a HEEMSÏEDE'S WONINGBUREAU r£RNs,/k\VAK OEING'S Wijnhandel J. P. A. STAPHORST BINNENWEG 82 DANS-ACADEMIE OPEL Ons succes!! 4J D. J. KORS LOOSJES UW DRUKKERIJ! DE ONTEMBARE VROUW. :êÊÊËmmÊê HI GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP -VERKOOP HUUR- VERHUUR AAN R. BOVEN'S SLAGERIJEN. R. BOVEN'S SLAGERIJEN DE G0EDK00PE KAPPER WOONT MELK EN ZUIVELPRODUCTEN LUXOR DE BILT SEINT Dansclub „GROENENDAAL" HEEMSTEEDSCHE, DREEF 276 TEL. 28236 ttuiZE KaROLY Adverteert onder pijltjes Hl Autohandel M". „HAARLEM" - Hassaustraat 9, Haarlem M rm Administratie van huizen,assurantiën, hypotheken,taxatiën, etc. DAMES- en HEERENKAPSALONS SCHOUWTIESPLEIN 4 - Tel. 14821 °PS": BEKENDMAKING» EN TEN SLOTTE GELDERSCHE ROOKWORST f 0.35 per pond. Rijdt nu IJZERSTERKE OVERALLS 2. N. M. van Gelderen, Patisserie,, DE KWAKEL" Fa. F. OSSÏERHOORN en Zn. ABONNÉ G R AT l s een WORDT NU LID VAN!! I'M Café GROENENDAAL 111 ij fit 111 J nil ifiifiii 11 §|i FAMILIE BERICHTEN Fransch - Duitsch - Eng. Privaat- en clublessen STOOMERIJ EN VERVERIJ N.V. DIR. W.C. VAN DER WAL f 3.50 geheel compleet. JAVALAAN 1, Hoek Meerweg - Tel. 28608. Anno 1810 Wijnen Bieren Gedistilleerd Bronwateren SCHIEDAMMER GENEVER II (Meder) f 2.90 per U Biterflesch. ZEER OUDE GENEVER f3.50 per glazen literkruik KOOPT U UW VLEESCH BIJ AFSIAG VARKENSVLEESCH f 0.20 p. K.G. Ons bekende pakket: Voor de Boterham: A.s. Zaterdag als Reclame: Ms -4 WEET JE WAT LEKKER IS? JOH. L. VAN DUIN TERSMITTEN'S VLEESCHHOUWERIJ Sumatrastraat hoek Molenwerfslaanü BRUIN 75 KHAKI 25 3 J BLAUW 25 KONINGSTRAAT 17 - TEL. 11685 HET ADRES Huzaren-Salade en Zalm-Salade Ook warme sausijzen, croquetten en appelbollen HYPOTHEEK aangeboden SOUND THEATER Zaterdag 7 en Zondag 8 October 8.15 SCHOUWBURG JANSWEG GRAHDIA's BEHAH6SELPAPIERHAHDEL, Leidschevaart 448 - Halte Kwakel. OPRUIMING MODERNE PAPIEREN vanaf 6 cent pei rol. Ziet de Etalage. IS U REEDS OPONSBLAD? tül $"40 ot 45 ct. P- een doos Wapolto^ CAMPLAAN 51 J. BOOMS, Castanjelaan, Heemstede itEiwt Wii iJMjii DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Voor Uwe deelneming ons betoond bij het overlijden van onze lieve echtgenoote, dochter, zuster en behuwd zuster Mevrouw Anna Adriana KOOL geb. De Waard betuigen wij U onzen op rechten dank. Uit aller naam J. KOOL Bloemendaal October 1933 BILLIJKE PRIJZEN MEI. I.C. S. de LUGT - OOSTERL. 15 v/h N.V. Eerste Haarlemsche Stoomververij en Chem. Wasscherij v/h C. Hoeing Fa. Schenk DE SINDS 1868 BEKENDE FABRIEK In HAARLEM GEEN FILIALEN (eigen winkels). Wel Depóts kenbaar aan onze rood-witte borden DE LAAT bericht U, dat vanaf heden door ons is aangeschaft een NIEUW SYSTEEM STOOM- PERMANENT WAVE APPARAAT, waarmede een houdbare Wave gelegd wordt, zelfs in 't moeilijkste baar. Deze machine lieeft veel voordeelen boven andere, daar de hinderlijke warmte op 't hoofd uitgesloten is. Wij geven U gaarne inlichtingen en demonstratie hiervan. Tevens is onze prijs der Electr. Permanent vanaf heden verlaagd tot Wij hevelen ons voor beide beleefd Uw Permanent te komen bespreken. bij U aan en vragen U zoo mogelijk even vooruit Mevrouw! Ondergeteekende bericht UEd. hierbij de verplaatsing van zijn zaak in Rund- Kalïs- en Yarfeensvleesch annex fijne Worst en Yleeschwaren thans gevestigd CAMPLAAN 7 naar het geheel naar de eischen des tijds ingerichte perceel De verplaatsing vindt plaats op Maandag 9 October, terwijl de officieele opening zal plaats hebben op DONDERDAG 12 OCTOBER, des nam. 6 uur. U hierbij beleefd tot een bezoek uitnoodigende hetwelk door ons zeer op prijs zal worden gesteld. Hoogachtend, J. SPAARGAREN. P.S. Let vooral op onze speciale openingsreclame in het volgend nummer van dit blad van 13 Oct. a.s. Alle bekende merken OUDE GENEVER: BOLS f4.10 - FOCKINK'S SUPERIOR f4.10 - HULSTKAMP f3.90 - BOOTZ RECORD f3.55 - NIGHT CAP f4.— - RIJNBENDE f3.75 - BOKMA f4.-- BOOMSMA (Old Captain) f3.75 - OUDE SNIK f3.70 e. a. TELEF. 28071 10015 OSSEN-ROLLADE 50 ot. p. pond DE FIJNSTE RIBLAPPEN van 45 tot 55 ct. 2 POND GEHAKT (fijn gekruid) 1/2 VET (rauw of gesmolten) j LI. U 1/a POND GEBRADEN ROSBIEF35 cent. Bij AANKOOP van f 1.— aan VLEESCH 1 POND HEERLIJKE GEKOOKTE WORST of 1 POND AMSTERD. LEVERWORST VOOR 20 CENT. KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATWEG 36 Telefoon 16137 Heemstede, Tel. 29106 Telefoon 16542 Diploma Ned. Vakkring van Dansleeraren AANVANG DER CLUBLESSEN in Huize „Hildebrand", Fonteynlaan 16 October a.s. Inschrijvingen dagelijks aan ons Instituut Uit den Boschstraat IS, b/d Wagenweg Lamsvleescli vanaf 20 ct. p.p. Karbp. p. 30 ct. bout m. b. 40 bout z. b. 50 RAADHUISSTRAAT 93 Tel. 29059 - Heemstede omdat OPEL economisch is. Zeer laag benzineverbruik, minimum wegenbelasting. OPELduurzaam is. Uiterst sterke carosserie. Prima afwerking, zoowel in- als uitwendig. OPELsierlijk is. Opel Cabriolet eerste prijs op Concours d'Elegance te Zandvoort 1933. OPEL..... laag in prijs is. Yraagt onze zeer verlaagde prijzen. WORDT OPEL BERIJDER GROOTSTE BESPARING Tei. 16663, 17148 en 11255 OFFICIAL DEALER DE TARIEVEN ZIJN: 6 maal haarsnijden één gulden 12 maal scheren één gulden i Kinderen naar overeenkomst, j en behandeling en afwerking zijn onverbeterlijk, j DE GOEDKOOPE KAPPER, OOK UW ADRES1 I Voor Roomversche Eieren, overheerlijke jonge en belegen Qoudsche Kaas en prima Roomboter is bij ZANDV.LAAN 121, H'STEDE - TEL. 26860 G. J. VOORN Leidschevaart 436 - Telefoon 15408 Automatische Bediening 'savonds na 8 uur en 's Zondags na 2 uur. Daarin is verkrijgbaar 1ste Hypotheek: v.a. 4£%. 2de Hypotheek: v.a. 6j%. Credieten voor aankoop Vee6% J. M. Jansen, Kalverstr. 7bis Utrecht. Dames- en Heerenkapper. GEVESTIGD 1892 Raadhuisstraat 6 - HEEMSTEDE - Telefoon 28090 VAN VRIJDAG 6 OCTOBER 1933 AF, vertoonen wij een Super film der „FOX" CORPORATION. De bekende ster CLARA BOW in Naar den Roman van TIFFANY THAYER. Regie: JOHN FRANCIS DILLON. De temperament-volle CLARA BOW geeft in dit filmwerk prachtig sterk spel te bewonderen. CLARA BOW wordt weer de lieveling van het Haarlemsche publiek. Niemand mag deze film verzuimen. Als bijzondere attractie3 October-feesten te Leiden en Prinses Juliana spreekt voor de microfoon, Zondag 4 voorstellingen, aanvang 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2.30, 7 en 9.15 uur. Op de overige dagen 1 avondvoorstelling, aanvang 8.15 uur. WOENSDAG MATINEE, AANVANG 2.30 Geen toegang beneden 18 jaar Wat Luxor brengt is ALTIJD GOED nog TWEE lachavonden in den TE HAARLEM HENRIETTE DAYIDS en SILYAIN POONS, RIKA DAYIDS, SOPHIE KOHLER, e.a. SCHITTERENDE FINALES Prijzen van f 0.75 tot f 2.-, plus rechten Bespreekt Uw plaatsen om teleurstelling te voorkomen Ook per telefoon 11430 GELEGENHEID VOOR FIETSENSTALLING TELEFOON 10863 „f Groenmerk a 50 pet. korting geeft de AUTO-BAN DEN CENTRALE - Haarlem - Kinderhuisv. 43 in nieuwe zaal van hoek Valkenburgerstraat Dansleeraar de Heer Dames en Heeren die nog lid wenschen 0 te worden kunnen zich nog opgeven bij den Heer J. BOOMS en CLUBGEBOUW. TEL. 28163

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4