1 Zwarter s Kolen REGENJASSEN LIPPITS zijnen Houthandel NIEUWDORP II ZULSTRA Vereen, der Notarissen te Haarlem. HERFST- EN WINTER- BENOODIGDHEDEN jTEHl R. BOVEN'S SLAGERIJEN, 19.75 tot 44.50 KRUISWEG 72 e.soo- BRAADKIPPEN SOEPKIPPEN „EEN GOED Jb. DENIJS Sr. 80c 25' 60' 34' Fa. ROGGEVEEN ESKENS Vleeschhouwerij I G. KOOPMAN HOESBERGEN KOCKMANN Adverteert ander pijltjes W. H. VAN STAVEREN STOOKT TEN SLOTTE Falcon - Nicholson - Zambrene GELDERSCHE ROOKWORST f 0.35 per pond. ABONNÉ KASPERHIDDINK ADVOCAAT voor één gulden perfiesch UW ADftES voor alle mogelijke HOUTSOORTEN is TRIPLEX TE KOOP aan De Rijnstraat HEERENKUIZEN C G. ARINK, BANKETBAKKERIJ- EN KOKERIJ scherp concurreerende prijzen - vraagt prijsopgaaf 10c M etselaar-Sohoorsf een veger jij! Meubelhandel B. A. CASSEE Zn. ii "'"'""voor den a.s winter DAMESKAPSALON KENNEL KLEIST VERKOOPLOKAAL ,,'t NOTARISHUIS" SPECIAAL ADRES «oor FIJNE REPARATIE No. 41. 13 OCTOBER 1933. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Voor Kachel en Haard U heeft geld bespaard RAADHUISSTRAAT 64 HEEMSTEDE TELEFOON 28033 KOOPT UW VLEESCH Bil AFSLAG VARKENSVLEESCH f 0.20 p. K.G. Ons bekende pakket: Veranderingen zonder kosten samen f 0.70 Voor de Boterham: A.s. Zaterdag als Reclame: Ais R clame •4 WEET JE WAT LEKKER !S? gr it. BOVEN'S SLAGERIJEN CURSUS in Handenarbeid OPONSBLAD? p. groote maathoudende fiesch Heemstede: Binnenweg 11, Tel. 2876S ALLES FRANCO THUIS C. VAN WIERINGEN WILD EN GEVOGELTE N. NIEUWEN HUIZEN EDEL-COMPOST. Lekkere taai taai '/2 pond Java-thee en 5 chocolade reepen 1 pond stroop en 2 pond prima gort o Halve vette Edammer enl potje tafelmosterd 1 pak zelfrijz. meel en 7s pond rozijnen z. pit en 72 pond krenten o 1 fiesch bessensap en jl QOc 1 ons lange vingers j -^ö 1 blik sardines en 1 blik leverpastei en 3O 1 blik cornedbeef 75 KRUIDENIERSWINKELS A.G.G.M. GIORGIS EN ZOON jijj ZIJLSTRAAT 83 TEL. 11307 BRANDSTOFFENHAND Prima ANTHRACIET reeds v,a. f I. EVEN OPBELLEN 10i44 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT EERSTE HEEMSTEEDSCHE IJZERHANDEL Fa. N. WILDSCHUT Co. Verkoopt alleen de BESTE KWALITEIT Hollandsch Rund-, Kalfs-, Varkens- en Lamsvleesch SCHOORSTEENVEGER EN METSELAAR Het beste adres vcor burgerwerk en witwerk DIRECTEUR JHR. G. ELIAS. BILDERDI.TKSTRAAT la TELEFOON 11928 MAANDAG 16 OCTOBER KIJKDAG VAN 10 TOT 4 UUR KOLENSCHEPPEN - POKEN - TANGEN, enz. CENTRAAL IjZERMAGAZIJN KRUISSTRAAT 34-36 i LEDERWAREN W. eufPORTARTIKElEN CAMPUAN 41 MEEM/TEDE OSSEN-ROLLADE50 ct. p. pond DE FIJNSTE RIBLAPPEN van 45 tot 55 ct. 2 POND GEHAKT (fijn gekruid) 1/2 ii VET (rauw of gesmolten) 1/z POND GEBRADEN ROSBIEF35 cent. Bij AANKOOP van f 1.— aan VLEESCH 1 POND HEERLIJKE GEKOOKTE WORST of 1 POND AMSTERD. LEVERWORST VOOR 20 CENT. KRUISSTRAAT 20 BINNENWEG 84 RIJKSSTRAATWEG 36 Telefoon 16137 Heemstede, Tel. 29106 Telefoon 16542 VOLKSBOND TEGEN DRANKMISBRUIK Afdeeling HEEMSTEDE Aanvang houtbewerking en raffia- werk voor jongens en meis jes van I2-I6 jaar op Vrij dag 20 October a.s. n.m. 7 uur. De cursus wordt gehouden, iederen Vrijdag van 7-9 uur, in een lokaal van de Dreefschool door een gediplomeerde leidster. Aangifte bij Mevrouw R. de Voogt, Crayenesters. 29 en de heeren R. M.Spijksma, Lucas van Leydenlaan I I en G. W. Vaags, Laan van Rozenburg 13. IS U REEDS Noemt men de firma dan denkt men tegelijkertijd aan van voortreffelijken smaak en kwaliteit. De prijs is werkelijk billijk. Nog steeds gebruiken wij ons oude beproefde recept n.m. Fijne Hollandsche Brandewijn, versche Kipeieren en prima witte Suiker Tot en met 14 October stellen wij deze overheerlijke advocaat beschikbaar van 1.30 per fiesch 50 pet. korting geeft de AUTO-BAN DEiftJ- CENTRALE - Haarlem - Kinderhuisv. 43 RAADHUISSTR. 58-60 - HEEMSTEDE TELEFOOON 14195 Speciaal ingericht voor particulieren in alle maten en dikten voorradig vanaf 19 cent per M2 KOUDWATERLIJM16 cent per Bus GROENE CARBOLINEUM55 cent per Ltr. KOOLTEER 10 cent per Ltr. CARBOLINEUM 10 cent per Ltr. PRIMA ASPHALTPAPIER12 cent per Mtr. bij Wandelbosch Groenendaal te Heemstede, mooie ruime Schouwtjeslaan 27 - Haarlem - Telef. I6238 Levert alléén Iste kwaliteit uit eigen Mesterij tegen billijken prijs. TAMME KONIJNEN50 ct. per pond DAGELIJKS VERSCHE HOLL. DUINKONIJNEN 50, 60 en 80 ct. per stuk. SOEPKIPPEN panklaar45 ct. per pond. geslacht35 ct. POULARDES per stukf 2.25 en f 2.50 Prima BRAADKIPPEN p. st. van f I.—-tot f2.— KIPPENPOULET (in iedere hoeveelheid) 50 ct. per pond. EENDVOGELS wild en tam per stuk fl. HAZENf 2.- en 2.50 per stuk. FAZANTENf 1.40 en 1.60 p. stuk. Thuis bezorgen door Haarlem en Omstreken met gelegenheid voor garages, Comfortabel en geriefelijk ingericht, voor slechts f 6500.-. Hypotheek aanwezig Adr.: BOSMA E.N BOVENKAMP, Telefoon 28930 en 28942 - HEEMSTEDE fan P'u'srj NnOWe ESCHDOORNLAAN 17 BEKLEEDER (Auto - Rijtuig - Meubelen) ZADELMAKER STOELEN BEKLEEDEN vanaf f 1.75 y Zandvoortschel. 127 Tel. 26023, Heemstede PRIMA KWALITEIT Groote verscheidenh. WEGENS WINKELSLUITINQS-WET AUTOMA TISCHE BEDIENING 'S ZONDAG'S NA 2 UUR EN 'S AVONDS NA 8 UUR. Bosboom Touissaintstraat 76 Tel. 29116 CENTRALE VERWARMING SANITAIRE INSTALLATIES LOOD- EN ZINKWERKEN De Ideale Zuivere iMatuurmest voor bloemen, blad, planten en cactussen. Maakt de aarde in uw pot vruchtbaar en humusrijk! Neemt U eens proef, per bus, inhoudende I Liter f 0. 50. J. van Wirdum, Wilhelminaplein 10 Heemstede. A. J. Schouten, Warmoesstraat 27 H'lem, tel. 11186. Alleenvert. voor Friesland, N.- en Z.-Holland en Zeeland, Fa. Salm Schermerhorn, Hoorn, tel. 2I5. in cellophane-pak a 6 stuks met 2l/2 zegel >/2 zegel k zegel met V2 zegel met V2 zegel met V2 zegel Behalve uitstekende kwaliteit - voor billijke prijs - ontvangt U bij ruim 200 Zijlstra- artikelen spaarzegels voor fraaie serviezen, tafelzilver of geld! HEEMSTEDE, Raadhuisstraat 49, Telefoon 28084 Ridderstraat 18 HAARLEM TELEFOON 13310. RAADHUISSTRAAT 94 - Tel. 28079 HAALT OF BESTELT BIJ ONS VOOR DE BOTER HAM: ALS VAN OUDS Gelardeerde lever Pekeivleesch ons ons 20 ct. p. 14 ct. p. pond 30 ct. 8 ct. p. ons 7 ct. p. ons 8 ct. p. ons Boterhamworst Lever- en Bloedworst Gekookte worst TEVENS ALLE SOORTEN VLEESCHWAREN Als reclame 2i/2 pond Schouder Carbonade voor f I. LEIDSCHE WOLLEN DEKENS, jl TOCHTDEKENS, VOETZAKKEN, li BED KRUI KEN, WATERSTOVEN, If PLAIDS, EN DIVERSE SOORTEN TOCHTBAND MEVR. SPIER!EUS Rhododendronplein 2 Telefoon 26392 TELEFOON 10497 ZAKSTRAAT PER H.L. heeft te koop JONGE FOX-TERRIERS, JONGE DU ITSCHE HERDERS, BOXER, RUWHARIGE FOX-TERRIER, JONGE DWERG-PINCHERTJES, enz. TELEF. 15858 - HOUTVAARTPAD 206 HAARLEM en onze vertegenwoordiger komt onmiddellijk bij U ter nadere bespreking GED. OUDEjGRACHT 88 - HAARLEM Voorweg 41, Heemstede - Telef. 28180 Ruime keuze in Haarden en Kachels VULEMMERS, GASPOKEN SALON- EN HAARDKETELTJES. - Alles Ie kwal. PLAATSING DER HAARDEN EN KACHELS VAKKUNDIG Van Oosten de Bruijnstr. 201 - Tel. 10287 tegen de laagste prijzen Specialiteit in Worst en fijne Vleeschwaren Heden weer Stegemans RAUWE ROOKWORST a 45 cent p. pond BORNEOSTRAAT 4 HEEMSTEDE TELEFOON 28444 ZWARTGELAKTE VULEMMERS, vanaf 60 cent GEGALVANISEERDE VULEMMERS, vanaf 85 cent GEËMAILLEERDE VULEMMERS,"vanaf. 90 cent BEDKRUIKEN, vanaf25 cent ROESTVRIJE STALEN BEDKRUIKEN, vanaf 85 cent Zwarte of gegalvaniseerde KACHELPIJPEN, vanaf 28 cent per meter Zwarte of gegalvaniseerde ELLEBOGEN, vanaf 14 cent per stuk TOCHTBAND, in 10 soorten, vanaf 12 cent per meter TELEFOON 12485 ■SIJKX GEDlPkn I^HOENHERnEU"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 6