HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU CORNs /KWAK FIIN-WASSCHERIJ ZWARTER'S DELICATESSENHANDEL U MOET DE ZEKERHEID HEBBEN V, N. VAN BREEMEN'S ■5 RAUWE ROOKWORST CADEAU I ADVERTEERT ONDER PIJLTJES!!!!! GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP VERKOOP HUUR - VERHUUR AAN 3 5 3 0 2 5 P. WILLEM KOPER GED. OUDE GRACHT 29 LUXOR DE WERELD ZONDER MANNEN. SCHOUWBURG JANSWEG BBBBBBBBBBBBBBBBBg BRANDSTOFFENHANDEL CADEAU 16864 DE ROZENKRANS ANTHRACIETEN ANTHRACIET BRECHCOKES „SPECIAAL 1. SPAARGAREN, AómintsiraHe van fiuizenassurantiënfypothekfw, taxatiën, etc. HEEMSTEE,DSCHF DREEF 276 TEL. 28236 HUIZE KAROLY Mr. CORNELISSTRAAT 33-35 - TELEF. 10118 Dames-kapsalons FRED. C. KUUKEN DE N.V. EERSTE NEDERL. DAKONDERHOUDSDIENST EN DAKVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ VERSCHE VISCH. T&ciCcvmc halve PR»JS! £n "w PERSOPMAAK MANGEL DROOGTOE WASCH WASCH WASCH RAADHUISSTRAAT 67 TELEFOON 28033 Hoog fijne kwaliteit ROOMBOTER, ZWARTER IS GOEDKOOPER EN BETER. FROBELKLASJE PERMANENT WAVE f 2.50 KWEEKERII „DE MEERWEG" Loos j es, UW Drukkerij BERICHT DE OPENING VAN HAAR BIJKANTOOR TE HAARLEM 1908 1933 JUBILEUM PROGRAMMA. PAUL DUVAL'S DANS-INTERMEZZO. 1921 1933 SCHULD EN BOETE ESTHER DE BOER-VAN RIJK in LEVENSAVOND n t 1-0° HEEMSTEDE FABER'S Tapijthandel en Woninginrichting DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT HAAK Witte Suikerper pond 21 ct. Bruine 22 Basterd per ponds pak 22 Witte 21 5 ponds zakje suiker, theedoek verpakking110 1 Kilobus, de fijuste rietsuiker siroop30 ZWARTER'S extra goudmerk sla-olieper fleseh 45 1 Kilo pot extra Huishoudjam „Bato"55 5 Ponds pot extra Huishoudjam „Bato"115 1 Kilo pot prima Huishoudjam40 1 Fijne Edammerkaas 40 -fwegende 3| pond. f 0.85 met Rijkscontrolemerk op ieder ponds pak 86 ct. Deze roomboter is bereid uit gepasteuriliseerde room en staat steeds onder Rijkscontrole. Onze Roomboter is keurig verpakt in carton. Waarom zoudt U dan meer betalen? Dagelijks hooren en bezorgen zonder prijsverhooging. dat het geld, dat U uitgeeft voor reclame, goed be steed is. Resultaten kunnen door een blad niet ge garandeerd worden, doch het blad kan U de over tuiging geven, dat Uw geld goed wordt besteed. Niet alleen door het noemen van de oplage, het geen op zichzelf nog niet veel zegt, maar vooral door voor iederen serieuzen adverteerder de controle op het drukken en de verspreiding hiervan open te stellen. „De Eerste Heemsteedsche Courant" (oplage 5000 ex.) is daartoe gaarne bereid. PUBLICITEIT IN DIT BLAD IS GEEN UITGAVE DOCH EEN BELEGGING! GEDEMPTE OUDE GRACHT 88 HAARLEM - TELEFOON 10144 GYMNASTIEK VOOR JONGENS ENjM E IS J ES. Afzonderlijke clubjes^voor jon gens^ en meisjes uit beschaafd milieu. Leeftijd 12-15 jaar. Aan vang volg. week Zaterdagmid. J. KAM MEIJER, leeraar Lich. Opv. M.O. Koediefslaan 66, Heemstede. In bestaand klasje, 3 morgens per week, bevoegde leiding, kunnen nog enkele kinderen 3J - 6 jaar geplaatst worden. Bill. Cond, Aangifte: v. Hogendorpstraat 3 Haarlem. Heerenweg 164 t.o. Zandvoortschelaan Telefoon 28557. Dames, doe als velen voor U, laat U be handelen met het allernieuwste Fransche permanent-toestel „Perma" Wij garandeeren U een prima permanent. GEDIPL. TUINB., MEERWEG 39a, HEEMSTEDE BLOEMWERKEN EREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET ONDERWIJS IN KINDERVERZORGING EN OPVOEDING Afdeeling HAARLEM en Omstreken Bij voldoende deelname zullen te HEEMSTEDE de volgende cursussen worden gegeven: 1 Cursus in Zuigelingenverzorging. 2 Cursus over verzorging van den kleuter met Fröbellessen, geschikt om aan het jonge kind te leeren. 3 Cursus in naaien en verstellen. Alle lessen zijn bedoeld voor vrouwen en meisjes boven 16 jaar. Iedere cursus duurt 10 lessen. Kosten naar draagkracht. Men kan zich voor deelname opgeven bij: Mej. M. v. d. Wijst, hoofd der Kleuterschool, Lieven de Keylaan tusschen 3 u. en half 4 Boekhandel van Mourik, Bronsteeweg tegenover Koediefslaan Mej. C. v. d. Plas, Heerenweg 104 en schriftelijk Dir. K. en O.; Kleverparkweg 105 Haarlem IT Een „Edego" voldoet aan alle wenschen Dit RIJWIEL kweekt tevreden menschen mt Hoofdkant.: 's Gravenhage, Laan Coppes v. Cattenburch 131 Bijkantoor: Rotterdam, Schiekade 185 SOUND THEATER VAN VRIJDAG 13 OCTOBER 1933 AF, Wij brengen als speciaal hoofdnummer: (Fox Movitone film). Een hoogst amusant filmwerk, met GLORIA STUWART en RAUL ROULIEN. In deze film kunt U Amerika's mooiste vrouwen bewonderen. Grootsch van opzet en verrassende handeling. OLIVER HARDY en STAN LAUREL in hun nieuwste klucht OP HET TOONEEL: Extra geëngageerd voor deze Jubileumweek: (7 Personen). Gedurende de Pauze, uitsluitend voor de bezoekers van ons Theater: DANSEN in onze nieuw gerestaureerde Tearoom. Iederen avond bezoek van den NORTH STATE MAN. Gedurende de geheele Feestweek: behendigheidswedstrijd in het schatten van het juiste aantal tegeltjes van de vloer onzer entree. Verschillende fraaie prijzen zijn beschikbaar. Zondag 4 voorstellingen, aanvang 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Zaterdag 3 voorstellingen, aanvang 2.30, 7 en 9.15 uur. Op de overige dagen 1 avondvoorstelling, aanvang 8.15 uur. WOENSDAG MATINEE, AANVANG 2.30 Geen toegang beneden 18 jaar Wat Luxor brengt is ALTIJD GOED ZONDAG 15 OCTOBER 1933 8.15 800e VOORSTELLING Tooneelspel in 4 bediijven naar het bekende boekwerk Prijzen van f 0.40 tot f 1.50, plus rechten Plaatsbespreking dagelijks, ook per telefoon 11430 VRIJDAG 20 OCTOBER 8.15 ZONDAG 22 OCTOBER 8.15 ig voor f Capucijners van 6 Capucijner» g 4 Capucijners Hoogstens V pt vfOENSDAG a.s mm BAKENESSERGRACHT 78 SCHOUWTJESLAAN 23 TELEFOON 10070 HAARLEM TELEFOON 10848 ZANDVOORTSOHELAAN 138 TELEFOON No. 26455 Voor centrale verwarming voor Haarden Ter gelegenheid van de verplaatsing van onze zaak van Camplaan 7 naar JAVALAAN I, h. Meerweg geven wij ieder die Zaterdag voor EEN GULDEN a contant besteedt een heerlijke Rauwe Rookworst Tevens bevelen wij ons beleefd bij U aan voor de levering van uitsluitend eerste kwaliteit RUND-, KALFS- EN VARKENSVLEESCH. Ook voor de boterham vindt U bij ons een groote verscheidenheid van fijne WORST-EN VLEESCHWAREN. - Beleefd aanbevelend, Javalaan I, hoek Meerweg - Telefoon 28608 BINNENWEG 203 TEL. 28386 ETALEERT COCOS-, BOUCLÉ-, AXMINSTER LOOPERS TAFEL- EN DIVANKLEEDEN VACHTEN EN VOETZAKKEN WOLLEN-, GESTIKTE EN TOCHTDEKENS Behangerij Stoïfeerderij Beddenmakerij.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 4