r ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN J. E. LEUVEN G0EDK00PE MARKEN VOOR REISDOELEINDEN Drogisterij en Fotohandel „Zandvoorter Allee" T~ N.VNEPODO BILLIJK EN GOED DE TWENTSCHE BANK N.V. ¥£ILIG VERKEER GARAGE„BOSCH EN VAART" Toeren in Luxe Auto's i 3.50 per uur Zuster F. ROOYERS C. J. GUDE - CUISINIER METSELWERK WIT- en TEGELWERK is N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES VANILLE- en VRUCHTEN-IJS Onze salon is geopend tot 's avonds 12 uur. EERSTE HEEMSTEEDSCHE IJS BAR. H. SEPP. HEEMSTEDE Tel. nos. 28270-28331 Safe loketten vanaf Fl. 5 per jaar - Bewaring van waarde-pakketten Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. BIJ Speciaal adres voer TROUW-AUTO'S en ook voor EROOTE AFSTANDEN. Telefoon 146 6 5 PLAATSELIJK NIEUWS" De eenige f éXUk\ Steunzoolen, 1 éÊÊÊMw j Voet- en Enkel MÉ? J Bandages „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 A. KOPJES NIEMAN VACANTIE KIEKJES KLEERMAKERIJ H. STEVENS GEROOKTE PALING J. BALM ZOON DE HEEMSTE OPLAGE 5000 EX. jj VRIJ VOOR CONTROLE H II AUGUSTUS 1933 10e JAARGANG - No. 32 COURANT Het ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 PIJLTJES (kleine advertenties) 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, iiaarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN I6S. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a UW ADRES VOOR IJS IS KERKLAAN 39 Wij leveren uitsluitend EERSTE KWALITEIT 1/1 Liter f 0.65 hygiënjsche 0.35 1/4 Zo.E verpakking Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht- streeks tot de Administratie. Dagelijks kan men in de kranten lezen over verkeersongevallen. Wij verwonderen er ons niet iter over en alleen als het ongeval van grooten •mvang is, worden wij even opgeschrikt, voelen vij een oogenblik medelijden met de slacht offers, die er het leven bij lieten. Enkele jaren geleden waren doodelijke ongevallen op den weg uitzonderingen, waarover men de handen in elkaar sloeg, als men er de bijzonderheden over vernam. Tegenwoordig echter zegt men, alsof het de meest vanzelfsprekendste zaak ter wereld is, „dat er vandaag maar weinig ongelukken in de krant staan". Men neemt er kennis van, zooals men vroeger vluchtig de branden doorlas. De verzeke ring is er goed voor! Maar de verzekering kan wel een nieuwe auto verschaffen, maar een leven loos mensch kan ze niet tot het leven terugroepen, mensch kan ze niet tot het leven terugroepen. Soms schijnt het, alsof menschenlevens geen waarde meer hebben, althans zeer weinig waarde. Verkeersongevallen vallen eerst op als er meer menschenlevens tegelijk te betreuren zijn, als ze geschieden onder tragische bij omstandigheden, als het personen betreft, die in het brandpunt van de belangstelling staan. Er wordt, ontegenzeggelijk, veel gedaan ter bevordering van het veilig verkeer. In verschil lende plaatsen van ons land, worden er op de scholen speciale verkeers-lessen gegeven, die dikwijls in het practische leven getoetst worden, in de groote steden worden er door de verkeers politie vlugschriften verspreid, waarin de weg gebruiker voor een veilig verkeer wordt op gevoed. In Amsterdam houdt men zelfs een verkeers-week. Ondanks al die goede lessen blijft het aantal verkeersongevallen steeds toe nemen. Dit is aan een kant niet verwonderlijk. Immers, ook het verkeer neemt met rassche schreden toe. Toch komt het ons voor, dat vele der tallooze verkeersongevallen van den laatsten tijd voor komen hadden kunnen worden, indien de daarbij betrokken weggebruikers zich aan de, thans niet meer ongeschreven wetten van het verkeer hadden gehouden. Iedere weggebruiker wordt niet alleen geacht de verkeerswetten te kennen, maar moet deze inderdaad ook kennen. Hij of ai heeft een examen af moeten leggen, waarbij ook over de regels van het verkeer geëxami- "oerd wordt. Nu weten we, dat al dadelijk een "u-'l groot gedeelte van de weggebruikers "immer een examen behoeft af te leggen, n.l. de wielrijders en de voetgangers. En toch is het meer dan noodzakelijk, dat ook deze volkomen °P de hoogte zijn van de regels van het verkeer, n'et slechts uit eigen lijfsbehoud, maar ook omdat zij het leven van anderen in gevaar kunnen brengen. Hoe dikwijls leest men bijv. ZANDVOORTSCHELAAN 101 - Tel. 267 30 ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN - VERGROOTEN Groote sorteering toestellen, boxen, platen, films, filmpacks, papieren, enz. FILMAUTOMAAT - FILMBUS LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Congorilla". SCHOUWBURG JANSWEG. Donderdag 10 tot en met Zondag 13 Aug., 8.15 uur: „De Bilt seint". Vanaf Maandag 14 Aug., 8.15 uur: „Rijk en geen geld". MAAR DAN VOOR IEDEREN WEGGEBRUIKER. niet, dat door het onvoorzichtig oversteken van een weg door een wielrijder een automobilist verplicht was plotseling uit te wijken, waardoor hij er soms zijn eigen leven voor in de waag schaal stelde. De meeste menschen denken, dat zij van alles af zijn, als zij maar rechts houden, maar vergeten dikwijls bij het van richting ver anderen hun hand uit te steken. Voetgangers steken nog dikwijls den weg over zonder zich ervan te hebben overtuigd, dat uit geen van beide richtingen een auto aankomt. Veilig verkeer! Het is de wensch van iedereen, maar doet ook iedereen moeite om dien wensch in werkelijkheid te doen verkeeren? Wij ge- looven van niet. Vele menschen zijn te onver schillig, enkelen verkeeren in de meening, dat niet zij, maar de anderen op te letten hebben. En toch, iedereen, zonder één enkele uitzonde ring, heeft de regelen van het verkeer in acht te nemen. Met nadruk schrijven we iedereen. Dus ook overheidsinstellingen, of semi-overheidsinstellin- gen, en met name de Nederlandsche Spoor wegen. Iedere ..uto moet van een signaal- inrichting, koplichten, achterlicht en goede remmen zijn voorzien. Een fiets moet een bel en remmen bezitten. Maar de Nederlandsche Spoorwegen mogen er onbewaakte overwegen op na houden, die reeds vele tientallen doodelijke slachtoffers hebben geëischt. Nog zeer onlangs is onder Barneveld op een onbewaakten overweg een auto verpletterd. Drie menschen kwamen hierbij om het leven. Reeds vele malen is er over net euvel van de onbewaakte overwegen geschreven, in de Kamer is er ettelijke malen over geïnterpelleerd. Niets heeft echter succes gehad: de onbewaakte over wegen bleven bestaan. Er werden geen automa tische veiligheidsinrichtingen aangebracht, zooals die in het buitenland bestaan. De spoorwegen krijgen right or wrong - altijd gelijk. En het bezuiningingsargument schijnt zwaarder te wegen dan de tientallen menschenlevens. Kan dit nu zoo blijven? Mag dit ook zoo blijven? Hebben de Spoorwegen andere rechten dan de tienduizenden andere weggebruikers. Want op den onbewaakten overweg zijn de spoorwegen niets anders dan weggebruikers, die op gezette tijden van den dag een gedeelte openbaren weg berijden. Een automobiel moet bij het kruisen van een weg signaal geven, maar een trein kan zonder vaart te minderen, zonder te fluiten een onbewaakten overweg passeeren. Het is dringend noodig, dat de onbewaakte overwegen voorzien worden van een automa tische veiligheidsinrichting, bijv. een rood licht, dat begint te gloeien als een trein aankomt. Het Autoritten van Boseli en Qfl «nnf Vaart naar 't Station OU Cu III Aanbevelend, J. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 23. plaatsen van zulk een rood licht is daarbij niet eens zoo kostbaar. Het is veel goedkooper dan de automatische verkeerssignalen, die in de groote steden van ons land ingang hebben ge vonden envoldoen. Men zou het roode licht nog kunnen combineeren met een sirene of een bel. Zooals het thans is, enkel een waarschuwings bord, mag het niet blijven. Er moet verandering komen. De Nederlandsche weggebruiker, die door zijn belastingen mede de spoorwegen in stand houdt, heeft het recht om voor zijn be lastinggeld: veiligheid te eischen. Honderd- duizende guldens geven de spoorwegen uit om hun bedrijf te modernisaeren, maar voor de veiligheid van dé menschel die niet van hun diensten gebruik maken, doch met wie zij toch rekening hebben te houden, wordt niet gezorgd. Hierin moet verandering komen enspoedig. UITSTAPJE MET DE INDISCHE BUURT - VEREENIGING. (Wegens plaatsgebrek kon dit verslag niet in het nummer van Vrijdag 3 Augustus worden opgenomen.) Al moet de buurtvereeniging, evenals zoovele instellingen, wat de uitgaven betreft, zich tot het uitsterste beperken, dank zij de mede werking van velen kon ook dit jaar weer een uitstapje georganiseerd worden, om den circa 200 kinderen weer eens een prettig dagje te bezorgen. En zoo heerschte verleden week Woensdag morgen weer die gezellige drukte op de Java- laan, waar het verzamelpunt was. Kisten en doozen met proviand worden aan gebracht en precies 8 uur komen de vijf bussen aangereden. In enkele minuten zijn de wagens „geladen" en onder gejuich der enthousiaste „uitgaanders" en nagewuifd door de ouders rijden de groote wagens door de buurt in de richting Haarlem. Wij zijn niet de eenige „uitgaanders". Langs de Amsterdamsche Vaart ontmoeten wij vele touringcars en dan zien wij de vreugde uitingen in den vorm van zwaaien met de zak doekjes. In Amsterdam even een oponthoud als een stoet van honderden Amsterdammertjes, die ook uitgaan, onzen weg versperren. Het Gooi is een geliefkoosde plaats voor uitgaanders. Maar wij gaan verder. Als wij Soestdijk naderen, be hoeven wij niet te zoeken naar de plaats waar H. M. de Koningin-Moeder woont, die juist haar verjaardag viert. Als wij het paleis naderen, zien wij den weg versperd door honderden auto's en duizenden belangstellenden, die voor het paleis staan, waaronder deftige heeren in het zwart, maar ook kleine bruidjes. Jammer dat wij niet even mogen blijven staan, maar dat zou te veel versperring geven. In Soest hebben wij een leelijk oponthoud, doordat een der wagens een defecte veer heeft. Deze moet gerepareerd worden, wat een uurtje vergt van onzen kostbaren tijd. Als dit verholpen is, gaat het op het Uddeier Meer aan, waar wij om half 2 arri- veeren, behalve dan die ongelukswagen, die ook nog een 10-tal kilometers voor het eindpunt een lekken band krijgt. Daar ook nog een bezoek gebracht moet worden aan „Valkenveen", mag het oponthoud aan het Uddeier Meer maar heel kort zijn. Hier bepalen wij ons dan ook alleen tot het versterken van den inwendigen mensch, en dan wordt den terugtocht aanvaard door ons mooie Gelderland. Het is dan ook al ruim half 4 als wij de uit spanning „Pannekoekenhuisje" van den heer Kaptein bereiken. In enkele minuten zijn alle kinderen voorzien Verkrijgbaar bij: Gediplomeerd Verpleegster PEDICURE MASSEUSE llllillllllllllllllllll VOE TVE RBETERART1KE LF N NEDERLANDSCH FABRIKAAT Binnenweg 93 - Heemstede TEL: Acht en twintig zes acht en twintig Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden- VISCHHANDEL 1e kwaliteit Verscheenger. vischwaren Fijnste NIEUWE HOLL. HARING BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 van een heerlijk glas limonadej gelukkig ging dat zeer vlug, want naast ons zien wij honderden kinderen zich vermaken in den speeltuin. En deze tuin overtreft stellig alle speeltuinen in Nederland. Zelfs die van ons Groenendaal, als daar zulk een bosch bij was, wat onzen speeltuin juist zoo aantrekkelijk maakt. Hier waren de 4 uur, die ons nog restten, veel te vlug om en het is geen gemakkelijke taak voor bestuur en leidsters om het jonge volkje weer in de bussen te krijgen. In de beste stemming wordt de terugreis aan vaard en het gezang van „de Indische buurt gaat nooit verloren", kondigt reeds van verre de wachters op de Javalaan aan, dat de uit- gaandertjes in aantocht zijn. Om half 10 is de reis volbracht en keeren de kinderen huiswaarts, om dan te droomen van de mooie reis door Gooi, Betuwe en Veluwe, en van de pret in speeltuin en in zee. En als dan straks een referendum zou ge houden worden onder het jonge volkje, dan zal voor 90 de keuze stellig vallen op het Pannekoekenhuisje in Valkenveen voor een volgend uitstapje. F. CONCERT IN GROENENDAAL. Zondag 13 Augustus a.s., des namiddags van 35 uur, geeft de R.-K. Harmonie „St. Michaël", directeur de heer H. W. Hofmeester, een concert in het Wandelbosch „Groenendaal". Het volgende programma zal worden uit gevoerd: 1. Concert-Marsch, Strawinski. 2. Fimoleon, Ouverture, Mehul. 3. Vie d'Artiste, Wals, Strauss. 4. Les Sabots de Sucon, Ouverture, F. Popy. Pauze. 5. Peter Schmoll, Ouverture, C. M. v. Weber. 6. L'Or et L'Argent, (Goud-Zilver Wals), Fr. Léhar. 7. Orphée aux Enfers (Orpheus in de onder wereld), Ouverture, Jac. Offenbach. 8. Finale. De nummers 6 en 7 zijn op speciaal verzoek weer op het programma geplaatst. BLOEMPJESDAG VAN „HERWONNEN LEVENSKRACHT". „Herwonnen Levenskracht", de vereeniging in de R.-K. arbeidersbeweging, die zich ten doel stelt de tuberculose te bestrijden, zal op iö Augustus a.s. haar jaarlijkschen bloempjes-ver koopdag houden. Het plaatselijk comité doet een beroep op alle ingezetenen, om dien dag voor dit mooie doel iets te offeren. Het gaat voor de lijdende mensch: heid. En dan doet het comité niet enkel een beroep op Katholieke ingezetenen. Zeker, het is een zuiver Katholieke instelling, maar weet ook, dat zij volgens verklaringen van vele deskundigen een groot werk verricht in het belang van land en volk, en zij dit sanatorium stichtte zonder eenigen steun der overheid en alleen bekostigd is door de R.-K. arbeiders. Welnu, koopt dan op 15 Augustus allen een bloempje, in het belang der lijdende menschheid. U hebt natuurlijk leuke kiekjes gemaakt en wilt daarvan keurig verzorgde afdrukjes hebben, zoodat U ze steeds met genoegen bekijkt. IT Laten wij ze dan eens voor U afdrukken; het is U misschien al bekend, dat wij aan de spits staan in Haarlem met ons schitterend werk. VAN VLIET'S FOTOHANDEL SCHOUWTJESPLEIN 15 Koopt Uw kleeding bij de KL. HOUTWEG 19, H'LEM TEL. 16317 - VRAAGT STALEN OF ZICHTZENDING - VOLKSBOND TEGEN DRANKMISBRUIK. De afdèeling Heemstede van bovengenoemde bond hield Donderdagavond haar jaarvergade ring. Na de opening door de presidente, mevr. De VoogdDe Vogel, volgde het jaarverslag. Het ledental daalde van 125 tot 123. Een verheugend verschijnsel, aldus dit ver slag, is de steeds stijgende animo voor het bouwfonds voor het Volkshuis. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de „Mento" nog een batig saldo voor het bouwfonds had op geleverd van 436.90. Het kassaldo der vereeni ging daalde met 2.69. Uit 't verslag over het bouwfonds bleek, dat dit jaar aanmerkelijk veel obligaties zijn ge plaatst en dat enkele bedragen zijn toegezegd, zoodat, hoewel langzaam, de kansen op den bouw van het Volkshuis aanmerkelijk toenemen. Mevr. De VoogdDe Vogel hield hierna een rede over de bestemming en de ligging van het Volkshuis. De begrooting van den penningmeester sloot aan inkomsten en uitgaven met ƒ518.06. Als bestuurslid werd herkozen de heer F. Fuchs en in de vacature, ontstaan door het ver trek van mevr. Roelvink, mevr. Mr. J. G. Vogel. De heer H. Vermeer gaf een uitvoerig verslag van de algemeene vergadering te Groningen. Hierbij deed hij vooral uitkomen, dat in vele plaatsen de Volksbond tegen Drankmisbruik in gemeentelijke of openbare instellingen de buf fetten in beheer heeft, terwijl in Heemstede niets aan den Volksbond wordt toevertrouwd. Uit de verslagen van de huisvlijtcursus voor jongens en de naaicursus voor meisjes bleek, dat daarvoor veel animo is. Daarom zullen ook in den a.s. winter deze cursussen weer georga niseerd worden. Voor den cursus huisvlijt zal getracht worden de Dreefschool weer ter be schikking te krijgen. GEMENGD EN KINDERKOOR POLYHYMNIA. Door de vele werkzaamheden in voorbereiding genoodzaakt, heeft het bestuur van bovenge noemde koren de vacantie niet langer kunnen stellen dan tot 15 Augustus. Vanaf dien datum zullen de repetities wederom wekelijks plaats vinden, gebouw „Zang en Vriendschap". O.m. zijn in studie genomen het Requiem van L. Cherubin, welke werken zoo spoedig mogelijk met begeleiding van orkest zullen worden uit gevoerd. fl.fl.25, f 1.40 per pond. BL.W.60 - BLOEMENDAAL Anno 1861 - Tel. 23280 (3 lijnen). Bezorging overal elke hoeveelheid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1