jlm, de zoon van Bobby FIJNE VLEESCHWAREN ALBERT HEIJN 'T RAEDTHUYS" „DE GEDEH" I Roode en Witte DOURO TARRAGONA per flesch TARRAGONA SUPERIEUR PORT f 0.80 G. M. BRUHL, Ass.-Apoth. - DROGIST DROGISTERIJ ONZE SPECIALITEIT! ALLERFIJNSTE KWALITEIT! DROGERIJEN-SPECERIJEN CHEMICALIËN VERBAND- STOFFEN ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN SPOTKOOPJE „Heemsteedsche Tip-T op" STERK en GEZOND LEVERTRAAN PREDIKBEURTEN. BIOSCOOP TOONEEL BINNENLANDSCH WEEKOVERZICHT per flesch f 1.90 - f 1.60 per flesch f 0.95 - f 1.25 f» RAADHUISSTRAAT 46 I VOETBAL BURGERLIJKE STAND DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT BINNENWEG 143 HEEMSTEDE - TELEFOON 28258 <fclterij«n «n bellen öp«cialitcil bontmantels claris <£)ontw«rKer Schouwtjjslaan 106 3ïaa>rleni Ariranhor - Zevenslorpen - Petit-gris Nat.: bisam rug en buik Veulen unn;;n l Seal konijn nerz konijn, enz. Wij hebben een partij echt Rundlederen PORTEMONNAIE'S voor de spot prijzen van 24 en 29 cent. Alleen in de door het gebruik van van de J. P. J. M. NAN Apoth.-ass. WILHELMINAPLEIN 17 TELEFOON 28366 Zondag 8 October. Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. Dondorp. Nederl. Protestantenbond. V.m. 10.30 uur: Ds. N. Padt van Zandvoort. (Met medewerking van het dameskoor.) Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Barger. Kapel Nieuw-Vredenhof. Johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Groeneweg van Hilversum. Collecte voor de Bijzonder Protestante School. U MOET DE ZEKERHEID HEBBEN dat het geld, dat U uitgeeft voor reclame, goed besteed is. Resultaten kunnen door een blad niet gegarandeerd worden, doch het blad kan U de overtuiging geven, dat uw geld goed wordt besteed. Niet alleen door het noemen van de oplage, hetgeen op zichzelf nog niet veel zegt, maar vooral door voor iederen serieuzen adverteerder de controle op het drukken en de verspreiding hiervan open te stellen. „De Eerste Heemsteedsche Courant" (oplage 5000 ex.) is daartoe gaarne bereid. Publiciteit in dit blad is geen uitgave, doch een belegging! Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144. LUXOR-THEATER. Vanaf heden viert Clara Bow haar terugkomst in „De Ontembare Vrouw" (Call her Savage); een triomphaal debuut in haar eerste sprekende film, met als tegenspelers Gilbert Roland, Mon roe Owsley en Anthony Jowitt. Nasa Springer, de dochter van den rijksten man uit Texas, brengt haar orpe. s tot wanhoop, door haar opbruischend en onbeheerscht tempe rament. Bovendien heeft zij een voorliefde voor Indianen, hetgeen in Amerika voor een blanke vrouw schande beteekent. Wanneer Nasa op een rit door het bosch schrikt van een ratelslang, wordt zij zoo woe dend, dat zij den halfbloed Moonglow, die op de ranch bij hun woont, een afstraffing geeft met haar zweep. Nasa's vader heeft na deze uit barsting van zijn dochters humeur zóó genoeg, dat hij besluit, haar naar een zeer strenge meisjeskostschool te sturen. Op den dag van haar verloving met Charles Moffatt, vertelt zij haar vader dat zij onder geen voorwaarde met Moffatt zal trouwen. Zij verwekt een heftig schandaal door met Larry Crosby, die zoo juist van zijn vriendinnetje Sunny de Lane is gescheiden, er van door te gaan, zij vlucht met hem en laten zich trouwen. Op den avond van hun trouwdag gaat hij echter naar Sunny terug, die hij werkelijk liefheeft. Jay Randall, de zoon van een millionair, wil met Nasa trouwen. Om zijn zoon te genezen geeft zijn vader een dineetje waarop hij ook Sunny de Lane en Larry Crosby, Nasa's eerste man, uitnoodigt. Het resultaat is een ruïne en Jay is van zijn trouwplannen genezen. Nasa, vernemende dat haar moeder stervende is, haast zich naar Texas, en verneemt aan het sterfbed dat haar moeder een Indiaan, den zoon van een groot opperhoofd, heeft liefgehad. Veel wordt Nasa nu duidelijk, en zij begint te begrijpen, waarom zij zich steeds zoo tot den halfbloed, Moonglow, aangetrokken voelde. KINDERVERTELLING (Slot.) DOOR G. TH. ROTMAN; Vriend Kees intusschen geeft geen kik, Maar steekt tot Jimmy's grooten schrik Opeens zijn groote handen uit, Waarmede hij hem vast omsluit. Jim schopt en bijt uit alle macht, Maar hij verspilt voor niets zijn kracht; Kees doet z'n vingers niet meer open, 't Is met zijn vrijheid afgeloopen! STADSSCHOUWBURG. Tooneelgroep „Het Masker". Marius. Vroolijk spel in 4 bedrijven. De schrijven van dit stuk, Marcel Pagnol, geeft blijk de personen, waarover hij schrijft, goed te kennen. Hij laat ons de personages zien, zooals wij ons deze zuidelijke types kunnen voorstellen, levendig en vol van vroolijkheid en daarbij zeer goedhartig, want bij het minste of geringste op bruisend als brieschende leeuwen, om daarna gezamenlijk een glas champagne te drinken alsof er niets gebeurd was. Hoe fijn werd Marius uitgebeeld in zijn groot verlangen naar de zee, naar verre reizen en in zijn liefde voor Fanny, de dochter van de mosselen-koopvrouw. En dan Fanny zij weet niet, wat het beste zal zijn; met Marius te trouwen of hem te laten vertrekken, waarvoor zij zich zelfs wil opofferen en de verantwoordelijkheid voor hun beider daad in dien eenen nacht geheel alleen wil aan vaarden. Want tenslotte blijkt dat de roepstem van de zee sterker is dan zijn liefde voor Fanny. Wanneer dan de stoomfluit gilt, zinkt Fanny bewusteloos neer in de armen van vader Cesar, die tot nog toe geheel onbekend was met het verlangen van zijn zoon. Wij zouden kunnen volstaan met verder te zeggen, dat de tooneelgroep „Het Masker" dit seizoen met zulk tooneelspel waardig heeft in gezet, want alle spelers kunnen wij veel lof toe zwaaien. Allereerst Jan Musch, die de rol vervulde van Cesar. Wat een prachttype wist hij van dezen café houder te maken. Zoo oogenschijnlijk een ruwe klant, maar innerlijk een goed mensch en een goed vader; hoe vermakelijk en toch aangrijpend spreekt hij met Marius in het vierde bedrijf, neen, waarlijk, Musch toonde ook in dit stuk een groot acteur te zijn. Ank van der Moer was het jeugdige en lieve meisje Fanny, die zich door de liefde omgeven weet van Panisse en Marius en in haar hart een plaats heeft gegeven aan den laatste. Zij wordt een pracht figuur als zij Marius zijn vrijheid geeft en dan snikkend in de armen van vader Cesar valt bij het vertrekken van de boot. En welk een goede uitbeelding wist Jacq. de Haas te geven aan den titelrol van Marius, den mageren jongen, die niet weet wat hij wil: de zee of Fannv als trouwe levensgezellin. Hoe knap en sterk wist hij dien strijd in dit jeugdig leven weer te geven. Henriette Kuyk vervulde de rol van de mosse lenkoopvrouw, waarvan zij een ware creatie als een vrouw uit het volk wist te maken. Escartifigue, de kapitein van het veerbootje, weergegeven door John Gobeau, was goed ge typeerd". Hoe kon hij zich opblazen, o.a. wanneer hij voor de Fransche marine opkwam. Ko Arnoldi die de regie in handen had, ver tolkte den persoon van Panisse, den zeilmaker, die ook op uitstekende wijze van het drama tische naar het komischte wist over te gaan. Anton Ruys speelde voor Brun, den verifica teur uit Lyon, die voor de note gaie zorgde. Doch ook de bijrollen werden goed gespeeld. Kortom, een bijzonder goede voorstelling, waarvoor de tooneelgroep „Het Masker" alle lof verdient. Hopelijk komt deze groep met dit stuk nog eens in Haarlem terug en wij wekken dan gaarne tot een druk bezoek op. Fr. En dit nu, lieve kinders, is Het eind van déez' geschiedenis! In generaalskostuum gekleed, Maakt Jim nu kunstjes bij de vleet; Een ketting maakt, dat voor ontvluchten Vast geen gevaar meer is te duchten; Misschien dat ik je later wel Nog meer van onzen Jim vertel! EINDE. TOONEELVEREEN. „NUT EN GENOEGEN". Cabaretavond op 7 October a.s. De Tooneelvereeniging „Nut en Genoegen" ontplooit bij den aanvang van het seizoen nieuwe activiteit. Het winterprogramma is reeds gereed en vangt aan met een cabaretavond, welke a.s. Zaterdag wordt gehouden in Café- Rest. „Dreefzicht". Het programma voor den Cabaretavond op a.s. Zaterdag ziet er goed uit. Deze inzet zal ongetwijfeld weder in den smaak der leden en donateurs vallen. De regisseur Ferd. Koolbergen heeft blijkbaar als motto „elck wat wils" ge kozen; ook het onderdeel door hem zelf ver zorgd, n.l. eenige goed gekozen nummers declamatie, kenmerkt zich door de gewenschte afwisseling van ernst en jolijt. Voorts zullen de accordeonisten J. v. Uvenhoven en R. Geluk zich of liever hun instrumenten doen hooren, terwijl de humoristische goochelaar Prof. Meiloc een iegelijk door zijn toeren ver baasd zal doen staan! Een en ander afgewisseld door feestmarschen en ouverture's. SCHOUWBURG JANSWEG HET NIEUWE TOONEEL. „Jij... en geen ander!" Adrienne Thonneret heeft op toevallige wijze kennis gemaakt met „een jongeman", die smoorlijk op haar verliefd is geworden, en dan ook geen gelegenheid verzuimt om in haar nabijheid te zijn, hoewel zij hem zeer duidelijk te kennen geeft, niet gesteld te zijn op zijn attenties. Hij stoort fer zich echter niet aan en dringt telkens onder een of ander voorwendsel haar huis binnen, om haar te verzekeren: „Ik ben dol op U en 't komt in orde!" Als hij dan verneemt, dat Gustave Thonneret, de veel oudere echtvriend van Adrienne, een verhouding heeft met mejuffrouw Rose Pompon, heeft hij den ouden dwaas in zijn macht. Om steeds in de nabijheid van Adrienne te kunnen zijn, dwingt hij haar echtgenoot, hem aan te stellen als zijn secretaris. Hij weet ondanks alle tegenwerking, de omstandigheden heel aardig te benutten, doch eerst op het eind van het derde bedrijf kan de doortastende jongeman zeggen: „'t Is in orde." De inhoud van dit blijspel van Louis Verneuil biedt niet veel verrassends, maar de vlotte wijze, waarop het door „Het Nieuwe Tooneel", onder regie van Joh. Kaart Jr., werd gespeeld, be zorgde den toeschouwers van deze eerste abonnementsvoorstelling een vroolijken avond. Fientje de la Mar was het ongenaakbare vrouwtje en niet waard om veroverd te worden door den hartstochtelijk verliefden jongeman, geestig uitgebeeld door Jan van Ees. Joh. Kaart Jr. gaf aan den echtgenoot de juiste mate belachelijkheid, noodig om aannemelijk te maken dat zijn trouwe gade tenslotte den charmanten jongeman boven hem verkiest. Minny Erfman speelde Rose Pompon in den goeden toon en Flor la Roche gaf een uitstekend type van ge moedelijken schurk te zien. Didi Canivez was alleraardigst in haar rol van kamermeisje. Het was een vroolijk stuk, geschikt om alle zorgen eens weg te lachen. En dat hebben we noodig in dezen tijd! Prinses Juliana wekt het volk op, het Crisis-Comité te steunen. Verlaging van de werkloozenondersteuningen in de hoofdsteden. Protesten tegen de onderwijsbezuiniging. De grootste sleep boot ter wereld maakt een geslaagde proeftocht. Juweelendiefstal in de residentie. Het Nationaal Crisis-Comité, dat in Nederland bekendheid heeft verworven onder de initialen N.C.C. weet de belangstelling voor zijn mooie werk gaande te houden. Dit is dan ook zeer noodzakelijk, want nog steeds stroomen de aanvragen om hulp en steun bij het comité binnen. De nood in den lande is zeer groot en het zijn juist de menschen, die om welke redenen dan ook buiten de gewone steunverleening vallen, welke een beroep doen op het Nationaal Crisis-Comité. Dinsdagavond heeft het Nationaal Crisis- Comité een radio-avond georganiseerd, welke over de beide zenders werd uitgezonden. Het hoogtepunt van dezen avond was een rede voering gehouden door H. K. H. Prinses Juliana, die naast enkele mededeelingen over het werk van het N.C.C. een beroep deed op het Neder- landsche volk om zoo veel mogelijk te steunen. De inkomsten van het N.C.C. bedroegen in de nu bijna twee jaren van zijn bestaan 1.550.000.De uitgaven bedroegen in dezen zelfden tijd 833.000.afgezien van een groote uitgave voor kunstmest. De Prinses deed uitkomen dat het een terneer drukkende gedachte is, dat het N.C.C. nog zoo weinig kan doen, dat de uitkeeringen zoo laag zijn en de kring klein is, waarin het werkt. Een hartelijk woord van dank bracht de Prinses aan allen, die hebben bijgedragen om he werk van het N.C.C. te steunen. Woordelijk zei Zij: „De mooie impuls van saamhoorigheids- gevoel, dat den laatsten tijd algemeen boven komt, moge het zijne doen om dit, zoo breed mogelijke gebaseerde werk nieuwe levenskracht te verleenen, om in menig bestaan milder om standigheden te bereiden in de plaats van zeer bezwarende. De Prinses eindigde haar redevoering met het uitspreken van 'den wensch, dat ons Volk met al de voldoening, die hierbij mogelijk .is, terug zal kunnen zien op de nationale inzamelings- week, tot belooning van hen, die er de omvang rijke uitvoering van verrichten en tot dankbaar heid van degenen, die het allerzwaarst lijden onder den algemeenen nood. Een mogelijkheid die te verzachten staat open. Zooals men zich nog wel zal herinneren heeft de regeering bij den aanvang van het parlemen taire seizoen verklaard, dat er aan de steun- normen niet getornd zou worden. Men kon al dadelijk begrijpen, dat er hier een addertje in het gras schuilde, want thans blijkt dat de steunverleening in de groote steden aanmerkelijk zal gewijzigd worden. De minister van sociale zaken heeft met de vier Nederlandsche groote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht besprekingen gevoerd om de uitzonde ringspositie, welke deze steden innemen, on gedaan te maken. Het ligt in de bedoeling van de regeering de eerste vijf gulden inkomsten per week van de gehuwde vrouw niet langer buiten beschouwing te laten bij de berekening van het steunbedrag. Het stelsel van dubbel- uitgetrokkenen zal ook voor de vier groote ge meenten worden vastgesteld. Ook zullen de extra bijslagen voor werkende kinderen vervallen. Het was eerst de bedoeling van de regeering deze maatregelen reeds op 1 October te doen ingaan. Tegen een zoo spoedig in het werk treden van ingrijpende maatregelen, bleken echter te groote bezwaren te zijn. De minister heeft zich daarom bereid verklaard, de uitvoering van deze maatregelen op te schorten tot I November. Maar langer uitstel wordt in géén geval verleend, en terugkomen op de eenmaal genomen beslissing wordt niet gedaan. Verder verklaarde de minister dat hij er met den Onze Vleeschwaren zijn dagelijks versch ver krijgbaar en worden in moderne koelcellen op de juiste wijze gekoeld en op de goede tempera tuur gehouden. Onze uiterst vakkundige en hygiënische behande ling, waarborgen U een Geldersche Hamper ons 20- Blaasham Ham (schouder) Ossenrookvleesch (muis) Paarden rookvleesch Lunchtong Sauc. de Boulogne Lever kaas Berliner worst Tongenworst Saksische worst Gekookte worst Plockworst Salami Brunswijkerworst D. Cervelaatworst Grove metworst Bloedworst Boterhamworst Leverworst Hoofdkaas Bacon Ontbijtspek mager Rolspek Procureurspek Theeworstjesper stuk 20 Rookworstper pond 39— Leverpasteiper blik I2i—I4J17J Kalfsgehaktper blikje Cornedbeaf 22 ct. 19 16 18 22 12 16 17 20 22 14 13 10 12 16 12 12 9 7 7 8 8 17 10 12 16 60 25 22 J 19 MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER! HEEMSTEDE Raadhuisstraat 14 Tel. 28538 R, 589. TELEFOON 28264 Aanbevelend F. H. KLÜEN meesten ernst naar streeft de normen der steun verleening onaangetast te laten. Om straks niet door de feiten te worden gedwongen gansch andere wegen in te slaan is daarvoor de on ontkoombare voorwaarde, dat binnen het kader dier normen zoodanige maatregelen worden getroffen, dat de eischen aan de kassen, van Rijk en Gemeente gesteld, binnen de grenzen van het betaalbare worden gehouden. Groote juweelen-diefstallen komen in ons land betrekkelijk weinig voor. Gelukkig maar. In de hofstad hebben Zaterdag op Zondagnacht dieven het echter klaar weten te spelen om in een juwelierszaak in te breken en voor een waarde van 30.000 gulden aan kostbaarheden mee te nemen. De dieven hebben ervoor gezorgd geen sporen achter te laten en de politie is er tot dusver niet in geslaagd deze te vinden. Een hooge belooning is intusschen door de ver zekeraars van de juweelen uitgeloofd. R.C.H. „HILVERSUM" OP KOMST. Ver waren wij de vorige week niet bezijden de waarheid, toen wij waarschuwende woorden deden hooren voor een te veel aan optimisme. De eerstenederlaag heeft de Racing Club klem vast. In H.B.S. heeft het blauw-zwarte elftal haar meerdere te erkennen, althans op dezen dag. Want 'n feit is, dat het elftal niet het peil wist te bereiken van de beide eerste wedstrijden. Wij zullen ons niet uitputten in excuses voor 'n speler, die pas hersteld niet het volle pond in de schaal kon werpen; van een ander, die dezen middag met Vrouwe Fortuna op gespannen voet leefde, wij aanvaarden de nederlaag zonder meer. Doch daar staat dit tegenover, dat slechts bij-omstandigheden een beter resultaat in den weg stonden. Thans komt Hilversum. Een ferm getrainde ploeg, physiek sterker dan de R.C.H.'ers, doch die in haar gespeelde wedstrijden weinig of geen intellect te aanschouwen gaf. Om meerdere redenen achten wij de R.C.H.'ers in staat deze tegenpartij te overmeesteren, en wij twijfelen er dan ook geenszins aan, dat zulks met den moreelen steun van een geestdriftig publiek zal geschieden. Want om de toonaangevende rol te blijven spelen is de derde overwinning onmis baar. Met een invaller voor Hanse, wiens blessure hem het mede-spelen belet, verschijnt het elftal in de volgende formatie: Kos, Fr. v. Thiel, C. Prevost, Faape, Ruis, D. Prevost, Slot, Haukes, Martin, Verkerk, Meyer. De wedstrijd wordt geleid door den heer Casteleyn. E.D.O. II—R.C.H, II. Zondagmorgen om half elf speelt R.C.H. II op haar oud terrein aan den Middenweg tegen E.D.O. II met het volgende elftal: v. Gent, Kaestner, Kors, Hessels, Joh. Berg, Waalewijn, A. v. d. Berg, Kok, v. d. Horst, G. v. d. Mey de Bie, J. v. d. Meulen. Ondertrouwd: L. Roest en W. Egberts; G. J. Kruiderink en H. Schouwstra; F. J. H. Storck- meijer en M. Pieterse. Getrouwd: E. F. Winkler met E. A. M. Deelissen; C. Klinkenberg met M. O. Brosda. Bevallen: M. AdemaKlok d.; A. Smit v. Goeverden z.; L. Meeuwenoordv. d. Blom z. Overleden: J. J. v. Beurden 66 j., ongeh. EEN KENNER! Twee mannen passeerden een kerk en een van hen luisterde opgetogen naar het orgelspel. Dat is Beethoven, mompelde hij. Hij speelt niet slecht, antwoordde de ander.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2