DE DRIE VAN PLEIN 10 Alweer 3 nieuwe modellen uit onze schitterende collectie STOUTE NBEEK'S MODEHUIS DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 41. 13 OCTOBER 1933. TWEEDE BLAD. LOSSE BLAADJES. LAWAAI Vervolg Plaatselijk Nieuws. van crêpe satin. 2014 VOOR ONZE LEZERESSEN. TOONEEL PLEIN 10 - HAARLEM lllllllllllllllllllllliiiuillllllllllll BETERE CONFECTIE TEGEN VOORDEELIGE PRIJZEN GEMENGD NIEUWS Ik hou van stilte en van rust. Misschien dat dat wat saai is, Maar 'k vind, dat er in dezen tijd Wat al te veel lawaai is. Des morgens vroeg begint het al: Een rinkelende wekker Met eerst Jeii portie haangekraai. Dat is óók niet zoo lekker! De muzikale vuilnisman Laat zich van ver reeds hooren. Op straat doet een gemengd rumoer Een aanslag op je ooren. De tram, die door de bochten giert, Verscheurt je trommelvliezen, 't Getoeter van de claxons doet Je je verstand verliezen! De orgeldraaier is present, Hij speelt meer luid dan prachtig. Straks klinkt weer een harmonica, Wel ietwat valsch, maar krachtig! En ook in huis is al dien tijd De stilte vér te zoeken: De huisbel rinkelt heel den dag 't Klinkt in de verste hoeken! En 's avonds gaat aan d'overkant De radio aan 't krijschen, Of anders wel een gramofoon, Vol liefelijke wijzen! Wanneer je eind'lijk rust verwacht !n nachtelijke uren, Dan kwinkeleert met volle kracht De baby van de buren! Vriend Nurks had 't bij het rechte eind, Toen op een keer hij knorde: „Een wonder, dat we allemaal Geen zenuwlijders worden!" KUNSTKRING „HEEMSTEDE". Maandag 23 October a.s. opent het winter seizoen van den Kunstkring „Heemstede" met een muziekavond van Carel van Leeuwen Boom kamp en Marinus Flipse, in het gebouw van den Ned. Protestanten Bond, Postlaan. Eerstge noemde zal behalve de violoncello tevens be spelen de violoncello piccolo, een instrument, hetwelk het midden houdt tusschen een viool en ioloncello en een buitengewonen klank bezit, larinus Flipse heeft de pianobegeleiding bij het ello-spel. Het programma bevat werken van: Beet- oven, Bach (violoncello, piccolo-solo), Hendrik Andriessen, St. Saën, Mosskowsky, Cui en Rimsky Korsakof. Men kan zich nog als lid opgeven bij het secretariaat, Binnenweg 126, hetwelk op aan- rage een prospectus van het seizoen 1933'34 oezendt. VERKEERSONGEVALLEN. Op den Heerenweg hadden een drietal aan rijdingen plaats. De eerste had plaats op den hoek van de Rijnstraat, waar de bestuurder van een op den Heerenweg rijdende auto een uit de Rijnstraat komende auto niet tijdig zag, zoodat beide auto's op elkaar botsten en werden beschadigd. Persoonlijke ongelukken vonden daarbij niet plaats. De tweede .aanrijding was er een tusschen een wielrijdster en een auto. Een wielrijdster wilde, komende uit de Adriaan Pauwlaan, den Heerenweg dwars oversteken en deed dit zonder op het rechtsche verkeer te letten, met het gevolg dat zij door een auto werd aan gereden. Haar rijwiel werd beschadigd, doch zij kwam er zonder letsel af. De derde aanrijding had plaats op den Heerenweg bij de Koediefslaan. Een wielrijder, komende uit de Koediefslaan, wilde den Heeren weg oprijden in de richting Bennebroek. Doordat er een auto uit de richting Bennebroek kwam, reed hij daarmede eerst een klein eindje op om vervolgens zonder een teeken te geven naar links den weg over te steken, waarbij hij werd aangereden door een achter hem aankomende auto. De wielrijder werd aan de beenen en aan de heup gewond en is per auto naar zijn woning vervoerd. Hedenmorgen kwam de heer B. met zijn auto de Haemstedelaan alhier uitrijden juist op het oogenblik dat een tram uit de richting Haarlem kwam. De auto werd door de tram gegrepen en nogal ernstig beschadigd. De tram- dienst ondervond hierdoor een klein oponthoud. Persoonlijke ongelukken vonden hierbij niet plaats. Zondagmiddag kwam de heer R. v. L. met zijn auto de Koediefslaan uitrijden en wilde den Heerenweg richting Bennebroek rijden. Uit de richting Bennebroek kwam een andere auto, die tegen de auto van den heer R. v. L. opbotste. Volgens verklaring van den bestuurder der tweede auto schoot de auto door de remmen. Beide auto's werden licht beschadigd. Geen persoonlijke ongelukken. JEUGDWERK IN DE INDISCHE BUURT. Evenals vorige jaren geschiedde, zal ook dezen winter in het lokaal Billitonstraat 3 voor meisjes verschillende naaiclubs en voor jongens een houtzaagcursus gehouden worden. Inlich tingen hierover zijn in genoemd lokaal te verkrijgen. Voor jongens en meisjes wordt ook iederen Vrijdag van 7.30 tot 8.30 mooie ver halen verteld met lichtbeelden. Ieder die hiervan gebruik wil maken, moet zich Donderdagavond 19 October, tusschen 7 en 8 uur, in het lokaal melden en kan dan kosteloos een toegangsbewijs voor den geheelen winter in ontvangst nemen. De eerste vertelavond wordt Vrijdag 21 Oct. gehouden. GEKLEEDE JAPON 2014. Hoewel crêpe satin den afgeloopen winter en ook dezen zo mer weinig ol niet gedragen werd, geldt het thans weer als zeer mo dern en wel ver werkt in dof en dimmend. Bijgaande japon tan zóó gemaakt worden, dat net t usschengedeelte alsmede de voor baan dof worden ingezet, de chabot die door een clip bijeen gehouden is eveneens glimmend en met een dof biesje afgewerkt De mouw heeft aan den elleboog een puntig aange knipte verbreeding en is verder glad- Het model is uit stekend geschikt voor gezette, zoo wel als slankere figuren en de pa tronen zün in alle maten verkrijgbaar. Aanvragen moeten ge schieden onder Nr. 2014. De prijs bedraagt ƒ0.58. Patronen wordeD toegezonden na ontvangst van het bedrag op postrekening 52626 van der Modedienst, Den Haag, of na inzending per postwissel of in postzegels aan de Mode redactrice, Roelofstraat 109, Den Haag. Ge- wenschte maat eD nummer vermelden. D 51 DE ZWITSERSCHE VROUW. Eenvoudig, natuurlijk en zonder pretentie. Weinig belangstelling voor politiek. Moeder zijn, het hoogste gebod Door G. C. MEIJER—SCHWENCKE. Hoewel in de meeste landen van Europa ge durende de laatste tientallen jaren de vrouwen een merkwaardige verandering hebben onder gaan en zich veel meer dan ooit geëmancipeerd hebben, is de Zwitsersche vrouw zich-zelf ge bleven. Weinig of nooit zal men haar aan buiten sporige mode-dwaasheden zien meedoen, terwijl zij' een natuurlijk gelaat toont, dat niet ge schminkt is. Diegenen, die het leven der Zwitsersche vrou wen meer van nabij hebben leeren kennen, weten, dat zij zéér huiselijk van aard zijn. Komt men in de steden in Zwitserland opgemaakte vrouwen tegen, dan kan men zeker zijn, dat het buitenlandschen zijn. De vrouwen zijn een voor beeld van eenvoud en doen haar volk, dat trou wens over het geheel zéér sympathiek is, alle eer aan. Eenigen tijd geleden heeft een Zwitsersch tijdschrift een vragenlijst samengesteld, omtrent de eigenschappen der vrouwen. De antwoorden, die hierop ingekomen zijn, waren in het kort samen te vatten als zijnde: „Vlijtig, practisch, tegemoetkomend, zuinig, eenvoudig, zindelijk en goedhartig, terwijl de landmeisjes ongelooflijk veel werk verrichten. 600.000 vrouwen zijn werkzaam in hotel- bedrijven, op kantoren, e.a. Het overgroote meerendeel harer beheerscht twee talen, èn Fransch, èn Duitsch, terwijl zijzelf nog vloeiend Engelsch spreken. üp de lagere scholen wordt één taal, hetzij Fransch of Duitsch, naar gelang van het deel, dat zij bewonen, bijgeleerd, waarmede zij, die in mindere betrekkingen zijn, kunnen volstaan. Meisjes, die echter naar kantoren gaan of in de hotels serveeren, leeren deze talen grondig en spreken ze vloeiend. De meisjes uit den middenstand, wier ouders niet in de gelegenheid zijn hare dochters kost scholen te laten bezoeken, gaan veelal als hulp in de huishouding. De Noord-Zwitsersche, die Duitsch spreken b.v., in Fransch-Zwitserland en omgekeerd, zoodat de schoolsche kennis wordt omgezet in practische oefening. Indien zij beide talen vloeiend spreken en daarbij zelfs nog Engelsch, dan zijn hare kansen een goede betrekking te krijgen, aanmerkelijk verhoogd. Meisjes, die slechts één taal spreken, komen in de steden vrijwel niet voor. Onderling wordt een dialect gesproken, dat door den buitenstaander moeilijk geheel en al te volgen is. Zeer weinig Zwitsersche vrouwen uit den mid denstand althans beschikken over inwonende dienstboden; hebben zij hulp in de huishouding, dan is dit slechts voor een gedeelte van den dag. De Zwitsersche vrouw is bijzonder prettig in den omgang zonder eenige pretentie. Zooals haar uiterlijk aanzien is ook haar geheele wezen. Men heeft in Zwitserland een kiesrechtver- eeniging, doch aangezien het overgroote deel der vrouwen zich niet bijzonder interesseert voor het vrouwenkiesrecht, noch politiek, is het heel begrijpelijk, dat deze vereeniging zich niet in bijzondere bloei mag verheugen. Haar leven is gevuld door haar vrouw en moeder zijn, zoodat zij een voortdurend jagen van het een naar het ander niet noodig hebben om den tijd door te komen. Gelukkig volk, dat vrouwen bezit, die toege rust zijn met die eigenschappen, die hen maken tot het middelpunt van haar gezin. o --- PRACTISCHE WENKEN. Voor zilver, koper en nikkel zijn poetsdoeken in den handel en vergemakkelijken zéér zeker het werken der huisvrouw.! Deze geprepareerde doeken zijn op dusdanige wijze in chemische preparaten gedrenkt, dat poètsgoed overbodig is. De zilverdoek bewerkt wonderen en wordt zonder meer over de vciorwerpen gewreven; met den koperdoek daarentegen wrijft men stevig over kranen, voorwerpen, enz., en wrijft met een flanellen doek na. Bijzonder aan te bevelen zijn déze doeken voor huisvrouwen die over weinig hulp be schikken, daar men zonder eenige moeite koper, zilver, nikkel prachtig ziet-: glinsteren en dat is toch zeker wel de trots dér Hollandsche huis vrouw. RECEPT. APPELKRANS. 200 gram bloem, 50 gram suiker, 125 gram boter, 2 eierdooiers, weinig melk, zout, 3 flinke tafelappelen, 50 gram krenten, 50 gram suiker en kaneel. Deze krans is gemakkelijk en vlug te bereiden en is tevens zeer voedzaam en smakelijk. Voor- deelen, die zeker zullen bijdragen tot de berei ding érvan'"OVer' te gaan! Men begint de boter, bloem, zout en suiker tevens ook de eierdooiers tot een stevig deeg te kneden, waarbij men zoo noodig eenige lepels melk voegt. Heeft men een goed samenhangend geheel verkregen, dan zet men dit ongeveer één uur met een vochtig doekje bedekt op een koele plaats. Onder de hand worden de appels op een grove rasp geraspt, hierdoor de gewasschen krenten, j suiker en kaneel gemengd en op een bordje weg gezet, totdat men kan beginnen met het deeg dun uit te rollen en te bedekken met het meng- sel, dat gereed staat, daarna oprollen en het uit einde van het deeg met een weinig eiwit op de bovenste laag vastdrukken, daarna tot een krans vouwen en de uiteinden eveneens met eiwit vast kleven. j 20 minuten bij tamelijk flinke hitte bakken en daarna bestrooien met poedersuiker. EDEL-COMPOST. Wij verwijzen naar de advertentie van de firma Salm en Schermerhorn betreffende Edel- Compost. Dit is een product van Hollandsche Industrie (V.A.M.) Wijster (Drenthe). Het is natuurmest bij uitnemendheid, zoowel voor kamerplanten als voor den tuin. Door de rijke en duurzame bacteriën-werking van Edel- Compost ontwikkelt elke plant zich tot een fraai en gezond gewas. In tegenstelling met scherpe chemische kunstmeststoffen, waardoor de teere plantendeelen verbranden en een onregelmatige groei ontstaat, is Edel-Compost absoluut on schadelijk en bevordert een zuivere natuurlijke, gelijkmatige ontwikkeling en forsche groei. Het artikel is verkrijgbaar voor bloemenliefhebbers in blikken busjes, voor tuinlieden en kweekers bij grootere kwantums. Edel-Compost wordt zeer gunstig beoordeeld in „De Wandelaar" (Zomermaand), „Weekblad voor de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde", „Succu- lenta" (Maandblad van de Ned. Verg. van Vet- planten verzamelaars. Mei- en September nummer), waarin zeer goed geslaagde proef nemingen met Edel-Compost worden besproken. OVERZICHT DER WERKLOOSHEID. Bij het plaatselijk orgaan der arbeidsbemidde ling kwamen in den loop dezer week 334 aan biedingen in van werkzoekenden, t.w.: 37 grondwerkers, 11 metselaars, 8 schilders,. 24 timmerlieden, 12 opperlieden, 71 bloemistarbeiders, 99 losse werklieden, 9 metaalbewerkers, 9 kantoorbedienden, 1 bouwkundig teekenaar, 3 bakkers, 1 stucadoor, 49 werkzaam in andere beroepen. KAMER VAN KOOPHANDEL. TARIEFWIJZIGING DUITSCHLAND. Door Duitschland zijn op 15 December j.l. een aantal tariefbindingen, voorkomende in het Fransch-Duitsche Handelsverdrag, opgezegd. Voor belanghebbenden liggen deze wijzigin gen op het secretariaat der Kamer, Nassauplein 6, Haarlem, ter inzage. DIEFSTAL. Door een winkelier werden twee jongens aan het bureau gebracht die flesschen bij hem af gaven om statiegeld daarvoor te bekomen. Het bleek dat die jongens die flesschen uit zijn pak huis hadden ontvreemd. De jongens, die te Haarlem woonachtig zijn, zijn aan hun ouders afgegeven. DE EERSTE SEIZOENUITVOERING VAN „NUT EN GENOEGEN". Der traditie getrouwd had de tooneelvereeni- ging „Nut en Genoegen" als opening van het nieuwe winterseizoen voor haar donateurs en kunstlievende leden een cabaretavond georgani seerd in Café-Restaurant Dreefzicht. En de vele vrienden van „Nut en Genoegen" hebben volop genoten van wat het zeer uitvoerige programma te genieten gaf. Een avond van afwisseling. En dan noemen wij in de eerste plaats het optreden van den heer Ferd. Koolbergen, die nu eens niet achter de coulissen als regisseur leiding gaf, maar zelf voor het voetlicht kwam als declamator. Zijn eerste nummer „Heldendood" uit „Men- schen in Oorlog" van Andreas Latzko, met een voorafgaande inleiding, met daaraan aansluitend „Te Wapen" van Adama van Scheltema, beide met veel succes voorgedragen, oogstten ge weldigen bijval. Later met „Angstavond" van Samuel Falkland en „Broer, Zus en Mop" en „Vrijgezellenwee", beide van Charivarius", kwamen de lachspieren los. Bijzonder in den smaak van het publiek bleek het optreden van de accordeonspelers J. v. Uvenhoven en R. Geluk. De eerste, nog pas 15 jaar, oogstte bijzonder veel bijval met de Lustspielouverture van Keler Bela. Ook Blaze Away van A. Holzman werd door hem meesterlijk vertolkt. Cavalerie Légére van F. von Suppé en Alte Kameraden van C. Feikes, door den heer R. Geluk, werden ook uit stekend uitgevoerd, en na de Mignonnette-ouver- ture van Bouman, Fest im Settel van Max Osscheidt en als toegiftje Die Liebe der Matrozen, door de beide jeugdige spelers en hun leermeester, den heer H. J. Kuvener, uit gevoerd, kwam aan het applaus schier geen einde. Een zeer goede keus had het bestuur gedaan in het engageeren van Prof. Melloc. Zoowel als humorist als goochelaar en buikspreker wist hij de aanwezigen eenigen tijd allergezelligst bezig te houden. In zijn nummer „de kleinste reus der wereld", waarbij hij zich bijzonder handig toonde in het veranderen van kleeding en grimeeren, had hij al direct het publiek op zijn hand. Zijn goochel toeren waren vooral humoristisch, terwijl „Kareltje" bij het nummer buikspreken de zaal deed daveren van den lach. Het Jazzband „La Argentine", leider de heer H. J. Kuvener, gaf tusschen de verschillende nummers zeer beschaafde muziek en zorgde na afloop ook voor uitstekende dansmuziek voor Niettegenstaande dat onze collectie buitengewoon uitgebreid is, zult U in onze magazijnen geen massagoed vinden. Wij hebben altijd toch weer iets aparts. Wij stellen er prijs op om onze cliënten vakkundig en zorg vuldig te kleeden en daarom vindt U bij ons iedere japon en iedere mantel met een apart karakter, desondanks toch lage prijzen. Dit is het geheim van PLEIN 10. De herfsten van Parijs zijn als een gedicht. De fijngrijze morgendauw, die hangt boven de Seine, waaraan visschers in vreedzame rust zitten, is van ongemeen groote bekoring. Ontwakend Parijs heeft iets ontroerends: het is als het praeludium van een meesterwerk. Men kan nog de torenklokken hooren slaan, die straks overstemd worden door het rumoer der straten. Het fijne geluid door den neveligen morgen; de arbeider, die zich naar z'n werk spoedt; de groote gespierde schimmels voor de volgeladen wijnkarren; een enkele boot, die z'n signaal hooren laat, dat wonderlijk weerklinkt tegen de hooge wanden der Seine; de boomen, waarvan de bruine bladeren langzaam vallen; dit alles doet denken aan een heel fijn gedicht, dat ontroert en opheft Straks zal de hamer van den stoeren arbeider weerklinken in de fabriek; de auto's zullen met hun geraas het klokgeklingel overstemmen In één der mystiek verlichte nissen van de Nötre Dame staat, als symbool der rust, een doode opgebaard. De zwarte doek met het zilveren kruis zijn matig verlicht door het warm gele schijnsel der tientallen kaarsen. Een enkele figuur ligt geknield in devote ver- zonkenheid. Straks zal deze doode voor het laatst door Parijs rijden. Een enkele agent zal salueeren. In het brein van een grijsaard zal de gedachte ontstaan: wanneer ik Dan zal de aarde zich voor immer over dezen doode sluiten en zijn alle zorgen, alle vreugden en idealen voor eeuwig: voorbij Uit de grijze straatjes van Montmartre komen „les filles d'amour". Ook zij hebben een dag taakOp de nog niet geheel opgemaakte gezichtjes is een matheid te bespeuren. Voor hen bestaat geen achturige werkdag...; alcohol en het leven van den éenen nacht op den andere, sloopen lichaam en geest. Wie zal het echter gegeven zijn een oordeel over andere levens te vellen...? Onze moraliteitsbegrippen hebben wij even zeer meegekregen, als anderen hun onmoreele levensopvatting! Aan de deur van een groot kantoor staat een vrouw met gebogen rug en ingevallen oogen. Ze is nog niet oud; toch is het leven hiér eigen lijk al voorbij.... Eens is ze mooi geweest. Eens is dat lichaam begeerd door tientallen mannen; eens heeft die ingevallen mond in liefdesroes hartstochtelijk gekust.... thans is alles voorbij en dezelfde hand, die weleer be geerlijk heeft gestreeld, is thans smeekend uit gestrekt naar ieder, die de trappen bestijgt.... Om acht en tien uur in den morgen vangen de filmtheaters aan te draaien. Zij, die het vroegst aanvangen, zijn meestal uitsluitend journal-pro- gramma's. Men gaat er binnen, zooals men een krant leest: om zich op de hoogte van de ge beurtenissen der gansche wereld te stellen. Alleen aan bioscopen telt Parijs honderd vier en negen tig theaters, waarvan er zijn, die van 's morgens acht tot den volgenden „morgen" twee uur per manent doordraaien. Waar Parijs op den vreemdeling allereerst den indruk maakt van een stad des vermaaks, er wordt ook hard gewerkt en het machtige rader werk, als een reusachtige, gecompliceerde machine langzaam in beweging te zien komen, is het interessante van de morgens. De herfsten van Parijs zijn als een gedicht...; de morgens als een prealudium van een machtig meesterwerk, dat telkens in vernieuwden vorm zich openbaart. Oud en toch immer nieuw: dit is het mysterie der voortdurende aantrekkings kracht, voor alle nationaliteiten der stad: Parijs! J. HOOGSTRATEN. (Wordt vervolgd.) het bal, dat stond onder de beproefde leiding van den heer J. Booms. Alles bijeen was het een avond die zeker in den smaak gevallen is van de aanwezigen. Een goed begin, omdat, zooals de voorzitter in zijn openingswoord zei, dezen winter een goedverzorgd programma is .saamgesteld, waar onder, zoo de vereeniging op aller medewerking mag rekenen, ook een vastenavondbal op het program staat, benevens 2 tooneelavonden met „De Spaansche Vlieg", „Onder één dak", en tenslotte de viering van het 12%-jarig bestaan der vereeniging op 14 April a.s. Rest ons nog te melden dat een loterij om fraaie prijzen plaats had. GEEN ONTSNAPPING MOGELIJK. Vader (tot z'n zoontje, wien hij juist betrapte, dat hij van de trapleuning afgleed): Tommie, als je dat weer doet, krijg je van mij een pak rammel! Tommie begon oogenblikkelijk te huilen. Vader (kalmeerend): Maar als je het niet weer doet, Tommie, krijg je van mij ook geen slaag. Tommie: Maar ik ga het weer doen, dat is juist de moeilijkheid. EEN VERLOREN GERAAKT RAS. Een verloren geraakt ras, dat vermoedelijk nauwe bloedverwantschap bezit met de aller eerste Engelsche kolonisten in Noord-Amerika, is men dezer dagen weer op het spoor gekomen. Deze menschen, „Croatans" genaamd, omvat ten een groep van ongeveer 8000 zielen, kinde ren van gemengd en Indiaansch bloed. Ze schij nen vermaagschapt te zijn aan de Irokeezen- Indianen. Hoewel ze ook het bloed der blanken in de aderen hebben, zijn ze toch onmiskenbaar van Indiaansche afkomst. Men neemt aan, dat ze stammen uit het jaar 1540. In oude Amerikaansche kronieken in de jaren 1754 en 1790 komen deze „Croatans" herhaal delijk voor, afwisselend als blanken, dan weer als Indianen beschreven. Het pas opnieuw ontdekte ras, dat zich hoofd zakelijk aan Tandbouw wijdt, weet over zijn eigen afkomst weinig of niets mede te deelen. Ze spreken nu allen Engelsch en de oorspronke lijke taal is volkomen in onbruik geraakt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 5