ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN I. SCHUTTER VISCH J. E. LEUVEN GEZICHTSHAREN G0EDK00PE MARKEN VOOR REISDQELEINDEN VERBANDKIST bijvullen Vacantiefoto's? BALM BILLIJK EN GOED DE TWENTSCHE BANK N.V. GARAGE„BOSCH EN VAART" Toeien in Luxe Auto's i 3.50 per uur C. 1. GUDE - CUISINIER Valkenburger!. 2 OPLAGE 5000 EX. VRIJ VOOR CONTROLE 8 SEPTEMBER 1933 |li|||||||l 10e JAARGANG=No. 36 Het ADRES voor alle METSELWERK WIT- en TEGELWERK is N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES Worden blijvend verwijderd MAISON HENRI HAZEPATERSLAAN 16 TELEF. 12747- Kantoor Heemstede BINNENWEG 7 - Tel. 28270 en 28331 ALLE BANKZAKEN SAFE LOKETTEN vanaf f 5.- per jaar Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. EERSTE BLAD. VIJF EN DERTIG JARIG REGEERINGSJUBILEUM VAN KONINGIN WILHELMINA Op den 6en September j.l. was het vijf en dertig jaren geleden, dat Koningin Wilhelmina de regeering over Nederland aanvaardde. Het moet een aangrijpend oogenblik zijn geweest, toen Zij op dien datum in de Nieuwe Kerk te Amsterdam plechtig den eed aan de grondwet af legde, en als de laatste Oranjetelg het oude verbond tusschen Oranje en Neder land opnieuw bevestigde. hand heeft Zij vijf en dertig jaren lang het Schip van Staat bestuurd en op niet te overtreffen wijze de traditie van Haar geslacht voortgezet. Getrouw aan het zichzelf gestelde levensdoel „te regeeren, zooals van een Vorstin uit het Huis van Oranje mag worden verwacht", A. KOPJES NIEMAN BIJ 0 Speciaal adres voor TROUW-AUTO'S en ook voor GROOTE AFSTANDEN. Telefoon 1466 5 Wel was het een moeilijke taak, die op de schouders van de achttienjarige Vorstin werd gelegd, doch met vaste heeft Zij in dien tijd de genegenheid van het Nederlandsche volk verworven. Het is wel teekenend voor de wijze waarop de Koningin Haar taak heeft opgevat, dat gedurende de afgeloopen regeerings- jaren de dynastie der Oranje's hechter met land er volk verbonden is en dat van een principiëelen strijd tegen die dynastie zoo goed als geen sprake meer is. Vrijwel het gansche Nederlandsche volk ziet in Koningin Wilhelmina het symbool van de eenheid van ons volk, en juist in den laatsten tijd, nu het overal om ons heen woelt en gist, treedt deze gedachte hoe langer hoe meer op den voorgrond. Daarbij komt, dat men met warme waardeering opziet tot de Draagster van de Kroon, wegens Haar persoonlijke eigenschappen. Het regeeringsbeleid, door Haar in de moéilijke oorlogsjaren betoond, Haar scherpzinnig oordeel en vasten wil, Haar medeleven met het volk, dit alles maakt de Landsvrouwe in hooge mate sympathiek. Spontaan is dan ook de hulde, Haar bij haar vijf en dertig-jarig regeerings- jubileum gebracht, ook al is de verhou ding tusschen Vorstin en Volk in den loop van dezen tijd, voornamelijk ten gevolge van de oorlogsjaren, geheel gewijzigd. Want toen bij den vrede in 1918 eën nieuwe wereld op de oude fundamenten moest worden opge bouwd, kon het niet anders, of ook de verhouding tusschen Staatshoofd en Volk wijzigde zich. Maar wat gebleven is, dat is het saamhoorigheidsgevoel, de overtuiging, dat Nederland en Oranje bijeen behooren. Wel is het te betreuren, dat de her denking van het 35-jarig regeerings- jubileum samenvalt met uiterst zorge lijke tijden, zoodat de vreugde niet on vermengd is. Doch niettemin spreekt duidelijk de dankbaarheid van het Nederlandsche Volk voor de lange reeks van vredesjaren tijdens Haar bestuur, waartoe de Koningin het Hare heeft bij gedragen. Getrouw aan de zinspreuk van het Oranjehuis: „Je maintiendrai!" heeft Zij den vrede in Haar land weten te handhaven, en al is het moeilijk, precies het persoonlijk aandeel te be- oordeelen, de dankbaarheid van het Nederlandsche volk is er niet minder om. Hartelijker kan dan ook geen hulde betuiging zijn, dan die, welke Koningin Wilhelmina thans in ontvangst heeft te nemen, een huldebetuiging, die culmi neert in een welgemeend: „Leve de Koningin!" LAAT DOOR ONS UW Baby-weegschalen billijk in huur „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wordt op aanvragi toegezonden- KLEERMAKERIJ H. STEVENS PLAATSELIJK NIEUWS AARDIGE WIJ MAKEN ER EEN MOOIE VERGROOTING VAN „ZANDVOORTER ALLEE" Voordeel tgsf- act res voor Uurwerk Aepamties miliummulminium BLOEMENDAAL DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 PIJLTJES (kleine advertenties) 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a GELAATSVERZORGING DOOR SPECIALIST Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.—, 4.30, 7.en 9.15 uur: „Susan Lenox", geprolongeerd. EEN REGEERINQSPERIODE, DIE DEN BAND TUSSCHEN NEDERLAND EN ORANJE HEEFT VERSTERKT. VISCHHANDEL 1 e kwaliteit Verscheen ger. vischwaren Fijnste NIEUWE HOLL. HARING BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 Autoritten van Bosch en Qfl „„i Vaart naar 't StationOU uelll Aanbevelend, J. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 33. EN LET OP ONZE PRIJZEN! Beleefd aanbevelend, Drogisterij Fotohandel K— „ZANDVOORTER ALLEE" I Telefoon 26730 Koopt Uw kleeding bij de KL. HOUTWEG 19, H'LEM TEL. 16317 - VRAAGT STALEN OF ZICHTZENDING - DAHLIA-TENTOONSTELLING. Zaterdag en Zonclag 7.al de Onderlinge Tuin- liedenvereeniging „Aerdenhout en Omstreken" haar jaarlijksche Dahlia-tentoonstelling houden in de zaal van Café-Restaurant „Lommeroord", Heerenweg, hoek Kerklaan. Het weer is voor de Dahliacultuur al bijzonder gunstig geweest, zoodat er iets heel fraais te zien zal wezen. Evenals het vorige jaar zullen op deze ten toonstelling de potjes, door de Floraliavereeni- ging aan de schoolkinderen uitgereikt, geëxpo seerd worden. Deze zullen weer een plaatsje krijgen in de ruime serre. De Dahlia-tentoonstellng zal bestaan uit groepen vazen, manden en bindwerk. Ook zul len nog andere bloemen en planten en zoo moge lijk vruchten geëxposeerd worden. Deze tentoonstelling is voor belangstellenden gratis te bezichtigen op Zaterdag 9 September van 210 uur n.m. en Zondag 10 September van 9 uur v.m. tot 10 uur n.m. VERBREEDING LEIDSCHEVAARTWEG. De Leidschevaartweg tusschen de Zand- voortschelaan en het viaduct van de E.S.M. wordt thans verbreed. De grasberm tusschen het wandelpad en den weg en een deel van dit pad ter breedte van één tegel wordt mede geasfalteerd. Op deze wijze wordt een ver breeding van den rijweg van 1 M. bereikt, wat in verband met het drukke verkeer een groote verbetering mag worden genoemd. Een sta-in-den-weg is nu nog de oprit naar j het viaduct, op Haarlem's terrein gelegen. Doch hierin kan moeilijk verbetering komen, alvorens de spoorbaan is verhoogd en de tram a niveau komt te rijden. JAARVERGADERING REDDINGSBRIGADE VOOR DRENKELINGEN. Bovengenoemde vereeniging hield Maandag avond haar jaarvergadering in Café-Restaurant „Lommeroord". In zijn openingswoord sprak de voorzitter et zijn voldoening over uit, dat de opkomst zoo groot was. Vervolgens werd medegedeeld, dat er een adspiranten-afdeeling is gesticht. De reden, aldus de voorzitter, was het kranige werk van den 15-jarigen Th. v. d. Graft, die op 17 Juli 1.1. in de Haven nabij het Sportpark een kindje van 4 jaar redde. Dit, aldus de voorzitter, was een kranig stukje, temeer daar hij niet reddend zwemmen kon. Voorzitter feliciteert den kranigen redder, en ook de ouders, die in het bezit zijn van zulk een flinken zoon. (Applaus). Als blijk van waardeering werd den redder een zilveren medaille als een blijvend aandenken aangeboden, benevens een abonnement voor het volgend seizoen op de zweminrichting te Heem stede. Dit, vervolgde de voorzitter, is dan ook de aanleiding geweest om een adspiranten-afdee ling op te richten, omdat uit deze redding blijkt, dat ook jongere personen soms handelend op moeten treden en het dan gewenscht is, dat zij DROGISTERIJ EN FOTOHANDEL ook de kunst zullen verstaan om te redden. Een groot aantal jonge leden gaf zich-op voor de adspiranten-afdeeling. Uit het jaarverslag blijkt, dat het ledental gestegen is van 90 tot 100. De cursussen bleken goed bezocht. Dank wordt gebracht aan B. en W. voor het toestaan van een lokaal voor de medische cursus. Het jaarverslag der penningmeesteresse ver meldde een klein nadeelig saldo. Aan de dames en heeren, die in den loop van den zomer voor de verschillende examens waren geslaagd, werden diploma's uitgereikt, terwijl aan een 4-tal leden het bekende bordje van de Nederlandsche Reddingsbrigade kon uitgereikt worden. Als bestuursleden werden herkozen Mej. A. Poen en de heeren B. Dekker en F. v. Dort. Een belangrijk punt was de bespreking der wintercampagne. Er bleek veel animo te zijn, om in Stoop's Bad te gaan oefenen, zoodat het bestuur opdracht kreeg zich met de directie van Stoop's bad in verbinding te stellen. Den len Woensdag in October zal wederom een medische cursus, benevens een theoretische cursus aanvangen. Deze zullen gehouden worden in de gymnastiekzaal van de Openbare Lagere School aan den Voorweg, door Dr. Hubert. Naar aanleiding van een vraag over de leef tijdsgrens der adspiranten, wercffcdeze bepaald van 1014 jaar. Bezit van een Zwemdiploma is vereischt. Ook zal de vereeniging een mededee- lingenkas aan de zweminrichting krijgen. Hierna sluiting, waarna men nog eenigen tijd gezellig bijeen bleef en waarbij de brigadeband, gevormd uit leden der brigade, zich bijzonder verdienstelijk maakte. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: Wallet, Eikenlaan 10, een zilveren beursje; A. Verzijlberg, Sumatra- straat 34, een zwempak, muts en kam; L. Stijn- man, Balistraat 25, een rijwielbelastingmerk; J. Moonen, Iepenlaan 46, een werpring; B. de Vries, Koediefslaan 74, een heerenportemonnaie met inhoud; Peters, Balistraat 5, een herders hond; R. Muller, Landzichtlaan 64, een porte- monnaie; A. de Boer, Zandvoortschelaan 177, een oud heerenrijwiel; A. J. de Vries, Heeren weg 47, een rijwielbelastingmerk; Veen, Jac. van Campenstraat 61, een zwemabonnement. RIJWIEL VERMIST. Aangifte is gedaan van het vermissen van een heerenrijwiel vanuit een voortuintje van een perceel aan den Heerenweg. TELEFOON 23280 (3 LIJNEN)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1