IEEMSTEEDSCHE MUZIEKSCHOOL LIPPUS' Kolenhandel SPOEDTAX I ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN GOSEN SCHIERING J. BALM Zn. I I AUTO-VERHUUR SNEL TOENEMEND SNELVERKEER NVNEPODO ANTHRACiET en BRECHCOKES. GARAGE2 N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES N. GROENLAND CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. ZIJLWEG 314 - OVERVEEN Het vertrouwde adres voor prima kwalit. PLAATSELIJK NIEUWS" A. KOPJES NIEMAN Zuster F. ROOYERS HEEMSTEDE IN BEELD. Bloemend.w. 60 B'daal li f OPLAGE 5000 EX. VRIJ VOOR CONTROLE 29SEPTEMBER 1933 |iif 10e JAARGANG - No. 39 DE EER HEEMSTEEDSCHE COURANT d. GEBR. v. d. B08 m BLAUWE BRUG Jj Telef. 28750 wJAC. CAT8LAAN 3 U STALLING CO REPARATIE Zj BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf O.IS Bij contract belangrijke korting. PIJLTJES: (bij vooruitbetaling te voldoen). Vraag en aanbod 4 regels f 0.35. Lessen e.d. 4 regels f 0.60, elke regel meer f 0.12. VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a gedipl. horlogemaker JAC. v. CAMPEN8TR. 41 Reparatie-inrichting TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags Uen uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „De Mummie". SCHOUWBURG JANSWEG. Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Sept. 8.15 uur: „Jij!en geen ander". STADSSCHOUWBURG. Zaterdag 30 Sept.: „Marius". Zondag 1 Oct.: „Kabal und Liebe". Woensdag 4 Oct.: Ie Abonnementsvoorstel ling: „Schuld en Boete". Zaterdag 7 Oct.: „Levensavond". Zondag 8 Oct.: Ballet Jooss. MAAR DE WEGENVERBETERING GAAT NIET IN HET ZELFDE TEMPO Het „Centraal Bureau voor de Statistiek" heeft dezer dagen een „Statistiek der Motor rijtuigen" gepubliceerd. Statistieken zijn leer zame dingen, al moet men er niet al te groote waarde aan hechten. Want met statistieken gaat, het als met sommige argumenten, men kan er alles mee bewijzen. Maar dit is niet de schuld van de statistieken, maar van de handige uit leggers van deze statistieken. Toch ontkomt men niet steeds aan het verklaren van de statistieken, ja' is het dikwijls dringend nood zakelijk de meestal dorre cijfers wat vriende lijker voor te stellen en met het licht van com mentaar te beschijnen! Naar aanleiding van de hierboven genoemde statistiek der motorrijtuigen heeft de A.N.W.B. een smakelijke en met prentjes verluchte samen vatting van de gegevens van de statistiek het licht laten zien. Het is niet onaardig aan de hand van deze door den A.N.W.B. bewerkte gegevens een over zicht te geven van het door benzine voort bewogen verkeer in Nederland. Dit overzicht leidt vanzelf tot het bespreken van de oorzaken van het huidige verkeersprobleem. In 1909 werden er in ons land niet meer dan 4500 motorrijtuigen geteld, welk aantal in 1915 steeg tot 130.000. Op het oogenblik begint dit aantal de 200.000 te naderen. Het verkeer is in bijna 25 jaar meer dan 44 maal zoo groot ge worden. Zijn ook onze wegen, waarvan dit verkeer gebruik moet maken, 44 maal vergroot? Geenszins. Tot 1927 is er practisch niets aan de wegen veranderd of verbeterd. Slechts heel schuchter werden hier en daar pogingen onder nomen om een kapotgereden wegdek te repareeren. Aan de breedte der wegen ver anderde men niets en aan een 'betere over brugging van de rivieren werd niet gedacht. Langzaam varende ponten, die slechts enkele motorrijtuigen per keer konden overzetten, bleven de verbinding onderhouden. Op drukke dagen moesten auto's soms urenlang wachten alvorens overgezet te kunnen' worden. De veld wachters van de aan de pontveeren gelegen dorpjes wisten geen raad met de lange file benzinewagens, o.ie de nauwe straatjes geheel versperden. Eerst in 1928 is de wegenverbetering pas goed begonnen, maar toen was het aantal motorrijtuigen bijna vertienvoudigd in vergelij king met 1915. Evenals een groeiend kind, dat uit zijn pak groeit, was het verkeer uit de wegen gegroeid. Maar het verschil tusschen het groeiend kind en de wegen is, dat het kind, zoodra net grooter is een nieuw pak krijgt, ook al zou het vorige pak nog niet geheel en al versleten zijn, terwijl de wegen dezelfde breedte en dezelfde bestrating als in den tijd van het paardenvervoer bleven behouden. Toen is men aan de wegen gaan verbeteren, maar helaas niet met vooruitzienden blik. Weliswaar heeft men rekening gehouden met een kleine toename van Jiet verkeer, maar met het vlugge uitbreidingstempo, zooals dit zich de laatste jaren ontwikkelde, heeft men geen rekening gehouden. Met het gevolg, dat de enkele jaren geleden verbeterde wegen weer niet voldoen aan de eischen van den modernen tijd, ook al bezitten deze wegen een asfaltdek of een betonnen dek. Over het algemeen zijn onze wegen te smal, en vooral valt de smalte deze wegen op, waar zij door de dorpjes heen gaan. De meeste verkeersongevallen komen dan ook voor in de bebouwde kommen of op smalle wegen. Waar breede wegen zijn, komen ongelukken zelden voor, tenzij grove onvoorzichtigheid in het spel is. Zelfs mist behoeft op breede wegen geen gevaar te veroorzaken. Op liet oogenblik is men druk bezig aan het verbeteren en verbreeden van wegen en ook aan de oeververbindingen wordt druk gewerkt. Het tempo, waarin deze verbetering geschiedt is echter in geen enkele redelijke verhouding tot het toenemen van het aantal snel-verkeers- middelen. In het commentaar van de A.N.W.B. op de hierboven genoemde statistiek staat daarom, ook zeer terecht, te lezen: „Wanneer de cijfers een taal vermogen te spreken, dan zeggen zij wel in de eerste plaats: Schiet op, schiet op, met den aanleg van wegen en met den bruggenbouw!" We hebben eerst de argumenten laten spreken. En om deze argumenten nu eens nader te illustreeren, willen we nog enkele cijfers uit de statistiek lichten. De stijging van het aantal motorrijtuigen in de laatste jaren is wei zeer opmerkelijk. Op 1 Augusus 1928 telde men in Nederland 51.922 personenauto's, in de jaren 1929, 1930, 1931, 1932 steeg dit aantal tot respectievelijk 60.262, 67.845, 75.369 en 81.277. Van 1928 tot 1932 is het aantal personenauto's in ons land toegenomen met 30.000 stuks of met bijna 60 Het aantal motorrijwielen steeg van 1928 van 27.785 tot 37.694 in 1932. Een toename dus van rond 10.000 motorfietsen of 35 percent. Bij de vrachtauto's was de toename nog grooter. Reden er in 1928 nog slechts 28.734 vrachtauto's op den weg, in 1932 was dit cijfer gestegen tot 48.494, een stijging van derhalve meer dan 70 Ietwat ongelooflijk komt het cijfer van het Binnenweg 144 Directeur: B.J.W. SANDERS Inschrijving voor de nieuwe lessen die 5 Oct. a.s. beginnen Maandag 2 en Woensdag 4 Oct. a.s. van 2-5 uur. Minimum lesgeld f 5.per maand. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllilllllllllllllllllllllllllllllii - TELEFOON 15739 - CONCURREER F. NDE PRIJZEN iiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1 ZANDV.L. 101 TELEF. 26730 Groote collectie FOTOALBUMS Vergrootingen vanaf f 0.25 Ziet hiervoor onze speciale etalage Beleefd aanbev. Fa. Heupers-Brunsting aantal autobussen voor. Toch zal het wel juist zijn. In 1928 bedroeg het aantal autobussen 3.159, dat in 1932 slechts 600 grooter was ge worden, of 20 percent. De A.N.W.B. wijt deze kleine toename aan het feit, dat de ontwikkeling van het autobusverkeer geremd wordt door de wettelijke bepalingen. Het totaal aantal motorrijtuigen bedroeg in 1928: 111.600 en in 1932 171.248, een toename dus van rond 60.000, dat is ongeveer 56 percent. Telde men in 1928 een motorrijtuig per 69 in woners, in 1932 was dit al geworden één op 47 inwoners. Reeds vroeger hebben wij er in een ander verband op gewezen, dat het met de malaise niet zoo heel erg gesteld moet zijn in een land, dat steeds meer automobielett^binnen zijn gren zen ziet verschijnen. Hoe moét dan straks de toename wel worden als de conjunctuur omslaat, waarvan de eerste teekenen reeds merkbaar zijn? De laatste maanden neemt bijv. het aantal taxi's in de groote steden onrustbarend toe. Bij honderden tegelijk worden zij in dienst ge steld. De verkeerspolitie weet deze stroom bijna niet meer in te dammen en maakt het verkeers probleem in deze steden nog ingewikkelder. Maar deze ingewikkeldheid mag ons niet af houden te streven naar een spoedige en algeheele oplossing van dit, de vooruitgang van ons land rakend, probleem. VERGADERING TUINLIEDEN. Woensdagavond hield de onderlinge tuin- liedenvereeniging haar ledenvergadering in Café-Restaurant Lommeroord. Na opening en notulen volgde eenige mede- deelingen. Een aanbieding van de kali-maatschappij om een lezing met lichtbeelden te houden, werd in dank aanvaard. Ter keuring was weer veel moois ingezonden. De jury kende de volgende punten toe: Aan C. v. Iperen voor pompoenen, peren, Helianthus Sparcifólius, Pompon Dahlia's, Deco ratief Dahlia, resp. 8, 8, 7, 7, en 8 punten. Aan H. Voordenhake voor tomaten aan struik 9 punten. Aan W. Hoek voor Zwijndrechtsche uien 9 punten. Inzenders gaven een leerzame inleiding over het ingezondene. Vervolgens hield de heer K. Goudswaard een leerzame inleiding over besheesters. Voorloopig werd besloten in het laatst van October een Chrysantententoonstelling te hou den en deze ook weer gratis voor het publiek open te stellen. WERKLOOZEN VOETBAL. De voetbal rolt weer. Ook de werkloozen maken zich gereed om een partijtje te spelen en zoo eenige uren van de vele, die zij nood gedwongen in ledigheid moeten slijten, eenigs- zins gezellig door te brengen. En nu het aantal leden de 30 al is gepasseerd, wordt er al weer meer geëischt. Eerstens zal met twee elftallen aan de werk- loozen-competitie deelgenomen worden. Dit vraagt wel geen geldelijke offers voor scheids rechters e.d., maar daarvoor moet toch eenigs- zins dragelijk materiaal zijn. Ook het schoeisel moet in orde zijn. V1SCHH ANDEL Ie KWALITEIT VERSCHE VISCH Zeer fijne Schotsche Maatjesharing BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 I S TELEFOON 2 844 7 GARAGE CAMPLAAN 4 VOETVERBETERARTI KELEN NEDERLANDSCH FABRIKAAT Gediplomeerd Verpleegster Pedicure Masseuse Binnenweg 93 - Heemstede TelAcht en twintig zes acht en twintig Toen in 1925 bij den aanleg van de spoorweghalte HeemstedeAerdenhout de oude huizen op den hoek van de Leidschevaart en de Zandvoortschelaan ter verbreeding van den rijweg werden gesloopt, moest ook de oude tolpoort als offer van het verkeer vallen. De brokstukken werden echter zorgvuldig bewaard, zoodat na de openstelling van de gemeentelijke tennisbanen in Groenendaal de poort aldaar opnieuw opgebouwd kon worden en thans een monumentale ingang voor genoemde banen vormt. Als herinnering aan oude tijden is het poortje, dat de wapens van Haarlem en Leiden draagt, alsmede het jaartal 1695, zeer zeker belangwekkend. Daarnaast is het kleedingvraagstuk ook nog van belang, omdat er in een competitie nu een maal meer gevraagd wordt dan in een vriend schappelijke match. En ieder die iets van voetbal en wedstrijden afweet, zal dit volkomen onder schrijven. Maar ja, de leden zijn werkloos, en als zij al wat steun krijgen, is dit meer dan noodig in het huisgezin. Wie kan en wil hier deze menschen helpen? De secretaris, de heer H. Moijekind, Orchideeën- laan 25, belast zich gaarne met de ontvangst van kleine of groote giften, of nog goede voet balschoenen. Het bestuur is thans als volgt saamgesteld: H. Neeskens, voorz.; H. Moijekind, Ochideeën- laan 25, secr.; C. v. d. Werft, waarn. penning meester; S. Vink en A. Plantinga, commis sarissen. Nader vernemen wij, dat in totaal een 20-tal vereenigingen aan deze competitie deel zullen nemen, zoodat wij in den loop van dezen winter nog wel eens aardige wedstrijden te zien zullen krijgen. COLLECTE VOOR DE STICHTING KIJKDUIN. Zaterdag zal hier een collecte worden ge houden ten bate van het kinderwerk Stichting Kijkduin, voor het zwakke en onverzorgde kind. VERKEERSONGEVALLEN. Op den hoek HaemstedelaanBinnenweg had een aanrijding plaats tusschen een vrachtveeauto en een tram. De vee-auto kwam de'Haemstede laan uitrijden richting IJzerenbrug juist op het oogenblik dat een tram van den dienst Haarlem Leiden uit de richting Haarlem naderde. De wagenvoerder der tram kon zoo spoedig niet meer remmen en reed tegen de vrachtauto op, die opzij werd geduwd en tegen -'een straat lantaarn terecht kwam. Het geheël bepaalde zich tot materieele schade en een kort op onthoud der tram. Persoonlijke ongevallen hadden hierbij niet plaats. - Ook op den Heerenweg hoek Kerklaan vond een aanrijding plaats. De heer N., met zijn auto komende uit de richting Haarlem, wilde de Kerklaan inrijden en wachtte daartoe tot een mestwagen, die uit de Kerklaan den Heerenweg opreed, was gepasseerd. Toen hij daarop de Kerklaan in wilde rijden kwam met een flinke snelheid een luxe auto op den Heerenweg uit de richting Bennebroek rijden, waarvan de be stuurder de auto van den heer N. niet had gezien doordat hem het zicht daarop werd benomen door dien mestwagen. Beide auto's botsten tegen elkaar op, met het gevolg dat beide ernstig werden beschadigd. Ook hierbij vonden geen persoonlijke ongelukken plaats. HOE ZOU MEN KUNNEN WETEN DAT UW ZAAK BESTAAT, indien U niet regelmatig uw bedrijf onder de aandacht brengt van het publiek. Het is onbegrijpelijk, maar er zijn nog altijd menschen die het woordje „reclame" schouder ophalend uitspreken, maar wel steeds klagen over de malaise. Handen uit de mouwen, klaag niet en laat hooren wat U te verkoopen hebt. Laat uw naam doordringen in iedere huiskamer van Heemstede. „De Eerste Heemsteedsche Courant" is een wekelijksche graag geziene gast. Haar adver tentiekolommen staan over U open. Vraagt in lichtingen Ged. Oude Gracht 88 Haarlem. Telef. 10144. OESTERS - KREEFTEN - FO RELLEN - VERSCHE CAVIAAR TELEFOON 23280 - (3 LIJNEN) ftij.. 1 '11 li® - :.L V ■fl

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1