ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE EN DE HOUTPARKEN SPOEDTAX J. E. LEUVEN G0EDK00PE MARKEN VOOR REISDOELEINDEN J. BALM Zn. BILLIJK EN GOED DE TWENTSCHE BANK N.V. mi. VERKEERSBEVINGEN. GARAGE„BOSCH EN VAART" Toeren in Luxe Auto's i 3.50 per uur NVNEPODO C. J. GUOE - CUISINIER OPLAGE 5050 EX. VRIJ VOOR CONTROLE 17 NOVEMBER 1933 10e JAARGANG - No. 46 METSELWERK WIT- en TEGELWERK is N.V. DRUKKERIJ V/H DE ERVEN LOOSJES „ZUM KLAUSNER GROOTE MARKT 25 ALLE BANKZAKEN SAFE-LOKETTEN vanaf f 5 - per jaar üt nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. ERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN BIJ Speciaal adres voor WOUW-AUTO'S en ook voer GROOTE AFSIANOEN. Telefoon 14665 PLAATSELÜK NIEUWS Zuster F. ROOYERS „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. 1 el. I3l32 Ptijscourant woidt op aannagi toegezonden- A. KOPJES NIEMAN KLEERMAKERIJ H. STEVENS Bloemend.w. 60 B'daal DE EEÜSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT HET ADRES voor alle lepenlaan 44 Tel. 28962 ADVERTENTIËN Advertentiën per regelf 0.15 Bij contract belangrijke korting. PIJLTJES: (bij vooruitbetaling te voldoen). Vraag en aanbod 4 regels f 0.35. Lessen e.d. 4 regels f 0.60, elke regel meer f 0.12. VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruit betaling f 1.25 per half jaar Kunnen ieder oogenblik ingaan BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: DRUKKERIJ SCHELLEKENS, RAADHUISSTRAAT 87. - BOEKHANDEL J. A. HUPKENS, ZANDVOORTSCHELAAN 165. - BOEKHANDEL D. VAN MOURIK, BRONSTEEWEG 4a I van Haarlem n DE attractie vindt U bij Bezoekt dus dit geheel nieuw geres taureerde Café-Restaurant, thans onder Hollandsche leiding. Dagelijks MIDDAG- EN AVONDCONCERT door de Russische Zigeunerzang- Kapelle, bestaande uit 6 personen. Lunch of diner f I.- - Koffie met room of Thee 15 ct. tot 3£ uur n.m. PRIMA CONSUMPTIE Kantoor Heemstede BINNENWEG 7 - Tel. 28270 en 28331 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags an uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht- -reeks tot de Administratie. HEEMSTEDE. Zaterdag 18 Nov., 8 u. Tooneeluitvoering ,Nut en Genoegen", Lommeroord. Zondag 19 Nov., 8 u. Tooneeluitvoering ,Door Eendracht Sterk", R.K. Verenigings gebouw, Heerenweg. Woensdag 22 Nov., 8.15 u. Voordracht met lichtbeelden van den Vegetariërsbond, „Hof van Heemstede", Valkenburgerlaan. Zaterdag 25 Nov., 8 u. Uitvoering Harmonie Eensgezindheid", Dreefzicht, Haarlem (Den Hout). BIOSCOOP „HOLLANDIA", LOMMEROORD. Zondag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, 8.15 u. „De Student van Praag". HAARLEM. SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 19 Nov., 8.15 u. „Opoe", gezel schap Esther De BoerVan Rijk. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.30, 7.en 9.15 uur: „Cavalcade". (Geprolongeerd.) STADSSCHOUWBURG. Zondag 19 Nov.. 2 uur Fritz Hirsch Operette, „lm Weissen Rössl". Zondag 19 Nov., 8 u. „Das 3 Madelnhaus". Maandag 20 Nov. Buitengewoon Concert o.l.v. Prof. F. R. Mendelssohn. Dinsdag 21 Nov. Tooneelgroep „Het Masker". Jubileum Jan Musch „Brand in de Stad". Woensdag 22 Nov- Don Carlos, A.lex Moissi en Basserman, etc. Donderdag 23 Nov., 8.15 u. Het Ned. Tooneel. Volksvoorstelling „Maar een Droom". Vrijdag 24 Nov. Ver. Schouwspelers. Première van „Daar klopt iets niet". Zaterdag 25 Nov. Amsterdamsch Tooneel. „Schuld en Boete"". Er is in den laatsten tijd een streven merkbaar, •m onze door het intense verkeer geschokte en afgestompte zenuwen weer een weinig tot rust te brengen. Vandaar dat een actie als de anti- lawaai-campagne, door een der groote dag bladen op touw gezet, zooveel belangstelling trekt van de vele geplaagden. Behalve het geweldige lawaai heeft het moderne verkeer echter nog andere minder aangename gevolgen, waarop in dit verband gewezen kan worden. Wij bedoelen daarmee in de eerste plaats de schade, die huiseigenaren ondervinden door het verkeer met zware vracht auto's. Wie nog nooit een aardbeving heeft meege maakt en zou willen weten wat een klein aard- bevinkje eigenlijk is, doet het best een woning te huren in een der hoofdverkeersstraten van een groote stad. Wanneer er dan een zware vracht auto voorbij komt, heeft hij een gezellig klein aardbevinkje thuis bezorgd gekregen. Dat klinkt nu erg aardig, maar de groote winkeliers en al de bewoners van die hoofdverkeersstraten zijn over dat verkeer met zware vrachtauto's heelemaal niet te spreken. Want het voort durend dreunen van de zware vrachtauto's, die den ganschen dag met vrij groote snelheid rijden, veroorzaakt, niettegenstaande het aller beste plaveisel van de straten, voor die huizen een bijna ononderbroken beven, hetgeen ten overvloede een slechte uitwerking heeft op de menschelijke zenuwen, die van het geronk der motoren en van het getoeter van de claxons toch al zooveel te lijden hebben. Maar wanneer het plaveisel der straten niet heel erg goed in orde is, er dus kuilen in zitten, en de vracht auto's derhalve feitelijk van het eene gat in het andere stooten, beginnen de huizen eerst goed te trillen en te beven. Dan kan het gebeuren, dat lichte voorwerpen op den schoorsteenmantel staande langzaam beginnen te bewegen, dat de ruiten beginnen te kletteren, dat de kalk van de muren valt. Rustig samen te praten is dan in de met de straat gelijkliggende kamers van die groote Berlijnsche huurkazernes bijna niet meer mogelijk. Men moet daartoe al dadelijk begin nen alle deuren en ramen den geheelen dag angstig gesloten te houden. Men moet over de gevolgen van dit voort durende dreunen niet ai te licht denken. Dag m, dag uit, worden de zenuwen van de bewo ners dier huizen dermate op de proef gesteld, dat men gerust kan zeggen, dat het nog steeds GROOTE SCHADE VOOR DE HUISEIGENAREN DOOR HET VERKEER MET VRACHTAUTO'S toenemend verkeer in den huidigen tijd in een wereldstad als Berlijn zwaar nadeel aan de ge zondheid van tal van menschen heeft toe- 1 gebracht. Reeds daardoor zijn de huizen voor de eigenaren veel minder waard geworden, daar de huuropbrengst sterk is gedaald. Geheel afgescheiden daarvan veroorzaakt het voort durend beven der huizen belangrijke schade aan de woningen, die alleen door uiterst kostbare herstellingen zijn te verhelpen. Het allerergst is evenwel de aangerichte schade in sommige nauwe straten van Berlijn, waarvoor men reeds j den naam „Spoorwegstraten" heeft bedacht. Het zal dus zaak zijn op de een of andere manier deze schade aan de huizen trachten te onder vangen, daar het verkeer met vrachtauto's te Berlijn nog steeds bezig is zich van dag tot dag uit te breiden. Teneinde de schade minder te doen worden, is het natuurlijk in de allereerste plaats nood zakelijk den aard der aangebrachte schade te leeren kennen. Men heeft hierbij te maken met zoogenaamde verflauwende golven van den bo dem, die het sterkst zijn bij het punt van uit gang, doch langzamerhand, verder van dat punt gekomen, gaan afnemen. Bij de verbetering van het plaveisel moet men het wegdek zonder voegen of andere openingen zien te maken en in de beide richtingen van het verkeer volkomen gelijk en zoo glad als men een wegdek maar maken kan. Maar voor een dergelijk wegdek is het noodig, dat men den onderbouw der straten zeer stevig maakt. De onderlaag van het wegdek moet geen holten vertoonen en het moet zeker zijn, dat die onder laag zelfs bij het meest intensieve verkeer niet eenigerlei wijziging kan ondergaan. Het beste daarvoor zijn straten van hard gegoten asfalt. Deze grondstof bezit een lange levens duur, gelijk aan die van straten, vervaardigd uit cement en beton. De straten van cement en beton hebben echter het nadeel, dat zij zoo stug zijn, dat zij de stooten en trillingen van het ver keer te sterk voortplanten. Dit bezwaar hebben asfaltwegen niet, omdat asfalt het grootste deel van de trillingen opneemt. Het gevaar voor slip pen der auto's is bij wegen van hard gegoten asfalt zeer gering te achten. Het korrelige soort steen van dit asfalt maakt, dat de autobanden er voldoende weerstand op vinden. Tenslotte zal men door een beter soort banden op de vrachtauto's te monteeren, ook een ver mindering van het stooten en trillen dier auto's Autoritten van Bosch en Qfl nnnf Vaart naar 't Station OU C6III Aanbevelend, J. R. GRAAL, Schouwtjeslaan 23. op het wegdek kunnen bereiken. Wie zich nog de heel oude vrachtauto's herinnert, weet, dat men in die richting al heel wat verbeteringen heeft aangebracht. Doch de verdere verbetering der banden zal men toch r.iet achterwege kun nen laten. Al moge daarbij het kostenvraagstuk natuurlijk een groote rol spelen. De verkeersbevingen zijn dus wel op verschil lende manieren te beperken. De oplossing is evenwel al langen tijd geen technisch vraagstuk meer, doch eenvoudig een geldvraagstuk. In die richting zal men dus de uiteindelijke verbetering dienen te zoeken en.... te vinden. NATIONAAL CRISIS-COMITÉ, AFDEEL1NG HEEMSTEDE. in de onlangs gehouden algemeene vergade ring van het Plaatselijk Crisis-Comité te Heem stede werd het resultaat besproken van de najaarsinzameling. Ingekomen zijn tot 10 November een totaal van 587 toezeggingen en remises van giften ineens tot een gezamenlijk bedrag van ƒ3673.10. Aan driemaandelijksche bijdragen mochten wij 12 nieuwe inteekeningen boeken voor een totaal van 28.per kwartaal en aan maandelijksche 30 nieuwe toezeggingen voor totaal 74.75 per maand. Dit resultaat stemt tot tevredenheid en het is ons een behoefte langs dezen weg al onzen be gunstigers van harte dank te zeggen voor de royale wijze, waarop zij aan onzen October- oproep hebben gehoor gegeven. Het geeft ons tevens de zoo hoog noodige middelen om met vertrouwen het winterjaargetijde tegemoet te gaan, waarin weer veel nood zal moeten worden gelenigd. Wij nemen deze gelegenheid te baat, nogmaals een beknopte verantwoording te publiceeren van onze financieele gestes van de oprichting van ons Comité in Januari 1932 af. Aan giften ineens mochten wij van die op richting af ontvangen, met inbegrip van de toezeggingen bij de laatste inzameling een bedrag van ƒ20101.50. In dit bedrag zijn ook begrepen de baten van verschillende collecten, tooneelvoorstelling, Kunstavonden, verkoop van N.C.S.-lepeltjes en briefkaarten en het batig saldo van de bonnen reclame der Heemsteedsche winkelweek in 1932. Dit alles beloopt een bedrag van ƒ3816.81. De driemaandelijksche bijdragen brachten in totaal ƒ3135.55 op, de driemaandelijksche 10149.56 en de wekelijksche ƒ559.10. Met de periodieke bijdragen komt men dus tot een eind bedrag van 13844.21 Het totaal der uitkeeringen in geld bedroeg in deze 22 maanden 12970.81; aan het Natio naal Crisis-Comité moest de afdeeling ƒ3001.38 afdragen, terwijl aan ondersteuningen in natura 4443.77 werd uitgegeven. Het totaal der verstrekte leeningen bedroeg 8423.50, waarvan niet meer dan 2244.werd terugbetaald, zoodat momenteel de leeningen te boek staan voor ƒ6179.50. Voor een gemeente als de onze is er dus veel werk verricht in het Comité; vele dossiers met een uitgebreide administratie worden in het archief bewaard, waarvoor de leden steeds nauwkeurig onderzoek hebben verricht, waarbij de overheid en allerlei instellingen hun volle medewerking verleenden. Tenslotte zij nog vermeld, dat het Comité het Heemsteedsch Kleeding Fonds geregeld subsi dieert. Het Comité hoopt in den komenden winter aan alle aanvragen, voor zoover zij gegrond zijn, te kunnen voldoen. Dit eischt echter groote bedragen, en daarom spreekt het den wensch uit, dat de inwoners van de gemeente het werk bij voortduring zullen blijven gedenken: ter herinnering zij het gironummer hier nog eens vermeld: 190210. DE HEEMSTEEDSCHE WINKELWEEK. Ofschoon de officieele winkelweek ditmaal niet doorgaat, heeft de firma H. P. de Rijk, Binnenweg 95, blijkens een in dit nummer voor komende advertentie besloten, van 17 November af een officieuze winkelweek te houden. Reden is, dat de voorbereidingen van genoemde firma voor de officieele winkelweek reeds in een ver gevorderd stadium waren. Een prijsvraag: „Hoeveel ,,Sta-bi-vee-veeren" liggen hier?" zal de attractie nog verhoogen. VOETVERB6TERARTI KELEN NEDERLANDSCH FABRIKAAT Gediplomeerd Verpleegster Pedicure Masseuse Binnenweg 93 - Heemstede Tel: Acht en twintig zes acht en twintig MUZIEKUITVOERING „EXCELSIOR". Het fanfarecorps „Excelsior" heeft Zaterdag avond in Café Dreefzicht wederom een aller gezelligste uitvoering gegeven. Excelsior heeft op zulke avonden niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Als om even over achten de voorzitter, de heer E. van Pel, de aanwezigen welkom heet, is de gansche zaal gevuld met belangstellenden. De voorzitter herinnerde er aan, dat het corps dit jaar van de tweede naar de eerste afdeeling is. p-enromoveerd, dank zij de energieke leicling van den directeur, den neer reeymei van i u».., en de toewijding van de leden. Er was dus alle reden, om dit heuglijk feit feestelijk te her denken en vanzelfsprekend was de stemming opperbest. Nadat spr. nog de afgevaardigden van de zusterverenigingen uit Zandvoort en Leiden welkom had geheeten, beklom de heer Van 't Hoff het podium, dat voor deze gelegen heid verbreed was, zoodat de heeren musici elkander niet in den nek zaten te blazen. En weldra klonken de eerste tonen van de levendige marsch Le Tribut de Zamora, par. F. Degresz, 1 door de zaal. Achtereenvolgens werden daarop Louise de Bettignies, ouverture dramatique van A. L. Doyen en Retour du Printemps, fant. ouv. H. en O. Gadenne ten gehoore gebracht. Met laatst genoemd nummer verwierf het corps een eersten prijs op het concours te Rhenen. En al moge het dan in de vrije natuur nog mooier hebben geklonken dan in de besloten ruimte van Dreef zicht, het werd niettemin, evenals de andere nummers, schitterend vertolkt en verwierf een welverdiend applaus. Ook de uitvoering van La Coquette, een wals van H. Holtztrager, stond op hetzelfde peil. Met de marsch Vieux Camarades, een oude bekende, doch vroolijk en pittig gespeeld, werd het programma besloten. Toen was de beurt aan The Dutch Players, een uitstekend troepje onder leiding van Albert Gerritsen, die zich behalve musicus ook een uit stekend conferencier toonde en met zijn praatjes en liedjes, met pianobegeleiding van den heer v. Hanselaar, de aanwezigen deed schateren van het lachen. Hij bleek verscheidene snaren op zijn boog te hebben en de kunst te verstaan, het publiek bezig te houden. Als Fraulein Janetchen was hij onbetaalbaar. Bovendien kregen wij een verdienstelijke vioolsolo en van den heer Rosse eenige schitterende xylophoon- nummers te hooren. Het gezelschap leverde voorts de dansmuziek op het bal, waarmee deze in alle opzichten uitstekend geslaagde avond werd besloten. VERGADERING R.K. VOLKSBOND. Na opening met den Chr. groet en voorlezing notulen volgde eenige ingekomen stukken, o.a. een schrijven van het centraal bestuur inzake steun tot oprichten werkkampen voor jeugdige werkloozen. Hiervoor wordt 10.beschikbaar gesteld. Onder de mededeelingen allereerst het over lijden van het lid J. Couenberg, voor wiens zielerust wordt gebeden; dat het bestuur besloten heeft dat de weduwen van overleden leden lid kunnen blijven; dat het St. Nicolaasfeest voor de kinderen van de leden zal worden gehouden op Zaterdag 2 Dec. a.s., des n.m. half 4, waarbij een der ouders als geleide zal kunnen roegelaten worden; dat de onderhandelingen met een leeraar voor de studieclub nog gaande zijn; dat de ontspanningsgelegenheid en de cur sussen wederom zijn aangevangen voor de werkloozen, met een aansporing om in groote getale deel te nemen aan de cursussen, zeker in het eigen* belang der werkloozen. Voor wat betreft de 2e feestavond, waarbij de Vereenigde Haagsche Spelers nogmaals op zullen voeren „De Dorpspoëet", zal gelegenheid zijn plaatsen te bespreken op Zaterdag 25 Nov. van 35 uur en Zondag 26 Nov. van 12 uur. Voor zoover de plaatsruimte toelaat zullen ook niet-lederi tegen een gereduceerden prijs toegang verleend worden. Het bestuur vestigde nog eens bijzonder de aandacht aan de verspreide brochure „Hope- looze slavernij", met een aanspoiing tot gedegen studie daarvan. De begrooting voor 1934, die sloot met een VISCHHANDEL 1 e KWALITEIT VERSCHE VISCH Zeer fijne Schotsche Maatjesharing BINNENWEG 39 - TELEF. 28461 TELEFOON 2 8 447 GARAGE CAMPLAAN 4 Koopt Uw kleeding bij de KL. HOUTWEG 19, H'LEM TEL. 16317 - VRAAGT STALEN OF ZICHTZENDING - inkomste en uitgave van ƒ2600.vroeg een groot deel van den avond, waardoor de lezing van den heer W. de Bruin over „Massa-Mensch of Christen-Mensch" moest uitgesteld worden tot een andere vergadering. Bij de rondvraag werd de vraag gesteld of het bestuur stappen wilde doen om te komen tot het houden van ouderavonden op de katho lieke scholen. De voorzitter vond dit wel nood zakelijk, daar hierdoor de ouders eens in contact komen met de leeraren en onderwijzeressen, en zegt nog eens daarop de aandacht te vestigen bij de bevoegde instanties. Collecte „Hulp in Nood" bracht op 2.22%. Hierna sluiting met den Chr. groet. LUlVOUaOLin *roo« »ca «rrmiri n/vTDM Deze week hebben de cursussen voor de werkloozen een aanvang genomen. Dinsdagmiddag werd een aanvang gemaakt met de cursus Bouwkunde, waarvan leider is de heer G. F. Jager, met assistentie van de heeren N. J. Nijman, architect en Klaassen, aannemer. Hoewel 13 werkloozen zich hadden opgegeven, waren enkele deelnemers verhinderd, anderen niet verschenen. Maar het begin is er en de aangename wijze van les geven van den leermeester zal zeker wel propaganda maken tot grootere deelname. Voor de cursus Huisvlijt, die Woensdag is aangevangen, was grootere belangstelling. De heer Kennis, die hier weer de leider is, hield een korte inleiding, waarin hij de plannen voor dezen winter uiteenzette. Voor hen, die het vorige jaar aan den cursus deelnamen, was geen aansporing noodig, nieuwelingen gaf hij den raad, niet te spoedig „ik kan niet" te zeggen. Hij gaf hun de verzekering dat hij ook hun zou leeren het gereedschap te gebruiken, en zorgen zou dat zij aan het einde van den cursus over zichzelf tevreden zouden zijn. Dan werden de gereedschappen weer uit gepakt en spoedig klonk de hamerslag door de groote zaal van het R.K. Verenigingsgebouw, alsof er geen sprake was van crisis en werk loosheid. Kloppen, zagen en timmeren deed het den schijn geven alsof het een fabriek in volle actie was. Het ontspanningslokaal trekt echter de groote belangstelling. De animo voor biljarten is natuurlijk groot, zoodat de beide biljarts geen oogenblik stil staan. Kaartspelen is eveneens een geliefkoosd werk. Een bijzondere attractie schijnt te worden het schaakspel, waarvoor zich reeds 16 personen hebben aangemeld, zoodat ook voor een vol doend aantal" schaakspelen gezorgd is. HARMONIE „EENSGEZINDHEID". Feestuitvoering. Zaterdag 25 Nov. a.s. geeft de Harmonie „Eensgezindheid" een feestconcert voor haar donateurs en kunstlievende leden in Café-Rest. Dreefzicht. Door het corps zal het volgende programma worden uitgevoerd: 1Per Aspera ad Astra, marsch, E. Urbach, arr. G. Corzoyer. 2. Le Lac Mondit, ouverture, H. Stars, arr. F. Popy. 3. La Rangon du bonheur, fantaisie, L. Boyer. 4. Fragrance, entre act, Charles Ancliffe. 5. Suite Ballet, F. Popy. Met de nummers 2 en 3 behaalde de vereeni- ging dit jaar in Baarn een bijzonder succes, waardoor zij thans promoveert naar de afdeeling uitmuntendheid. De avond wordt voorts gevuld door het op treden van de bekende Rotterdamsche humo risten Kees Klara en Bram Flora. Muzikale afwisseling en dansmuziek zal ver zorgd worden door de Haarlemsche Accordeon- en Tangoband, leider de heer L. M. v. Norde. OESTERS - KREEFTEN - FO RELLEN - VERSCHE CAVIAAR TELEFOON 23280 - (3 LIJNEN)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1