YEN raat 213 ren! Sureau ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN IW 9I0BISTEBIJ EN FOTOHANBEL H. KOOY 1 IMP GOSEN SCHIERING ,,'T HOF VAN HEEMSTEDE" 1ZIJN UW ADRES' A. SCHUTTER AUTOVERHUUR van Uw met den i percee- midde! s in de s zonder niddeling INGEN Haarlem 0144 IJ PEN OPLAGE 5000 EX. jj 18 AUGUSTUS 1933 VRIJ VOOR CONTROLE 10e JAARGANG - No. 33 GARAGE N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES N. GROENLAND CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. EERSTE BLAD. VERMINDERD VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF. OUIIIKKELEN AFDRUKKEN - VERGRQOTEN Orogisterij en Fotoh. „Zandv. Allee" AGFA AUTOMAAT PLAATSELIJK NIEUWS KAREL WOLF IS OVERGENOMEN A. KOPJES NIEMAN Goud-, Zilver en uurwerken is: ONTWIKKELEN AFDRUKKEN VERGRQOTEN GEROOKTE PALING J. BALM ZOON TJS 1933. aatscherf of kameraden, wanden. En metend ook, ont aan de wapenfeiten Ier kans op lijken moed dat in 'ereischt om m, dan zijn abuur op te bewegingen ale verbroe- oudstrijders, evenals zij, oed en zelf- cieel orgaan an Europa.) «TSLOT? enis", vroeg jn schaduw- t midden in kijken of de RELD. en dag een en schilderij de jonge 't titel: „De ,een werke- a.s. chouwtjesbrug) fabrikaten enz., enz. PRIJZEN razijn III ingen .AAN 49 iorteeri ng rf 25 cent DE EER HEEMSTEEDSCHE COURANT r. d. o GEBR. 00 2 Telef. 28750 UI BLAUWE BRUG B08 m r m pi Z JAC. CATSLAAN 3 ao STALLING REPARATIE o BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 PIJLTJES (kleine advertenties) 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a gedipl. horlogemaker JAC. v. CAMPENSTR. 41 Reparatie-inrichting TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags en uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.- en 3.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Cohen en Kelly in moeilijkheden". SCHOUWBURG JANSWEG. Woensdag 23 en Donderdag 24 Aug., 8.15 u. „De Man die niet „Neen" kon zeggen. De ernstige botsing van de twee volle auto bussen bij Overschie stemt natuurlijk in de eerste plaats tot deernis met de slachtoffers, maar ver daar bovenuit steekt het antwoord op de vraag: Wat is de feitelijke oorzaak van dit uiterst betreurenswaardig ongeval? Trouwens niet van dit speciale ongeval alleen, want wie ües~Maandags de ochtend- of avond bladen doorkijkt, wordt het wee om het hart, zoo lij kennis neemt van de helaas al gebruikelijke gewonden- en doodenlijst. hiervoor moet een oorzaak bestaan. Die oor- za is er ook. Maar men schijnt te schromen i waarachtige oorzaak met den vinger aan fe zen. Bij het ongeval, dat te Overschie heeft latsgevonden en waarbij gelukkig en nder boven wonder geen dooden te be- reuren vallen, wil een ernstig blad, als de -ieuwe Potterdamsche Courant ontegenzeggelijk aan den te smallen weg en aan een op komende mistbank de voornaamste oorzaken .an het ongeval zien. En eerst in de derde plaats omt het blad schuchtertjes met nog een derde orzaak aandragen. Daarmede verdoezelt men ochtans de waarheid. Want het is ons bedunkens aan geen twijfel onderhevig, dat bij het ongeval te Over schie in gansch andere richting naar de wezen lijke oorzaak van het ongeval dient gezocht. De jeugdige leeftijd van den chauffeur van de autobus, die uit de Ardennen naar 's-Gravenhage reed, diens oververmoeidheid; de praatzucht van den chauffeur van de andere autobus, die zich vlak voor het ongeval met twee passagiers in zijn wagen druk onderhield dat zijn de factoren, die metterdaad het ongeluk, dat be trekkelijk nog zoo goed is afgeloopen, hebben veroorzaakt. In het kort samengevat de waarachtige oor zaak van het onderhavige geval is ronduit gezegd het in den huidigen tijd sterk ver minderde verantwoordelijkheidsbesef! En dit sterk verminderde verantwoordelijk heidsbesef doelt hier voorzeker nu eens juist niet op den jeugdigen chauffeur, die 24 lange uren t touw was geweest. Deze jongeman is heele- maal 18 jaar oud en het zenuwgestel van den jongen kerel zal wel zoo'n begrijpelijken schok hebben ontvangen, dat wij hem allerminst nog meer wenschen te belasten. Neen, de groote en voornaamste fout schuilt bij de auto-onderneming te 's-Gravenhage, die niet geschroomd heeft aan een jongen man van welgeteld 18 levensjaren de verantwoordelijk heid op dé schouders te wentelen een autobus met 34 passagiers voor een 5-daagsch uitstapje naar de Ardennen en Luxemburg te besturen. De tweede en volgende voornaamste fout schuilt bij het verkeersbureau, dat een uitstapje naar de Ardennen en Luxemburg op zoo'n voortreffe lijke wijze weet te organiseeren, dat het reis gezelschap, dat zich te goeder trouw aan dit verkeersbureau he#t toevertrouwd, des morgens om zes uur, luttele kilometers van 's-Gravenhage af, naar huis wordt gejakkerd. En nu kome men niet met het uitvluchtje, dat men den vorigen Zaterdag vertraging had gehad. Best mogelijk en onmiddellijk toegestemd. Maar wie was dan de verantwoordelijke leider en de verantwoorde lijke vertegenwoordiger van dit verkeersbureau, die er niet voor terugdeinst door een jakker partij zonder weerga, zich vermoedelijk nog verdienstelijk te willen maken tegenover de directie van zijn onderneming? Wij kennen dit bureau niet, doch prijzen ons alleen gelukkig, dat wij nimmer van de wel licht overigens voortreffelijke diensten van deze instelling hebben gebruik gemaakt. En wij willen de directie van dit bureau wel van gan- scher harte de ongevraagde verzekering geven, dat wij voor onze buitenlandsche reizen nooit of te nimmer van de diensten van dit bureau gebruik zullen maken. Nogmaals neen, de derde en volgende voor naamste fout schuilt, eenerzijds bij den chauffeur van de Stewart-reiswagen van de Haagsche autobus-onderneming, anderzijds bij de twee passagiers, die naast dezen chauffeur waren gezeten, en die, geen der beide partijen in het geding uitgezonderd, zich niet hebben ontzien door hun onderling loos gepraat de aandacht van den chauffeur van zijn meest voor de hand liggende plicht af te houden. Dat enkele passa giers van deze autobus zoo verontwaardigd bleken, dat zij, vlak na het ongeval, den praat- lustigen chauffeur te lijf wilden gaan; moge niet pleiten voor hun beheerschte zenuwen, het pleit tevens niet voor het rechtvaardigheidsgevoel dier opgewonden passagiers, want zij hadden met evenveel of met even weinig? gevoel voor recht of voor onrecht? hun twee mede-passagiers te lijf kunnen gaan, die wel al even hard gekwekt zullen hebben als de chauffeur. Het is en het zij hier nogmaals met zoo veel woorden herhaald het sterk verminderde verantwoordelijkheidsbesef, dat in het huidige tijdsbestek overal in de wereld, in alle lagen dei- maatschappij, bij ieder rnensch, welhaast geen enkel mensch uitgezonderd, te bemerken valt, dat alleen en uitsluitend schuldig staat aan wat nu nog een betrekkelijk goed afgeloopen on geval is gebleven. Ofschoon wij thans nog niet in het bezit zijn van alle noodige gegevens, onontbeerlijk om het onderwerp in vollen omvang te bespreken, kun nen wij thans reeds zeggen, dat voor ons per soonlijk niet de minste of geringste twijfel bestaat, dat de wekelijksche dooden- en ge wonden-lijst in de Maandagsbladen stoelt op het verminderde verantwoordelijkheidsbesef der massa. De massa in al haar geledingen geen uit gezonderd! Groote keuze goede films vanaf f 0.55 TELEF. 26730 - ZANDVOORTSCHELAAN 101 SPELDJESDAG HERWONNEN LEVENS KRACHT. De speldjesverkoop ten bate der R.K. Vereeni- ging tot bestrijding der tuberculose, „Herwonnen Levenskracht", heeft opgebracht 229.44. BLOEMENDAG TE HEEMSTEDE. De Vereeniging tot Bevordering der Gezond heid in de Grafische Vakken in Nederland, afd. Haarlem en Omstreken, verzoekt ons plaatsing van het volgende: Het Bestuur van bovengenoemde Vereeniging heeft evenals voorgaande jaren ook nu weder van B. en W. der gemeente Heemstede ver gunning gekregen tot het houden eener Bloemen dag en wel op Zaterdag 26 Augustus a.s. De geheele opbrengst van deze collecte zal worden besteed tot instandhouding der inrichting te Zeist. Deze inrichting, in het centrum des lands ge legen, heeft in den korten tijd van haar bestaan, reeds bewezen in een bestaande behoefte eenigs- zins te voorzien, echter het aantal patiënten, dat thuis op plaatsing wacht, is nog groot. We doen daarom een beroep op de offer vaardigheid der Heemsteedsehe ingezetenen en vragen beleefd: geeft Zaterdag 26 Augustus met milde hand. Aan het welslagen van dezen dag zouden wij niet twijfelen, wanneer wij over voldoende collectanten beschikten. Daar dit echter het geval niet is, verzoeken wij allen, zoowel dames en heeren, jongedames en jonge- heeren, onthoudt ons uw steun niet, verleent uw medewerking en geeft U voor dit mooie doel op bij den heer Blansert, Voorweg te Heemstede, of bij den secretaris der afd. KI. Houtstraat 66rd., Haarlem. CONCERT „DE SPAAK sEKANTERS". Op Zondag 20 Aug. a.s. geeft bovengemeld koor, met medewerking van Haarl. Dubb. Mannenkwartet Euterpe, beide onder leiding van den heer A. Bak, een concert in Groenendaal, Heemstede, van 35 uur. Programma: Koor. 1. Een nieuw lied van een Meisje en een Schipper, H. J. d. Hertog. 2. Idialen, Theo v. Zutfen. 3. Barcerola, M. Zijderlaan. Kwartet Euterpe. 4. Te Huis, Jac. Bonset. 5. Meiliedje, Olman. 6. De Vink, Jos. Recker. Pauze. Kwartet. 7. Abendfriede am Rhein, Neuman. 8. Lente, L. C. Keereweer. 9. Spreekwoorden, A. Claessen. Koor. 10.* Ouderhuis, F. W. Kools. 11.* Super Flumina Babilonïs, Gounod. Met deze twee werken behaalde het koor op het concours te Schiebroek in de 2e afd. een 1ste prijs met 406 punten. EEN BRUTALE KOOPMAN. Een zekere J. M. v. U., zonder vaste woon plaats, bood bij een winkelier aan de Zand- voortschelaan potlooden te koop aan. De winke lier, die geen potlooden van dien persoon wenschte te koopen, ontving daarvoor als be looning een slag in zijn gezicht. Hij is door de politie alhier aangehouden en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt, terzake van het venten zonder vergunning en mishandeling. Hij stond tevens gesignaleerd in het Algemeen Politieblad voor een zelfde feit tot het ondergaan van 10 dagen hechtenis. Hij is overgebracht naar den Officier van Justitie te Haarlem. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 9 tot en met 15 Augustus 1933. J. M. W. BuckmannHellendoorn, Binnenweg 199b. J. J. A. Dankelman, Dr. P. Cuypers- laan 17. Mevr. H. J. C. Degenhardt, Van Merlenlaan 10. C. P. Hanselaar, Rhododen- dronplein 14. S. de Jong, Madoerastraat 17. O. R. Schucht, Eerelmanstraat 1. Jhr. N. J. C. Versluijs, Laan van Rozenburg 37. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 7 Aug. tot en met 12 Aug. genomen 444 douchebaden en 27 kuipbaden. Aan 17 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 14 volwassenen gebruik gemaakt. IERMEDE hebben wij de eer aan geachte clientèle en Vereenigingen te berichten, dat door ondergeteekende de zaak s Uw bezoek gaarne tegemoet ziende, BELEEFD AANBEVELEND, Valkenburgerlaan 38, VISCHHANDEL 1 e kwal iteitVersche enger, vischwaren Fijnste NIEUWE HOLL. HARING BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 voor reparatie aan Valkenburgerl. 2 TELEFOON 28447 VERKEERSONGEVALLEN. Op Zondag 13 Augustus, des namiddags te 12.45 uur, reed de bestuurder van een vierwielig motorrijtuig, genaamd G. M. O., op het midden van de Heemsteedsehe Dreef, richting Haarlem Bennebroek. Dit motorrijtuig reed langzaam op de voor hem gerekend rechter weg. De rechter richtingaanwijzer van dat motorrijtuig stond uit en even daarna reed het motorrijtuig naar rechts, blijkbaar om het erf van perceel Heemst. Dreef op te rijden. Op dat moment naderde uit de richting Haarlem een tweewielig motorrijtuig met tamelijk grooten snelheid en reed tegen de linker achterzijde van dat motorrijtuig aan en viel daarna op den weg. De bestuurder van dat motorrijtuig benevens de duo-rijdster vielen op den grond. Dr. Roozen, die de eerste hulp ver leende, constateerde bij de duo-rijdster, I. S. A., een hersenschudding en bij den bestuurder, C. J. R., verschillende vleeschwonden aan aangezicht en beenen. Zij zijn beiden per luxe auto overgebracht naar huis Postlaan 4, alhier, alwaar zij worden verpleegd. De remmen van de beide motorrijtuigen bleken in orde te zijn. Door de politie wordt proces-verbaal opgemaakt. Op den Spooroverweg aan de Zand- voortschelaan alhier viel van een melkauto van K. een bus gevuld met melk en een kist met flesschen melk. De melkflesschen braken en de inhoud, ongeveer 75 Liter melk ging verloren. Het verkeer had op dit drukke punt hierdoor een weinig stagnatie. Op den hoek van den AchterwegMeer weg, te Heemstede, reed een vierwielig motor rijtuig, bestuurd door B. v. d. G., tengevolge van het nemen van een te groote bocht naar den Achterweg tegen een ander vierwielig motorrijtuig, bestuurd door G. d. V., die daar mede rijdende was op den Achterweg, gaande naar de Stichting Meer en Bosch. Van laatst bedoeld motorrijtuig werden het linker spatbord en treeplank beschadigd. Per soonlijke ongelukken hadden niet plaats. Dooi de politie wordt proces-verbaal opgemaakt. Op den Heerenweg bij den ingang van her Wandelbosch Groenendaal had een aanrijding plaats tusschen een wielrijder en een vierwielig motorrijtuig. De wielrijder J. H. W., wonende te 's-Gravenhage, reed op het rijwielpad richting BennebroekHaarlem. De bestuurder van het vierwielig motorrijtuig E. J. v. G., wonende te Heemstede, reed op den Heerenweg HaarlemBennebroek en reed het Wandelbosch Groenendaal in, hij gaf daarbij tevens een teeken en geluidsignalen. Bij het veranderen van richting reed J. H. W. tegen be- APOTHEKER - ASS. ZANDV L. 173, TEL. 26436 Heemstede Aerdenhout WELKE VAN ONDERSTAANDE ARTIKELEN GEBRUIKT U? Essences in alle smaken - Citroen-zuur - Losse Eau de Cologne - Flacons Eau de Cologne 4711 - Coty - Boldoot - Mondwater van Botot - Odol - Vademecum - Medicinale zeepen - Minerale wateren RUIME KEUZE Beleefd aanbevelend DROGISTERIJ EN FOTOHANDEL „ZANDVOORTER ALLEE" Gedipl. Drog. ZANDV.LAAN 101 - Tel. 26730 doeld motorrijtuig aan, tengevolge waarvan zijn rijwiel werd beschadigd. Persoonlijke onge lukken vonden daarbij niet plaats, terwijl de schade onderling is geregeld. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: P. Vester, Heerenweg 108, een schildpad; Bureau van Politie, een doublé armband; T. Lameijer, Drieheerenlaan l, een zwemabonnement; Toledo, Raadhuisstraat 78, badpak en handdoek; Lobman, Spaarnzicht- laan 4a, zelfbinder voor rijwiel; J. Piet, Lombok straat 44, een jonge herdershond; Bureau van Politie, abonnement N.Z.H.; Mej. Honnebier, Groenendaal, kinderbril; A. Eyke, Madoerastraat 15, dop van een benzine-reservoir; J. de Leeuw, Lindenlaan 20, een jongensjasje; Moser, Glipper- weg 80, een gummi-regenjas; G. v. d. Mey, Lombokstraat 33, een nummerplaat auto G-46217; P. Grijmans, Jan v. d. Bergstraat 2, een rieten mandje; Th. Neeskens, Celebesstraat 17, een sleuteltje van een Ford-auto; Oupe, Lindenlaan 28, een tasch met twee badpakken en een handdoek; P. J. Driessen, Balistraat 12, kinderportemonnaie; P. Schulz, Cloosterweg 5, een dames rijwiel; Bureau van Politie, een knip mes, een actetasch inh. badpak en handdoek. OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen in den loop dezer week 313 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w.: 31 grondwerkers, 13 metselaars, 10 schilders, 24 timmerlieden, 15 opperlieden, 57 bloemist-arbeiders, 85 losse werklieden, 9 metaalbewerkers, 3 kantoorbedienden, 1 bouwkundig teekenaar, 3 bakkers, 0 stucadoor, 62 werkzaam in andere beroepen. f 1.f 1.25, f 1.40 per pond. BL.W.60 - BLOEM EN DAAL Anno 1861 - Tel. 23280 (3 lijnen). Bezorging overal elke hoeveelheid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1