„DE VRIJBUITER 'T RAEDTHUYS Volgt de verstandigen ALBERT HEIJN O. BOUWK: BUREAU J- Kampen I DE GEBROEDERS K N O O P E N S C H A A R 1 ons i DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT VOOR ARTISTIEKE RRUIDSFOTO's TRUUS KNOPPER VAN HUIS JANSEN AANNEMERS BEËEDIGDE MAKELAARS. Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. j TEL: Alleen „Heemsteedsche TIP-TOP" PREDIKBEURTEN. BIOSCOOP BINNENLANDSCH WEEKOVERZICHT PRIMA HOLLANDSCHE JENEVER Per n Liter flesch f 3.30 RAADHUISSTRAAT 46 TOONEEL EEN HALF POND KOFFIE GRATIS I VOETBAL 1 l\\\m fl»l.nU w 2 ONNE\ N. M. ZAND 1. A, t< Jan van Goyenstr. 26, Tel. 29080 MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 ONTWERPEN ADVIEZEN, BEGROOTINGEN, VERBOUWINGEN EN ONDERHOUD LANCKHORSTLAAN 91 8 6 2 9 SCHEERMESJES PER 10 STUKS 8-12-15-25-40 CENT ENZ: Neemt eens proef met Exentric mesjes S ct. p. stuk 10 stuks 40 ct. bij afname van 10 stuks een gratis staafje scheerzeep. PRACHT SCHEERAPPARATEN 22 CENT. Zondag 15 October. Gereformeerde Kerk, Koediefslaan. V.m. 10 uur: Ds. Dondorp. N.m. 5 uur: Ds. Dondorp. Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein. V.m. 10 uur: Ds. Th. J. H. Steenbeek, O.-I. Pred. te Bussum. Kapel Nieuw-Vredenhof. Johan van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Ds. Briët. In beide diensten zal bij het uitgaan gecollec teerd worden voor het Schulddelgingsfonds van Nieuw-Vredenhof. JUBILEUMSVOORSTELLING IN HET LUXOR-THEATER. De heer B. C. Hartman 25 jaar bioscoop^- exploitant. Heden, 13 October, is het feest in „Luxor". En met reden! De eigenaar van dit bekende bioscoop-theater, de heer B. C. Hartman, begon 25 jaar geleden zijn loopbaan als bioscoop exploitant, en een kwarteeuw in dit bedrijf wil heel wat zeggen! Het beteekent, dat de heer Hartman het bioscoopbedrijf nog zoo ongeveer in de kinderschoenen heeft gekend, en dan ook de oudste bioscoop-exploifjant in Nederland mag worden genoemd. Misschien met de oudste in jaren, maar wel het langst als zoodanig werk zaam. In een onderhoud, dat wij met den jubilaris hadden, vertelde de heer Hartman, hoe hij er toe kwam, een bioscoop te gaan exploiteeren. 1 ijdens een verblijf te Londen zag hij daar voor het eerst „levende beelden" op het doek. „Het maakte een geweldigen indruk op mij," aldus de heer Hartman. „Ik dacht dadelijk: daar zit iets in. Het denkbeeld, in Nederland iets derge lijks te beginnen, nam mij meer en meer in beslag, ja, ik droomde er 's nachts van! Ik had geen rust, vóór ik wist, hoe ik het moest klaar spelen, hoe ik de zaak zou inrichten; hoe ik aan films moest komen, enz. Toen dat alles vol doende was voorbereid, huurde ik „Amicitia" in Leiden, waar ik de eerste voorstellingen gaf. Aangezien de films toen nog uitsluitend door Pathé-frères werden verhuurd, was explicatie bij de films toen noodzakelijk. De Fransche op schriften werden er n.l. van te voren uitgeknipt. Zoolang ik in Leiden heb gewerkt, heb ik steeds zelf geëxpliceerd, en ik verzeker U, dat het niet meevalt, twee uur aan één stuk te praten, alsmaar te praten! Daarbij kwam, dat je veertien maal achtereen dezelfde film zag, wat natuurlijk op het laatst geweldig begon te vervelen. Toch! expliceerde je maar lustig door! Toestellen en' cabine waren toen wel iets eenvoudiger dan tegenwoordig! De cabine was van hout met gordijnen er om heen en de film draaide maar los in een linnen zak, de bovenfilm los op de spoel! Toch heb ik nooit brand gehad! Na Amicitia vestigde ik mij in een oude schouwburg op den Rijnsburgersingel, en later werd aan den Stationsweg een geheel nieuw gebouw ingericht, „Imperial" geheeten, dat later aan een combinatie werd verkocht. Maar ik was nog te jong om stil te zitten. In Haarlem had ik toentertijd twee oude naast elkaar staande panden in de Groote Houtstraat. Ik liet ze sloopen en er een cinema bouwen, die ik „Luxor" noemde. Dit gebouw bestaat dus bijna 12% jaar, en nu de trappen moesten worden veranderd, was dit aanleiding, om maar tegelijk tot een meer ingrijpende verbouwing over te gaan. Het is wel een kostbare geschie denis, maar uit het een komt het ander voort. Een bioscoop is voor een particulier tegen woordig haast niet meer te exploiteeren; daarom zijn het allemaal rö.tf.'s. De lasten zijn te zwaar; als ik naga, hoeveel ik al aan Rijk en Gemeente heb geofferd, dan vind ik, dat ik als compensatie wel rijkspensioen mocht hebben. De bedrijfskosten zijn ook hoog; alle apparaten, de geluidsinstallatie, de omvormers, enz., moeten dubbel aanwezig zijn, want stagnatie in het bedrijf mag niet voorkomen. Zoo komt de installatie van een cabine tegenwoordig op ƒ28.000.geen kleinigheid dus." Wij spraken met den heer Hartman nog over zijn plannen voor het a.s. seizoen. Een aantal eerste-klas filmwerken zullen worden vertoond, o.a. „Cavalcade", dat 1% jaar in Amerika heeft geloopen, voorts Dr. Mabuse, S.O.S. Ijsberg, een film met Lilian Harvey in de hoofdrol, en andere, die te zijner tijd zullen worden aan gekondigd. In verband met het dubbel jubileum (het 25-jarig jubileum van den heer Hartman en het 12%-jarig bestaan van Luxor) wordt heden middag van 35 uur een receptie gehouden, terwijl hedenavond een gala-voorstelling zal plaats hebben. - Een onverwachte sterrenregen. Geld- regen bij het crisis-comité. Blauwe petroleum. Paul Kruger herdacht. Westlandsche druivenkweekers maken druivenjam. Buitengewone astronomische verschijnselen zijn in Nederland betrekkelijk zeldzaam. Onver wachte, niet van te voren bekende hemel verschijnselen nog zeldzamer, omdat de weten schap het verschijnen van kometen, het optreden van zons- en maansverduisteringen jaren van te voren op de seconde kan bepalen. Daarom was Nederland volkomen verrast, toen Maandagavond van zeven uur af in ons land in grooten getale vallende sterren, zoo genaamde meteoren werden waargenomen. Naar aile kanten trokken vurige strepen en vonken langs het uitspansel in groote hoeveel heden tegelijk. Sommige waren, helder wit en trokken sterk de aandacht. Sommige waren slechts met de grootste inspanning te zien als fijne vuurstreepjes tegen den donxeren avond hemel. Het was een buitengewoon fantastisch schouwspel, dat zich voor onze verbaasde oogen afspeelde en dat tot 's avonds een uur of negen duurde. De sterrenregen kwam, zooals reeds gezegd, geheel onverwacht en was eerst omstreeks November verwacht. Het is echter niet uitgesloten, dat de gebruikelijke sterren regen in November evengoed valt. Er is deze week nog een andere, buiten gewone regen te vermelden en wel de regen van giften, die in de kassen van het Nationaal Crisis-Comité neerstroomt. De populaire prijs vraag, die voor de radio werd gehouden, heeft voor vele duizende oplossingen gezorgd en zooals men weet, moest elke oplossing van een gift van tenminste 25 cent vergezeld gaan. Nu, aan dit minimum hebben zich slechts weinigen gehouden. Het gemiddelde van alle giften, die op deze wijze zijn binnengekomen, schat men op tenminste 40 cent. Reeds meer dan een halve ton heeft men ontvangen en de stroom rijst nog steeds. Hier zien we weer eens wat de moderne reclame kan doen en dat men, als men er maar een aardige manier voor weet, de beurzen voor anders niet zoo dadelijk gereedstaande lieden kan openmaken. Of zou het de goklust van de Nederlanders zijn, want zooals men weet, heeft men de kans een splinternieuwe automobiel te winnen. Hoe het zij, het nationaal crisis-comité kan met vertrouwen den winter tegemoet gaan. In het ontduiken van de wet zijn sommige lieden ware meesters geworden. Nu is er een wettelijk toegestaan ontduiken en een absoluut verboden ontduiken van de wetten des lands. Tegen de menschen, welke zich aan het laatste schuldig maken, wordt een strafzaak geopend, tegen de anderen tracht men zich door nieuwe wettelijke maatregelen te beschutten. Zoo werd ook den laatsten tijd door verschillende, kleinere benzinehandelaren de benzinebelasting gedeelte lijk ontdoken door aan de benzine onbelaste petroleum toe te voegen, en dit mengsel als benzine te verkoopen. Om dit ontduiken nu voortaan onmogelijk te maken, is een meng- verbod tot stand gekomen. Om overtredingen gemakkelijk te kunnen achterhalen, is thans bepaald dat aan petroleum en andere hiermee overeenkomende stoffen de wettelijke herkenningsteekenen moeten zijn toe gevoegd, te weten: flauwe kleurstof en het onzichtbare herkenningsmiddel: furfural, waar door langs chemischen weg de petroleum in de benzine op een laboratorium is "aan te toonen. Deze herkenningsmiddelen, hebben op de brand baarheid van de petroleum geen invloed. De huisvrouw zal nu naast de. blauwe brand spiritus ook blauwe petroleum in Jjiijs ontvangen, alleen zullen sommige benzinehandelaren geen petroleum meer door den benzine kunnen mengen. De figuur van Paul Kruger, den bekenden vrijheidsheld uit den Transvaalschen oorlog, is hier in Nederland niet vergeten. De ouderen onder ons zullen zich waarschijnlijk den held- haftigen strijd in Transvaal nog wel kunnen herinneren, een strijd, waarmede destijds het geheele Nederlandsche volk meeleefde. Daarna, bij zijn komst in Nederland, hebben velen den sympathieken „oubaas" toegejuicht. Den laatsten tijd begint in Nederland de belangstelling voor het ons stamverwante volk in Zuid-Afrika weer te herleven en de nieuwe gezant van de Unie van Zuid-Afrika, Dr. Van Broekhuizen, welke zich in zoo'n korten tijd bij het Nederlandsche volk populair heeft weten te maken, vooral door middel van ophelderende artikelen in de Neder landsche pers te vertellen wat er op het oogen- blik in Zuid-Afrika gebeurt. In de residentie heeft men Dinsdagavond een bijeenkomst gehouden ter herdenking van den 108sten geboortedag van Paul Kruger. Verschil lende autoriteiten waren op dezen herdenkings avond aanwezig. Het was weer Dr. Van Broek huizen, die op een waarlijk indrukwekkende wijze in de Afrikaansche taal den levensloop schetste van den grooten president, die al zeer jong tot de voortrekkers behoorde en het land vrijheid wilde geven, een neiging welke hij van zijn moeder had. Jarenlang leefde Kruger in de vrije natuur, die een geharden kerel van hem maakte. In dit leven werd hij een godvruchtig man van karakter, met een persoonlijkheid, een eigen wil en een zucht naar vrijheid. Nederland is Paul Kruger nog niet "vergeten en zelfs uit de geschiedenisboekjes moet hij op rijzen als een machtige, groote figuur, die zulke echt Hollandsche eigenschappen in het land van Zuid-Afrika wist uit te levejn. De Nederlandsche vruchtenkweekers maken een moeilijken tijd dooi;. De afzet van hun producten is tót een minimum ineengeschrom peld, en de prijzen dieper gemaakt worden zijn zoo laag, dat er dikwijls geen sprake is van een loonend bedrijf. Vooral de; druivenkweekers in het Westland hebben met,groote moeilijkheden te kampen. Zij kunnen hun druiven niet kwijt raken. Het vorige jaar heeft triëh het al ge probeerd, om van de overgeschoten druiven wijn te maken, maar Nederland is' nü'/eenmaal geen wijndrinkend land, zoodat de resultaten van deze proefnemingen niet bijster groot waren. Thans wil men het met druivenjam gjaan probeeren. Men heeft reeds een verkoopsorganisatie gesticht en hoopt binnenkort met den verkoop van de druivenjam te beginnen. De prijs zal waarschijnlijk 60 cent per ponds potje bedragen. We hopen er voor de West landsche druivenkweekers het beste van. TELEFOON 28264 Aanbevelend F. H. KLÜEN STADSSCHOUWBURG. Jubileum Mevr. Esther de Boer van Rijk. „Levensavond". Zaterdag j.l. is mevrouw Esther de Boer van Rijk gehuldigd ter gelegenheid van haar 60- jarige tooneelloopbaan en 80en verjaardag. Het kunstliefhebbend publiek van Haarlem en omstreken was in grooten getale opgekomen om deze zoo beminde actrice de hulde te brengen die zij verdiende. Mevrouw de Boer, die wij hoofdzakelijk ken nen als de vertolkster van Herrn. Heyermans en waarin zij steeds de vrouw uit het volk uit beeldde, kregen wij Zaterdagavond van een andere zijde te zien. Zij vertolkte in „Levensavond" de rol van Mevrouw van Veen, waarin wij haar te zien kregen als een sympathieke grootmoeder en be toonde zij zich ook in dit genregroot actrice te zijn. Het stuk „Levensavond",, door Jaap van der Poll, was voor haar jubileutn geschreven en daarom zullen wij ook op den infiou'd niet verder ingaan. 1 „Levensavond" is vlot gespeehPen wij hebben gelachen om de rake gezegden, die hierin her haaldelijk voorkomen. Zoodra de jubilaresse achter hét venster van huize van Veen zichtbaar werd, wös de begroe ting van de zijde van "het publiek dermate, dat het spel een oogenblik moest worden onder broken. De gevierde actride .dankte voor dit blijk van sympathie en was direct in haar rol. Al heeft dus „Levensavond" weinig tot ons te zeggen, wij hebben veel genoten en was het ons goed de sympathieke figuur van Mevr. de Boer van Rijk wederom ten tooneele te hebben zien verschijnen. Het langdurige applaus aan het einde van ieder bedrijf toonde wel hoe groot de sympathie was bij het Haarlemsche publiek. Zoo kwam toch nog te vlug het einde van de voorstelling en viel het gordijn, om kort daarna weer op te gaan en werd Mevr. de Boer binnen geleid door de huldigingscommissie, die zich te Haarlem gevormd had onder eere-voorzitter- schap van den Burgemeester der Gemeente Haarlem. Bij monde van den heer M. A. Reinalda werd Zij koopen hun Levensmiddelen bij ALBERT HEIJN Roomboter per pond 86 ct. per pondspot 24 Prima Zalm per groot blik 22 Roode Zalm Delmonte. 44 99 Volvette Goudsche Kaas 32 99 Prima Geldersche Worst 39 99 16 99 16 Ct. Snij'- of Spercieboonen per groot blik 24 99 Sleepasperges Delmonte per groot blik 69 99 Slaolie Roodmerk per flesch 34 99 Lucifers n 8 stukken voor 25 99 HEERLIJK GEKRUID SPECULAAS Per blik a 3 pond 85 ct. VRIJDAG EIM ZATERDAG EXTRA GOEDKOOP Afgehaald uit den winkel! BAK- EN BRAADVETper pondspak 37 ct. PINDAGRINT (Tractatie voor de jeugd)per pond 23 ct. Tot en met Vrijdag 13 October nog steeds bij ieder pond Koffie MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER! Raadhuisstraat 14 Tel. 28538 HEEMSTEDE R. 610. 12SS de kunstenares namens de commissie en in naam van het publiek van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal toegesproken. Hij zei o.a., dat, al had Mevr. de Boer de rol van Kniertje uitsluitend geschapen, dan zou haar werk onbetaalbaar en onverwoestbaar zijn ge bleken, want de figuur van Kniertje heeft zij gegrift in de ziel van het Nederlandsche volk. Daarom wilde spreker de kunstenares dank brengen voor alles wat zij aan haar volk ge geven heeft, haar arbeid zal blijven leven in het hart van het Nederlandsche voik. Namens de commissie bood hij haar een fraaie bloemenmand en een enveloppe met inhoud aan, terwijl hij mede namens de Haarlemsche sociaal democratische arbeidersbeweging een groot bouquet roode rozen overhandigde. Hij sprak ook gelukwenschen uit namens den heer C. C. M. van Hees, ex-directeur van den Stadsschouw burg, die wegens ziekte verhinderd was aanwezig te zijn. Mevrouw N. Dyserinckvan Gilse van der Plas sprak op zeer hartelijke wijze namens de afdeeling van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. Zij kwam de lieve grootmoeder complimenteeren uit naam van vele Haarlem sche vrouwen en vele Haarlemsche groot moeders, waarvan talrijken in de zaal aanwezig. In een beeldspraak wees zij er op, dat Esther de Boer haar acht kruisjes had gezet, acht kruisjes zijn het begin op het handwerkdoek, op het levensstramien beteekenen zij haast de vol tooiing, maar zij hoopte toch, dat er nog enkele kruisjes zouden bijkomen, dat zou de Haarlem sche vrouwen en grootmoeders zeer gelukkig maken. Als blijk van waardeering voor het vele mooie en goede, dat zij in haar leven het volk geschon ken had, bood zij een beeldige mand bloemen aan. Als voorzitter van de Kon. Letterlievende Vereeniging J. J. Cremer sprak de heer W. Kruyshoop jr. namens de dillettantenvereeni- gingen. Ook deze spreker bood bloemen aan. En toen sprak Mevr. de Boer zelf eenige har telijke woorden van dank. Zij verklapte het ge heim, dat een harer directeuren haar had gezegd dat zij in de provincie weinig bekend was. De volle zaal in Haarlem en overal waar zij geweest was, van de kleinste tot de grootste plaats in ons land, was daarmede vierkant in strijd, en dat heeft haar verheugd. Eén verzoek had ze: dat men altijd zoo talrijk zou komen als nu! Want, zoo zei ze, U moet maar rekenen dat ik nu veertig ben, dus ik heb nog tijd. Dus U komt, nietwaar? Een volmondig „ja" weerklonk. Met een luid applaus stemde men in en een langdurige ovatie bracht het van zijn zitplaatsen opggrezen publiek de 80-jarige Esther de Boer van Rijk. Ongetwijfeld zal het Haarlemsche publiek op 22 October weer aanwezig zijn in den Schouw burg Jansweg en dan ontbreken de Heemsteders ook niet. Fr. VERDACHT. Rechter: U zegt, dat deze man u beroofd heeft? Herkent u misschien hierbij iets, dat uw eigendom is? Aanklager: Ja, die zakdoek. Rechter: Dat zegt nog niets; ik heb precies zoo'n zakdoek! Aanklager: Kan uitkomen edelachtbare. Ik ben er van twéé beroofd. R.C.H. WIJ GAAN NAAR DELFT. Een bepaald prettige ontmoeting hebben de R.C.H.'ers tegen Hilversum nu niet gespeeld. Niet omdat deze kamp de +weede nederlaag in het seizoen ojrleverde, want wij meenen, dat U de blauw-zwarten wel geleidelijk hebt leeren kennen als goede verliezers. Doch het on prettige element school meer in het feit, waarop de tegenstanders den strijd meenden te moeten spelen. Hoewel vele nauwkeurige waarnemers wel terdege hebben bespeurd, dat er onregel matigheden plaats grepen en de groen-witten zich vaak onvoldoende beheerschten, kunnen de spelers U pas verhalen, hoe 't daar in de arena toeging. Veel zullen wij er niet over zeggen. Slechts dit R.C.H. ligt eenmaal zulk spel niet! Het Racing-devies luidt: het spel om het spel, waaraan de leden zich gelukkig stipt houden, al zal er misschien bij de lagere elftallen wel eens een enkeling probeeren uit den band te springen. Doch houdt U verzekerd, dat zulks niet zonder meer passeert. Voor Zondag komt een nieuwe, lastige wed strijd op het programma, n.l. tegen D.H.C. 't Staat bij voorbaat vast, dat de blanw- zwarten in Delft het volle pond in de schaal zullen moeten werpen om ongeschonden terug te keeren. Want de Delftenaren die momenteel bezield zijn met het voornemen om kampioen te worden, zullen trachten zich daarin niet te laten dwarsboomen. R.C.H. verschijnt in de bekende formatie, waarbij dus Verkerk weer in den aanval speelt. Mocht Prevost nog niet „fit" zijn, dan zal Kors op de backplaats als zijn vervanger optreden. R.C.H. II—HILVERSUM II. Zondagmiddag speelt R.C.H. II in het Sport park tegen Hilversum II, wat zeker een uit stekende ontmoeting belooft te worden. R.C.H. brengt het volgende elftal: v. Gent, Kaestner, Kors, Hessels, C. v. Eek, Joh. Berg, A. v. d. Berg, Slot, Ruygrok, G. v. d. Mey de Bie, J. v. d. Meulen. Uit het H.B.C.-kamp. Dat hel Zondag tegen Santpoort niet zulk een gemakkelijke taak was als de eerste ontmoeting tegen Donk, toen onze jongens met 81 won nen, was de algemeene verwachting, maar niemand had verwacht dat na een zeer span nende eerste helft, toen de stand nog 00 was, waarmede Santpoort alleszins tevreden mocht zijn, er zulk een inzinking bij H.B.C. zou komen, dat het een nederlaag zou worden van 50. De oorzaak? Eerstens omdat H.B.C. een te weinig open spel gaf, maar het ergste is wel, dat de voorhoede te zwak is voor, een hechte verdediging als Santpoort heeft en de verdedi ging er hopeloos uitraakte, waar Santpoort met haar fraaie open spel gedurig doorheen kon. Of men a.s. Zondag in Loosduinen meer succes zal boeken? Naar wij vernemen zal G. Vinke, Draijer vervangen. Misschien zal dit de verdediging iets versterken. KINDERVERTELLING m DOOR G. TH. ROTMAN mm fill IJ Trm> /Ti 1. Hier heb je Pieter Knoopenschaar. Hij is niet erg dik uitgevallen, maar dat is nu eenmaal de mode, en ook voordeelig in de kost. Hij lijkt als twee druppels water op zijn broer, die precies op denzelfden dag geboren is en wiens portret je op het plaatje hiernaast ziet. 2. Hier heb je hem dus/onzen Jodocus. Hij woont, met zijn broer-in hetzelfde huis, onder de veilige hoede van een oude huishoudster. Dat het lang niet altijd een pretje is, als je zooveel op je broer lijkt, zul je in het verdere verloop van deze geschiedenis wel bemerken. 3. Op zekeren dag was onze Pieter uit hengelen gegaan. De zaken gingen prachtig: hij ving een heele massa visschen, die hij alle maal in een oud jam-emmertje wierp, dat hij achter zich had staan. Telkens als hij zijn voor raad blinkende brasems zag, toog een ver genoegde glimlach over zijn gezicht 4. „Ziezoo!" grinnikte hij op 't laatst, „nou kan er nog net één vischje bij, en dan gaan we ze bakken!" Hij deed een reuzenkluit deeg aan z'n haak en zwaaide z'n hengel achteruit, bij wijze van aanloop. Ach, hij merkte niet, hoe het haakje zich daarbij om het hengsel van het emmertje sloeg G.D.A. schi beschikken, d wedstrijden 4 Het 2e ve D.O.S- met 4 Wit II met 1- Zondag spi en het 4e ont Voetb Zondag j.l. winning beha, niet minder d Roodbroeken strijd werd in speeld, waartc leiden van sc A.s. Zonda E.D.O. III, vo Heemstede tc wachten dan voor Heemste taat. Wij spre scheidene Hei tocht zullen v Heemstede H. G. M. van J. C. van 1 De wedstrij terrein en bej Heemstede 10 uur en wi Heemstede Uitslag een r; Heemstede stand, jongen: in de 4de ook Zaterdag 7 geopend in oefenuur is di 8.20—9.20 de drukte, specia leden die in Het blijkt dus wel zeer gesc present is rr moet direct bi den persoon te verzorgen, namen der pol ditmaal nog. 1 dit ook gereg Wij moeten daar ons op November a.s, van de A.Z. bouwde en Heiligen Weg Voor Zaten heeren op lie 4 X 200 M. i daarop zal 10 X 100 M. probeeren hei Voor -de da samengesteld keer publiceei Verder wa December de Sportfondsenb Amsterdam, g M TTitsh gegarandee Prijzen va .tJV" Betaling den k Vakkundig» plaatsing gi HEE/itiJ l) EU SEDERTJMtf* 9 9 GROOTE HOt Mag.geop. Zaterdags tot VRIJE B] Tevens rc HEEMSTE PROFIT Bij aai WINKEL geven wi Deze aan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2