EAU DE COLOGNE PARUS ALBERT HEIJNS BISCUITS GRATIS ALBERT HEIJN JlM, DE ZOON VAN Bobby EEN HALF POND BISCUIT Heemstede, Raadhuisstraat 14 Tel. 28538 Eau de cologne per maat !7.H©©tSTRATEM G. M. BRÜHL, Ass.-Apoth. - DROGIST „HEEMSTEEDSCHE TIP-TOP" van Drogisterij „DE GEDEH" VAN HUIS JANSEN PREDIKBEURTEN LOSSE BLAADJES. HET JASJE UIT Wanneer als laatsteen hittegolf Ons leelijk heeft te pakken, Wanneer je op het asfalt wel Een spiegelei kunt bakken, Dan voelen alle mannen zich In hun colbertgewaden Gekookt, geroosterd en gestoofd, Gebakkenen gebraden. Wij zijn veroordeeld tot gebruik Van boordjes en van dasjes En zelfs al smelt je er in weg Van wollen winterjasjes. Wat kunnen w' op een heeten dag De dametjes benijden, Die luchtig, vluchtig, met, een lach In 'n onsje kleeding glijden! Nu ja, aan 't strand, daar kunnen wij 't Ons ook gemakk'lijk maken, Maar een vergaad'xing of diner Doet menig zuchtje slaken! Doch 't zal niet lang meer duren, of Men gaaj het tolereeren, Dat wij daar ook venséhijnen in Wat minder warme kleeren. De Prins vim Wales gaf 't voorbeeld hsr. [reeds; U hebt het kunnen lezen Heel 't mannendom roept luid: „Hoezee! Wij kunnmeéankbaar wezen!" Straks komt er weer een hittegolf, Zoo wit men ons voorspellen. Dan laten wij ons niet meer door Een dwase mode kwellen. De vrouwenkleeding is hervormd; 't Heeft haaigemak gegeven. Emancipatie van den man Die gaan we thans beleven! De jasjes uit, wanneer de zon Ons teistert, dat we suffen! En wie daar rjuet aan mee wil doen Die blijv' maar justig puffen! ZOMERPRIJZEN Ariranha (nouveauté) Zevenslapen - Petit gris Petit gris Café au lait Bisam - Seal konijn enz. 1'SE H IR EVILIM IE IM IE II LIL V 5>ï IP\ IE IE Rlts IL€€IR| U kent ze natuurlijk. Gefabriceerd in eigen fabrieken, daardoor extra goed koop en in kwaliteit niet te evenaren. GEMENGDE BISCUITper pond 50 ct. BRUSSELSCHE KERMIS38 ENNY BISCUIT35 ZAANSCHE MOLEN25 DROGERIJEN-SPECERIJEN CHEMICALIËN VERBAND- STOFFEN ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN TRUUS KNOPPER B1NNENLANDSCH WEEKOVERZICHT HET middel ter opfrissching gedurende de warme dagen Probeert u eens J. P. jd, M. NAN, Apoth.-ass. WIHELM IN APLEIN 17 --„^TELEPHOON 28366 - AANNEMERS BEËEDIGDE MAKELAARS. MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. Zondag 6 Augustus. Gereformeerde^ Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. E)o,ndOrp. N.m. 5 uur: Ds. Doncforp. Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: De heer C. J. Oostenrijk, Gods dienstonderwijzer. vbjj; de stichtingen voor toevallijders. Kapel Nieuw-Vredenhof. johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Briët? Collecte voor de Inwendige Zending. i»1 Wegens plaatsgebrek moesten enkele inzen dingen tot het volgend nummer blijven liggen. "s'1 ^ontwartwr Schouwycstaan )08 3^C&atIfcni GROOTE SORTEERING IN KORTE JASJES ^JJT5lL^JTILllilL V0CIR ILL it JU A.1 IN DEN NACHTTREIN. NAAR MONT-PARNASSE j EN MONT-MARTRE. Het gansche leven is (voor wie het niet en Duitscher elkaar: vreemde kringloop der burgerlijk en dor wil doorbrengen) een roman, tijden...! waarvan iedere dag een bladzijde is. Ik zal U eenige bladzijden geven, die vertellen Langzaam begint het morgenlicht te grauwen van het leven in de groot-stad: licht-en schaduw- over de heuvelachtige velden van Frankrijk, kanten, fel oplaaiende vreugden en tragische Een dikke nevel verbergt nog veel schoonheid, achtergrondenDan tegen zeven uur stoomen we Parijs - binnen aan de „Gare du Nord". ParijsBelg, Duitscher, Nederlander, elk neemt af- Bij velen staat deze naam in gouden letters scheid. Handen worden gedrukt; dan gaat ieder geschreven: de naam van de stad, die millioenen zijn eigen weg betoovert. Ik help de Weensche dame met haar koffers. Parijs oase voor allen, die dorsten naar Pakdragers komen; chauffeurs schreeuwen, kunst. i Ze noemt een adres het is hetzelfde, waar- Parijs de hel, waarin duizenden, bewust heen ik ook moet...! of onbewust, ondergaanj Zoo rijden wij samen, door ontwakend Parijs, Imet z'n millioenen menschen z'n duizenden Nachttrein 3de klasseop zichzelf reeds 1 hotels en „chambres meubilées, naar één adres interessant door het internationaal publek. in Mont-Parnasse De trein raast door den nachtwat zal Kleine wereld „morgen" brengen...? DEZE WEEK T/M II AUGUSTUS BIJ IEDER POND BISCUIT leder kooper van I pd. ontvangt dus l| pd. Voor een blik inhoudende 3 pond Gemengde Biscuit, een rijke sorteering van de Allerfijnste Biscuitsoorten, betaalt U slechts f 1.00. Voor een blik onzer Heerlijke en Croquante Enny Biscuit, a 3 pond slechts 70 cent, enz. Profiteert van deze zeldzame aanbieding! Grootste en Voordeeligste Kruideniersbedrijf in Nederland Eigen fabrieken voor Koek, Banket, Biscuit, Chocolade, Suikerwerken BINNENWEG 143 HEEMSTEDE TELEFOON 28258 Voor Reclame KLAVERBLAD-ZEEP 4 cent per stuk 12 stuks 40 cent COLLIERS alle kleuren 1 f ct. Ziet de Etalage'sl YOOR ARTISTIEKE BRUIDSFOTO'S Jan van Goyenstr. 26, Tel. 29080 KINDERVERTELLING DOOR G. TH. ROTMAN - "W DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT De dirigent zit als een muur Zoo onbeweeg'lijk en secuur; Men rukt, men sjort, men wrikt en trekt, Totdat hij haast zijn hals verrekt; De stakker schreeuwt uit alle macht, Alsof hij wordt om zeep gebracht, Tot men op 't laatst ten einde raad De heele brandweer komen Iaatl De stoomspuit komt met luid getoet, Waarop men met bekwamen spoed, Terwijl de lieve straatjeugd gnuift, De slang op 't toeter-mondstuk schuift; Het water wordt er in geperst Totdat het instrument haast berst, En onze vriend de lucht in spat, Omgeven door een stroom van nat! Deze week stond geheel en al in het teeken van de nationale feestelijkheid; Feestelijkheid ter eere van het feit, dat 'wij thans in Nederland reeds 54 jaar ons mogen verheugen over de goede gezondheid en dë vitaliteit van onze Koningin-Moeder Emma; die 75 jaar oud werd. Vier en vijftig jaar, omdat Koningin Emma op 21-jarigen leeftijd met den toen 62 jaar ouden Koning Willem III huwde 'en Arelsen, de hoofd stad van Waldeck-Py rmónf/waar haar huwelijk plaats vond, verwissejde met den vreemde: het lot van zoovele koningskinderen. Het Neder landsche volk, van huis uit zoo gesloten, geeft zich niet spoedig.... En het is het beste bewijs voor de groote liefde en warmte, die Koningin Emma rondom zich verspreidde, te constateeren, hoe groot de aanhankélijkheid en trouw van de Nederlander^ ten haren opzichte altijd is ge weest en hoe geestdriftig mdn haar bewondert. Een mineur-toon in de feestvreugde bracht hier te lande het bericht van de Soekarno- kwestie. Wat is_er n.l. gebeurd? Voor wie stevig vasthoudt aan de gedachte van de Rijkseenheid, daarmede willende te kennen geven, dat al de onderdeelen van het Nederlandsche gebied, zoo in Europa, als in Oost-Indië, gelijk ook in West-lndië, hecht aaneengesmeed en onverbrekelijk verbonden be- hooren te TJzijn, voor hem kan het wel niet anders of het ^allerbelangrijkste gebeuren heeft deze week ditmaal plaats gevonden te Batavia. Immers, daar heeft het Nederlandsche Gezag zichzelf hervonden en niet geaarzeld Ir. Soekarno te arresteeren. yjx Ir. Soekarno is geen onbekende bij de Indische regeering, evenmin bij de ambtenaren der Justitie in het Oost-Aziatische eilandenrijk. Nog levendig zullen velen zich het geruchtmakende proces herinneren, dat legen dezen nationalis- tischen leider is gevoerd. Reeds dadelijk na zijn opleiding aan de' Technische Hoogeschool te Bandoeng, zocht Ir. Soekarno nauw contact met de aller-uiterst-nafionalistische elementen. Be wust non-coöperator, was Ir. Soekarno een der Nu volgt, tot algemeene vreugd, En groot vermaak der lieve jeugd, Een danspartij op 't slappe koord, Met alles wat daarbij behoort. Jim huppelt lustig heen en weer, Wel vijf, wel zes, wel zeven keer; Hij danst al zwaaiend in het rond, Als was hij op den vasten grond. voormannen van de Algemeene Studieclub te Bandoeng, waaruit nu precies zes jaren geleden is voortgekomen de Perserikatan Nasional Indonesia, later herdoopt in „Partai Nasional Indonesia". Ir. Soekarno zal thans wel inzien, dat de regeeringen te 's-Gravenhage en te Buitenzorg van zijn actie niet gediend zijn. Ir. Soekarno traag, de heer Louis Jamin graag maar den bekenden fabrikant van koek-, biscuit- en suikerwerk te Rotterdam, is het niet vergund geweest de deuren van het Huis van Bewaring op den Noordsingel te Rotterdam stevig achter zich gesloten en ge grendeld te zien. Tot in hoogste instantie door den Hoogen Raad der Nederlanden, die het ingestelde cassatieberoep heeft verworpen, veroordeeld tot vijf en twintig gulden boete, of bij wanbetaling, vijf dagen hechtenis, zat er voor den heer Louis Jamin niets anders op, dan zich ten parkette te vervoegen, ten einde de straf te ondergaan. Want uit principieele overwegingen had de ver- (Zie vervolg op pag 3 bovenaan.) Maar ach, opeens gaat wat fataal! De auto toet'rend aan den haal; Je snapt al wat er nu gebeurt: Heel 't podium wordt meegesleurd; De dirigent vliegt met een plof In 't instrument van Jan van 't Hof, Die, ter voltooiing van de klucht Valt, met zijn beenen in de lucht. Ik weet het niet en de meesten met mij, varen het onbekende tegemoet In Den Haag komt een uitgeweken intellec- tueele Duitsche Jood en een Weensche „mijn" coupé binnen. Men spreekt over Politiek over het regime Hitier. Bezittingen zijn achter gelaten: een bibliotheek met 's werelds rijkste litteraire voortbrengselen, is ten prooi ge worden aan hen, die de meening niet kunnen deelen, dat Kunst Internationaal is en niets anders zijn wil, dan schoonheid voor alle men schen en alle tijden In België komt nog een Vlaamsche binnen en allen te samen vormen wij een kleine „Bruder- genieinschaft", die een gansche nacht op elkaar is aangewezen. Er heerscht een aangename sfeer. Geen verhitte gemoederen; geen opge schroefde politieke frazen; alleen een ondergrond van leedhoe het mogelijk is, dat in dezen tijd, de eene mensch de ander uitwerpt! Het gesprek ontwikkelt zich op Belgisch grondgebied, waar Duitschland tusschen 1914 '18 en ook nog lang daarna fel werd gehaat! Thans verstaan in deze kwestie Belg Mont-Parnasse en Mont-Martre zijn de be kendste artistenwijken van Parijs, wat in het geheel niet zeggen wil, dat er geen andere menschen zouden wonen. Mont-Martre is nog het oude; Mont-Parnasse het „nieuwe" Parijs. Voor wie er geen connecties heeft, blijft de stad aan de buitenkant: men wordt niet op genomen in het leven zelf, waardoor een gevoel van groote eenzaamheid ontstaan kan, temidden der veelheid van menschen. Ik neem mij echter voor, U iets te vertellen van alle kanten van Parijs. Ik zal U brengen naar de Folies Bergère en Het Casino de Paris, zoowel als naar de beelden van Rodin en de weelderige zalen van het Louvre. We zullen zolderkamers bezoeken, waar schilders hun ateliers hebben en afdalen in een ondergrondsch Arabisch danshuis. Weelderige hotels en bittere armoede: kortom, ik zal U iets van Parijs geven hoe het leeft en werkt! Tot den volgenden keer dus! (Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2