OCCASION vV ZULSTRA Heemstedenaren! Fr. VOSSE EETKAMERS Engelsche Eethuiskamer 72' 50' 30' G. KOOPMAN Heeren Zomer Pakken Groote Opruiming Loosjes' Advertentie-Bureau GIERSTRAAT 16-22-24 HAARLEM Heden geëtaleerd tegen ONGEKEND LAGE PRIJZEN: KOMT U EVEN KIJKEN? N. M. VERDEL 20' GRATIS ADVIES DOOR HINDERS VOETSPECIALIST SLECHTS 14 DAGEN P. C. VAN GAART Zn. Compleet EETKAMER AMEUBLEMENT van f 225.- voor f 185.- LUCHTIGE LINNEN 6.50 8.60 10.50 D. J. KORS, Koningstraat Wl LH ELM 1 NAPLEI SS! 15 PENSION Naar 't Gooi, Arnhem en Omstreken Metselaar-Schoorsteenveger DAMESKAPSALON ABONNÉ IV HALT! DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT 2 noten gepolitoerde met wortelnoten, waarvan laf 275- en 1 a f 295- 1 noten gepolitoerde Salon f 325.-- WEEK-PROGRAMMA Marken Kagermeer Schiphol PER SALONBOOTEN. DRINKT VEEL GOEDE MELK o Spekstraat 6, HAARLEM MEUBELHANDEL B. A. CASSEE Zn. CLUB-FAUTEUILS Prima stoffeering vanaf f 27.50 G. H. ONSTESN FABER'S TAPIJTHANDEL- EN WONINGINRICHTING en 1 flesch Slaolie 1 blik ananas en LiOQc 1 pond griesmeel. crème caraque-vulling 2v2mZegel Orangeade limonade, per heele flesch. 1 rol pepermunt en 1 ons bobines en 1 ons vrucht, bonbons SCHOORSTEENVEGER EN METSELAAR Het beste adres voor burgerwerk en witwerk in VAN TURNHOUT'S Schoenenmagazijn, Wagenweg 114, Tel. 11140 1 pot extra jam en I Af\c 1 rol a 10 beschuiten «"V/ 1 pond grove rijst en QQC 1 pond pruimen. 3 pakken zeeppoeder 75 KRUIDENIERSWINKELS VLEESCHHOUVERiyi^H DVAN AMERPNGËI^ EN2N >GER IS9S vit. HEERENWEG hoek KOEDIEFSLAAN VOORDEEUGE AANBIEDING: 17a- gezocht te Heemstede door bejaarde Dame op Valkenburger laan of omtrek. Suite of Kamer met slaapkamer, alleen parterre, geen le étage. Gewenscht telefoon en stroomend water. brengt de mooie ligging van Uw woonplaats, in verband met den seizoenverhuur van Uwe percee- len, naar voren, door middel van kleine annonces in de Binnenlandsche Bladen verleent hiertoe gaarne zonder extra kosten hare bemiddeling VRAAGT INLICHTINGEN Adm. Ged. Oude Gracht 35 - Haarlem TELEFOON 10144 Luxe Auto-, Touringcar- en Reisondern. Econoom Raadhuisstraat 24 - Tel 28904 A.G.G. M. GIORGIS EN ZOON - BEHAHGSELPAPIERHANDEL - Leidschevaart 448, halte Kwakel, Wild en Gevogelte SOEPKIPPEN, panklaar 11.50 OP ONS BLAD? HAARL. BEGRAF. ONDERN. JAN RUSTIGE Zn. H.J.v.d. BRAAK SCHILDERWERK GEVR. Gezellige Zitkamer oordeelde besloten zelf de straf uit te gaan zitten, er niet aan te denken, door de betaling van een gemakkelijk te voldoen bedrag de zaak uit de wereld te helpen. Principe is nu eenmaal principe ook voor den grooten Rotterdam- schen. fabrikant van zoetigheden! Jammer genoeg voor hem, is er een wijziging in het Wetboek van Strafvordering gekomen, waardoor het Openbaar Ministerie de zoo- l genaamde vervangende hechtenis slechts dan behoeft te laten plaats vinden, wanneer blijkt, dat de betaling van de opgelegde boete op den veoordeelde niet verhaalbaar is. Nu valt kwalijk aan te nemen, dat de heer Louis Jamin niet ergens in een vergeten hoekje van zijn vestjes- .zak een papiertje van 25.zou kunnen op duikelen. Dies kon hij rustig huis- of fabriek- waarts keeren, daar de duiten bijeenscharrelen en daarmede den ontvanger der registratie voor de gerechtelijke boeten een blijden middag bezorgen. Beklagenswaardige heer Louis Jamin! Hij wil gaan zitten en hij mag niet. Is zijn lot niet nog veel wreeder en moeilijker te dragen dan dat van den zoo op zijn vrijheid gestelden Ir. Soekarno? Nog steeds begeert gansch de menschheid te veroveren: ,,dat wat je niet hebt". Zaandam heeft het moede hoofd in den schoot der Nederlandsche regeering gelegd, waar het wel is te slapen. De Nederlandsche regeering had Zaandam volkomen in haar macht, Burge meester Ter Laan moest het met smarte erkennen. Een dikke vier ton kon de regeering van de gemeente Zaandam inhouden en dan was de groote Zaansche gemeente hopeloos spaak Een dergelijk aanbod komt nooit meer J; ""«...«I-- C V* Zondag naar het Kagermeer. Vertrek Z.B. Spaarne 2.00 uur. Maandag naar het Kagermeer. Vertrek Koudenhorn 1.30 uur. Dinsdag naar Marken. Vertrek Koudenhorn 8.30 uur. Woensdag naar Schiphol. Vertrek Koudenhorn 10.00 uur. Woensdag n. h. Kagermeer. Vertrek Koudenhorn 1.30 uur. Donderdag naar Marken. Vertrek Koudenhorn 8.30 uur. Vrijdag naar het Kagermeer. Vertrek Koudenhorn 1.30 uur. Zaterdag GEEN DIENSTEN. PRIJS Marken Uit een artikel van Prof. METHORST in De Telegraaf van Zaterdag 29 Juli 1933 V V geloopen. Zoodat de sociaal-democratische burgemeester en de beide sQcSaal-democratische wethouders zich voegden naar de wenschen van de heeren Colijn en Oud, die de touwtjes van de duitenzak stevig in handefiJjielden. Alleen de sociaal-democratische gemeenteraadsleden stem den tegen de voordracht van het college van B. en W. te Zaandam, maar met 15 tegen 8 stemmen ging de voordracht er door. Kaag Schiphol Ie klas f 2.25 2e klas f 1.75 Ie klas f 2e klas f Ie klas f 2e klas f 1.40 1.00 1.50 1.00 MELKHANDEL Telefoon 1 0 0 91 ZIJLSTRAAT 83 TELEFOON 11307 Pracht aanbieding in RIETFAUTEUILS, ROOKFAUTEUILS ENG FAUTEUILS met LOSSE KUSSENSen VERSTELBAAR ZIET ETALAGES Kinderen ben. 10 jaar op alle prijzen half geld. &GF Nu rijden wij U ook nog GRATIS naar onze SALON BOOT PER „CITY" TAX. Alle passagiers voor MARKEN kunnen gratis op verzoek naar onze Salonboot worden ge bracht. - Op te geven aantal personen en adres Maandag en Woensdag voor 9.00 uur n.m. Kantoor: Ravelingst. no. 13. Telefoon 11292. Vertrek der Salonboot Dinsdags en Donderd. 8.30 Koudenhorn MUZIEK - BUFFET. Vraagt gratis ons boekje: HOLLAND ALS WATERLAND. Dir.: H. J. FEIJE 1 Tandarts, AFWEZIG tot 23 Augustus. Waarnemer tandarts BOUMAN. BINNENWEG 203 TELEFOON 28386 ETALEERT: Va pond Javö-thee en 1 ons bonbons met 10 rietjes en U/s zegel. '*•3? met zegel BORNEOSTRAAT4 HEEMSTEDE TELEFOON 28444 I OP DONDERDAG 10 AUGUSTUS VAN 2-5 UUR N. B. Denkt U aan de groote Zomer-uitverkoop met 1 l/j zegel HEEMSTEDE, Raadhuisstraat49, Telefoon 28084 •"'Vil» '.A'A HET OUDSTE ADRES, WAAR EEN GOEDE EN BILLIJKE BEDIENING VERZEKERD IS BEHANGERS - STOFFEERDERS - BEDDENMAKERS TELEFOON 28185 - OPGERICHT 1848 VAN RESTANTEN ZOMERSTOFFEN, ALSMEDE POLOSHIRTS TRICO KINDERBLAZERS in alle maten, enz. Beleefd aanbevelend Gez. DE REGT Brieven met toelichting ond. lett. S., Drukkerij SCHELLEKENS, Raadhuisstraat 87. (Bezoek aan de Bedriegertjes en Burgers Dierenpark) Iedere Zondag, Dinsdag en Donderdag, 3.per persoon. Iedere Woensdag GBOOTE MODERNE BONDRIT in de omstreken van Haarlem met bezoek aan Schiphol a 4.per persoon. Inclusief vliegtocht boven de stad. Deze tocht duurt cirea 4 uur. Zonder vliegtocht 1.25 per persoon. Plaatsbespreking vroegtijdig. TEMPELIERSSTRAAT 5 - TEL. 15074 Maandag a.s. tocht naar Apeldoorn en Uddelermeer. Loodgieter en electricien. Speciaal adres voor burgerwerk, billijke prijzen. Wendt U voor het schoonmaken van Puien-, Glazen-, Winkelramen-, in- en uit- wendigen schoonmaak van Huizen tot Eerste Heemsteedsche Glazenwasscherij Beleefd aanbevelend, Oosterlaan 17 - voorheen Kerklaan 49 Ridderstraat 18 HAAR LEM B TELEFOON 13310. GRAMDIA'S BS HAARLEM - Telefoon 10863 Moderne Papieren tegen concurreerende prijzen GLASPAPIER 15 Cts.p.M. J. A. ELDERING Bronsteeweg 36 (ingang a/d Boerderij „Bronstee") Tel. 28055, H'stede MEVR. SPIERIEUS Rhododendronplein 2 Telefoon 26392 IS U REEDS Opgericht 1865 Koninginneweg 8 Tel. 10452 - Haarlem Laat nu Uw huis repareeren en witten door Schouwbroekerstr. 3, Tel. 29303 Speciaal adres voor alle voorkomende METSEL-, WIT-, TEGEL- EN RIOOL- WERKEN. Bill, prijzen - eig. personeel MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken, Sophiastr. 2zw., Hrl. Traml. 4 MEJ. HAAKS beroemd planeetk. dag. te spr. van af 11 u. v.m. Consult van af 0.50. Adres Kolkstr. I0zw„ Leidschebuurt, te he reiken met bus I. Zond. niet. Mevr. Zwart Zegt U de toekomst. Consult 50 cent Hasselaersplein 1 Haarlem. MARKIEZEN EN ZONNESCHERMEN le klas afwerking (goedk.) Willemsen Zn. Kerkstr. 2 Tel. 15057 VIOOLLESSEN AEGIDIA DE PETIT Violiste, Amsterd. Conser vatorium. Genegen ook bij leerl. aan huis les te geven. Bill. eond. Bronsteeweg 86. Tel. 28048. PIANOLES aangeb. door ervaren leeraar, billijk en grondig. Br. no. 86 Bur. v. d. Blad. CANO'S EN ROEIBOOTEN Verkoop, verhuur en berg. H. Koome Zandv.laan 126, Heemstede vert. Kanowerf C. Bakker Pz. Zaandam. BAAYCANO'Sen Acces soires (ook Canowagens), ELPEKA, Zandv.laan 6, Heemstede - Telefoon 26286 GEVRAAGD Schilder- en Waterverfwerk, cond. billijk. J. H. Leuven, Resnovapl. 28 Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2zw., Haarlem. NET DAGMEISJE GEVR. per 1 Sept. van 3 uur. Aanm. 's av. na 6 uur. Adr. Mevr. Klinge, Crayenester- laan 130. Gevr. tegen eind Aug. NET HOLL. DAGMEISJE leeft. 1618 j., v. 8.30—4.30 Zond. vrij. Loon 6.- p. w. Aanm. v. 79 u. Enschede- weg 20, Aerdenhout. Dame alleen vraagt tegen 1 Sept. en kleine slaapkamer met volledig pension. Geen be- roopspension. Brieven met prijsopgaaf onder no. 89, bur. v. d. blad. GEM. ETAGE TE HUUR keuken, W.C. Prijs 35.- per mnd. Ostadeplein 4 bij BI. Brug. TE HUUR ged. huis ben. en boven 2 kamers, huurpr. f 650.-. Br. o. 1. K. Druk. Scheltema, Raadstr. 87. LAMPEKAPWERKSTER vraagt werk aan huis. Spec, v. part. Tevens overti ekken van oude modellen, zeer billijk. Br. no. 88, bur. v.d.bl. TE KOOP Raee eano, luxe uitvoering m. peddels, tegen elk aann. bod. G. v. Rijn, Zaanen- laan 31. H.N. TE KOOP 150 weekflesschen 10 et. p. st. en wbck-ketel m. meter 2.50 moderne eiken tafel ƒ4.- Brouwersvaart no. 4. FORD '26 4d. TE KOOP t. e. a. b. Nachtegaalstraat 88, Haar lem (N.). SIMPLEX II.-rijwiel te koop prachtfiets m. eleotr. licht, torpedo enz. pr. 30-, liefst spoedig. Sclioterw. 74rood. WIE GEEFT Drostebonnen of Bali-plaatjes in ruil voor koffie Hag-wa- penzegels t Br. no. 87 Bur. v. d. Blad. Besch. dame m. 1. zou gaarne huisb. verzorgen of voor ge- zelsch bij kind. of kl. gezin, z. sal. Br. Bur. v. d. Blad. 30 M3. gezaagde DROGE IEPEN PLANKEN te koop. Te zien Molen „De Tweeling" te Westzaan. Adr. P. O. Cats, Velscn, b. d. Pont. L. S. TOUWEN v. 't Hoffstraat 74. Timmer- en Meubelbedrijf. Onderhoud yan huizen. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en liooger ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 TENNISBANEN PIJLSLAAN ged. vaeantie op werkd., s ochtends v. 912 u. 1.- °s midd. v. 14x/2 u ƒ1.-. Br. no. 84 bur. v. d. blad. een PIJLTJE. Voor 35 cent

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3