SPOEDTAX ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN GOSEN SCHIERING LIPPITS' KOLENHANDEL J. BALM Zn. AUTO-VERHUUR DE EERENAAM „BOER. BRANDSTOFFEN is OPLAGE 5000 EX. VRIJ VOOR CONTROLE 13 OCTOBER 1933 10e JAARGANG - No ■in I .41 I u GARAGE N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES N. GROENLAND CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. g| gg ZIJLWEG 314 OVERVEEN PLAATSELIJK NIEUWS A. KOPJES NIEMAN Bloemend.w. 60 B'daal DE EER COURANT d. v. O GEBR. oo 2 Telef. 28750 CD BOS ei BLAUWE BRUG ei m 2 JAC. CATSLAAN 3 STALLING REPARATIE BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regelf 0.15 Bij contract belangrijke korting. PIJLTJES: (bij vooruitbetaling te voldoen). Vraag en aanbod 4 regels f 0.35. Lessen e.d. 4 regels f 0.60, elke regel meer f 0.12. VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHEI.LEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a gedipl. horlogemaker JAC. v. CAMPENSTR. 41 Reparatie-inrichting TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags den uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht reeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.— en 9.15 uur, Zondag 2.—, 4.30, 7.en 9.15 uur: „De wereld zonder Mannen". SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 15 Oct.: „De Rozenkrans". Vrijdag 20 Oct.: „Schuld en Boete". Zondag 22 Oct.: „Levensavond". HEEMSTEDE. Maandag 23 Oct., 8.15 uur: Kunstkring Heemstede. Concert van Carel van Leeuwen Boomkamp en Marinus Flipse, Protestantenbond, Postlaan. ff Het is met de beschaving een vreemde ge schiedenis. Beschaafd zijn is een eisch van den •■egenwoordigen tijd. Elk mensch wil zoo veel mogelijk -beschaafd zijn, de beschaving wordt op s-holen en universiteiten bijgebracht en er is .een sterveling, die iemand zal tegenhouden, ch te beschaven. Beschaven beteekent verstand ii innerlijk polijsten, gelijkmaken, mooi maken, beschaving verlangt geen uitsteken boven nderen, het wil slechts van de menschen een gelijkmatig, niet in zichzelf verdeeld geheel naken. We zeiden, dat het met de beschaving een reemde geschiedenis is, een zeer vreemde ge- chiedenis zelfs, want inplaats dat de beschaving ons louter goede dingen heeft gebracht, heeft ze ons integendeel zeer veel kwaads gebracht. Beschaving is in zeer vele gevallen niets anders geworden dan een technische ontwikkeling van de hersenen, een ontwikkeling die zelfs al heel dikwijls tot degeneratie is verworden. De 1001 uitvindingen van den modernen tijd zijn voor het meerendeel producten van een uiterst geprikkelde ontwikkeling, en niet zoozeer van een fijnzinnige beschaving. De tallooze oorlogsuitvindingen, zooals gifgassen, tanks, onderzeeërs en bombardementsvliegtuigen kan men moeilijk rankschikken onder de zegeningen verbreidende uitvindingen. Ja, we durven haast •-vel zeggen, dat de wereld aan deze „bescha ving" ten onder dreigt te gaan. We kunnen zelfs nog verder gaan. De, in zekeren zin, onschuldige uitvindingen, als radio t i automobiel, hebben zij de menschheid in haar :eheel verbeterd, beschaafd? Geenszins. De be schaving van den modernen tijd is onnatuurlijk geworden, onnatuurlijk en onmenschelijk zelfs. In vele der uitvindingen van de laatste tientallen jaren is het doel van het leven voorbijgestreefd. Het komt ons voor, dat er in den laatsten tijd, ondanks de groote geestelijke duisternis, die er heerscht, toch enkele lichtpunten verschijnen. Hier en daar begint men tot het inzicht te ko men, dat een terugkeer tot het natuurlijke nood zakelijk is, om de menschheid niet verder te laten glijden in de poel van over-beschaving. In den tijd, welke achter ons ligt, zijn het vooral de boeren geweest, die door de stadsmenschen, de menschen van „beschaving", met den nek werden aangezien. Hoe dikwijls is het woord boer niet als een scheldwoord gebruikt, om een minderwaardige gesteldheid aan te duiden. Stomme boer, „ongelikte boer" zijn uitdruk kingen, welke in de steden veelvuldig gebruikt worden om iemand gebrek aan steedsche be schaving te verwijten. Misschien hebben de boeren zelf wel eens bij gedragen tot dezen gedachtengang, door op te zien tegen de stedelingen, door net zoo te willen zijn als de menschen in de stad, door hun manieren over te nemen en hun beschaving. De trek naar de steden is een gevolg van de mee- ning, dat een stadsmensch een hoogerstaand S individu is dan de boer. Vele boerenzoons willen niet meer in het bedrijf van hun vader werken; ze vinden het „te min". Is het dus al zoo ver gekomen met de mensch heid, dat zij een groep werkers, die de steun pilaar vormen van de samenleving, als achter lijke wezens beschouwen? Helaas, zoo is het inderdaad. Het is niet slechts gebleven bij ge ringschattende woorden. Die zou men desnoods langs „zijn kouwe kleeren" kunnen laten af glijden. Neen, erger is het, dat de voor ons levensonderhoud noodzakelijke producten niet meer gewaardeerd worden en prijzen opbrengen, die ver beneden den kostprijs liggen. De boeren zijn door de ontwikkeling van de moderne tech niek in een zeer slechte positie gekomen. Zouden de menschen tegenwoordig minder eten en voor de producten van de technische beschaving meer geld over hebben voor de gezonde en noodzake lijke voeding, die het land opbrengt? Het is moeilijk te 'controleeren. Eten is een der aller eerste vereischten om in het leven te blijven, maar men kan het natuurlijk beperken. Door dit alles werd de groote waarde van de werkzaamheden van den boer ten zeerste mis kend. Langen tijd heeft men zelfs geen gehoor geschonken aan de meer dan gerechtvaardigde klachten van het boerenbedrijf, dat eerst veel later werd geholpen dan de industrie. Het was en is in vele gevallen zelfs zoo, dat een werk- looze in de stad meer verdient, dan een boer, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op den akker staat en er voor zorgt, dat de samen leving in stand wordt gehouden. De boer is een van de voornaamste pilaren waarop onze samenleving steunt. Eigenlijk is hij de meest beschaafde mensch ter wereld, omdat zijn producten niet gebruikt kunnen worden om oorlog en vernietiging te brengen. Hij zorgt voor het in standhouden van het leven. Dit moet nu maar eens duidelijk worden ge zegd. En het wordt gelukkig den laatsten tijd zoo nu en dan gezegd. In Duitschland heeft men kortgeleden een specialen eeredag voor den boer gehouden. Bij die gelegenheid is gezegd, dat de naam boer een eerenaam is. Wij willen ons hier bij aansluiten. De boer bekleedt een van de eer volste beroepen. Met mooie woorden alleen is de boer natuur lijk niet geholpen. Hij moet ook daadwerkelijk geholpen worden, d.w.z. de producten, die van het land komen, moeten betaald worden naar de hoeveelheid werk, die „er in zit". Geen enkele industrieel verkoopt zijn producten onder kost prijs. Bij industrieproducten is het dikwijls zoo, dat de prijs, die de kooper er voor betaalt, vele malen die van den kostprijs is. Bij de voedings middelen is dit niet het geval. Dat moet anders worden. En, naar het zich laat aanzien, zal het ook anders worden. Het beste en voordeeligste adres voor prima TELEF. 15739 DE STORMSCHADE. Circus Rausch geheel vernield. Na eenige dagen van afwisselend wind en kalm weer, brak Woensdagmorgen een storm los die veel geleek op een orkaan. Wielrijders kropen tegen den sterken wind op, wat minder goede rijders slingerden over den weg en menige hoed ging „aan den rol". Van verre hoorden men den wind komen aan- bulderen, en wie niet stevig ter been stond speelde wel eens „pootje over" Dat in dezen tijd, nu de boomen nog vol geladen zijn met haar bladerentooi, veel voor hun verantwoording krijgen, is te begrijpen. Langs den weg lag het vol met atgerukte bladeren en takken en op verschillende plaatsen moesten de boomen het ontgelden. Zoo werd op den Voorweg de stam van een stevigen eik door midden gebroken, langs den Glipperweg lag een berk uit den grond gerukt. Langs den Heerenweg drie slachtoffers, in de Havenstraat een boom, on ie Van Merlenlaan een zwaren tak. In Groenendaal kwam een boom juist terecht op het schuurtje in de Hertenbaan, waarvan het rieten dak werd be schadigd. Op het Heemsteedsche Sportpark ging het kleedhuis van de voetbalclub T.O.P. achterover en duikelde over de achter dit huisje geplaatste afrastering onderstboven in de sloot. Ook de dakpannen moesten het ontgelden, zoo o.a. van eenige huizen aan den Meerweg en het pas verrolde tuinhuisje van Meer en Bosch. Het ergste van alles was er echter het circus Rausch aan toe. Wel was men al eenigszins bevreesd voor den sterken wind, waarom men de zuidzijde der tent met sterke touwen bevestigd had aan de zware woonwagens. Maar plotseling kwam er beweging in het zeil en vóór een van het toe snellende personeel een hand kon uitsteken om erger te voorkomen, is de ramp gebeurd. Lappen zeildoek die over de tent zijn gespannen, fladderen aan de palen. Het is een troosteloos gezicht, vooral voor de zwaarbeproefde eigenares die moet toezien dat haar tent, met zoo groote zorgen bijeengebracht en nog kort tevoren vergroot, wat met zeer veel kosten was ge paard gegaan, nu een speelbal is den storm. Alles was direct in actie om nog te redden wat te redden was. Met veel moeie klom men in de palen, wat niet zonder levensgevaar ge schiedde. De touwen, waarmede het doek was vastgehecht, werden stukgesneden om de lap pen zeil te kunnen verwijderen, om zoo ten minste de tent zelf nog te sparen. Het zeildoek, een waarde van plm. 1500. is geheel verloren. Het houtwerk heeft zeer veel schade geleden, waar nog bij komt dat niet enkel de middag- en avondvoorstelling niet door kon gaan, maar de reparatie aan een en ander nog wel eenigen tijd in beslag zal nemen, zoodat de kans om in Haarlem iets te verdienen nu ook verkeken is. En of de ramp voor hen nog te herstellen is? Misschien door hulp van anderen, en dan noemde men als een der middelen een geheele of gedeeltelijke kwijtschelding der staangelden, of een of andere steunactie. Het is voor het circus werkelijk een ramp en ook het uit gebreide personeel, dat in dit bedrijf nog een boterham verdiende, is thans werkloos. IJSVEREENIGING „DE VOLHARDING". Een vaste ijsbaan. Zooals wij een dezer dagen reeds bericht hebben, is de commissie tot stichting van een vaste ijsbaan er in geslaagd beslag te leggen op een uitstekend terrein en in een gisteravond ge houden, vrij goed bezochte, ledenvergadering is de beslissing gevallen om de plannen, neerge legd in een uitvoerig door deze commissie saam- gesteld rapport, aan te nemen. Om ruim 8 uur opende de voorzitter, de heer L. Kooijman, de vergadering, de goede opkomst van de leden toeschrijvend aan de nieuwe pers pectieven voor de vereeniging. Aangenaam is het den voorzitter, mede te kunnen deelen, dat reeds nu, nu een vaste ijs baan vrijwel een voldongen feit is, het ledental snel toeneemt. Nadat de kascommissie, bestaande uit de heeren A. Verspoor en D. W. Freeze, een uit voerig rapport over haar bevindingen had uit gebracht, en den penningmeester, den heer N. J. v. d. Linden, dank was gebracht voor zijn uit stekend beheer, kwam ter tafel het kardinale punt: „Voorstel vaste ijsbaan". De secretaris der vaste ijsbaan-commissie, de heer G. J. Arnold, gat in een lijvig rapport ver slag van de voorbereidende werkzaamheden. Getiipl. Drogiste Zandv.laan 101 - Telef. 26730 Medicinale Sto o m I eve r traan per flesch van 4 d.L.'f 0.45 Voor groote gebruikers idem per liter f 0.85 Vergelijkt prijzen BELEEFD AANBEVELEND. Hieruit bleek, dat het geen gemakkelijke taak was geweest, in dezen moeilijken tijd te slagen zonder boven de draagkrachten der vereeniging te gaan, temeer omdat men moest vasthouden aan een blijvende lage contributie, om zoo alle lagen der bevolking in de gelegenheid te blijven stellen lid te blijven of te worden. Een tegenslag was zeker voor de commissie het mislukken der pogingen om in Groenendaal beslag op een ter rein te leggen, omdat dit al bijzonder geschikt was. Erkend moest echter worden, dat hierdoor het natuurschoon zeer geschaad zou zijn. Maar tenslotte is het nu verkregen terrein volgens die commissie ruimschoots een vergoeding voor deze teleurstelling. Een bijzonder woord van dank brengt de com missie aan B. en W. en de andere officieele per sonen, voor de groote medewerking, in deze zaak ondervonden. Nadat de voorzitter dank had gebracht aan de commissie voor haar vele werk en de pen ningmeester, de heer N. J. v. d. Linden, de financiëele zijde van dit ontwerp had uiteen gezet, werd mer algemeene stemmen besloten tot stichting eener vaste ijsbaan over te gaan. Een uitvoerige discussie volgde over het aan nemen van leden en de kosten van het lidmaat schap voor nieuwe leden. Besloten werd om hen, die zich nog vóór 1 December a.s. als lid opgeven, de gewone con tributie te laten betalen. Na dien datum zal dit bedrag worden verhoogd. De regeling van de prijzen van kaarten voor kinderen van de leden zal aan het bestuur overgelaten worden. Uitvoerige besprekingen volgden over de vraag of ook niet-inwoners lid konden worden, of dat aan niet-inwoners van Heemstede seizoen kaarten of donateurskaarten met toegang tot de baan zouden worden verstrekt. Dit onderwerp werd tenslotte aangehouden tot een volgende vergadering, omdat toch spoedig nog een ver gadering zal moeten volgen als het bestuur defi nitief weet wat de overige kosten voor de in richting der baan zijn. Vervolgens werd door een commissie een uit voerig rapport uitgebracht over onregelmatig heden, welke zouden hebben plaats gehad bij de in den laatsten winter gehouden wedstrijden om het kampioenschap hardrijden der vereeniging. Een voorstel der commissie, om de beide in deze zaak betrokken leden voor 5 jaar te royeeren, werd met algemeene stemmen aan genomen. Nadat nog de vlaggen-commissie met twee leden was uitgebreid, wat tot doel heeft te trachten vóór de opening der baan over een aantal vlaggen te beschikken, waarvoor de finan ciëele steun der leden zal ingeroepen worden, volgde een zeer geanimeerde rondvraag, waarna de voorzitter met een woord van dank voor de opgewekte discussies, de vergadering sloot. VOLKSBOND TEGEN DRANKMISBRUIK AFDEELING HEEMSTEDE. Cursus in handenarbeid. Door de afd. Heemstede van den Volksbond tegen Drankmisbruik wordt ook dit jaar weer een cursus in handenarbeid georganiseerd, be stemd voor jongens en meisjes van 12—16 jaar. De cursus wordt gehouden iederen Vrijdag van 79 uur in een lokaal van de Dreefschool door een gediplomeerd leidster. Er wordt onderricht gegeven in houtbewerking en raffiawerk. De cursus vangt aan op Vrijdag 20 October a.s. Voor aanmelding verwijzen wij naar de adver tentie in dit blad. KINDERVERZORGING EN OPVOEDING. Wintercursussen. De afdeeling Haarlem en Omstreken van de Vereen, tot Bevordering van het Onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding, gevestigd te Haarlem in School 3, ingang Tuchthuisstraat 3, heeft voor het a.s. winterseizoen weer een aantal cursussen georganiseerd onder bevoegde leiding. De volgende cursussen worden ge houden: zuig'elingverzorging, handenarbeid, speelgoed maken, ziekenverpleging, naaien, volksdansen, en een cursus jeugdleidsters(ders). Van 18-28 Oct. zijn in het lokaal te bezichti gen: kindermeubelen, platen, speelgoed, prenten boeken, handwerkjes, foto's, kleeding, enz. Mevr. A. Muller van Geuns zal 19, 25 en 27 October, des middags van 2%4 uur, de door haar ontworpen sprookjespoppen demonstreeren. In December zullen weer de bekende knutsel- middagen en -avonden worden gehouden,, j waarop men kan leeren, hoe met eenvoudige middelen een Kersttafel aardig te versieren is. VISCHHANDEL 1 e KWALITEIT VERSCHE VISCH Zeer fijne Schotsche Maatjesharing BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 TELEFOON 2 8 447 GARAGE CAMPLAAN 4 UW advertentie mag niet zijn van het genre: „DERTIEN IN EEN DOZIJN" Integendeel: 't Moet zijn: „EEN OP DE DUIZEND". Adverteert in „De Eerste Heemsteedsche Courant". De Administratie staat U gaarne ter zijde met gratis advies over tekst en indeeling. terwijl hare zetterij met ontwerpers zorgen voor een traai gezette advertentie die de aandacht trekt. Hetgeen U ten slotte wenscht en in Uw belang is. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem. Tel. 10144. NIEUWE ZAKEN. Vleeschhouwerij J. Spaargaren. De heer J. Spaargaren heeft zijn vleesch houwerij verplaatst van de Camplaan naar de Javalaan hoek Meerweg, in een nieuw gebouwd pand. De winkel is naar de eischen des tijds ingericht en maakt met zijn granieten vloer, marmeren toonbanken en fraaie betegeling een helderen en frisschen indruk. Behalve de gewone vleeschwaren worden ook alle soorten worst en fijne vleeschwaren verkocht, alsmede ingemaakte augurken e.d. De nieuwe inrichting beteekent voor de zaak een groote verbetering, waarmee wij den heer Spaargaren van harte geluk- wenschen. GYMNASTIEKCLUBJES VOOR JONGENS EN MEISJES. Eenige Heemsteedsche dames hebben het plan opgevat te trachten in Heemstede clubjes op te richten voor jongens en meisjes (afzonder lijk) van ongeveer 12 tot 15 jaar, om den vrijen Zaterdagmiddag ook gedurende den winter op gezonde en prettige manier door te brengen. Het ligt in de bedoeling zoowel moderne gymnastiek als zaal- en terreinsporten te be oefenen. Deze nieuwe stroomingen in de licha melijke opvoeding zijn zóó geheel gericht op den psychischen aanleg van kinderen, dat zij geheel geboeid en spelenderwijs gymnastiek oefeningen aanleeren. De leiding berust bij den heer Kammeijer, leeraar lichamelijke opvoe ding M.O. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: Knoppe, Hendrik de Keyserlaan 2, een jonge zwarte hond; J. de Honting, Meer en Bosch, een zijden das; Van Keulen, Cloosterweg 14, een autoped; A. Ver- donkschot, Binnenweg 43, een rijwielpomp; A. Planting, Jac. van Campenstraat 1, een rijwiel- belastingmerk; T. van Kan, Laan van Bloemen- hove 17, een rijwielbelastingmerk; R. Kramer, Berkenlaan 6, een blauwe alpinemuts; Mej. Kadt, Zomerlaan 13, een bruine ceintuur; C. Buis, Antoniestraat 51, Haarlem, een bood- schappentasch; Rotteveel, Binnenweg, een rijwielbelastingmerk; Van Houten, Bleekers- vaartweg, een dop van een benzinetank van een auto; Bureau van Politie, Raadhuisstraat, twee huissleutels, een stopsleutel en een fietspomp. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 2 tot en met 7 October genomen 668 douchebaden en 26 kuiphaden. Aan 14 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 21 volwassenen gebruik gemaakt. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 10 October 1933. E. F. F. Winkler, Borneostraat 7. C. Meuwsen, Meer en Boschlaan 47. Dr. F. Weismann, Jac. van Ruisdaellaan 11. J. A. Slagt, H. de Grootlaan 11. OESTERS - KREEFTEN - FO RELLEN - VERSCHE CAVIAAR TELEFOON 23280 - (3 LIJNEN)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1