MET SPOEDTAX 1 ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN GOSEN SCHIERING DROGISTERIJ EN FOTOHANDEL H. KOOY AUTO-VERHUUR TELEFOON 28447 UW ADRES A. SCHUTTER OPLAGE 5000 EX. VRIJ VOOR CONTROLE 4 AUGUSTUS 1933 10e JAARGANG - No III GARAGE N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES N. GROENLAND CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN _ENZ. RONDOM DE GROENE TAFEL PLAATSELIJK NIEUWS Goud-, Zilver en uurwerken is: A. KOPJES NIEMAN BIOSCOOP RIJDT MEN VEILIGER Garage Camplaan 4 ONTWIKKELEN AFDRUKKEN VERGROOTEN PARIJS.... GEROOKTE PALING J. BALM ZOON - "5 jp - - DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT GEBR. v. d. B08 m BLAUWE BRUG m PI Z z Telef. 28750 UI -I UI co 10 3 oo -4 JAC. CATSLAAN STALLING o, REPARATIE o BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 PIJLTJES (kleine advertenties) 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHF.LLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a I gedipl. horlogemaker JAC. v. CAMPENSTR. 41 Reparatie-inrichting TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags Uen uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging rlchte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: Geld is niet alles". SCHOUWBURG JANSWEG. Vrijdag 4 tot en met Maandag 7 Aug., 8.15 uur: „De man die niet „Neen" kon zeggen." Dinsdag 8, Woensdag 9 Aug., 8.15 uur: „De Doofpot". Donderdag 10 tot en met Zondag 13 Aug., 8.15 uur: „De Bilt Seint." Zondag 6 en Woensdag 9 Aug., 2 uur: „Dik Trom". De thermometer wees 90° in de schaduw i auto's zakten tot de assen in het asfalt de iaarlemsche bruggen konden niet dicht, omdat het ijzer door de hitte teveel was uitgezet n in Zandvoort kwamen de badgasten eerst na middernacht boven water! Alles zonder over drijving volgens eigen waarneming en betrouw bare berichten. Wie nu meent, dat minstens de helft van de Heemsteedsche raadsleden zou spijbelen, kent onze vroede vaderen maar heel slecht, en heeft geen flauw denkbeeld van het élan, waarmee zij zelfs bij de moordenste temperaturen de ge meentebelangen behartigen. Er was er niet één, die er de voorkeur aan had gegeven, luchtigjes in hemdsmouwen in z'n tuin te zitten uitpuffen; en den ganschen smoorheeten avond torsten we gezamenlijk de regeeringszorgen op onze ge watteerde, met paardenhaar en linnen gevoerde krachtige vierkante schouders en verwenschten onze goed gesneden colbertjes, die we graag over de leuning van onze zetels hadden ge hangen, indien zulks niet met de welvoeglijkheid in strijd ware geweest! Eén echter was er, die, niet vreezende het decorum te schaden, in ietwat luchtiger kleedij was verschenen. Ik bedoel niet Mevr. Venhuizen; leden van de schoone sexe hebben vanzelf sprekend op warme dagen een grooten voor sprong op ons, arme mannen. Het was de heer De Tello, die zich niet zwaarder wenschte te belasten, dan in de gegeven omstandigheden beslist noodzakelijk was, en die, zich niet storend aan conventie in smetteloos wit de raadszaal betrad, alsof hij zóó van het tennis veld kwam. Buitengewone omstandigheden eischen en veroorloven buitengewone maat regelen, zal hij gedacht hebben, en luchtig en vroolijk kon hij de hem benijdende transpi- reerende ploeteraars uitlachen. Bij de eerst volgende hittegolf wordt zijn baanbrekend voor beeld natuurlijk door den geheelen Raad, het College van B. en W. en de dankbare pers gevolgd! De zitting begon met een verklaring van den heer De Tello betreffende het terugkeeren van den heer Disselkoen tot de S.D.A.P. Hieruit bleek dat genoemde heer zich bij nader inzicht niet op zijn plaats gevoelde bij de O.S.P. Hij nam de beenen en keerde naar zijn oude partij terug. „On revient toujours a son premier amour!" De S.D.A.P. nam den verloren zoon liefderijk op en telt thans weder twee zetels in den Raad, waarin goed beschouwd eigenlijk niets van beteekenis is veranderd. De heer Disselkoen als O.S.P.'er, of als S.D.A.P.'er, dat maakt niet zoo'n groot verschil. Er waren een tweetal punten, waarover, ondanks de warmte, zwaar geboomd werd. Het eerste was een ingekomen stuk van den heer Van Sambeek, die grond gekocht heeft aan de Meer en Boschlaan en deze wil bebouwen in afwijking van het uitbreidingsplan, waartegen in de vorige raadszitting het College van B. en W. geen bezwaar had, maar de Raad wel. De heer Van Sambeek deed thans opnieuw een poging om den Raad te vermurwen, maar het mocht niet baten, ook al ontbrak het den adressant niet aan pleitbezorgers. Er werd menig goed woordje voor hem gedaan, maar voor de meerderheid was het feit beslissend, dat de heer Van Sambeek den grond had gekocht, wetende, dat de Raad geen afwijking van het uitbreidings plan wenschte. En dit standpunt bleef, ook na herhaalde bespreking, ongewijzigd. Na wat hamerstukken kwam de telefoon van de raadsleden aan de orde. De meerderheid van B. en W. had afwijzend geadviseerd, aangezien gratis telefoon niet noodzakelijk en in de tegen woordige omstandigheden ongerechtvaardigd werd geacht. De heer Meeuwenoord wees er op, dat hij slechts een bijdrage in de kosten had gevraagd, en om die kosten te dekken wilde hij alle telefoon-op-gemeentekosten-bezitters over den zelfden kam scheren. Dus niet de gemeente laten betalen voor particuliere gesprekken. De heer Van Unen, als de kippen er bij zoo gauw er iets te bezuinigen valt, vroeg onmiddellijk een lijstje van de door de gemeente bevoorrechte telefoonbezitters, die zich dan ook na dit ge baar al een week lang vol angst afvragen, wat de heer Van Unen van plan is, voor te stellen. De heer Meeuwenoord bepleitte vervolgens de onmisbaarheid van telefoon, maar zijn betoog was meer breedvoerig dan overtuigend; dat het gewenschte artikel gemakkelijk was, daarvan was ieder overtuigd, maar noodzakelijk om de plichten, voortvloeiende uit het raadslidmaat schap, naar behooren te kunnen vervullen, dat wilde er bij de helft van de leden toch niet erg goed in. Wethouder Jhr. v. d. Poll, die in plaats van den met vacantie zijnden burgemeester den voorzittershamer hanteerde, was van meening, dat de Raad zich tot de risée van het Heem steedsche publiek zou maken, als het voorstel aangenomen werd, en ook de heer v. d. Heuvel sprak ernstige en bezadigde woorden. „Als raadslid moet men den schijn vermijden, zich persoonlijk ten koste van de gemeente te willen bevoordeelen," sprak hij; wat blijkbaar den noodigen indruk maakte, want aan den wenk van den heer v. d. Heuvel om het voorstel in te trekken, teneinde een onzuivere stemming te vermijden, werd onmiddellijk door den heer Meeuwenoord voldaan. Toen maakte de heer Disselkoen er weer een grapje van. Oorspronke lijk voorstander van telefoon, kon hij zich vol gens zijn mondelinge toelichting met het af wijzend advies van B. en W. vereenigen; nu het voorstel was ingetrokken, wenschte hij het echter als mede-onderteekenaar te handhaven; wie daaruit zou concludeeren, dat de heer Dissel koen vóór het door hem mede-onderteekende voorstel zou stemmen (anders had handhaven geen zin!) had het mis, want de opposant stemde evenals alle overige raadsleden tegen! Van koers houden gesproken! Nu ja, het was ook erg warm, en dan begint het ons allemaal wel eens te draaien! 't Zwijgende. JUBILEUM BIJ DE POLITIE. Gisteren herdacht de heer J. Visser, hoofd agent van politie te Heemstede den dag, dat hij 30 jaar in politiedienst werkzaam was. Met ingang van 3 Augustus 1903 werd hij benoemd tot agent van politie 3e klasse te Haarlem. In 1906 werd hij op voordracht van den com missaris van politie v. Goor benoemd tot on bezoldigd rijksveldwachter en belast met de surveillance in den Haarlemmerhout, die toen in de gemeente Heemstede lag, en werd Visser tevens geplaatst bij de nachtrecherche. Met de uitbreiding in 1912 van 3 agenten van politie 2de klasse en 1 agent le klasse, werd Visser benoemd door den toenmaligen burge meester Jhr. Mr. D. E. v. Lennep tot agent van politie le klasse te Heemstede. In 1913 werd Visser door den burgemeester aangewezen als posthuischef aan de politiepost in de Boekenrodestraat en werd hij belast met de surveillance van Bosch en Vaart, Schouwtjes- buurt, Haarlemmerhout en -park en werd hierin bijgestaan door 4 agenten van politie. Met ingang van 5 October 1918 werd Visser benoemd tot hoofdagent van politie of brigadier, zooals hij steeds werd aangesproken. Vanaf 1913 tot 1 Mei 1927, het jaar van de annexatie, heeft Visser aldaar gediend, tot groote tevredenheid van de bewoners aldaar en was de vraagbaak voor iedereen op velerlei gebied. Op 1 Mei 1927 moest hij wegens de annexatie verhuizen naar het overgebleven gedeelte van Heemstede en vestigde zich alhier Julianalaan 3, alwaar hij nog woonachtig is. Alhier is Visser door den Inspecteur van Politie Kemper steeds belast geweest met de regeling van den dagelijkschen dienst en heeft meermalen bij afwezigheid van den Inspecteur, deze vervangen, tot groote tevredenheid van den Burgemeester en personeel. Nog zij gemeld, dat Visser het in de mobili- satiedagen aan Bosch en Vaart zeer druk had, omreden alles door hem moest worden geregeld, zooals uitdeelen van bons, visch, aardappelen, vleesch, enz., zelfs werd gedeeltelijk het eten van de centrale keuken door zijn vrouw uit geschept en stond deze haar man terzijde. Op 3 Augustus 1928 was Visser 25 jaar in politiedienst, doch dit jubileum is op dringend verzoek van hem zelf niet gevierd, alhoewel zijn woning met bloemen werd versierd. Alhoewel Visser met deze openbaarmaking niet accoord ging, is hij tenslotte van meening ver anderd en gaf toestemming dit jubileum bekend te maken, omreden hij nu door den Burgemeester op de meest eervolle wijze is ontslagen, met dank voor den door hem aan de gemeente be wezen diensten, met ingang van 1 Januari 1934. Dit ontslag houdt verband, omdat Visser zijn volle diensten de laatste 3 maanden niet kon doen en met toepassing van het Ambtenaren Reglement dezer gemeente. TEERKETEL IN BRAND. Op de Pieter Aertszlaan geraakte Vrijdag middag een teerketel in brand. Deze teerketel werd door personeel van Openbare Werken ge bruikt bij het herstellen van voetpaden. Doordat de kraan open bleef staan, vloeide een groote hoeveelheid teer over den weg. Het brandje werd spoedig door het personeel gebluscht. De brandweer behoefde niet uit te rukken. EEN MOOI SUCCES. De heer Bultman, alhier, die het vorige jaar met succes deelnam aan het Internationaal Concours-Hippique te Aken, heeft dit jaar eveneens op het concours te Aken met zijn paarden een 1ste en twee 2e prijzen behaald. RIJWIEL TE WATER. Dinsdagmorgen werd in de Leidschevaart, ter hoogte van de Boekenrodebrug, een heeren rijwiel gevonden, dat niet ver van den wal lag en vermoedelijk nog niet'lang in het water heeft gelegen. Eerst werd verondersteld, dat in de vroegte iemand door den Herken wind met zijn rijwiel te water was geraakt. Het is echter gebleken, dat het in de Leidsche vaart gevonden rijwiel geen verband houdt met een ongeluk. Het rijwiel was den vorigen avond weggenomen van de Dreef te Haarlem. VERKEERSONGEVALLEN. Zaterdagmiddag moest de bestuurder van een auto plotseling stoppen op den Heerenweg voor het verkeer, dat uit de Laan van Rozenburg kwam. De bestuurder van een achter hem rijdende auto werd hierdoor verrast en reed op de voor hem gestopte auto, met het gevolg dat beide auto's licht werden beschadigd. Op den hoek KoediefslaanHeerenweg had gistermiddag eveneens een aanrijding plaats tus- schen twee auto's. Een auto kwam uit de Koe diefslaan den Heerenweg oprijden. De bestuurder van een auto, komende uit de richting Benne- broek, zag de andere auto waarschijnlijk te laat en reed deze aan de achterzijde aan. Gevolg beide auto's licht beschadigd, doch geen persoon lijke ongelukken. UITSLAG VERLOTING VOLKSHUIS. Ten bate van het bouwfonds van het Volks huis te Heemstede is een verloting gehouden. De prijs, een schilderij, is gevallen op lot No. 102. WEGDEK BESCHADIGD. Vorige week zakte op den Leidschevaartweg, nabij het spoorwegviaduct, een zware verhuis wagen, getrokken door een tractor, door het wegdek. Het verkeer ondervond daardoor be lemmering. Over een afstand van een 100 Meter werd het wegdek beschadigd. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 1 Aug. 1933. H. J. de Jamaer, Landzichtlaan 4. C. M. Terra, Achterweg 32. P. H. Lefebvre, Van Merleniaan 31. P. Meute, J. van den Berg straat 55. W. de Beer, Dr. P. Cuyperslaan 19. Wed. Dr. E. L. Smit, Clivialaan 16. M. Malsch, Const. Huygenslaan 27. S. van den Berg, Wakkerkade 3. J. Prins, Timor- straat 1.J. H. J. Stommel, Valkenburgerlaan 61. B. Ypma, Valkenburgerlaan 1. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: Van der Blom, Banka- straat 108, een glacé handschoen; M. Schoon, Havenstraat 23, een gouden sierspeld; P. Preijde, Kerklaan 35, een stuk band; A. Post, Wipper plein 9a, een bril in etui; De Hond, Schouw- broekerstraat 14, een kinderportemonnaie met inhoud; Stufkans, Melchior Treublaan 3, een polshorloge; Welters, Res Novaplein 21, een groote witte hond; J. C. Zoelaart, Zandvoort- schelaan 29, een blazer; Mevr. Blom, Van Slingelandtlaan 3, een zilveren ketting; D. J. Terink, Eikenlaan 4, een zwempak; Broertjes, Oldenbarneveldtlaan 3, Haarlem, een ketting van een motorrijwiel; A. Vermeer, Borneostraat 20, een schroevendraaier; L. P. Boers, Amster- damschevaart 162, Haarlem, een portemonnaie met inhoud; V. van Heerikhuizen, Heerenweg 122, een portemonnaie met inhoud; Blom, Banka- straat 108, een paar grijze dames handschoenen; H. J. Huis in 't Veld, Weteringstraat 32 hs, Amsterdam, een zilveren armband; F. Bult, Jac. van Campenstraat 5, een portemonnaie met inhoud; B. Sliegers, Heemsteedsche Dreef 123, een gouden ring; P. Preijde, Kerklaan 55, geld; Walbrink, Cruquiusdijk 64, Haarlemmermeer, een regenjas; G. Does, Lindenlaan 22, een voor reparatie aan Valkenburger!. 2 TELEFOON 28447 VISCHH AN DEL 1e kwaliteit Verscheen ger. visch waren Fijnste NIEUWE HOLL. HARING BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 gouden ring; H. Medenblik, Korte Wolstraat 7, Haarlem, een hond; C. Cobelins, Pladellastraat 40, Haarlem, een nikkelen omslag van een zak boekje; H. Assendelft, Postlaan 5, een lorgnet in etui; H. Arnoldus, Bleekersvaartweg 37, een portemonnaie met inhoud; C. Vrucht, Jacob Gaelsttraat 7, Haarlem, een hondenpenning; G. H. van Asperen, Groenendaalkade 5, een foto toestel; B. J. van der Putten, Iepenlaan 9, timmergereedschap; Bureau van - Politie, Raad huisstraat, een portemonnaie met inhoud, een dop van een benzinetank. HET WARME COLBERTJE. Onder het hoofd: „Het jasje en de daad" schrijft de Telegraaf: Wanneer deze, toch waarschijnlijk tijdelijke afkoeling voorbij is, dan weten de mannen van dit aan traditie en fatsoen gehechte landje wat hun te doen staat. Uit Engeland komt de blijde mare, die het verlossende woord beteekent voor al die manspersonen, die nog niet zelf tot de daad hadden durven overgaan. Mannen aller landen, slachtoffers van een op zomersche hitte niet berekende mode, vereenigt U! Volgt het voorbeeld van een voorganger, wiens kleeding toonaangevend pleegt te zijn voor velen, overal en altijd. Mannen aller landen, laat uw colbertje thuis. Voorzoover gebrek aan initiatief u nog deed puffen onder 'n wollig jasje, put moed uit de kennisneming van de daad, waarmede de Prins van Wales den zomer voor talloos velen tot een aangename belevenis heeft gemaakt. Mannen aller landen, volgt de „hittegolfmode" en rolt de mouwen van uw overhemd ook op. Maakt het u gemakkelijk, in alle gemoedsrust; de Prins van Wales heeft het gedaan en dus mag het, kan het. Eén ding is jammer: dat Z.K.H. niet eenige weken eerder zijn pionierswerk heeft ver richt en dat hij toen niet eens naar Amsterdam is gekomen. Met een bezoek aan het Prinsenhof zou hij voortreffelijk werk hebben gedaan, vooral wanneer dan juist de Raad bijeen was. De zaal, waar onze vroedschap vergadert, is n.I. het warmste plekje van de stad, een benauwde, lage eikenhouten doos, met even weinig venti latie als de voorvaderlijke bedstee. Daar worden echter op hoog bevel, alle jas- loozen, als onvoegzaam gekleed, streng geweerd van de tribune, ook de zwoegende kranten- menschen en dravende kopyjongens. Een keurig shirt wordt daar onfatsoenlijk ge achtalsof het gemeentebestuur zelf niet al méér kleedingstukken verloren heeft en in het hemd zit! Mannen aller landen: het jasje uit wanneer felle zonnegloed ons, zwaarbepakten, teistert. Den verstandigen prins dank! Tot zoover de Tel. Vergeleken met Amster dam leven we dan toch hier in Abram's schoot. Onze raadszaal is gelukkig geen benauwde doos zonder ventilatie, jasloozen worden er niet ge weerd en getuige de welgeslaagde proef door het raadslid De Tello in de laatste vergadering genomen een keurig shirt wordt door ons sportief gemeentebestuur voegzame en fatsoen lijke kleedij geacht. Hulde! Engeland moge trotsch zijn op zijn verstan digen prins, Heemstede kan prat gaan op een baanbrekenden De Tello, die een standbeeld verdient in hemdsmouwen! De Eerste Heemsteedsche LUXOR-THEATER. In Luxor-Theater wordt deze week vertoond: „Geld is niet alles!" In een kleine Amerikaansche stad is Maggie Warren, weduwe en moeder van een grooten I zoon, een bekende, ja geliefde figuur. Toen haar man stierf heeft zij het beheer over zijn bank, het financieel centrum van de streek, over genomen en het vertrouwen van haar stad- genooten weten te winnen. Haar zoon trouwt met Helen, de eenige dochter van haar jeugd vriendin, de niet makkelijk gehumeurde Lizzie Praskins. Van 't begin af kibbelen de beide schoonmoeders. Na een bijzonder hatelijken strijd fusschen I APOTHEKER-AS S. ZANDVL. 173, TEL. 26436 Heemstede Aerdenhout Veel is reeds geschreven over „la ville lumière" velen kennen haar uit eigen aanschouwing, en weten, welke bekoring er uitgaat van Frankrijk's hoofdstad. Toch blijft het altijd interessant, er iets over te vernemen. Het is ons aangenaam, onzen lezers te kunnen mededeelen, dat wij den journalist- teekenaar J. Hoogstraten bereid hebben gevonden, den lezers van De Eerste Heem steedsche Courant wekelijks iets van zijn verblijf te Parijs te vertellen. Zijn vlotte pen en rake teekenstift zullen tezamen de indrukken vertolken, welke de vreemde ling te Parijs achtereenvolgens krijgt te verwerken. Deze artikelen worden speciaal voor ons blad geschreven, terwijl wij mede van de illustraties het alleenpubliciteitsrecht hebben. Het eerste artikel, inleiding van de serie, vinden onze lezers reeds in dit nummer afgedrukt. RED. E.H.C. deze vrouwen, vraagt Lizzie al haar geld op uit Maggie's bank, wat het vertrouwen in deze in stelling zoozeer schokt, dat er een „run" ont staat en de bank moet worden gesloten. Maggie geeft haar eerewoord, dat alles zal worden terugbetaald bij de heropening, die over zes maanden zal plaats hebben. Maggie Warren verkoopt alles wat zij heeft om de deposito-houders zooveel mogelijk te bevredigen en trekt met haar zoon en zijn gezin bij Lizzie in. Nieuwe twisten ontstaan en er komt een scheiding tusschen het jonge paar. Maggie en haar zoon gaan op kamers wonen boven een bevrienden kruidenier en weldra helpt de kloeke vrouw achter den toonbank in den kruideniers winkel. In dezen crisistijd past zij een plan toe, dat heel goed werkt. John heeft een positie gevonden bij de bouw maatschappij waar hij zijn moeders geld als onderpand heeft toevertrouwd en de dag nadert, waarop de effecten teruggegeven moeten worden. Het ziet er echter naar uit, dat het gebouw onmogelijk op tijd klaar zal zijn en John is zoo zwak een valsche kennisgeving van voltooiing bij de regeering in te dienen. Als door het plan van zijn moeder het gebouw toch op tijd gereed komt, wordt hij door zijn compagnons bedrogen. In haar wanhoop besluit Maggie haar levensverzekeringsgeld aan de deposito-houders van haar bank tengoede te doen komen door vergif in te nemen, maar door een gelukkig toeval wordt deze poging verijdeld. John keert met de effecten terugen de Warren-bank wordt heropend. fl.f 1.25, f 1.40 per pond. BL.W.60 - BLOEM EN DAAL Anno 1861 - Tel. 23280 (3 lijnen). Bezorging overal elke hoeveelheid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1