touw. DE Vü€lJW EN UAJLR, HuiS I 3 nieuwe modellen uit onze schitterende collectie 7.WO€t STRATUM NT AAL" WAAL N 51 STOUTE NBEEK'S MODEHUIS r 8.15 Heer emstede DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 40. 6 OCTOBER 1933. TWEEDE BLAD. LOSSE BLAADJES. HERFSTTINTEN. Vervolg PlaatselijK Nieuws. INGEZONDEN 1 BETER EN VOORDEELIGER PLEIN 10 - HAARLEM lllllllilliliililllllllliuillllllllllll BETERE CONFECTIE TEGEN VOORDEELIGE PRIJZEN D ER 1933 AF, >W in AYER. 4. geeft in iwonderen. ig van het deze film in te Leiden microfoon. en 9.15 uur. n 9.15 uur. mg: 8.15 uur. IG 2.30 jaar GOED sn NEQ POONS, L, e.a. ïchten elling te >n 11430 ALLING s. i8 IS Ct ins ANDEN- huisv. 43 il van lerstraat wenschen [>geven bij GEBOUW. Het mooie zomersche seizoen Is al weer afgeloopen. Nu blijft slechts de herinnering, Die vaak komt aangeslopen. Het bosch, des zomers vol lawaai, Staat rustig te verstillen; Het krijgt geen nieuwen toevloed van Picknic-papier en schillen! De hei telt geen kampeerders meer; 't Is uit nu met dit pretje. Zij pref er eer en met dit weer Hun lekker warme bedje! 't Is vreemd en leeg, waar opgepropt Des zomers tenten prijken. Wie werkelijk een strand wil zien Moet eig'lijk nü gaan kijken! De avonden zijn waarlijk kil. Je kunt in 't schemeruurtje Wuarempel al verlangen naar Een knus gezellig vuurtje! Vooral wanneer de regen valt In stroomen naar beneden; Maar vaak is 't buiten zacht en stil. Een beeld van rust en vrede. Een witte nevelsluier dekt Des avonds vaart en weiden Natuur gaat reeds in herfstgewaad Den winter voorbereiden. De donk're dagen komen aan Maar laat 't U niet verdrieten: Ga 't herfstverkleuren gadeslaan! 't Geeft veel nog te genieten! EEN NIEUWE IJSBAAN. De pogingen van „De Volharding" eindelijk bekroond. „De Volharding" is de naam van de IJs- vereeniging hier ter plaatse, en als deze be trekking heeft op de pogingen, om een goede ijsbaan in te richten, dan mag zeer zeker gezegd worden, dat de vereeniging haar naam met eere draagt. De baan waarover de vereeniging in Groenen- daal beschikte had één gebrek: zij vroor te langzaam dicht. Gevolg van de diepte van het water en de weinig open ligging. Was het ijs eenmaal voldoende dik, dan was het er wel gezellig rijden, maar meestal kwam het niet oover. Konden overal in den omtrek na eenige üagen vorst de liefhebbers van ijssport hun hart ophalen, de baan van „De Volharding" volhardde vloeibaarheid, alsot de 1 K.M.-zwemwedstrijd an H.P.C. midden in den winter gehouden oest worden. Geen wonder, dat de bestuursleden links en echts naar een geschikt terrein keken, om er inn baan te stichten. Geen baan op een vaart, die nooit dichtvroor, maar op ondergeloopen and, waarop na twee nachtvorsten naar harte lust kon worden gezwierd dat was het ideaal! Het bleek voor de vaste ijsbaan-commissie, indertijd door de vereeniging benoemd, geen gemakkelijke taak een geschikt terrein te vinden. Verschillende werden er in oogenschouw genomen, over enkele zelfs onderhandelingen met de eigenaars geopend, maar de zaak liep telkens op niets uit. Óver de voorgeschiedenis kunnen wij verder kort zijn; de vereeniging heeft thans voor den tijd van tien jaar de hand kunnen leggen op een uitmuntend terrein, zoodat de oude toestand, waarbij men overal elders kon schaatsenrijden en in Heemstede alleen maar door het ijs zakken, thans definitief is opgeheven. De nieuwe ijsbaan. De nieuwe ijsbaan is gelegen ten Zuiden van de Bronsteevaart tegenover de Pieter de Hooghstraat, en zal, eenmaal ingericht, te be reiken zijn vanaf de (verlengde) Lanckhorstlaan. In de laatstgehouden Raadszitting is besloten om van gemeentewege een dijkje rondom het terrein te laten aanleggen, zoodat het tijdig onder water gezet kan worden. Het terrein is van zoodanige afmetingen, dat gemakkelijk een hardrijbaan van 400 M. uitgezet kan worden, met in het midden een baan voor de schoon- 'ijchrs, Ook zal er gelegenheid zijn voor ijs- 1 .key. Voor een doelmatige afsluiting zal vorden zorggedragen, zoodat geen onbevoegden de baan zullen kunnen betreden. Het spreekt vanzelf, dat nog vele voorbereidende werkzaam heden moeten geschieden, alvorens de baan, in afwachting van de vorst, op 1 Dec. onder water kan worden gezet. Binnenkort zullen gegadigden per advertentie worden opgeroepen voor het plaatsen van consumptietenten e.d. Teneinde een en ander met de leden te be spreken zal op 11 October a.s. een ledenvergade ring worden gehouden in Hotel Van Ree; Maandagavond daaraan voorafgaande zal het bestuur terzelfder plaatse een extra zitting houden, teneinde de leden in de gelegenheid te stellen, vooraf inlichtingen in te winnen, waar door de discussies op de vergadering kunnen worden bekort. De heer G. J. Arnold, secretaris van de ijsbaan commissie, die ons bovendien mededeelingen verstrekte, deelde ons nog mede, dat het lid maatschap voor nieuwe leden wegens de on vermijdelijke kosten zal worden verhoogd. Wie zich echter nog vóór 1 Nov. aanmeldt, kan volgens het oude zeer billijke tarief van de nieuwe ijsbaan profiteeren. Ten slotte zij nog vermeld, dat de vereeniging zich thans ook gaat aanmelden bij den K.N.S.B. Wij hopen nu maar, als eenmaal het koude seizoen aanbreekt, dat het ijsbaanbestuur niet al te lang meer op heete kolen behoeft te zitten! BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de Week van 25 tot en met 30 September genomen 659 douchebaden en 35 kuipbaden. Aan 22 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 16 volwassenen gebruik gemaakt. GEKLEEDEJAPON. 2010 Het zeer aparte model van deze japon, die van bedrukte, doch ook van effen zij- da buitengewoon gekleed is, bestaat uit bovendeel en rok met puntig geknipte tusschen- stukken, zoowel aan de voor- als achterzijde en rui me mouw, die tot over de elleboog reikt. De puntig ge knipte hals heeft een garneering van georgette, die in een paar slippen eindigt; het punt- stuk loopt tot aan de hals door. De mouw heeft een middengedeel te van dezelfde zijde als de gar neering. De rok heeft 'n puntig toeloopend bovenstuk met zij stukken, die in 't midden een naad vormen, zoowel aan vóór- als ach terzijde. Patronen kan men in alle gewenschte ma ten aanvragen onder Nr. 2010. De prijs bedraagt 0.58. VOOR ONZE LEZERESSEN. Patronen wordeD toegezonden na ontvangs' van het bedrag op postrekening 52626 van der Modedienst, Den Haag, of na inzending pei postwissel of in postzegels aan de Mode redactrice, Roelofstraat 109, Den Haag Ge wenschte maat en nummer vermelden. D - SCHOONHEIDSHOEKJE. Hoe vaak gebeurt het niet, dat de oogen er uitzien alsof men tot laat in den nacht heeft zitten lezen, terwijl dit toch géénszins het geval is geweest? Door een zéér eenvoudig middel kan men dit voorkomen, n.l. door de oogen iederen morgen een frisch, koud waterbad te geven. Het beste is het geheele gelaat in een kom met koud water te houden en daarna de oogen onder water te openen. In het begin geeft dit een zéér onbehaaglijk gevoel, doch men went er zich spoedig aan en daarbij komt, dat de oogen er véél sterker door worden en men langer zonder bril kan. Een vereischte is echter dat men zelfs, indien men toch sterke oogen heeft, ze nooit forceert, door in halfdonker te lezen of te werken, ook niet wanneer men denkt het nog best te kunnen doen. Noodig is bij dag- zoowel als bij kunstlicht den stoel zóó te plaatsen, dat het licht over den schouder op boek of werk valt, of het bed zóó te plaatsen, dat bij het wakker worden de zon niet in de oogen schijnt. Men kan de oogen ook iederen dag in een oogbadje baden, dat men voor een kleinigheid bij apotheker of drogist kan krijgen en vult dit dan voor met koud water, terwijl men voor het baden van het andere oog even 't badje ver nieuwt. Doet het koude bad te onaangenaam aan, dan is een oogbad van versche lauwgezette thee ook zéér aan te bevelen, terwijl een com- pres van vochtige theebladeren, b.v. in een neteldoeksch lapje, uitstekend werkt indien men ontstoken oogleden heeft. HUISHOUDELIJKE WENKEN. Zure melk als reinigingsmiddel. Hoe vaak komt het niet voor, dat restjes melk zuur worden. Men moet deze nimmer weggooien, doch gebruiken, als reinigingsmiddel. Men doet een weinig op een schoteltje, doopt hierin een lapje en reinigt hiermede de witgelakte meubels of voorwerpen. Vliegenvlekken verwijdert men eveneens daar mede, daarna de voorwerpen met een zachten doek na wrijven! Ook linoleum wordt na een behandeling van kleur met zuur geworden melk prachtig van kleur en glimmend, vooral indien het door veel vuldig afnemen met water stroef is geworden. Men kan het ook eventueel met karnemelk afnemen en deze behandeling achter elkaar eenige weken herhalen. PRACTISCHE WENK. Gebrande suiker wordt zeer veel gebruikt in de huishouding voor het donkerder kleuren van koffie, jus, enz., doch veelal hoort men de klacht uiten, dat deze zoo gauw hard wordt en daar door onaangenaam is. Men voorkomt dit door het zakje, zoodra het aangebroken'fs,'in'een leeg jampotje te bewaren, terwijl men niet vergeten mag de deksel na ieder gebruik goed te sluiten. HET GEBRUIK VAN HONING. Dit gebruik is in de keuken van groote waarde bij het zoeten van spijzen. Vruchten-salade zal een fijner aroma krijgen, indien men er honing door roert, terwijl honing in thee of hééte citroen-limonade heel goed smaakt. Men kan het tevens bij de bereiding van ver schillende koekjes met succes gebruiken, terwijl bij hoesten een geklopt ei, citroensap en honing zéér verzachtend werken. RECEPTEN. DEENSCHE VLA. 250 gram sunmaid rozijnen, 2 d.L. bessensap, 2 d.L. water, 50 gram suiker, 1 eetlepel inaizena, 1 pakje custard (vanille), 6 d.L. melk, 1 eetlepel suiker, stukje boter. De rozijnen worden opgeweld in het water en de bessensap met suiker daarna gebonden met maizena en in een glazen schaal gedaan. De melk wordt aan de kook gebracht op een klein kopje na, waarmee het pakje custard wordt aangemaakt. Is er reeds suiker in de custard- poeder, hetgeen echter niet altijd is, dan wordt 1 eetlepel bijgevoegd, anders 50 gram, omdat de smaak hierdoor beter wordt. Kookt de melk, dan wordt het custard-papje er bijgevoegd en laat men de vla onder voortdurend roeren even door koken. De pan wordt van het vuur genomen, een klontje boter bijgevoegd en met de garde eenige minuten geklopt, waardoor men een veel luchtiger geheel krijgt, dat daarna over de rozijnen gegoten wordt. PIKANTE RIJSTRAND MET LEVER. 500 gram rijst, 3 maal zooveel water, zout, peterselie, 2 uien, 400 gram lever, 100 gram boter, peper. Rijst wordt met water en zout gaar gekookt; indien men echter een hooikist gebruikt, dan volstaat men met 2 maal de hoeveelheid water en laat de rijst pl.m. 10 minuten voorkoken met deksel. De uien worden in de helft van de boter ge fruit, peper en peterselie bijgevoegd en als de rijst gaar is, hierdoor geroerd, daarna in een rijstrand gedrukt en gestort op een verwarmde schotel. Heeft men geen rijstrand, dan wordt de rijst in een kring op een schotel gelegd met een opening in het midden, die gevuld wordt met lever. Men snijdt deze aan kleine stukjes, die be strooid worden met zout, bloem en peper en in de achtergehouden 50 gram boter zachtjes ge braden, daarna onder bijvoeging van wat water gaar gesmoord en het vocht gebonden. ONTHULLING GEDENKTEEKEN NICO v. HINTE. Toen op den 6den November van het vorige jaar de heer Nico v. Hinte het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, en enkele dagen daarna onder geweldig groote belangstelling van be sturen en leden van den Nederlandschen Bond van Personeel in Overheidsdienst het stoffelijk overschot op de Algemeene Begraafplaats te Heemstede aan de aarde werd toevertrouwd, ging er direct een drang uit van de besturen en leden van dien bond en zijn afdeelingen om een blijvend aandenken op te richten op het graf van den stichter en leider van dezen bond. De spontane medewerking van alle afdeelingen en leden maakte het mogelijk de firma „De Zuil", dir. J. Smit Co. te Amsterdam, opdracht te geven een passend monument te vervaardigen. Onder zeer groote belangstelling had Vrijdag middag de onthulling plaats. Onder de aanwezi gen merkten wij o.m. op, de echtgenoote van den overledene en zijn familieleden, het volledige 'hoofdbestuur van den bond, bestuursraad en dagelijksch bestuur, vertegenwoordigers van verschillende afdeelingen, benevens een depu tatie der A. C. O. P. Allereerst voerde de heer L. J. Bakker het woord. Met den nu eveneens ontslapen Jan Snikkers hebben wij ons afgevraagd, aldus spr., hoe het gedenkteeken moest zijn, want vorm en op schrift moesten in overeenstemming zijn met den persoon van v. Hinte. Eenvoudig, doch van een robuste kracht. Sober moest het opschrift wezen, omdat het hier gold den persoon, die in alles sober was. Wij hopen, aldus spr., dat wij er in geslaagd zijn. Namens de leden wil spr. dit monument aan den bond overdragen, en wordt het doek weggenomen. Het geheel is vervaardigd van Rood Zweedsch graniet, een monument met liggende zerk en staande steen en 4 hoekstukken, onderling ver bonden door bronzen buizen. Op de staande steen zijn in bronzen letters aangebracht de woorden: „Aan den stichter en leider van den Nederlandschen Bond van Personeel in Over heidsdienst". Op den liggenden steen: „Nico van Hinte, geb. 13 Juli 1869, overleden 6 Nov. 1932". Hierna sprak de voorzitter van het hoofd bestuur, de heer F. van Meurs, die zeide diep getroffen te zijn door de wijze waarop de com missie haar taak heeft volbracht. De aard en vorm is een weerslag van het leven van v. Hinte. Strak van lijn, massief van inhoud. Ook erken nen wij hierin onzen bond. Dit werk zal de eeuwen trotseeren, evengoed als v. Hinte ver trouwen had dat onze beweging dit zou doen. Staande om dit monument komt de figuur van v. Hinte weer voor onzen geest, en dit zal ons sterken in den arbeid die ons wacht. Zich tot de familie wendend zegt spr., zich namens hoofd bestuur en leden gelukkig te achten hun dit monument te kunnen aanbieden, temeer omdat het den leden niet is opgedrongen, maar een spontane uiting was van dankbaarheid voor wat v. Hinte voor den bond heeft gedaan. Namens de familie sprak de heer E. v. Hinte, zoon van den overledene, woorden van dank. EXAMENS. Op 29 Sept. slaagden voor costumière alhier Dora Helleganger, Greta Helleganger, Jo Kapi tein, Rika v. d. Mey en Rie Vester, allen leer lingen der St. Antoniusschool alhier. Tevens behaalden op dit examen hun diploma voor Costumière: Marie Odijk, leerlinge der St. Luciaschool te Haarlem, Jo en Marie Op den Kelder van Haarlemmerliede. En voor Lingerie: Gonda van der Sloot en Tliea van Duren, leerlingen van de St. Lucia school te Haarlem. HET HEEMSTEEDSCHE KLEEDINGFONDS. Gaarne doen wij een beroep op U, geachte lezers. Dat de nood hoog is gestegen weten allen die een beetje in de wereld rondzien. Andere jaren konden de vaders in den zomer extra verdienen en werden kelder en kasten gevuld. Nu was ook de zomer vol zorgen en geen voorraad werd opgedaan. Is het wonder dat velen zich afvragen, hoe moet het verder gaan. Daarom als U iets te missen heeft, zend het aan het kleedingfonds, als U nog geld kunt missen, geeft U het straks als de kleederen en goederen met de auto worden opgehaald, helpt U allen zooveel U kunt, dan komen er straks veel blijde gezichten en warm gekleede kinderen. Mochten er jongens en meisjes zijn die met dit ophalen willen helpen, willen zij zich dan opgeven aan Mevrouw Chabot, Achterweg. De collecte is Zaterdag 14 en Zaterdag 21 October, 's middags 2 uur. Namens Bestuur van het Heemsteedsch Kleedingfonds. Een extra verzoek: wie heeft voor ons een naaimachine voor een huismoeder met 5 kleine kinderen, een petroleumkachel, een kinderstoel, een 2 pers. matras. I dan bij ons, zult U nergens kunnen slagen, omdat wij de allernieuwste modellen brengen tegen prijzen, j welke ver be neden Uw verwachting blijven. Elk stuk wordt door ons zorgvuldig nagezien en is van zulk een prima kwaliteit, dat wij het ten volle garandeeren. Wij hebben ook groote maten. PAR VJTSlULIITlEllllti \vm ILILIL.IHAJ E 'ji IH IRE.V ILIM IE IM IL11 LIL lU 5»T IP\ IE IE IR IC) IL€ X. Eekman vertelt. We hadden het genoegen tegenwoordig te zijn bij de opening der tentoonstelling van Eekman in de „Galerie de l'akadémie Raymond Duncau". Eekman, die van oorsprong een Hollander is, vermag immer weer velen landgenooten tot zich te trekken. Minder uit vaderlandslievend oog punt, dan wel om het feit, dat het werk zélf van dien aard is, dat Nederland trotsch zijn mag op zulk een ernstig werkend kunstenaar. Het jammere voor Nederland zelf is, dat in de meeste gevallen de besten immer buitenslands vertoeven. Vele redenen kunnen hier als oorzaak worden opgegeven. De Fransche Staat b.v. is door z'n grooten aankoop van kunstwerken, z'n ver- eerende opdrachten en erkentelijkheid ten aan zien van den kunstenaar, veel meer animeerend. In Holland geldt de kunstenaar eigenlijk als een onpractisch mensch, zoolang hij niet op een kantoorkruk zit, maar z'n levens-idealisme tot levens-practijk maakt. Kortom, de geheele Fransche sfeer is anders, omdat daarin een veel grootere erkenning en ruimere mogelijkheden schuilen. Wanneer ik dagelijks langs de tientallen beelden ga, die hier opgericht zijn voor mannen, die Frankrijk of Parijs tot nut zijn geweest, denk ik met eenige schaamte aan het feit, dat Nederland het aangedurfd heeft, voor een man van Europeesche vermaardheid als Lorentz, te Haarlem „een kop op een paaltje" te onthullen! Gelijk met deze expositie te Parijs, heeft Eekman een tournee grafiek in Amerika en in Nederlandsch-Indië, terwijl een schilderijen tentoonstelling in Rusland is. Na eerst het diploma van architect behaald te hebben, heeft hij gearbeid op de school voor Beeldende Kunsten te Brussel. „Dit was echter niets voor mij," verklaarde de energieke kunstenaar, in een speciaal onder houd voor onze courant. Ik wilde de menschen zélf: het Leven. Op een academie is alles dood. Toen ben ik naar Brabant getrokken en heb mij gevestigd in het plaatsje Nunen. Daar heb ik medegewerkt met de boeren op het veld; 's nachts ben ik mee uitgetrokken met de stroopers. Oiider de heete zon heb ik de waardeering leeren kennen voor de aardappelrooiers, die dag aan dag hun moei zaam werk verrichten. Ik heb gewoond in dezelfde pastorie, waar eens Van Gogh arbeidde. Deze tijd is voor mij een ontzettende worsteling geweest. Toch was dit: „Leven", in den werkelijken zin van het woord. De menschen op het land zijn mij lief geworden. Ik houd van de visschers, de stroopers en de boeren Men oordeelt zoo gauw en veroordeelt nog sneller, maar leeft in ieder eigenlijk niet iets van den Kunstenaar...? Kan men geen waardeering hebben voor ieder die een meester in z'n vak is, omdat de spanning in zoo'n leven: mooi kan zijn? Mede geïnspireerd door Van Gogh en be- invloed door personen, die hem persoonlijk hebben gekend, is mijn leven en werken in die dagen uitermate zwaar geweest. Ik arbeidde luministisch; kaloristisch. Onder hand brak de oorlog uit, die mij geheel in de war bracht. Toen kwam het moment, dat ik leerde: Kunst is een universeele uiting. Langzaam begon, als een openbaring, het leven in mij tot klaarheid te komen. Ik leerde een eigen weg vinden en teeken en schilder thans alles uit het geheugen. Terugschouwend op alle worstelingen en moeilijkheden, komt men tot de conclusie: het is noodig geweest. Thans ziet U nog immer perio den uit verschillende tijdperken van m'n leven, hoewel het werk zelf van den laatsten tijd is. Nooit zou ik den visscher en den arbeider, de schoonheid van leven zélf hebben kunnen be grijpen en uitbeelden, indien ik niet den moed gehad had, om m'n architectuur te laten varen (waar men gebonden is aan honderde dingen), om een vrij, zelfstandig mensch te worden, die dagelijks van de tinteling van het Leven ge niet en voor wien de kunst tot hoogste levens vreugde is...! Tot zoover iets over Eekman's leven, als in leiding tot het werk zelf, waarvan ik niet in details treden kan, omdat het wellicht een enkele is, die hieraan iets zou hebben. In breede trekken kan echter gezegd worden, dat al het werk: teekening, lithografie of schilderij, de groote Liefde voor het Leven en het werk zelf weergeeft. Eén schilderij: „Repos", kan hier door z'n origineele zienswijze worden genoemd. Twee arbeidershanden in rust, als hoofd motief op den voorgrond; als achtergrond een heuvel met rustende boeren. Dit werk is een stuk uit de natuur zelve ge grepen, gedistilleerd door de rijpe visie van een levenden, stoeren werker, die ook zelve weet wat „Rust" beteekent... In ieder oeuvre van Eekman is een éénheid van kleurtonaliteit bereikt, die alleen verwonnen kan worden door den mensch, die persoonlijk in de veelheid van het Leven: een éénheid gevonden heeft! Met ontroering heb ik gestaan voor zijn „cactussen". Als symbool van worstelende, strijdende menschen, zijn ze daar neergeplaatst in de hunkering naar het licht. Geen Hollandsche opvatting; geen Fransche, maar bovenal: Menschelijke! Is dit niet het heerlijke van Kunst: dat er geen grenzen zijn De Franschman, de Indiër en de Rus, genieten thans gelijk van wat ontstaan is in een Hol- landschen geest. Moge eens mede door de Kunst het besef tot de volkeren doordringen, dat niet het land, waar men toevallig geboren is, de groote rol speelt, maar dat het er om gaat, dat de geest, die werkelijk iets te vertellen heeft, omdat ze leeft en strijdt boven het middelmatige, de wereld verovert, door het Menschelijke! Dit leert mede Eekman's werk J. HOOGSTRATEN. (Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 5