duizend en per jaar, nu is dat in ons land gedaald tot 10 en in de groote steden is het sterftecijfer tegenwoordig zelfs lager dan in de dorpen. In overeenstemming daarmede worden we nu ook gemiddeld veel ouder. Zou men, dit alles overwegende, niet mogen veronderstellen, dat we nu in het land der belofte, in Utopia leven? Ja, als inderdaad het geluk alleen afhing van de vorderingen der technische en geneeskundige wetenschappen, dan zou men een bevestigend antwoord mogen geven. Toch zijn dit licht punten en een aansporing om niet bij de pakken te blijven neerzitten. Aan den greep der pest hebben we ons ontworsteld, waarom in de toe komst ook niet aan oorlog? bij een algemeenen wil tot vrede; waarom niet aan gebrek? bij een techniek, die wonderen wrocht; waarom niet aan armoede? bij een overproductie van alle besctaansmiddelen. Thans wil ik iets nader ingaan pp een onder deel, dat met den bouw van ons gezondheids huis in verband staat. De praeventieve genees kunde, die vooral in den laatsten tijd hoogtij viert. Dé praeventieve geneeskunde, in samen- llllilUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIUIIIIIIIII werking met de hygiëne heeft tot doel de oor zaken der ziekte te bestrijden en daardoor ziekten te voorkomen, in tegenstelling met de vroeger als hoofdzaak beschouwde curatieve geneeskunde, die de ziekten bestrijdt, als ze reeds zijn uitgebroken. Vader Cats is wel geen vader der geneeskunde als Hippocrates geworden en mag zich ook niet op den titel van Vader des Vaderlands beroemen, maar hij heeft zich een wijze vader betoond toen hij dichtte: ,,'t Is nutter saeck gesondt te blijven Dan sieckten constigh wegh te drijven." De bloei der hygiëne of praeventieve genees- 1 kunde kon eerst inttreden, nadat de oorzaken 1 van besmettelijke en andere ziekten ons duidelijk i waren geworden door de onderzoekingen in de 1 laatste helft der vorige ceuf,' van Pasteur, Koch en anderen. Tal van ziekten, epidemische ziekten, 1 tuberculose, syphilis, wondkoortsen, bleken ver- oorzaakt te worden door mikroskopisch kleine i wezentjes, de bacteriën en bacillen. Men begreep nu, dat men om geen wondkoorts te krijgen, die i boosdoeners bij operaties moest verwijderd houden, dat men zijn handen niet alleen na, maar vooral vóór de operatie moest wasschen; dat de oorzaken van epidemieën niet zetelden in kwade dampen, roering der gronden, ver giftigde bronnen of heksen, waartegen men dan berookingen, bezweringen en peperbestrooiing aanwendde, maar in levende organismen, bacteriën en ook insecten, die men dooden of althans verdrijven moest. Als gevolg van de nieuwere inzichten over de oorzaken van ziekten en de mogelijkheid die te bestrijden, onderging de gezondheidszorg van het volk een wedergeboorte. Niet alleen de zieken- behandeling, maar ook de ziekenverpleging in de gasthuizen en buiten de gasthuizen onderging vernieuwing. Niet alleen de zorg voor den zieke als individu, als enkeling trok de aandacht, ook in de algemeene volksgezondheid ging men meer belang stellen. Toen we eenmaal wisten, hoeveel waarde aan reinheid als voorbehoedmiddel tegen besmetting, aan zuiver drinkwater, aan onbesmette melk, aan doelmatig voedsel, aan onbedorven vleesch en andere eetwaren moet worden toegekend, was er van een rationeele en massale bestrij ding sprake en liet die zich niet lang wachten. Er ontstond naast de persoonlijke ook een sociale hygiëne. Staat en gemeenten maakten gezondheidswetten; woningwet en bouwverorde ningen, warenwet en vleeschkeuringswet kwa men tot stand; laboratoria en abattoirs werden opgericht; waterleidingen aangelegd. Gezonde woningen, badhuizen en openluchtscholen werden gesticht, schoolartsen en schooltand- artsen aangesteld; bakercursussen, cursussen voor moeder en kind werden opgericht, inenting en serumbehandeling tegen pokken typhus, diphteritis en roodvonk mogelijk gemaakt; de opleiding van verplegers en verpleegsters werd verbeterd en de wijkverpleging door de Witte-, Groene- en Wit-gele Kruisvereenigingen zelfs in de kleinste dorpen voor arm en rijk beschik baar gesteld. Alom werden consultatie-bureaux tot bestrijding van volksziekten opgericht; de tuberculose vormde de eerste vesting die ruim 30 jaar geleden bestormd werd en nadien werden de ziekten van den zuigeling en van den kleuter op gelijke wijze bestreden of liever voorkomen, 't Zijn vooral deze instituten, de consultatie- bureaux voor zuigelingen en kleuters in verband met de schoolartsendiensten, die de zegenrijke werking der praeventieve geneeskunde hebben aangetoond. Tal van kinderziekten en kwalen blijken door voorzorgsmaatregelen te voorkomen of bij vroegtijdige herkenning in haren voort gang te stuiten. In het eerste levensjaar reeds bedreigen allerlei kwalen het kind. Oogziekten, waardoor het blind, oorziekten waardoor het doof en doofstom kan worden; borstziekten waardoor het aan tuberculose ten offer kan vallen; ingewand- ziekten waardoor het sterft of verzwakt; hersen ziekten waardoor het misschien voor altijd een stumper blijft; huid- en stofwisselingsziekten, die het onooglijk maken of vatbaar voor stoor nissen in 't algemeen; beenziekten als rhachitis (Engelsche ziekte), die verkrommingen en de voor de vrouwen zoo te vreezen bekken- vernauwing in haar schuldregister heeft. Met onze tegenwoordige kennis kunnen we deze narigheden grootendeels voorkomen. Niet alleen de zuigelingenleeftijd, ook de kleuterperiode is vol gevaren. Engelsche ziekte, platvieten, heupontwrichting, knie- en heupont steking, tuberculeuze wervelaandoening, scheel zien, oorettering, amandelvergrooting, hoofdon reinheid, haarziekten, bloedarmoede, klierzwellin- gen, tandziekten, spraakafwijkingen, houdingsaf wijkingen, genitaaiafwijkingen, navel-, liesbreu ken, bedreigen het kind; 't zijn bijna alle aan doeningen, die sleepend ontstaan en toen er geen praeventieve geneeskunde bestond meestal te laat werden ontdekt. Gaat de kleuter op school en komt hij met andere kinderen in aanraking, dan ontkomt hij niet aan de gewone besmette lijke kinderziekten, waarvan de behandeling natuurlijk aan den huisdokter behoort, maar wier spoedige herkenning dikwijls op 't consul tatiebureau, ik noem hier kinkhoest, plaats heeft. Ouders, wilt gij, dat uwe kinderen ideaal kleuters zullen zijn, stuurt ze dan tijdig naar het consultatiebureau in het gezondheidshuis! Behalve voor de consultatie-bureaux zal ons gezondheidshuis ook kunnen dienen tot voor koming van besmettelijke ziekten en zullen er b.v. wettelijk geregelde inentingen tegen pokken en de onschadelijk gebleken inentingen tegen diphteritis, roodvonk en andere ziekten kunnen plaats vinden; op de meer en meer in zwang komende hoogtezonbehandeling is gerekend; kleine operaties der huisdokters, behandeling door de verpleegsters van kinderen of vol wassenen met hoofd- of huidziekten, die anders weieens ongewenschte bezoekers van bad- en zweminrichtingen zijn, zal hier kunnen ge schieden. Hierna behandelde Dr. Droog uitvoerig de voorgeschiedenis van de stichting van het Ge zondheidshuis. Op 28 Juli van het vorige jaar voteerde de Raad een crediet van 50.000. Aan den heer Rinkema, aannemer te Aerdenhout, werd het werk gegund, dat uitgevoerd is naar de plannen van architect Verspoor. Dr. Droog gaf een beschrijving van het gebouw en dankte tenslotte allen, die aan het tot standkomen ervan hadden medegewerkt. Nog enkele andere sprekers voerden hierna het woord. Dr. Colenbrander wenschte Dr. Droog geluk met de stichting van het Gezondheidshuis, waarvoor hij zooveel geijverd heeft. „Omgang met de jeugd houdt jong," aldus spr., „hoe jong moet Dr. Droog zich dan straks wel niet voelen met al die zuigelingen om hem heen!" Dr. Frank sprak namens de commissie voor kinderhygiëne. Hij waardeerde de uitstekende samenwerking met het gemeentebestuur, en hoopte, dat dit zoo zou blijven, ook nu de zuigelingen en kleuters ontslagen zijn van politietoezicht! Zuster Derksen, die de zusterswoning in het gebouw zal betrekken, dankte voor de vriende lijke woorden tot haar gericht en voor het ver trouwen in haar gesteld. Tenslotte sprak de burgemeester nog een waardeerend woord tot Dr. Ten Bruggencate, die met veel tact het consultatiebureau heeft geleid, waardoor dit het vertrouwen der moeders heeft verworven. Hierna werd een rondgang door het gebouw gemaakt. Aan de Zuid-zijde ligt de bergplaats voor kinderwagens, de wachtkamer, kleedkamer met boxen, dokterskamer, en een isoleerkamertje voor hoestende of van besmettelijke aandoening verdachte kinderen. Aan de West-zijde is de open binnenplaats met een zandbak, een tuin. Vervolgens komen het magazijn van het Witte Kruis, en de t.b.c. bestrijding, een desinfecteer- kamertje, en de behandelingskamer voor loopende patiënten. Naast de vestibule ligt een spreekkamer en daartegenover een drietal kamertjes voor hoogtezon. Op de bovenverdie ping bevinden zich een paar zusterkamers, een woning voor den concierge en een zolder. Zoo noodig kan het gebouw worden uitgebreid. Voor belangstellenden is het tijdelijk te bezichtigen. Dr. Droog deelde nog mede, dat een welgezind Heemsteder een behoorlijke instrumentenkast en een aseptisch waschtoestel aan het gebouw heeft geschonken. „Wat zou het," aldus spr., „aangenaam zijn, indien nog eens enkele andere ingezetenen dit voorbeeld volgden!" Tenslotte werden ververschingen rondgediend. JAARVERGADERING R.K. SPAARKAS. Bovengenoemde Spaarkas, een onderafd. van den Ned. R.K. Volksbond, hield Dinsdagavond haar jaarvergadering. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat het ledental bedroeg ruim 200 en dat door middel der vereeniging 210.000 K.G. brand stoffen, coöperatief ingekocht, was verstrekt aan 180 leden, terwijl over het vereenigingsjaar 19321933 coöperatief voor een bedrag van 462.aan dekens was verstrekt. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat over dit boekjaar was gespaard 9729. Als bestuursleden werden herkozen de heeren G. H. Hageman, H. P. Warmerdam en H. Opstal, lil de plaats van G. H. Hageman, die 26 jaar de functie van penningmeester had vervuld, maar geen herbenoeming in deze functie wenschte, werd gekozen de heer J. B. Deelissen. De voorzitter sprak woorden van waardeering tot den afgetreden penningmeester voor het werk, door hem voor de Spaarkas gedaan. De heer A. A. Leuven bracht verslag uit van het nazien der boeken en bescheiden, die in orde waren bevonden. Als leden der kascommissie werden voor het volgende jaar gekozen de heeren A. A. Leuven en C. de Bruin. De rondvraag leverde nog veel stof tot ge- dachtenwisseling, waarna sluiting. VISCHH AN DEL 1e kwaliteit Verscheen ger. visch waren Fijnste NIEUWE HOLL. HARING BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 De Eerste Heemsteedsche voor reparatie aan Valkenburgerl. 2 TELEFOON 28447 BRAND. Dinsdagavond te omstreeks 8.45 ure werd de brandweer gealarmeerd voor een begin van brand in perceel Heeren weg 123 alhier, bewoond door de familie H. De familie H. werd op den brand opmerkzaam gemaakt door het roepen van haar 6-jarig dochtertje, dat in een boven- achterkamer te bed lag. Het bleek dat brand was ontstaan in een bergkast in die bovenkamer. Eenige goederen, een gordijn en een gedeelte van het plafond verbrandden. Het brandje werd door de bewoners met emmers water gebluscht. De brandweer behoefde geen dienst te doen. Oorzaak onbekend. GRATIS RIJWIELPLAATJE. Voor hen, die meenen in de termen te vallen voor het verkrijgen van een kosteloos rijwiel- belastingmerk, bestaat gelegenheid een aan vrage te doen bij den dienstgeleider der be lastingen, Zandvaartkade 4, op iederen Dinsdag en Donderdag tusschen 7.30 en 8.30 uur n.m. 25 JAAR BIJ DE POLITIE. Op den 22sten Juli 1933 hoopt de heer B. Silvis, hoofdagent van politie der ge meente Heemstede, den dag te herden ken, waarop hij vóór 25 jaren zijn intrede deed bij de politie. Op 22 Juli 1908 begon hij zijn politie loopbaan te Haarlem, waar hij ongeveer 4 jaren verbleef. Op 1 April 1912 werd hij r en vtq benoemd tot agent öiLviö. van politie 2de klasse te Heemstede, waarna hij op 15 April 1914 werd bevorderd tot agent van politie 1ste klasse en op den 16den December 1919 tot hoofd agent van politie. Sinds eenige jaren is hij werk zaam bij de recherche. Om zijn eerlijk karakter is hij bij superieuren, collega's en ondergeschik ten zeer gezien. Deze dag zal zeker voor den jubilaris niet ongemerkt voorbijgaan. VERKEERSONGEVALLEN. Op den hoek HeerenwegRijnstraat had een kleine aanrijding plaats, doordat de be stuurder van de auto, die uit de Rijnstraat kwam rijden, geen voldoende voorkeur gaf aan den bestuurder van een op den Heerenweg rijdende auto. De ontstane schade was zeer gering, persoonlijke ongelukken kwamen hierbij niet voor. Op den hoek AchterwegWilhekninaplein werd een 14-jarige wielrijdster aangereden door een achterop rijdende auto. Zij kwant te vallen en werd niet ernstig gewond. Door Dr. L., alhier, verbonden, is zij op diens advies per auto naar haar woning te Haarlem vervoerd. midden mooten f 1.50 p. p. TELEFOON 23280 (3 LIJNEN) BEZORGING OVERAL

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1