II STOFJASSEN OVERALLS ROLPENS ANSEN VAKKLEEDING- MAGAZIJN DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT INGEZONDEN PLUIMVEE. BONT ALLERLEI BUfIGERLBiKE STAND ZONNEWARMTE PAARLAARSTEEG 1 Telefoon 12842 VAN TURNHOUT'S Schoenenmagazijn WAGENWEG 114 Tel. 11140 OCTOBER-WINTERTIJD! A. v. d. W E E R D - Jan v. Goyenstr. 24 M W wat een heerlijke kaas vindt gij bij N. M. VAN GELDEREN GRATIS DANSEN HOTEL LOMMEROORD KROESE'S DANSINSTITUUTPA'DAM TE HUUR: 1 ONS PRIMA THEE v. 30 ct. CADEAU. J. A, ter Strake, Eindenhoutstraat 1B H. BOOGAARD HAM. BEGRAF. ONDERN. JAN RUSTIGE Zn. Bakkerij „DE KORENBLOEM", Binnenweg 88, SCHILDERWERK GEVR. 7* '2 M O.D.A. schijnt over een goede verdediging te beschikken, doch maakt ook geen goals. In 3 wedstrijden 4 voor en 3 tegen. Play up H.B.C.'ers. Het 2e verloor in Roelof-Arendsveen tegen D.O.S- met 41 en het 3e verloor van Geel- Wit II met 10. Zondag speelt H.B.C. V thuis tegen V.V.L. en het 4e ontvangt B.S.M. 111. Voetbal bij H.F.C. „Heemstede". Zondag j.l. heeft Heemstede haar vierde over winning behaald en wel tegen Haarlem VI. Met niet minder dan een 122-nederlaag werden de Roodbroeken naar huis gezonden. Deze wed strijd werd in de allerbeste verstandhouding ge speeld, waartoe niet weinig bijdroeg het correcte leiden van scheidsrechter Lefèbre. A.s. Zondag gaat Heemstede op bezoek bij B.D.O. 111, voor de Stads-Editie-beker. Hier kan Heemstede toonen wat zij waard is. Wij ver wachten dan ook een prachtigen wedstrijd, met voor Heemstede een zoo goed mogelijk resul taat. Wij spreken hier den wensch uit, dat ver scheidene Heemstede-supporters haar op dezen tocht zullen vergezellen. Heemstede komt uit met: W. H. Numan, H. Jansen, M. Schabbing, U. M. van Esveld, H. Smit, W. van Pelt, j C. van Duffelen, J. Spek, C. Kors, A. Staphorst, C. de Bruin. De wedstrijd wordt gespeeld op het E.D.O.- terrein en begint om 2 uur. Heemstede II ontvangt Kennemers IX om 10 uur en wint natuurlijk. Heemstede III gaat naar D.C.O. 111, om 2 uur. Uitslag een raadsel. Heemstede Jun. ontvangt R.C.H.h. Jun. Houdt stand, jongens. In 3 wedstrijden niet geslagen, :n de 4de ook niet, hoor!! ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. Zaterdag 7 Oct. j.l. werd het winterseizoen eopend in Stoop's Bad te Overveen. Het oefenuur is dit jaar gesteld op Zaterdagen van s.209.20 des avonds. Er was een enorme irukte, speciaal waren het ditmaal de jongere kden die in groote getale opgekomen waren, iet blijkt dus dat voor hen de Zaterdagavond /el zeer geschikt is. Het aanmelden dat men present is moet echter vlotter verloopen, dit moet direct bij het binnenkomen geschieden bij len persoon die aanwezig is om dit onderdeel e verzorgen. Ook het zwarte bord met de ïamen der polo-spelers en hun indeeling ontbrak itmaal nog. Een volgende maal hopen wij dat t ook geregeld zal zijn. Wij moeten nu allen, weer hard gaan oefenen, aar ons op Zaterdag en Zondag 11 en 12 November a.s. belangrijke wedstrijden wachten an de A.Z. 1870, waarmede het geheel ver- ouwde en gemoderniseerde bad aan den leiligen Weg te A'dam zal geopend worden. Voor Zaterdag 11 Nov. staan o.a. voor de eeren op het programma de 10 X 50 en de X 200 M. vrije sl. estafettes en des Zondags aarop zal medegedaan worden aan de i0 X 100 M. vr. sl. estafette, waarbij A.Z. zal probeeren het Nederlandsch record te breken. Voor de dames is ook een mooi programma >amengesteld en zullen wij dit een volgenden keer publiceeren. Verder wacht ons einde November begin December de belangrijke wedstrijden om den Sportfondsenbeker in het Sportfondsenbad te Amsterdam, georganiseerd door Het IJ. Heemstede, October 1933. Geachte Redactie, In uw blad van 6 Oct. j.l. heb ik uw artikel gelezen getiteld „Eerbied voor het Leven". Het is mij een behoefte mijn waardeering hierover uit te spreken. Het is inderdaad zeer bedroevend te zien hoe velen, om een vermeend onrecht, een ongeluk kige liefde en meer dergelijke zaken, er toe komen om naar de vuurwapenen te grijpen en hun medemenschen en ook vaak zichzelf naar het leven te staan. Het doet mij goed te mogen lezen dat den menschen meer eerbied voor het Leven moet geleerd worden. Ik zou hier nog bij willen voegen „en meer naasten liefde en verdraagzaamheid". Hier in een -of beter gezegd „de" groote taak van onze predikanten en kerkelijke autoriteiten van alle richtingen. Ook is uw opmerking betreffende toezicht op den wapenhandel zeer zeker op haar plaats. Een ding echter is er dat ik in uw betoog niet gevonden heb, n.l.: Hoe is het mogelijk om den menschen „Eerbied voor het Leven" te leeren, als er over de geheele wereld een rassen en volkenhaat heerscht en als diegenen dien wij „Eerbied voor het Leven" moeten leeren, ons kunnen toevoegen: „Als gij dan zoo'n eerbied voor het Leven hebt, waarom houden vele geleerden in uw laboratoria zich dan bezig met het zoeken naar verdelgingsmiddelen waar onze revolvers nog maar kinderspeelgoed bij is? Waarom richt uw regeering dan duizenden jonge menschen af om een „vermeend onrecht" met deze verschrikke lijke wapenen te beslechten?" Ja, wat moeten wij dan antwoorden? Geachte Redactie, uw artikel is prachtig en waar! Ik zou het echter niet willen beperken tot diegenen die uit wanhoop zelfmoord plegen of die als psychologische reactie op de huidige tijdsomstandigheden een groote zonde en mis daad begaan; ik zou het willen richten tot allen, tot de geheele menschheid; opdat zij tot be zinning kome. „Eerbied voor het Leven" en „Liefde voor Uw Naaste". De moordpropaganda in de films en in sommige kranten zal. moeten wijken voor de propagandeering van deze beide leuzen. Het heeft mij goed gedaan te zien, dat er kranten zijn die reeds aan deze omwenteling zijn begonnen. Wanneer volgt de film? U vriendelijk dankend voor de plaatsruimte teeken ik, Hoogachtend, G. J. BLEKKINK. NAAR DE WERKVERSCHAFFING OF KOLONISATIE OP NIEUW-GUINEA? Naar aanleiding van de oprichting der afdee- ling Haarlem van de Nederlandsche Kolonisatie- vereeniging „Nieuw-Guinea" verzoeken wij U, Mijnheer de Redacteur, beleefd opname van het volgende: Wat is kolonisatie? Kolonisatie bedoelt het stichten van een kolonie, hetzij in eigen land, dan wel in Neder landsche bezittingen. In Oost of West-Indië. De Nederlandsche kolonisatievereeniging „Nieuw- Guinea" heeft tot doel het vormen van een kolonie in Oost-lndië en wel in het bijzonder op het Gewest „Nieuw-Guinea". Werkverschaffing wil zeggen „lijdelijk" werk zonder toekomst. Kolonisatie bedoelt het scheppen van een levenstaak. Wanneer wij jonge menschen, werken in werkverschaffing, dan werken wij voor ons dagelij ksch brood, zonder doel, zonder toekomst. Want opent de werkverschaffing voor mij en mijn gezin een toekomst? Neen! Gaan wij koloniseeren, dan werken wij voor een doel, het zich scheppen van een toekomst voor zijn gezin. Werkverschaffing Of het wekelijks ontvangen van een ondersteuning drukt een energieken jongen man terneer en ontneemt hem alle hoop op een toekomst. Kolonisatie za'j hem opheffen uit zijn moede loosheid en hem den strijd voor het bestaan doen aanvaarden met een ruimen blik op de toekomst. Is kolonisatie mogelijk? De Nederlandsche kolonisatievereeniging is opgericht met het doel voor jonge energieke menschen het stichten van een kolonie op Nieuw-Guinea mogelijk te maken, door hun alle steun en voorlichting te verleenen die mogelijk mocht blijken. Is Nieuw-Guinea geschikt voor kolonisatie? Van de landstreek genaamd „Vogelkop", de plaats van vestiging der kolonie, is bekend dat zij zeer vruchtbaar is, met op de berghellingen een middelmatig koel klimaat. Voor wie is kolonisatie geschikt en ge- wenscht? Voor alle energieke menschen, gehuwd en ongehuwd, man en vrouw. Wij vestigen er den nadruk op, dat het niet onze bedoeling is de werkverschaffingen, steun verleningen in eigen land te willen becriti- seeren, noch willen wij een hoerastemming wekken onder de duizende slachtoffers der crisis, doch alle energieke mannen en vrouwen zouden wij willen toeroepen: overdenkt het kolonisatieplan „Nieuw-Guinea". Het boekje „Nieuw-Guinea", door J. van Keppel?, is het lezen en overdenken zeker waard. Het bestuur der afdeeling Haarlem van de Nederlandsche Kolonisatievereeniging „Nieuw- Guinea" is gaarne bereid inlichtingen te ver strekken. U Mijnheer de Redacteur dankend voor de plaatsing. Het Bestuur der Afdeeling Haarlem: H. A. TORCQUE, voorz., Wouwermanstr. 32. A. J. GERRITSEN, secr., Weteringstr. 14. W. DOLFIN, penningm., Van 't Hoffstr. 61. IS DE PLUIMVEEHOUDERIJ RENDABEL? Welke plaats behooren de pluimveefok- bedrijven in te nemen ten opzichte der kuiken-voorziening Door Mr. H. W; J. SANNES te Hollandsche Rading. Op het 85e Landbouwkundig congres komt ook het pluimveebedrijf ter sprake, dat' op het oogenblik moeilijke tijden doormaakt. Mr. H. W. J. Sannes neemt over de rentabiliteit van de pluimveehouderij het volgende standpunt in. De pluimveehouderij is een belangrijk onder deel van den landbouw, doch ook deze tak van winst wordt bedreigd door de internationale verhoudingen. De moeilijkheden, welke aan den export van eieren worden in den weg gelegd, maken inkrimping van den Nederlandschen pluimveestapel noodzakelijk, daar het verbruik in eigen land, ook al is dit gestegen, onvol doende zal blijven om de geproduceerde eieren op te nemen. De eierenprijzen zijn laag en dekken de productiekosten niet of ternauwer-» nood. De pluimveehouderij wordt hoofdzakelijk be oefend op de boerenbedrijven. Deze zullen slechts dan rendabel kunnen werken, wanneer naast eene zoo economisch mogelijke indee ling van het bedrijf beschikt kan worden over productieve en levenskrachtige hennen. De winst, welke op de goed-leggende hennen kan worden gemaakt, wordt op vele boerenbedrijven opgeheven door de slechte legsters, die wèl eten, doch weinig of geen eieren voortbrengen. Slechts wanneer de vaderlandsche pluimvee stapel zal zijn samengesteld uit hennen, die een gemiddelde hooge jaarproductie bereiken, die ook in den tijd der duurdere eieren (herfst en winter) leggen, die een krachtige constitutie bezitten en gefokt zijn, niet slechts op goeden leg en een behoorlijk eigewicht, doch tevens op levenskracht en vitaliteit, hennen, die tijdig legrijp zijn en weinig neiging tot broedschheid bezitten, pluimvee dat niet met ziektekiemen is besmet, waardoor onverwachte en groote verliezen den boer bedreigen, slechts dan zal in de toekomst met de pluimveehouderij een bescheiden winst kunnen worden gemaakt. Geen vergrooting van den pluimveestapel worde nagestreefd, doch een verbetering. Daarom is een krachtig, een goed gefundeerd, een met kennis en wetenschap gedreven fokkerij wezen een conditio sine qua non, voor de ver betering van den pluimveestapel. De boerenbedrijven zullen goed doen hun pluiveemateriaal (broedeieren, ééndagskuikens en jonge hennen) te betrekken van een goed fokbedrijf. Hierop te wijzen is noodig, wijl vele boeren, gelokt door aanbiedingen van goed koop kuikenmateriaal, dat veelal nog op een te laat tijdstip wordt aangeschaft, zich laten ver leiden tot afname van waardeloos pluimvee, dat hun niets dan schade en verlies kan brengen. Hierin schuilt het gevaar, want de fokbedrijven zijn niet in staat in prijs te concurreeren met de massa-leveranciers van ééndagskuikens, met de broedinrichting, welke haar broedeieren veelal opkoopt van de boerderijen, om de daaruit geboren kuikens als ééndagskuikens van de hand te doen. Deze kuikens echter geven geen waarborg omtrent afstamming, productiviteit, vroegrijpheid, enz. Het fokbedrijf is tot levering van kuikens tegen prijzen als waarvoor zij door de broedinrich- tingen worden aangeboden daarom niet in staat, wijl de kosten voor de productie van een goed broedei hoog zijn en slechts kunnen worden omlaaggeschroefd, wanneer aan eischen van afstamming, productiviteit, enz., niet de hand wordt gehouden. Deze onkosten worden veroor zaakt door werkzaamheden, welke aan een goed fokbedrijf inhaerent zijn en waarvan valnest- contröle en foktechnische boekhouding essen- tieele bestanddeelen uitmaken. Voor valnest- contröle alléén mag worden gerekend 1000. per 1000 hennen 's jaars. Daarnevens komt de weging der eieren, de bijhouding van kaarten, registers en boeken, welke omtrent iedere in het bedrijf voorkomende hen gegevens bevatten, de strenge en dure selectie, die in het fokbedrijf noodig is, de proefparingen, teneinde de ouder- dieren te kunnen beoordeelen aan de prestaties hunner kinderen, het ringen van alle hennen, de kosten van het pullorumonderzoek, de kostbare en omslachtige broederij door individueelen fok en de duurdere inrichting van het bedrijf, daar met het oog op de foktoomen een groot aantal kleine hokken (de zoogenaamde foktoomhokken) moeten worden gebouwd. Al deze en meerdere dingen drukken op de fokbedrijven, omdat zij fokbedrijven zijn, in tegenstelling met de boeren bedrijven, waar al deze onkosten komen weg te vallen. Uit den verkoop van broedeieren, één dagskuikens en jonge hennen moet in hoofdzaak de dekking dezer kosten komen. Het is daarom voor een fokbedrijf niet mogelijk de betere waar te leveren tegen prijzen, waarmede van andere zijde genoegen kan worden genomen. Waar de boer veelal op een koopje uit is, en zich ver heugt, wanneer hij zich tegen lagen prijs zijn kuikens kan aanschaffen, worden de belangen der Nederlandsche pluimveeteelt niet gediend, wanneer deze toestand moest worden be stendigd. Indien dan ook niet binnen afzienbaren tijd het vooruitzicht geopend kan worden op steun in eenigerlei vorm aan het fokkerijwezen en op een planmatige productie en afzet van goed pluimveemateriaal voor de boerderij, mag worden gevreesd, dat de waarborgen, die de Landbouw steeds en in tijden als deze, dubbel noodig heeft om productief materiaal te ont vangen, zullen komen weg te vallen. Het is een eisch van landsbelang, dat kuikenvoorziening door de goede fokbedrijven plaats vindt en dat van Regeeringswege maatregelen worden ge troffen, welke dit bevorderen. DE WERELD SPREEKT. Rome. In de buurt van Rovige (Italië) had een visscher een ongekend succes: Hij haalde een 170 K.G. zware, 2.50 Meter lange steur uit het water, waarvoor hij op de markt te Chioggia 1500 Lire kreeg. Londen. Een door de Romeinen onder Julius Caesar aangelegde en sedert 2000 jaren stilliggende goudmijn in het Engelsche graafschap Car marthen, wordt in den loop van deze maand weer geopend. De mijn, of eigenlijk de groeve, die jarenlang onder water stond, is leeggepompt; men verwacht een rijke opbrengst. Weenen. In het tuchthuis Straubing stierf een 82-jarige gevangene, die 61 jaren van zijn leven in strafgevangenissen had doorgebracht. Hij was in Straubing in de laatste jaren „meisje voor alles" geworden, verzorgde de bloemen en de bijen en wilde van geen vrijheid meer weten! Warschau. In Moschin bij Posen hebben drie kleine jongens een gevaarlijken moordenaarge vangen! Zij zagen een verdacht uitziende man in het gras liggen slapen... Daarop bonden de beide knapen van 5 en 7 jaar hem met een waschlijn stevig vast en riepen de gendarmes erbij. De gevangen vagebond was inderdaad een wegens roofmoord sedert langen tijd ge- zochten misdadiger. Ondertrouwd: L. Stijnman en K. A. Gruissen. Getrouryd: E. F. KWinkler met E. A. M. Deelissen; C. Klinkenberg met M. O. Brosda; J. Lammers met C. B? v! d. Voort. Bevallen: A. A. N. Thunissen-Burm d.; M. v. NassauVerdouw z. Overleden: KI. van Zanen 54 j., echtgen. van M. v. d. Mey. MET Uitsluitend gegarandeerde merken Prijzen vanaf f 60.— Betaling in overleg met den kooper. Vakkundige en spoedige plaatsing gewaarborgd. H££tms UZEBHAHDEL TECHN BUREAU 'I S£OE/}TJM£H blklnd ADOEI O qgüRCOTLHounm MAARLLM 5Jfc7~ Mag.geop. van 8 tot 'sav. 6. Zaterdags tot 's avonds 9 uur. §*-VRIJE BEZICHTIGING. in grijs en gekleurd f 2.25 f 3.00 f 3.75 De pasvorm correct De prijzen laag f 2.75 f 3.75 f 4.50 Onze modellen zitten prettig en zijn stevig genaaid HET SPECIALE ADRES voor steun- schoenen en voor afwijkende voeten, zooals zware voeten, korte hiel, knok bij de groote teen, enz., is Vakkundige bediening Opgericht 1905 */SS//S//y//SS?//^Ar/S////SS//^/////S/////////////S//S//////SS/S/////S/S/S/SSS//SSSSSS//////S//S///SS//S//SSSSi$ Weder verkrijgbJonze bek. hoogfijne a 75 ct. p. pond en Heerlijke Geldersche Rookworst a 50 ct. p. p. Tevens voorradig onze bekende Varkenshaasjes a 60 ct. p. p. Doet s.v.p. eens een proefbestelling. Aanbevelend, TELEFOON 2S341 HEEMSTEDE evrouw Wendt U voor het schoonmaken van Puien-, Glazen-, Winkelramen-, in- en uit- wendigen schoonmaak van Huizen tot Eerste Heemsteedsche Glazenwasscherij Beleefd aanbevelend, Oosterlaan 17 - voorheen Kerklaan 49 Tevens roomversche eieren. Prima Roomboter DUS ALLEN NAAR ZANDVOORTSCHELAAN I2I HEEMSTEDE - TELEFOON 26860 In besloten kring WOENSDAG 18 OCT. 8 UUR IN HEERENWEG 86 - HEEMSTEDE LAAT U SPOEDIG INSCHR. ALDAAR Tevens Dansonderricht door Mooi Heerenhuis met parketvloeren Omgeving BlauwbrugSpaarne. Huurprijs f 700p. jaar Inlichtingen: Woningbureau „INTERMEDIA", Ged. Oude Gracht llü, Haarlem. Telef. 13206 INTERMEDIA UW BEMIDDELAAR PROFITEERT VAN DEZE GELEGENHEID. Bij aankoop van Twe8 guidSfl WINKELWAREN (uitgez. Suiker en Boter) geven wij Deze aanbieding duurt van 14 t.m. 18 Oct. a.s- Comestibles Koloniale waren fijne vleeschwaren. Huis- en Decor.- Schilder Behanger VAN 'T HOFFSTR. 4 HAARLEM Opgericht 1865 Koninginneweg 8 Tel. 10452 - Haarlem levert U het beste BROOD, KOEK en BESCHUIT Wittebrood 14 en 7 cent, melkbrood 18 en 9 cent, aan de bakkerij afgehaald. Beleefd aanbevelend TE KOOP Ledikant, matras en kapok matras 12.50, buffet 15.-, waskast m. spiegel 15.- en kamerzeil, enz. Brouwersv. 4. RADIO TOESTEL TE KOOP 12.- en compl. toestel 30.- in kast te hooren. Teylerstraat 12. TE KOOP weg. omst. een schit. werk. Radiotoest,, wis- selstr. compl. 32.50. Kop- teleph. 1.-; luidspr. ƒ2.; meisjesfiets 4.-. Doelstr. 1. Prima Wisselstroomtoestel 1 knops, nog 6 maanden gar. wegens overcompl. van 110 voor 37.50. Hoogewoerd- str. 49, Haarlem-Nrd. AUTO TE KOOP Fiat 2-deurs, 4 pers. Goed onderh., loopt zuinig. Prijs 130.-, Teylerstr. 2 bij de Amsterd. Poort. KOERD UIVEN TE KOOP tegen zeer billijken prijs. Raadhuisstraat 24, H'stede. (HOEKS) GASHAARD te koop in prima staat met circulatie 20.-. Jaarsmah. 45.-. Kampersingel 42. Aangeb. Slaapkamer m. licht en wat. v. net meisje of juffr. met huisl. verk. en gelegenh. v. berg. fiets. Br. no. 151 Bur. v. d. Blad. 2 GESTOFF. KAMERS met voll. pens. aangeb. voor 13. of H., omg. Koediefslaan. Br. Boekh. D. v. Mourik, Bronsteeweg 4a, Heemstede. Pension aangeb. voor Heer desgew. m. huisel. verkeer. Bij tramh. Koediefsl. Adr. te vern. Boekh. D. v. Mourik, Bronsteeweg 4a, Heemstede. In net gezin KOSTHUIS AANGEBODEN met huiselijk verkeer. Br. no. 153 bur. v. d. blad TE HUUR BOVENHUIS bev. 3 kam., keuk. en tus- schenkamer, 5.75 p. w. Oosterlaan 4. HUIS TE HUUR GEVR. eirca 35.- p. m. tegen 1 of 15 Dec. Br. lett. G. Boekh. D. v. Mourik, Heemstede. Net Dagmeisje gevraagd. niet beneden 20 jaar, van Sl,41- uur. Aanmelden na 7 uur Zomerluststraat 22 (Bosch en Vaart) Gevraagd te Bennebroek. NET DAGMEISJE, leeft. 16 j Loon 3.- Rijksstraatweg 12 R.K. Meisje uit besch. milieu in bez. dipl. Huish.school zag zich gaarne geplaatst bij kin deren, genegen huish. bezigh. te verrichten voor den dag. Br. no. 152 Bur. v. d. Blad. B.z.a. NET MEISJE, 15 jaar v. 92 u. v. d. huishouding, reeds in betr. geweest zijnde. Br. lett. D. Boek. v. Mourik. Prima Modiste b.z.a. v. mo- derniseeren v. hoeden, m. chique h. v. resten stof b. mant. of cost. Jac. v. Cam- penstr. 14, H'stede. RADIO. Moderne wisselstroomtoest. in huurkoop vanaf 1.- p. w. Br. no. 147 Bur. v. d. Blad. Goed spelende radiotoestellen met garantie vanaf 15.-, 30.- in kast compleet. Leidschestraat 93. MEJ. HAAKS Ber. planeetk., dag. te spr. van v.m. 11 u. af. Cons, v.af 0.50. Twijnderslaan 5. MEVR. VAN EIJK licht U in over heden en toek. Ook op foto. Eiken dag te spreken. Sophiastr. 2zw., Hrl.Traml. 4 MEVR. TERPOORTEN Beroemd Planeetkund. van ofids bekend, te sprek. van 210 u. Sophiastraat 19, Heemstede. PRACTISCHE HOROSCOPIE Raadpleeg in vol vertr. Mevr. El. Lebeau, Astrologe, Gier straat 63 rd., H'lem. Beslist wetenschapp. Consult 1.-. VEEL GELD voor uw gebruikte meubelen en zolderopruiming enz. Dames, Jansweg 14 bij 't Sta tion, Haarlem, Tel. 16910. SCHOORSTEENVEGER b.z.a. voor het vegen van schoorst. a 70 ct. per stuk, tevens voor alle voork. repa- rat. J. Smit, Frans Halsstr. 11 HOUT EN TRIPLEX tegen minimumprijzen, ge schaafd en gezaagd op elke gew. maat. Houthandel het Zuiden, Teslastraat 9 - Tel. 14360. Goedkoop prima WIT BERKEN TRIPLEX voor elk bedrijf en figuur - zaagwerk. Gratis thuisbez. Hagestr. 5 H'lem Tel. 12810 Petroleum 7 cent voor elk doel, in bus van 10 Ltr. fr. li. bezorgd, alléén bij Rcx, Middenweg 66, Haarlem-Nrd. Briefkaart wordt vergoed. BOXEN TE HUUR f 10.p. maand en hooger. ELPEKA, Zandv. laan 6, Heemstede, Tel. 26286 Bill. cond. H. v. d. Bosch, Sophiastraat 2zw., Haarlem. L. TOUWEN, v. 't Hoffstr. 74 Timmer- en meubelbedrijf Speciaal adres voor Toon banken, Vitrines, Etalages. KOFFERS VOOR INDIE en reparatie aan handkoffers, tasschen, enz. Gevest. 1882. H. L. Ruytenschildt, Nas- saustraat 25?.w. ROOD GRAVEL. voor tuin paden en tennisbanen 9.-, 10.- en 11.- per M2. Pijlslaan 99. Tennisbaan winterseizoen 20.- en 25.-, verwarmd Clublokaal. Pijlslaan 99, Haarlem. EET NU KIP Alleen bij ons, soepkippen a 33 cent per pond. Braad kippen, wilde en tamme eend vogels, tevens versche duin konijnen f 0.50 f 0.80. Eigen mesterij. Tel. 15853. J. Pus, poelier. Schachgelstr. 36, Haarlem. KENNEL THORNWOOD Zeldzame aanbied. Ie Klas Waakhonden voor huis- en villabewaking. Prima terriers en dameshondjes. Van 't Hoffstr. 93, Tel. 16908 DUITSCH - ENGELSCH ITALIAANSCH. Gramm., Convers., Handels- oorr. Levert m Sabelli, Lo- rentzplein 1 rd. Wiskunde - Boekhouden Grondige opleiding voor alle examens. Privé- en Club- iessen. Beproefd systeem. Honderden geslaagden. J. v. Ravenswaay, Leeraar M.O. Florapl. 20, Haarlem. VIOOLLESSEN AEGIDIA DE PETIT Violiste, Amsterd. Conser vatorium. Genegen ook bij leerl. aan huis les te geven. Bill. cond. Bronsteeweg 86. Tel. 28048. VOOR AUTORIJLESSEN door een door dé K. N. A. C. gediplom. instruct.Auto- garages Jan R. du Rieu, Olieslagerslaan 3644, Tel. 10570, bij geen gehoor: 13441 BIJWERKEN van leerl. H. B. S., Lyceum on Gynm. enz. in mod. talen. ƒ1.p. lesuur. Dr. Otto Klipp, Kleverparkweg 142, Haarlem. Tel. 13269. TOEZICHT OP HUISWERK Bijwerken v. alle vakken M.O. J. C. E. VAN TEUTEM, Einddipl. Gymnasium. Bill. cond. Julianaplein 5.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3