ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN GRATIS MET SPOEDTAX J. E. LEUVEN G0EDK00PE MARKEN VOOR REISDOELEINDEN cent 1 PAK RADION TELEFOON 28447 BILLIJK EN GOED DE TWENTSCHE BANK N.V. GARAGE„BOSCH EN VAART" Toeren in Luxe Auto's f 3.50 per uur G. J. GUDE - CUISINIER OPLAGE 5000 EX. J 28 j U LI 1933 lli VRIJ VOOR CONTROLE I0e JAARGANG - No. 30 METSELWERK WIT- en TEGELWERK is N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES VANILLE- en VRUCHTEN-IJS Onze salon is geopend tot 's avonds 12 uur. EERSTE HEEMSTEtDSCHE IJS BAR. H. SEPP. HEEMSTEDE - Tel. nos. 28270 28331 REISSEIZOEN Safe loketten vanaf Fl. 5.— per jaar - Bewaring van waarde-pakketten Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. PLAATSELIJK NIEUW?" BIJ Speciaal adres voor TROUW-AUTO'S en ook voor GROOTE AFSTANDEN. Telefoon 14665 A 221 CENT Zie de advertentie op pagina 6 Zuster F. ROOYERS RIJDT MEN VEILIGER Garage Camplaan 4 „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wordt op oanrrago toegezonden- A. KOPJES NIEMAN KLEERMAKERIJ H. STEVENS HEEMSTEDE IN BEELD. J. BALM ZOON DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Het ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 PIJLTJES (kleine advertenties) 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a UW ADRES VOOR IJS IS KERKLAAN 39 Wij leveren uitsluitend EERSTE KWALITEIT 1/1 Liter f 0.65 hygiënische 1/4 (L25 verpakking Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Kinderleed". HEEMSTEEDSCHE REDDINGSBRIGADE. Propaganda-demonstratie. gunstigd door buitengewoon fraai weer had lagmiddag een groote propaganda-demon- itie plaats, georganiseerd door de Heem- -leedsche Reddingsbrigade. Zaterdagmiddag had de vereeniging een auto door de gemeente laten rijden, waaruit per luid spreker het nut van zwemmen en redden was verkondigd. Was de publieke belangstelling groot, ook over te weinig deelname had het bestuur niet te klagen. En werkelijk heeft de H.R.B. de aanwezigen een viertal uren gezellig bezig gehouden. Een zeer goede maatregel was, dat door een tweetal luidsprekers, welwillend aangebracht door de firma H. M. Eggers, zoowel toespraken als mededeelingen voor een ieder verstaanbaar waren. De voorzitter der afd. Heemstede, de heer L. C. Band, zeide voor den aanvang verheugd te zijn dat in den afgeloopen winter goed ge traind is, waardoor de vereeniging in ledental en kennis veel is vooruitgegaan. Allereerst brengt hij woorden van dank aan den heer A. J. Meijerink, hoofdconsul van den Ned. Bond tot het redden van drenkelingen, die altijd bereid is met raad en daad de vereeniging terzijde te staan. Vervolgens dankt spr. het bestuur der inrichting en het gemeentebestuur voor hun groote medewerking, en Dr. Hubert, medisch adviseur, die altijd bereid gevonden wordt op medisch gebied de leden te ontwikkelen. Er volgde daarna een bijzondere gebeurtenis. Het is al lang de wensch geweest een eigen vlag te hebben. Deze is er nu, in de kleuren groen-wit met de initialen H.R.B. Het dochtertje van den consul, Mej. Eggers, hijscht onder luid applaus de nieuwe vlag, waarna de voorzitter dankt zegt aan de com missie voor dit geschenk en wenscht, dat de H.R.B. onder deze banier in groei moge toe nemen. Dan wordt een aanvang gemaakt met het vrij groote programma. De jury bestond uit de heeren A. J. Meijerink, starter, benevens de heeren Kikkert, Thürkow en Verspoor. Het le nummer, het opduiken van 2 poppen uit een gesloten kist vroeg al direct ieders belangstelling. De heer Meijerink, die dit num mer toelicht, dankte allereerst namens den Ned. Bond de afd. Heemstede voor de goed georgani seerde propagandamiddag. Dan tot het nummer overgaande, zegt de heer Meijerink, dat hier een imitatie auto-ongeval is, waarbij twee drenke lingen zitten opgesloten. En terwijl een der 'eden der brigade de plaats bepaalt, komen twee andere leden, openen onder water de kist en halen er de drenkelingen (poppen) uit. Dit werkelijk kranige stukje werd uitgevoerd door de heeren Helleganger, Dekker en Band. No. 2, 25 M. snelzwemmen voor meisjes (niet-leden), 15 deelneemsters. De 11-jarige Marietje Lommerse was no. 1 in 252/5 sec.; 2. Willie Mooser 253/b sec.; 3. Adriane Hartog 261/s sec. No. 3. Gecostumeerd gevecht in een kano was een aardig nummer. Hieraan namen 16 dames deel. De kunst was de kano der tegenstandster te doen kantelen en een gejuich steeg op, als een der dames naast de boot lag. 1. Mientje Davelaar; 2. Ans Ausing; 3. Tonny Balk. No. 4. 24 M. snelzwemmen voor jongens van 1016 jaar. 16 deelnemers. Het was jammer dat allen nog den schoolslag zwommen. Dit is ook wel de reden, dat de tijden niet best waren. 1. H. Hunfeiaar 23 sec.; 2. M. v. Rooden 24V5 sec.; 3. Abrahams 243/s sec.; 4. J. Dijk graaf 244/b sec. In het nummer 25 M. sleepen met drenkeling, toonde de 14-jarige L. Kooyman zich een waar dig zoon van zijn vader. Hij maakte den f raaien tijd van 354/s sec.; 2. A. H. Dekker 39 sec. Voor dit nummer waren 15 deelnemers. 6. Onderwater zwemmen heeren. 15 deel nemers. Jammer dat enkele goede zwemmers slecht baan hielden en zoo buiten de prijzen vielen. L. Eeftens bracht het tot ruim 30 M.; 2. C. Band; 3. L. Kooyman Jr.; A. H. Dekker. 7. Onderwater zwemmen dames. 6 deel neemsters. Mej. Bets Kokkelkorn bracht het tot circa 22 M.; 2. C. Broerse. 8. Dit nummer was een fraaie demonstratie van dames, hoe te handelen om een drenkeling te redden, zonder zelf gevaar te loopen, door den drenkeling in haar werk gehinderd te worden. Zij demonstreerden eerst de verschil lende grepen, als pols, benedenarm, bovenarm en hoofdgreep, om tenslotte den drenkeling naar dan kant te sleepen. 9. Afvalwedstrijd voor dames bracht een 16-tal deelneemsters aan den start. Dit was een kleurrijk spel, al die dames in verschillende kleuren zich inspannend om een prijs te ver overen. 1. Dien v. d. Jagt; 2. Tilly Steinhof; 3. C. Broerse. In den strijd popduiken bleken de dames vlugger dan de heeren. Hiervoor was een wisselprijs beschikbaar gesteld. Van de heeren werd no. 1 R. Abrahams in 412/s sec.; 2. L. Kooyman Jr. 42V5 sec. Dames: 1. Bertha Kokkelkoren in 402/s sec., die tevens den wisselprijs veroverde; 2. C. Broerse 442/5 sec. Een zeer interessant nummer was ook het redden van een drenkeling, gevolgd door het opwekken der levensgeesten. Dit geschiedde door de heeren Band en Helleganger, onder medisch toezicht van Dr. Hubert, welk nummer door den heer Meijerink werd toegelicht. De gemengde estafette, waarbij de heeren rugslag en de dames vrije slag zwommen en waaraan 8 paren deelnamen, werden gewonnen door 1. Mej. C. Broerse en L. Kooyman Jr.; 2. Mej. T. Balk en L. Eeftens. De middag werd besloten met een aardig waterspel. Eenige dames en heeren zitten op een vlot te spelen om geld. Een politieagent nadert en wil dit verbieden. Een schermutseling, met ge volg dat het vlot kantelt en allen te water raken. Gelukkig bevonden er zich onder het publiek een voldoend aantal toeschouwers-leden der reddingsbrigade, zoodat de drenkelingen spoedig op het droge waren! Als extra afwisseling voerden eenige dames en heeren fraaie kunst- en humoristische sprongen uit vanaf den springtoren. Ook dit nummer viel zeer in den smaak. Na afloop hiervan reikte het eerelid, L. Kooy man Sr., onder enkele toepasselijke woorden de prijzen uit, welke bestonden, behalve uit een aan tal medailles, uit kunstvoorwerpen e.d., en besloot dezen zeer interessanten middag met een op wekking om de Heemsteedsche Reddingsbrigade zoowel financieel als moreel te blijven steunen. Autoritten van Bosch en Vaart naar 't Station Aanbevelend, J. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 23. J. VRING Sr. f De heer J. Vring Sr., oud-gemeenteraadslid van Heemstede, is j.l. Maandag te Haarlem in den ouderdom van 61 jaar overleden. De heer Vring was hoofdmachinist aan het pompstation Leyduin van de Amsterdamsche Waterleiding, waar hij 40 jaar werkzaam was. Zoowel bij zijn superieuren als bij zijn collega's was hij zeer gezien. In den Heemsteedschen Raad heeft hij tien jaar lang (van 19191923 en van 19261932) de belangen van onze gemeente behartigd. In dien tijd was hij lid van de Commissie van Openbare Werken, Financiën en Onderwijs. Zijn politieke richting was die van de Vrijz. Democr., doch nimmer heeft hij de belangen van een speciale partij gediend; het gemeentebelang gold bij hem als nummer één. Overijling was hem vreemd; rustig hoorde hij meestal de debatten in den Raad aan, om tenslotte op zijn bekende gemoedelijke wijze zijn meening te uiten, die veelal blijk gaf van een gezonden en practischen kijk op de zaken. Wegens gezondheidsredenen nam hij op 8 Februari 1932 ontslag als raadslid. Om dezelfde reden legde hij kort daarna zijn functie aan de Waterleiding neer, waarna hij zich te Haarlem vestigde. Woensdagmorgen had op de Algemeene Begraafplaats aan de Kleverlaan de teraarde bestelling plaats, waarbij enkele Heemsteedsche raadsleden en oud-collega's van den heer Vring aanwezig waren. Bij de bloemstukken was er o.a. een van de Amsterdamsche Waterleiding. De heer A. P. Audretsch (die den heer Vring na diens ontslagname in den Raad opvolgde) voerde aan de groeve het woord. Hij herdacht den overledene als iemand, die geacht werd door ieder, die hem kende, om zijn eerlijk en rechtschapen karakter, zijn noeste vlijt en werk zaamheid. Hier school „onder den ruwen bolster een blanke pit". Een familielid dankte voor de belangstelling. WIJZIGING POLITIEVERORDENING. De pachters van standplaatsen voor den ver koop van ijs in deze gemeente ondervinden groote concurrentie niet alleen van degenen, die met ijs venten zonder vaste standplaats, doch ook van degenen, die langs de openbare wegen, voetpaden en wandelplaatsen met toestemming van den eigenaar, op particulieren grond een standplaats mogen innemen. Deze laatste cate gorie breidt zich in toenemende mate uit, het geen een zeer groote onbillijkheid genoemd mag worden tegenover degenen, die een vaste stand plaats van de gemeente tegen hooge prijzen hebben gepacht. B. en W. hebben deze pachters van vaste standplaatsen, voor zoover mogelijk, in béscherming willen nemen door het opnemen van een artikel in de Algemeene Politieverorde- r -• RAü'nk3S.A.i Gediplomeerd Verpleegster Pedicure Masseuse Binnenweg 93 - Heemstede I Tel: Acht en twintig zes acht en twintig jj De Eerste Heemsteedsche VISCHHANDEL 1e kwaliteit Verscheen ger. visch waren Fijnste NIEUWE HOLL. HARING BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 Koopt Uw kleeding bij de KL. HOUTWEG 19, H'LEM TEL. 16317 - VRAAGT STALEN OF ZICHTZENDING - EEN LANDELIJK HOEKJE IN HET HART VAN HEEMSTEDE. Langs Heerenweg en Binnenweg raast hef verkeer en daartusschen ligt de rustige Bleekersvaart. In vroeger tijd was Heemstede bekend om de vele groote bieekerijen, en hoewel dit aantal in den loop der jaren sterk is geslonken, is de naam Bleekersvaart nog ten volle toepasselijk. De teekening toont het idyllische hoekje bij de Kerklaan, dat zijn landelijk karakter wel zeer sterk heeft bewaard. ning, waarbij het zonder vergunning van het College niet geoorloofd is om een standplaats als verkoopplaats op of aan openbare wegen in te nemen. B. en W. achten het voorts gewenscht, om in den vervolge te voorkomen, dat bestaande gebouwen zonder meer als garages in gebruik kunnen worden genomen. Ter voorkoming van brandgevaar verdient het zeer zeker aanbeveling, dat het College de bevoegdheid krijgt, om het in gebruik nemen van een bestaand gebouw als garage aan bepaalde voorwaarden te binden. Een tweetal artikelen zijn daartoe in de Alge meene Politieverordening opgenomen. In verband met de urgentie van het voren staande is besloten tot het doen afkondigen dezer verordening, onmiddellijk nadat zij is vastgesteld. (Zie verder Raadsverslag.) NIEUWE ZAKEN. Drogisterij en Fotohandel „Zandvoorter Allée" Aan de Zandvoortschelaan 101, recht tegen over de Zandvoorter Allée, is door de firma HeupersBrunsting een drogisterij annex foto- handel ingericht, waarvan de opening heden middag om half 4 zal plaats hebben. In afwijking met meerdere zaken in dit genre vormen de fotohandel en de drogisterij twee aparte afdee- lingen, zoodat hier een combinatie van twee zaken is tot stand gekomen, waarbij het hoek pand gelegenheid geeft tot het inrichten van afzonderlijke etalages, toonbanken, vitrines, bergruimte, enz. De eene helft van den winkel is het terrein van de gediplomeerde drogiste, die, voor zoover wij met ons leekenoog konden opmerken, over grooten voorraad geneeskundige artikelen beschikt alsmede over alles, wat in een goed geoutilleerde drogisterij verkrijgbaar is. In de andere helft, de fotozaak onder leiding van den heer Heupers, voelden wij ons beter thuis. Wij hebben zijn keurige voorraad foto toestellen bewonderd, en de groote keuze van kleinere onderdeden. Ook is de zaak goed voor zien van films in verschillende snelheid en afdrukpapier in alle mogelijke graden van hard heid en tinten. Zeer practisch en doelmatig leek ons de donkere kamer, ingericht naar eigen ontwerp en voorzien van de modernste afdruk-, vergrootings- en glansapparaten. Voor ontwikke len en afdrukken van platen en films gelden de tarieven vastgesteld door den bond van foto handelaren. Voor het gemak van de clientèle is vóór de zaak een filmautomaat geplaatst, terwijl ook een bus zal worden aangebracht, om de belichte films na sluitingstijd van de winkels in te deponeeren. Een en ander is zeer gemakkelijk, als men een tochtje heeft gemaakt en wat laat thuis komt; even de film in de bus, een andere uit de automaat in het fototoestel en men is weer gereed voor den volgenden dag. Uit dit alles blijkt wel, dat het in het voor nemen van de firma HeupersBrunsting ligt, het publiek zooveel mogelijk te gerieven. Wij wenschen de firma dan ook van harte succes! Zalm - Forellen - Kreeften Tarbot - Heilbot - Paling Baars - Zuiderzeebot enz. BL.W.60 - BLOEMENDAAL TELEFOON 23280 (3 LIJNEN)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1