ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN SPOEDTAX J. E. LEUVEN G0EDK00PE MARKEN VOOR REISDOELEINDEN A. SCHUTTER J. BALM Zn. DE TWENTSCHE BANK N.V. EERBIED VOOR HET LEVEN. H. KOOY, Apoth.-ass. BILLIJK EN GOED GARAGE„BOSCH EN VAART" cent Toeren in Luxe Auto's i 3.50 per uur C. J. GÜDE - CUISINIER IEDEREEN KIJKT NAAR UW FIGUUR Zandv.laan 173 - HEEMSTEDE Aerdenhout - Tel. 26436 OPLAGE 5000 EX. VRIJ VOOR CONTROLE 6 OCTOBER 1933 10e JAARGANG - No ■I Ii .40 I METSELWERK WIT- en TEGELWERK is N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES UW OPTICIEN W.J. VOGEL ALLE BANKZAKEN SAFE-LOKETTEN vanaf f S.- per jaar Oit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. BIJ Speciaal adres voor TRGUW-flUTO'S en ook voor GROOTE AFSTANDEN. Telefoon 14665 RONDOM DE GROENE TAFEL. KLEERMAKERIJ H. STEVENS A. KOPJES NIEMAN „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wordt op aaniiago toegezonden- doet U met een UURWERK van VALKENBURGERLAAN 2 Ook Iste klas Reparatie-Inrichting voor GOUD en ZILVER Dr. JANSSEN'S THEE Drogisterij en Fotohandel PLAATSELIJK NIEUWS Bloemend.w. 60 B'daal DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE Het ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 Bij contract belangrijke korting. PIJLTJES: (bij vooruitbetaling te voldoen). Vraag en aanbod 4 regels f 0.35. Lessen e.d. 4 regels f 0.60, elke regel meer f 0.12. VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, H aarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a BINNENWEG24, HEEMSTEDE, Telefoon 28483 Meest uitgebreide sorteering Moderne brillen, Pince-nez, Barometers, Thermometers, Reis- en Tooneelkijkers Speciaal ingericht voor het ver vaardigen van Brillen op voor schrift van H. H. Oogartsen BILLIJKE PRIJZEN Leverancier „Haart. Ziekenfonds", R. V. S. en Ziekenzorg 11 Kantoor Heemstede BINNENWEG 7 Tel. 28270 en 28331 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags 'en uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht reeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „De Ontembare Vrouw". SCHOUWBURG JANSWEG. Zaterdag 7 en Zondag 8 Oct., 8.15 uur: „De Bilt Seint". Den laatsten tijd worden we in Nederland op geschrikt door een ware epidemie van revolver drama's. We behoeven er de kranten van de Litste weken maar op na te slaan om te ervaren hoeveel menschen door het lood van een revolver om het leven zijn gebracht. Het is in Nederland d gewoonte, dat er van de zelfmoorden geen I richt in de kranten wordt opgenomen, maar ok dit aantal neemt onrustbafend toe. De eer- cd voor het leven schijnt te verminderen, eer- cd voor het leven van anderen, eerbied voor et eigen leven. Er is in de moderne maatschappij een stem ming merkbaar, die de waarde van het mensche- 1 ijk leven geringschat. De revolver wordt een wapen, dat meer en meer verbreid wordt, on danks de strengere maatregelen, welke eenige maanden geleden van overheidswege zijn in gesteld. Het in het bezit komen van een revolver -chijnt wel zeer gemakkelijk geworden. Hon derdtallen lieden, die geen vergunning hebben, om wapenen te dragen, blijken nochtans in het bezit ervan te zijn. Het zijn niet altijd de lieden, die we gemeen lijk tot de onderwereld rekenen, maar menschen, die op overigens regelmatige wijze aan het ge meenschapsleven deelnemen. Maar voor welke doeleinden bezit men die wapens? Is Nederland zulk een gevaarlijk land, dat het noodzakelijk is, zelf zorg te dragen voor de verdediging van huis en haard? Biedt de Rijks- en Gemeente politie geen voldoende waarborgen meer? Heb ben zij soms hun plicht verzaakt? Is het eland onveiliger geworden dan vroeger? We enen al deze vragen ontkennend te moeten be- ntwoorden. Zoowel Gemeente- als Rijkspolitie zijn volkomen voor hun taak berekend en grove plichtsverzaking komt in Nederland vrijwel niet voor. Ook het platteland is zeker niet onveiliger geworden. Er bestaat dus geen enkele grondige reden voor het dragen van revolvers. En toch weten wij, dat velen en vooral jongelieden dit gevaar lijk speelgoed in hun bezit hebben, naar we wel eens hoorden beweren om er in tijden van revo lutie gebruik van te kunnen maken. Steeds ook lezen we, dat bij arrestaties, als gevolg van poli tieke relletjes, vuurwapenen te voorschijn komen. Het heeft ons steeds gefrappeerd, hoe „gewoon" men dit vond, en hoe weinig streng dit dragen van wapenen gestraft wordt. Het blijkt ook heel gemakkelijk te zijn om aan vuurwapenen te komen. De smokkelhandel in wapenen moet wel heel groot zijn, want de bona fide wapenleveranciers leveren slechts dan wapens af, wanneer men een vergunning kan toonen. Het revolver-kwaad moet op verschillende wijzen bestreden worden. De grenscontrole, vooral langs de Belgische grens, want de meeste wapenen zijn uit België afkomstig, moet ver scherpt worden. Zoo noodig dient iedereen, die he grens overschrijdt, aan den lijve onderzocht te worden. Treinen en vrachtauto's dienen gron dig gecontroleerd te worden. fit is natuurlijk slechts een middel. Want -on danks verscherpt douane-toezicht zullen wapen- i smokkelaars kans zien dit in Nederland blijk- baar zoo vlot te verkoopen artikel over de grens te brengen. Verscherpt politie-toezicht van Rijks- en Gemeente-politie is noodzakelijk. Toch zal dit alles niet baten als de mentali teit van hen, die verboden wapens in hun bezit hebben, niet verandert. Onder zekere omstan digheden kan men het dragen van een revolver verdedigen, het zou niets anders mogen zijn dan een middel om ons tegen aanranders te bescher men. Maar juist hiervoor worden de revolvers het minste gebruikt. Als een revolver afgaat en een doodelijk schot lood in een niets vermoedend lichaam terechtkomt, geschiedt dit uit heel andere overwegingen dan verdedigingsmotieven. Men ziet jongelieden naar een revolver grijpen als hun liefde niet beantwoord wordt, als ouders van het meisje zich tegen een verloving ver zetten, als een medeminnaar in het spel is. Men beschikt over het leven van anderen, als of dit de gewoonste zaak ter wereld is. Soms onttrekt men door zelfmoord zich aan de verant woording voor den wereldlijken rechter. Om na bestaanden bekommert men zich niet, evenmin over den blaam, die door zulk een daad op de familieleden van den moordenaar geworpen wordt. Men denkt slechts aan het eigen ik, wil het eigen ik bevredigen. Schamele bevrediging, die gevonden wordt in het vermoorden van een medemensch. We gelooven niet, dat het euvel der revolver drama's door wetten of strenge straffen uit de wereld is te helpen. Ze zijn drang van een zieke mentaliteit, daden, ontsproten uit onevenwichtige breinen. Voor een gedeelte is deze ziekelijke mentaliteit ontstaan door de film, voor een ander gedeelte door de kranten, die met hun minitieuze beschrijvingen van moordaffaires toekomstige moordenaars als het ware den weg wezen, hoe te handelen. Ook de verwilderde politieke zeden, het zegevieren van macht over recht, hebben het hunne ertoe bijgedragen. Door de film is het „crime passionnel" ge meengoed van de massa geworden, zoo zelfs, dat men zich nauwelijks meer om moorden uit „liefde" verwondert. Straffen schijnen de ad- spirant boosdoeners niet af te schrikken, en zoo als reeds opgemerkt, onttrekken zich velen aan den wereldlijken strafrechter. Er moet den menschen weer meer eerbied voor het leven geleerd worden, het niet genoeg te waardeeren geschenk dat wij uit handen van den Schepper hebben ontvangen. En dit krijgt men niet eerder of de moord-propaganda die in de films gevoerd wordt en ook in sommige kranten, moet ophouden. We begrijpen, dat het moeilijk is een algeheel verbod van dergelijke films te verkrijgen, maar toch zou men pressie op de bioscoopdirecteuren kunnen uitoefenen om der gelijke films voortaan niet meer in het program ma te riemen. Maar een pressie, die wat flinker en doortastender is dan die van de regeering het vorige jaar op sommige dagbladen uitge oefend om voortaan geen moordsensatie-berich- ten in hun kolommen op te nemen. Want deze berichten zijn nog bloediger en nog uitvoeriger dan zij al waren. Autoritten van Bosch en Vaart naar 't Station Aanbevelend, J. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 23. Na twee maanden recès waren we het ver gaderen blijkbaar wat ontwend, en zoo zaten we maar met z'n elven rondom de groene tafel. Elf vroede vaderen, een contradictio in termines, maar enfin, er was niets aan te doen. De ingezonden stukken eischten al dadelijk onze volle aandacht. Ter elfder ure was er een ingezonden door eenige raadsleden, liefhebbers van schaatsenrijden, om kracht bij te zetten aan een verzoek van de IJsvereeniging „De Vol harding", die een nieuwe baan op het oog had en nu de medewerking vroeg van de gemeente om er een dijkje omheen te leggen. Elders in dit blad kan men over deze "baan en derzelver inrichting nadere mededeelingen lezen; ik kan dus volstaan met te zeggen, dat het verlangen van de vereeniging, des winters te kunnen be schikken over een ondergeloopen weiland in plaats van een vaart -het is bekend om welke reden op het punt staat te worden ver wezenlijkt. We waren het gelukkig roerend eens, dat de gemeente, die zooveel voor de sport doet, de vereeniging, die genoeg initiatief heeft getoond, ditmaal de helpende hand moest toe steken; van te voren stond vast, dat het werk als werkverschaffing zal worden uitgevoerd en het debat ging dan ook alleen over de vraag, of al dan niet rijkssubsidie moest worden aan gevraagd. „Laten we dat niet doen," zei wet houder Jhr. v. d. Poll, „want dan komt er dit jaar niets meer van". Wellicht strekte een ijs- hockey-visioen hier „De Volharding" tot steun. De heer Rijkes was minder sportief, maar dacht aan de duiten; hij wenschte rijkssubsidie en dus ook de rijksloonregeling, waar de heer Dissel koen weer tegenop kwam, omdat dit een ver laging van het loon der arbeiders zou mee brengen zonder de zekerheid, dat de rijks subsidie werkelijk zou worden uitgekeerd. De heer Audretsch wou dan toch wel eens uit gemaakt zien, of Heemstede officieel als een rijke gemeente te boek stond; zóó kapitaal krachtig-zijn we in werkelijkheid niet meer. Maar toen het op stemmen aankwam, kwam zijn goede hart toch weer boven en misgunde hij den werkloozen hun beetje werkverschaffing zij het dan zonder rijksloonregeling niet. Het voorstel van B. en W. kwam er met vlag en wimpel door en de ijsvereeniging kan „hoezee" roepen, ongetwijfeld dankbaar gestemd jegens het gemeentebestuur, dat zóó warm voor de koude sport voelt! De wijziging van de instructie voor den dood graver maakte ten tweeden male de tongen los. B. en W. wenschten in de verordening vast te leggen, dat de bedoelde functionaris verplicht is toezicht op de begraafplaats te houden, op alle uren, waarop deze voor het publiek is geopend. Daartegen kantte zich de heer De Telio, die vond dat het niet aanging, den doodgraver te verplichten alle Zondagen aan dit toezicht op te offeren, al werd door deze nieuwe instructie dan ook zwart op wit een reeds bestaanden toestand vastgelegd. Houdt de doodgraver 's Zondags toezicht, best, maar men moet dat niet als ver plichting in de instructie vastleggen, vond de heer De Tello, of men komt voor allerlei moei lijkheden te staan. Na wat heen en weer gepraat, konden B. en W. zich met deze redeneering wel vereenigen, zoodat de heer De Tello een succesje kon boeken. Het derde couplet werd gezongen bij de comp- tabiliteitsbesluiten. O jé, daar kreeg de afwezige wethouder, Dr. Droog, een leelijk nootje te kraken. Bij het toestaan van het crediet voor het Gezondheidshuis had de heer Rijkes den dokter pertinent gevraagd, of uit het voorgestelde be drag alle kosten konden worden bestreden, en de dokter, die zijn spreekwoordelijke voorzich tigheid even uit het oog verloor, had even perti nent geantwoord, dat alle kosten daarin waren begrepen. En nu was er een aanvraag om een aanvullend crediet van ƒ3600.of 7 „Lang geen zeven procent," bromde de heer Jonck- bloedt en het was amusant om te hooren, hoe het bedrag allengs smolt als sneeuw voor de zon; ten slotte was het maar twee procent, zonder dat er een cent van was afgegaan. De heer Rijkes kon zich met deze hoogere wiskunde niet vereenigen en de heer Audretsch klaagde: „Waar moet h«t heen, als we zelfs op het woord van den wet houder in het vervolg niet meer kunnen vertrou wen?" Wethouder v. d. Poll brak ridderlijk voor zijn afwezigen collega een lans, en sprak zoo ter zake kundig over de nieuwste ontdekkingen dei- medische wetenschap en de daartoe vereischte toestellen, dat de opposanten zich al driekwart Koopt Uw kleeding bij de KL. HOUTWEG 19, H'LEM TEL. 16317 - VRAAGT STALEN OF ZICHTZENDING - VISCHHANDEL Ie KWALITEIT VERSCHE VISCH Zeer fijne Schotsche Maatjesharing BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 TELEFOON 2 8 447 GARAGE CAMPLAAN 4 als men U tegenkomt. Waarom let U er zelf ook niet op? Ontelbare dankbetuigingen bewijzen dat het mogelijk is met iedere gewenschte gewichtsafname te bereiken. Bovendien is Dr. JANSSEN'S THEE uitstekend tegen rheumatische pijnen en geheel onschadelijk. Om U te overtuigen dat Dr. J. THEE ook voor U zeer ge schikt is. kunt U bij onderstaand adres een gratis monster pakket verkrijgen, of anders belt U even op 2 64 3 6, en wij sturen U zonder eenige verplichting het proefpakket thuis. gewonnen gaven. Die nieuwe instrumenten moesten we dan maar hebben, maar driehonderd gulden voor aanleg van den achtertuin was toch nog een luxueus postje. Inderdaad is dit niet te weinig voor die paar vierkante Meters! Tenslotte ging het voorstel er door, maar de heer Rijkes was door den wethouder niet overtuigd. En is het nog niet! 't Zwijgende. HET WERK TEN BATE VAN DE WERK LOOZEN VANGT AAN. In verband met de pogingen van het „Alge meen Comité tot het verleenen van ontwikkeling en ontspanning aan werkloozen", kan mede gedeeld worden dat van de vervaardigde werk stukken gedurende dit cursusjaar wederom een tentoonstelling zal worden gehouden. Het vorig jaar ondervond deze tentoonstelling zelfs groote belangstelling van buiten Heemstede, terwijl het gepresteerde van dien aard was, dat enkele werkstukken, w.o. fraaie hallantaarns, in aan merking zouden kunnen komen voor plaatsing in gebouwen als b.v. het Raadhuis. Naar wij vernemen worden in dezen geest reeds nadere plannen uitgewerkt. Bovendien kan men de waarde van het ont spanningswerk afmeten naar het gepresteerde in de afgeloopen jaren, waarin ongeveer 12000 bezoekdagen in het Vereenigingsgebouw ten bate van de werkloozen werden gehouden, d.i. gemiddeld 100 per dag. Voor een werk van zulk een omvang is dan ook veel geld noodig, en de penningmeester van het Algemeen Comité richt zich tot alle inwoners van Heemstede om het werk van dit Comité met ruime bijdragen te ondersteunen. Het postgironummer is 113347 en het adres: N. J. Nijman, Heerenweg 98. VERKEERSONGEVALLEN. „Bedenk het wel, meneeren: Laat rechts het eerst passeeren!" Op het - kruispunt HeerenwegLaan van Rozenburg, reed de bestuurder van het vier wielig motorrijtuig W., komende uit de richting Haarlem, doordat hij het rechtsche verkeer geen voorrang gaf, tegen een vierwielig motorrijtuig bestuurd door K., komende uit de Laan van Rozenburg. Beide motorrijtuigen werden niet ernstig be schadigd en konden op eigen kracht weer verder rijden. Door het verbrijzelen der voorruit liep een der inzittende dames een bloedneus op, terwijl een der andere dames een snijwond aan haar hoofd bekwam. Na door Dr. De Groot en een lid van het Nederlandsche Roode Kruis te zijn behandeld konden zij huiswaarts keeren. EINDE VAN DEN ZOMERTIJD. Laat de klok een uur stilstaan. De Zomertijd eindigt in den nacht van Zaterdag op Zondag a.s. De klok moet dan een uur terug. KAMER VAN KOOPHANDEL. CERTIFICATEN VAN OORSPRONG BIJ INVOER VAN BLOEMBOLLEN IN FRANKRIJK. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken deelt mede, dat van den Wnd. Directeur-Generaal van de Directie van den Landbouw te 's-Gravenhage bericht is ontvangen, dat voor bloembollen zendingen naar Frankrijk een verklaring van herkomst behoort te worden afgegeven. CONTINGENTEERINGSVOORSCHRIFTEN ROEMENIE. De Roemeensche Minister van Financiën heeft aan de tolkantoren een rondschrijven gericht, waarin wordt medegedeeld, dat overeenkomstig een beschikking van het Hooge Comité voor Deviezen en Invoer d.d. 11 September j.l., het veroorloofd is alle aan contingenteering onder worpen koopwaren in te voeren, welke van de plaats van herkomst zijn verzonden vóór het verstrijken van den geldigheidsduur der invoer vergunning, op voorwaarde, dat deze waren in Roemenië zijn aangekomen niet later dan 60 dagen na het vervallen der betreffende invoer vergunning. NIEUW POOLSCH DOUANETARIEF. Het nieuwe Poolsche douanetarief zal op 11 October a.s. in werking treden. Het oude tarief zal slechts gelden voor die goederen, welke op zijn laatst op 10 October a.s. in het Poolsche douanegebied aangekomen en ter inklaring aangegeven zijn, terwijl de inklaringsformaliteiten op 24 October a.s. geheel beëindigd moeten zijn. Goederen welke niet aan deze eischen voldoen, worden onher roepelijk door het nieuwe tarief getroffen. OESTERS - KREEFTEN - FO RELLEN - VERSCHE CAVIAAR TELEFOON 23280 - (3 LIJNEN)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1