JlM, de zoon van Bobby tOnze 2 Daagsch ALBERT HEIJN m DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT VAN HUIS JANSEN PREDIKBEURTEN VOETBAL GEMENGD NIEUWS Ananas Rocks - Gr. Frambozen p. half p. 19 ct. TRUUS KNOPPER Heemsteedsche Tip-Top" BINNENLANDSCH WEEKOVERZICHT ONZE TUIN. AANNEMERS BEËEDIGDE MAKELAARS. MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. Zondag 20 Augustus. Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. Dondorp. Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Briët. Kapel Nieuw-Vredenhof. Johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. E. van Meer, Pred. te Utrecht. In beide diensten zal bij den uitgang ge collecteerd worden voor „Simavi", „Medische Zending". UIT HET R.C.H.-KAMP. FEIJENOORD KOMT A.S. ZATERDAG. Het eerste schaap is over de brug. Een groot aantal R.C.H.'ers zijn j.l. Zaterdag naar Beverwijk getogen, waar in de eerste plaats de junioren kregen proef te stoomen tegen de Kinheim-jongelingschap. Men weet, dat de K.N.V.B. vermoedelijk een junioren-competitie in het leven roept, teneinde de jongelui een doel treffende leerschool te verschaffen. Te dien einde selecteerde de elftal-commissie een aantal jongelui, en deze keuze bleek wel zeer oordeel kundig. Niet slechts werden de Beverwijksche jongelui met 9-M op hun pantalon getrommeld, maar van veel meer importantie was de wijze, waarop deze proef-combinatie werkte. Een uit nemende middenlinie dreef een voorhoede, waarin eveneens veelbelovende jongelui zitten, tot bijkans een voortdurend offensief. De spel- onderdeelen bleken zij heel vaak verbluffend goed te verstaan, kortom, een elftal, dat wij nog eens gaarne tegen een krachtiger tegenstander zouden willen zien. Vervolgens startte een proef-combinatie, waarin naast eén aantal spelers uit het eerste elftal een plaats voor reserves was ingeruimd. Ook in dezen kamp trok het blauw-zwarte team aan het langste einde, n.l. 21. Kinheim toonde zich een geestdriftige en energieke tegenpartij, die de lessen van trainer Bollington goed ter harte heeft genomen, ai was het schieten zeer zwak. Dit zal het jonge Racing-backpaar niet onwelgevallig zijn geweest, daar in het bijzonder Kors een dik half uur noodig bleek te hebben om zich aan te passen. Daarentegen werkte v. Thiel met rustige zekerheid. In de midden linie zagen we Paape in z'n nieuwe creatie, en dit jongmensch speelde soepel en met overleg. In den aanval debuteerden G. v. d. Mey de Bie en Kok, welke proef momenteel nog geen gunstige perspectieven voor de toekomst ver raadt. Alleszins nuttig was deze match dus wel. En thans a.s. Zaterdag om 6 uur tegen Feijenoord. Hier wordt het Racing-elftal plots voor een heel wat lastiger opgave gesteld, Feijenoord de afdeelingskampioen. Het elftal met de sterkste middenlinie, nu de beide Pauwe's weer beschik baar zijn, gecompleteerd met v. Heel. Welke combinatie R.C.H. hier tegenover stelt, is op het moment van schrijven nog niet uitgemaakt. Doch zeker zal dit een zeer interessante ont moeting worden. Zooals trouwens alle wed strijden tusschen deze beide elftallen altijd door fairheid en aantrekkelijk voetbal hebben uit gemunt, waarbij wij slechts de ontmoeting van 18 December in herinnering willen brengen, die de Rotterdammers op het nippertje met 43 wonnen. Verder kunnen wij nog mededeelen, dat op Zatedag, 26 Augustus, H.V.V. in Heemstede verschijnt, terwijl H.F.C., mits zij in het A.R.O.L.-bekertournooi wordt uitgeschakeld, op 3 September de gast van R.C.H. zal zijn. ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. B. Mooi kampioen 200 M. vrijen slag. H.P.C. kampioen 4 X 200 M. en op alle nummers geplaatst. Zaterdag 12 Aug. en Zondag 13 Aug. heeft H.P.C. met succes deelgenomen aan de Ned. Kampioenschappen te Arnhem. En zij mag met genoegen terugzien op de behaalde resultaten. Zaterdag startte zij als eerste nummer voor de 5 X 50 M. vrijen slag. De vier snelste ploegen van Nederland hadden hiervoor ingeschreven, n.l. H.Z. en P.C., Het IJ, U.Z.C. en H.P.C. H.Z. en P.C. nam met haar eersten zwemmer de leiding om deze niet meer af te staan en won KINDERVERTELLING DOOR G. TH. ROTMAN Meteen neemt hij een grooten slok, 't Gaat in z'n keelgat klokklokklok; Maar hu, wat daar voor viezigheid Zoo langs zijn tong naar binnen glijdt? Zijn haren rijzen steil omhoog, Geen draad blijft aan zijn lichaam droog! Help! roept hij, help! Ik ben vergeven! Ik geef geen cent meer voor mijn leven! Tezelfdertijd draait hij zich om, Om, van ontzetting bleek en stom, Wat ééns de schoonste was der vrouwen Met sik en knevel te aanschouwen! De arme man wordt bijna dol! Zijn geestvermogens slaan op hol! ,,0 wee, o wee, wat is mijn lot! Wie steekt met mij zoo wreed den spot!" Daar krijgt hij Jimmy in de gaten! Hij holt hem na tot in de straten! „Wacht, mormeldier, ik zal je leeren Mijn kunstwerk zoo te ruïneeren! Geloof maar dat jou dit geval Heusch niet zoo lang meer heugen zal! Ik zal je, krijg ik je te pakken, Van top tot teen in mootjes hakken!" Ginds staan, op straat, vlak bij de goot, De heeren Kroon en Van der Sloot; Ze praten over 't mooie weer En nog veel and're dingen meer. Heer Kroon leunt achter over; hij Steunt op zijn paraplu daarbij; O Kroon, wees toch voorzichtig, man! Daar komen ongelukken van! in den prachttijd van 2.22 sec. Het IJ volgde op de 2de plaats in 2.25 sec., terwijl H.P.C. voor een verrassing zorgde door U.Z.C. te. slaan. De tijd van H.P.C. was 2.31 sec. Voor H.P.C. startten B. Mooi, J. v. Uitendaal, Ch. Kemper, J..V. Zadel, D. Philippo. Hierna startte B. Mooi op de 200 M. vrijen slag Onmiddellijk na de start nam Scheffer (D.J.K.) de leiding, terwijl B. Mooi op een M. volgde. Doch in de derde baannam de laatste even voor het keerpunt een spurt, zoodat hij na het keeren met een M. leidde. Scheffer probeerde nu nog wel bij te spurten, maar het mocht hem niet gelukken, terwijl hij in de laatste meters zelfs nog afzakte. Bert Mooi werd hierdoor kampioen van Nederland in den tijd van 2 min 313/5 sec. Na het schoonspringen dames startte H.P.C. voor de 4.X 200 M. vrije slag. Als eerste zwem mer ging voor H.P.C. af J. Uitendaal. Na 100 M. lag hij ongeveer 1 M. achter A.Z. en Het IJ. Toen hij aantikte bedroeg de achterstand ongeveer 4 M. Nu startte J. v. Zadel en reeds op de eerste baan bracht hij H.P.C. gelijk met Het IJ, terwijl toen hij aantikte H.P.C. ongeveer 4 M. achter A.Z. 1870 en 4 M. voor Het IJ lag. Als derde zwemmer ging nu Braam te water, welke wel iets uitliep op Het IJ, doch A.Z. niet kon inhalen. En wat Guus Braam niet gelukte, deed Bert Mooi als laatste man, met een ge weldige eindspurt passeerde hij Wegenaar van A.Z. en bezorgde H.P.C. hiermede het kampioen schap. De tijd was 10 min. 49 sec. Zondag startte B. Mooi op de 100 M. vrijen slag. Na de start nam hij onmiddellijk de leiding, doch op 75 M. werd hij gepasseerd door Scheffer en Ingenluyf, zoodat hij op de 3de plaats eindigde. Voor het nummer 3 X 50 M. wisselslag startten niet minder dan 10 ploegen. En in een uiterst snelle race, waarbij het verschil tusschen de eerste en de laatste ploeg niet meer dan 2 sec. bedroeg, eindigde H.P.C. met de zwemmers B. Mooi, J. v. Zadel en Ch. Kemper op de derde plaats in 1 min. 434/s sec. Als laatste nummer werd door H.P.C. ge zwommen de 4 X 100 M. vrijen slag. H.Z. en P.C. nam hier na den start de leiding om deze niet meer af te staan en won in den mooien tijd van 4 min. 28 sec. Het IJ volgde na de eerste baan op de 2de plaats, doch J. v. Zadel, die als 2de zwemmer startte van H.P.C., wist H.P.C. op de 2de plaats te brengen. Na hem startte voor H.P.C. Ch. Keniper tegen voor Het IJ v. Oostromsoede. De eerste 50 M. ging gelijk op, doch hierna nam de ij-man een spurt welke de H.P.C.'er niet kon volgen en met een 5-tal meters achterstand tikte hij op de 3de plaats aan. B. Mooi, die nu startte, trok niet op volle kracht daar hij Het ij niet meer kon halen en zorgde alleen, dat H.P.C. de 3de plaats behield. De tijd was 4.41 sec. Na afloop der wedstrijden hebben de H.P.C.- zwemmers en eenige supporters aangezeten aan het officieele diner van den N.Z.B. Voorts zaten aan dit diner aan het bestuur der A.Z.C. en de bekende R.D.Z.-zwemsters, o.a. Willy den Ouden, Tr. Baumgster, Gr. Brouwers en nog eenige anderen, met welke de H.P.C.-zwemmers i het best konden vinden. Aan dit diner werden tevens de namen bekend gemaakt van de zwemmers(sters) welke uitgezonden worden naar Parijs voor de landen-wedstrijd Holland Frankrijk op 20 Aug. Bert Mooi werd uitgenoodigd voor de 100 M. vrijen slag, 5 X 50 M. en waterpolo. J. Uitendaal voor waterpolo en waarschijnlijk ook voor de 5 X 50 M. vrijen slag-ploeg. DUIVENSPORT. „Gevleugelde Vrienden", Heemstede. Wedvlucht vanaf Antwerpen, 126 K.M. Eerstgetoonde duif 9 uur 43 min. 54 sec. De uitslag was: 1, 3, 7, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 26 J. C. Hoen; 2, 6, 9, 16, 21, 29 P. v. Egmond; 4, 5, 14, 30 Gebr. Laarman; 8, 10, 15 J. v. Looy; 11, 40, 49 A. v. Zadel; 12, 36, 37, 44, 46, 50 A. Ver- donschot Jr.; 18, 31 P. de Jong; 24, 39 A. Eveleens; 25, 42, 45 E. D. des Bouvrie; 27, 32, 48 N. Leuven; 28, 34, 41 W. v. Huis; 33, 35, 47 L. J. Kramer; 51 A. Compier. BALBO'S VLUCHT DOOR DEN POOLNEVEL. De 24 watervliegtuigen van het Italiaansche escader, onder bevel van Generaal Balbo, hebben het, na de Alpenvlucht, moeilijkste traject van hun tocht succesvol afgelegd. Het voornaamste gevaar van den 2400 K.M. langen weg boven de poolzee schuilt hierin, dat ook bij de gun stigste weerstoestanden in het gebied tusschen Groenland en Labrador steeds met slecht zicht en uitgestrekte nevelbanken rekening te houden is. Ook Telefunken heeft er toe bijgedragen, dat de buitengewone veiligheid en nauwkeurigheid van de vlucht tot een zoo prachtig resultaat leidde. Ieder der 24 vliegtuigen werd behalve met de normale radio-inrichting met een door Telefunken ingebouwde speciale radio-peil- inrichting uitgerust. Met behulp van deze peil toestellen was het blindvliegen op de trajecten boven den oceaan tusschen IerlandIJsland en IJslandAmerika met absolute veiligheid moge lijk. Generaal Balbo spreekt er in zijn laatste bericht met nadruk over, dat zijn escader de eerste paar uren van de vlucht „slechts met enkele instrumenten om zich te oriënteeren boven de schuimende toppen der golven van den Atlantischen Oceaan vloog". Als radio-bakens voor de draadlooze peiling waren, ter aanvulling van de zendstations Reykjavik (IJsland), Julianehaab (Groenland) en Cartwrigt (Labrador), vele schepen over de route van de vlucht verdeeld, zoodat op ieder oogenblik een nauwkeurige positiebepaling ge waarborgd was. Alleen Vrijdag: en Zaterdag- Afgehaald uit den Winkel VRUCHTEN WAFELS p.1/2p.van25 voor 19 ct. NOUGATBATONS 25 22 Eigen Fabrieken voor Banket - Biscuits - Chocolade, enz. HEEMSTEDE, RAADHUISSTRAAT 14 - TEL. 28538 VOOR ARTISTIEKE BRUIDSFOTO'S Jan van Goyenstr. 26, Tel. 29080 OPRUIMING WEGENS UITBREIDING IN DE ZIET ONZE ETALAGES Indische aangelegenheden. De ge vangenneming van Ir. Soekarno. Dr. H. Colijn dient Roestam Effendi van be scheid. De handelsbetrekkingen tusschen Rusland en Nederland in nieuwe banen. De Indische Regeering heeft geweigerd met den heer Thamrin, lid van den Volksraad, in discussie te treden, in zake zijn bekend voorstel tot de Regeering vragen te mogen richten over de gevangenneming van Ir. Soekarno en de verdere ietwat drastische maatregelen, die de Indische regeering genomen heeft, teneinde aan de revolutionnaire beweging in Indië paal en perk te stellen. Wel heeft de Algemeene Secre tarie aan den Voorzitter van den Volksraad een uitvoerig schriftelijk antwoord doen toekomen, waarin de heer Thanirin op al zijn 13 vragen behoorlijk bescheid gegeven wordt. Maar in een mondelinge discussie ziet de Regeering te Buitenzorg geen heil en het wil ons voorkomen, dat zij het gelijk aan haar zijde heeft. Met een man als den heer Thamrin in een bespreking te treden, heeft voor een Regeering, die zichzelf respecteert, geen zin. Maar de heer Thamrin geeft het van zijn zijde ook niet op en heeft nu bij den Volksraad een motie ingediend, waarin hij den Volksraad wil laten uitspreken, dat dit college de houding der Indische Regee ring door de niet-mondeling beantwoorde inter pellatie betreurt en het politiek en politioneel beleid van de Indische regeering afkeurt. Dit kon de heer Fruin van de Vaderlandsche Club natuurlijk niet op zich laten zitten en hij diende op zijn beurt, het van zijn zijde weer alleszins begrijpelijke voorstel in, de motie van zijn medelid van den Volksraad, den heer Thamrin, niet in behandeling te nemen. Hier botsen twee ganseh verschillende wereldbe schouwingen ernstig opeen. Het zal tijd worden, dat de regeering te Buitenzorg er werk van maakt aan de al dan niet vermomde revolution naire leden van den Volksraad de verdere uit oefening van hun mandaat te ontzeggen. De Indische regeering zou daarbij te rade kunnen gaan bij de Nederlandsche regeering, die een wetsontwerp heeft ontworpen, waarbij zij de bevoegdheid zou krijgen aan leden van de ver tegenwoordigende lichamen, die handelen in strijd met de door die leden afgelegde eeden en beloften, de uitoefening van hun mandaat te ontzeggen. Mocht de Indische Regeering er toe kunnen besluiten een dergelijk voorstel te doen, dan kan het welhaast niet anders, of de heer Thamrin zou een van de eerste leden van den Volksraad zijn, die van deze bepaling zou kunnen profi teered waardoor de Volksraad opeens verlost zou zijn van een lid, dat het klaarblijkelijk met den afgelegden eed, of met de afgelegde belofte, niet al te nauw heeft genomen. Het is den Nederlandschen Minister-President, den Minister van Koloniën, Dr. H. Colijn, be schoren geweest, kort en bondig te toonen, hoe zijn houding is tegenover erkend revolutionnaire leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, zooals den heer Roestam Effendi, die aan den Minister over de gevangenneming van Ir. Soekarno en de maatregelen van de Indische Regeering, ter bespreking van het vergaderrecht van uiterst linksche politieke partijen in Indië, vragen had gesteld. Inderdaad heeft de heer Roestam Effendi het antwoord thuis gekregen, maar'het is de vraag, of antwoorden ais: „Omdat de Indische Regee ring een en ander noodig oordeelde," „neen", „onbekend", „neen", waarmede Dr. H. Colijn heeft volstaan, wel voldoende waardeering hij den heer Roestam Effendi hebben gevonden? In ieder geval bewijst deze wijze van afdoe ning van de gestelde vragen, dat onze nieuwe Minister-President meer dan beu is van het eeuwige vragen van revolutionnair getinte Kamerleden. En ons zou het allerminst verbazen, mocht het wetsontwerp tot wering van al te linksche Kamerleden tot stand komen, dat de heer Roestam Effendi zijn allerlangsten tijd Kamerlid zal zijn geweest. Reeds vroeger hebben wij er op gewezen, dat het voor de Nederlandsche Regeering, in het bijzonder voor den Minister van Buitenlandsche Zaken, geen zin heeft, nog langer hardnekkig de erkenning de jure et de facto van de Rus sische Sovjet-Republiek tegen te werken. Sedert ongeveer een jaar verleent de Neder landsche Regeering, een staatsgarantie voor de levering van artikelen aan Rusland door Neder landsche fabrikanten en wel tot een bedrag van 50 van de vordering, die de Nederlandsche leverancier op Rusland heeft. De Regeering is tot deze maatregel overgegaan o.a. uit over weging, dat men op die wijze een deel van de Nederlandsche nijverheid aan werk kon helpen, zonder welke garantie van de regeering zij waarschijnlijk verplicht zou zijn een gelijk bedrag, misschien nog wel een grooter bedrag, aan werkloozensteun uit te keeren. De mogelijkheid van een handelsverdrag tusschen Rusland en Nederland is in studie ge nomen door een commissie, waarin vooraan staande personen uit het Bankwezen, uit de Scheepvaart, uit den Landbouw en uit den Handel in Koloniale waren, zitting hebben. Binnen zeer korten tijd is het voorstel van deze commissie te verwachten, een vertegenwoordiger der Nederlandsche Regeering op Handels gebied naar Rusland af te vaardigen. Aan dezen persoon zal de opdracht worden verstrekt te Moskou met de Russische Regeering te onder handelen over het sluiten van een handels verdrag tusschen Nederland en Rusland. Ook omtrent den te zenden persoon is men het vrij wel eens geraakt. Zoodat diens vertrek binnen niet al te langen tijd is te verwachten. Wat nu de invoer van Rusland in Nederland aangaat, deze bedroeg in 1932 nog 36 millioen gulden, waarvan aan hout alleen 27 millioen gulden. In datzelfde jaar voerde Nederland naar Rusland slechts een bedrag uit tusschen 4 en 5 millioen gulden, waarvoor echter door de Russische Regeering wissels werden afgegeven met zeer langen looptijd, zelfs van anderhalf, twee en een half jaar. Daar Rusland voor de door de Russische Regeering in Nederland ingevoerde goederen contante betaling eischt, springt het nadeel voor den Nederlandschen Handel, die dit als meten me twee maten moet gevoelen, zeer scherp in het oog. Voor den afgevaardigde van de Nederlandsche Regeering naar Moskou, zij het dan nog geen gezant, doch een handelsvertegenwoordiger, is dus voldoende werk te verrichten, om zijn uit zending in ieder opzicht te rechtvaardigen. Kan dan tenslotte de Minister van Buiten landsche Zaken, Jhr. De Graeff, het over zijn hart verkrijgen het al te eenzijdige standpunt van zijn beide voorgangers, Jhr. Van Karnebeek en Jhr. Beelaerts van Blokland, te laten varen, dan kan het welhaast niet anders, of ook Neder land krijgt een klontje uit de Russische pap te verorberen. En moge dit al geen groote portie zijn, in ieder geval is het voor den Nederlandschen handel beter dan op een leeg bord te moeten blijven kijken. i DE STRIJD TEGEN DE TUINSLAK. Een vochtige weg een levensvoorwaarde. Door hun sterke vermenigvuldiging en groote vraatzucht zijn tuinslakken ongeziene gasten. Bij lang aanhoudend vochtig weer zijn zij bijzonder talrijk en zij eten van letterlijk alle planten de jonge blaadjes af, terwijl ook vruch ten, augurken en komkommers niet veilig voor hen zijn. Het meest zien wij de naakte, asch- grauwe slak, die met vele grijze tot rood achtige vlekken is bedekt en 3 a 6 c.M. lang is. in Augustus beginnen zij eieren te leggen; eerst de Novemberkoude maakt hieraan een einde. Eén slak legt 200 a 4000 eieren ter grootte van een gerstekorrel, waaruit zich bij vochtig-warm weer in 3 a 4 weken tijds jonge slakken ont wikkelen. Uit de eieren, die op het einde van het jaar zijn gelegd, komen de jonge slakken eerst in Mei te voorschijn. Hierdoor komt het, dat men in alle jaargetijden slakken aantreft van de meest verschillende afmetingen. De eieren zijn zeer goed bestand tegen droogte en koude. De tuinslak voelt zich het behaaglijkst in de door dauw vochtig gemaakte nachtelijke atmos feer. Zij moet er zich n.l. voor wachten, om te veel te verbruiken van het slijm, dat haar lichaam tegen uitdrogen beschermt en dit ge beurt, wanneer zij over zeer stoffig terrein voortkruipt of zich blootstelt aan de zonnehitte. Daarom zoekt zij overdag donkere, koele schuil hoeken op, terwijl zij 's nachts uitgaat om voedsel te zoeken. Zij leeft van groene planten- deelen, vooral van groenten, waarbij zij aan de jongste de voorkeur geeft. De door haar aan gerichte schade kan gemakkelijk hieraan onder kend worden,- dat de bladeren niet aan den rand aangevreten zijn, zooals door de meeste in secten gebeurt, doch gaten vertoonen. Bovendien kan men een zilverig glanzend slijmspoor zien

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2